HADIST MANAJEMEN

of 12 /12
HADIST MANAJEMEN PERENCANAN AAN : DASAR, LEGALITAS DAN TUJUAN PENDIDIKAN OLEH M YUSUF ISMA TULLAH

Embed Size (px)

description

tugas hadist manajemen (dasar, legalitas dan tujuan pendidikan)

Transcript of HADIST MANAJEMEN

Page 1: HADIST MANAJEMEN

7/17/2019 HADIST MANAJEMEN

http://slidepdf.com/reader/full/hadist-manajemen 1/18

Page 2: HADIST MANAJEMEN

7/17/2019 HADIST MANAJEMEN

http://slidepdf.com/reader/full/hadist-manajemen 2/18

PERENCANAAN PENDIDIKAN

Perencanaan pendidian !"a#" penerapan $an% ra!i&na' diana'i!i!!i!#e(a#i! pr&!e! pere()an%an pendidian den%an #"*"an a%arpendidian i#" 'e)i+ ee#i dan e-!ien dan e-!ien !er#a !e!"aiden%an e)"#"+an dan #"*"an para pe!er#a didi dan (a!$araa#.Pendidian di )an%"n &'e+ / a!pe Landa!an da!ar Le%a'i#a! 0a!a!1  T"*"an

Page 3: HADIST MANAJEMEN

7/17/2019 HADIST MANAJEMEN

http://slidepdf.com/reader/full/hadist-manajemen 3/18

PERENCANAAN PENDIDIKAN :DASAR, LEGALITAS, DAN TUJUAN

PENDIDIKANDASAR PENDIDIKANDa'a( Kamus Umum Bahasa Indonesia a#a da!ar (e(i'ii )an$aar#i dian#aran$a a'a! a#a" &nda!i, p&& a#a" pan%aMen"r"# A)"din Na#a da!ar pendidian ada'a+ !e%a'a !e!"a#" $an)er!ia# &n!ep, pe(iiran dan %a%a!an $an% (enda!ari, (e'andadan (en%a!a!i pendidan

 T"*"an pendidiandia*i !ecara -'&!&-! ada'a+ a%ar (an"!ia dapa# 'e)i+ (en%endirin$a da'a( ar#ian (e(an"!iaan (an"!ia, a%ar ia )enar3)ena(a(p" (en*adi +a'ia+ di ("a )"(i

Page 4: HADIST MANAJEMEN

7/17/2019 HADIST MANAJEMEN

http://slidepdf.com/reader/full/hadist-manajemen 4/18

DASAR PENDIDIKAN

 , , , ,456 789 ;< 7= >?@ B= 9 >? ? ? Q9 = 78 Q= ?  " , " ,7 V WV?9 9 XQ6 Q= Q9 Q Q9 >Z[ ? >Z@; W; \

  ) ". , , ,]96[ W^9 7 9ZQ=6 9_@9 96`_@ 9_@9 >V6 >?_9 bZQ@9 [ ?^(f[?g9.

Ar#in$a : (enceri#aan epada a(i a'i i)n a)d"''a+, (enceri#aaepada a(i !"$an, ia )era#a, h a" )er#an$a epada A(a!$i, )era#a,jdari kaid i)n la+a), a" (enden%ar +"kaia#, ia )era#a,(enceri#aan epada a(i ra!"'"''a+ SAm, )a+la a(ana+ #"r"dari 'an%i# pada +a#i !e!e&ran%, dan di #"r"nan a'3"ran, (a)aca'a+ a'3"ran dan pe'a*ari !"nna+.j 0HR. o"+ari1.

Page 5: HADIST MANAJEMEN

7/17/2019 HADIST MANAJEMEN

http://slidepdf.com/reader/full/hadist-manajemen 5/18

LEGALITAS PENDIDIKAN

 q _ q s tuq 9 vq 9[q9q 7 u q 6q X s Q u \ s u?8s  s  u Q q \ q q ? q Vu w 9 vq 9[q9q 7 u q  s  u Q q \ q q ? s 5x vq 9[q9q 7 u q 6q X s Q u \ s u?8s  s  u Q q \ q q( )X y Q s ^ u  x 6q f[s?g q  x u9 ]x 96q [q X s Q u \ s u?8s

hoaran%!iapa $an% (en%+endai e)aian di d"nia (aa den%ai'(". oaran%!ipa $an% (en%+endai e)aian di a+ira# (aden%an i'(". oaran%!iapa $an% (en%+endai ed"an$a (aden%an i'("j 0HR. o"+&ri dan M"!'i(1

Page 6: HADIST MANAJEMEN

7/17/2019 HADIST MANAJEMEN

http://slidepdf.com/reader/full/hadist-manajemen 6/18

HADIST TENTANG LEGALITASPENDIDIKAN

  : s Q z 9 >x Zx [q >q ?q >q ?q { | s?q 7 s 8u } s  Vqq̀ 7 u =q W y ~ q  ;_ s q X s Q u \ s u9 4 x Q q •q X q Q z q 6q  s  u Q q =q  x Q z 9 Q z q

 XQ s ^ u  x €  ‚x Q q =q

 Ter*e(a+ann$a:Dari Ana! )in Ma'i )e'ia" )era#a: Ra!"'"''a+ Sal )er!a)da:Men"n#"# i'(" ada'a+ el*i)an )a%i !e#iap indiƒid" ("!'i(. 0H.RI)n" Ma*a+1

Page 7: HADIST MANAJEMEN

7/17/2019 HADIST MANAJEMEN

http://slidepdf.com/reader/full/hadist-manajemen 7/18

 TUJUAN PENDIDIKAN

  :? z s ? „ Q u =s X q Q z \ q …q 7 u q X q Q z q 6q  s  u Q q =q  x Q9 Q z q  s Q9 >x Z u x [q >q ?q  ? „ †_=  s 8s 4 q  u ‡ s   x s z 9s  x  x Q z \ q ˆ q ;q q € z q 6q  z =q  s Q9  x u 6q  s 8s ‰ q ˆ q  u ;x

 :Š?‹ q Œ q ;u [s  s \ u ;q ŠW s q ? q @ s u9 q Z u ;q W s  z Ž q u9 q  _ u =q  s Ž s ;q X u q ? q Vu w 9 7 q s.( ) |  u Œ s q v|? q u ‘ s 8s vq 6x9vq Z u 8xq̀ ]x 96q [q

Ar#in$a :Dari Abu Hurairah ra. Ia berkata Rasulullah SAW bersabda : “ Barang siapa

 ang mempela!ari ilmu pengetahuan ang semistina bertu!uan untuk men"aridho Allah #A$$a %a &alla. Kemudian ia mempela!arina dengan tu!uan hanauntuk mendapatkan kedudukan ' kekaaan dunia%i( maka ia tidak akanmendapatkan bauna surga kelak pada hari kiamat.) 0HR. A)" Da"d1 SanadHadi!# ini S+&+i+.’“”

Page 8: HADIST MANAJEMEN

7/17/2019 HADIST MANAJEMEN

http://slidepdf.com/reader/full/hadist-manajemen 8/18

 TUJUAN PENDIDIKAN

 W z Ž q u9 qs ?@ „ ;_ s •q  x q  x Q z 9 € q ‹ z q ? „ Q u =s  s 8s 4 x Q x – u  ;q ?@ „ ;_ s •q { q Q q q 7 u q 6q Ter*e(a+ann$a:Dan )aran%!iapa $an% (eni#i *a'an "n#" (en"n#"# i'(", (aaA''a+ Sl# aan (e("d+an )a%in$a *a'an (en"*" !"r%a.

Page 9: HADIST MANAJEMEN

7/17/2019 HADIST MANAJEMEN

http://slidepdf.com/reader/full/hadist-manajemen 9/18

Reda!i dari Shahih M"!'i(  q Œ u  q s — x   u Q z 96q  w Vs9 q  u ‹ q u9 s˜ q \ q u9 7 x 8u  x  z Œ q x 6q W q  q  u ™q 8sq̀ 7 x 8u _ s š u 8q Z8xq̀ 6q  w  s  s ˆ z 9  q Œ u ;q 7 x 8u  q Œu q _ q ;u _ q 5x 8sq̀ 7 u =q  | s?q 8sq̀ 7 u =q B s   q =u tuq 9 7 u =q W q ;q 6s?\ q x Z8xq̀ ? q q z q s 9_ q q ›u9 >q ?q 6 ?Vq _ q  q uq̀  q Œ

  ... :

 x q

 x Q z 9 € 

q ‹ z q ? „ Q 

u =s  s s } x   s ˆ q Q 

u ;q ?@ „ ;_ s •

q{ q Q q q 7 u q 6q X q Q 

z q 6q  s  u Q 

q =q  x Q 

z 9 Q 

z q  s Q 

z 9 >

x Zx [q >

q W z Ž q u9 qs ?@ „ ;_ s •q  s 8s

 Ter*e(a+ann$a: Te'a+ di!a(paian epada a(i &'e+ Ya+$a )in Ya+$a a'3Ta(i($ daoaar )in A)$ S+ai)a+ dan M"+a((ad )in a'3œA'a a'3Ha(adan$ da'aad+ (i'i Ya+$a, Ya+$a )era#a #e'a+ di)eri#a+"an epada a(id"a 'ainn$a 0I)n A)$ S+ai)a+ dan a'3Ha(adan$1 )era#a #e'a+di!a(paian epada a(i &'e+ M"ali$a+ dari a'3A(a!$ dari A)"S+a'i+, dari A)" H"raira+ dia )era#a: Ra!"'"''a+ Sal )er!a)da:.oaran%!iapa $an% (eni#i *a'an "n#" (endapa#an i'(", A''a+ a(e("da+an )a%in$a *a'an (en"*" !"r%a

Page 10: HADIST MANAJEMEN

7/17/2019 HADIST MANAJEMEN

http://slidepdf.com/reader/full/hadist-manajemen 10/18

Reda!i dari Sunan Abu Da%ud

 8sq̀ 7 u =q  | s?q 8sq̀ 7 u =q B s   q =u tuq 9 7 u =q x  q žs9<q ? q q z q } q  Vx Z;x 7 x 8u x 

  :{ x Q x ^ u  ;q € | x [q 7 u s ?q X q Q z q 6q  s  u Q q =q  x Q z 9 Q z q  s Q z 9 >x Zx [q >q ?q >q W s  z Ž q u9 Ÿ q  ;_ s •q  s 8s  x q  x Q z 9 € q ‹ z q zs ? „ Q u =s  s s 4 x Q x – u  ;q ?@ „ ;_ s •q

 Ter*e(a+ann$a: Te'a+ di!a(paian epada a(i &'e+ A+(ad )i

#e'a+ di!a(paian epada a(i &'e+ aida+ A(a!+ dari A)" S+a'i+, dari A)" H"raira+ dia  Tida !e!&ran% $an% (eni#i *a'an "n#" (en"n

ec"a'i A''a+ Sl# aan (e("da+an )a%in$a(en"*" !"r%a

Page 11: HADIST MANAJEMEN

7/17/2019 HADIST MANAJEMEN

http://slidepdf.com/reader/full/hadist-manajemen 11/18

Redaksi dari Sunan al-Tirmidhy 

No. Hadis; 2945

 : ا ق ة ر

 

ري

 

ه ب أ ن ع ح ل ا ص ب أ ن ع ش م

 

لع ا ث د

 

 ا 

أ ب ! أ ا ث د " ا #$% بن  ' م !& 

ا

  ... * ري( ) :  

ل + ل #+ ,- 

ع # (ما +$. / 

ي  0#م ( ) ا * ري 

1# 

ن

 

2 3  

 # 

2 +$# ع  ل #+ ص 4# ل #+ !

...  6 ل[9]

Terjemahannya:Telah disampaikan kepada kami oleh Mahmud bin Ghaylan Telah disampaikan kep

kami oleh !bu "samah Telah disampaikan kepada kami oleh al#!$mash dari !bu %

dari !bu Hurairah dia berka&a: Rasulullah %a' bersabda: (.)aran*siapa yan* m

 jalan un&uk mendapa&kan ilmu !llah akan memudahan ba*inya jalan menuju sur*a

No. Hadis; 2+,2.

  ا: ق ا ق ة ر

 

ري

 

ه ب أ ن ع ح ل ا ص ب أ ن ع ش م

 

ع ل ن ع

 

 ا 

أ ب ! أ ا ث د " ا #$% بن  ' م !& 

ا

7ل 4  ( ) ا * ري 

ل + ل #+ ,- 

ع # (ما +$. / 

ي  0#م ( ) ا * ري 

1# 

ن

 

3  

 # 

2 +$# ع  ل #+ ص 4# ل #+. .8 9  

: 8 ي د ه ; 49  

ع $  ب ! أ ا ق [10]

Terjemahannya:

Telah disampaikan kepada kami oleh Mahmud bin Ghaylan Telah disampaikan kep

kami oleh !bu "samah Telah disampaikan kepada kami oleh al#!$mash dari !bu %

dari !bu Hurairah dia berka&a: Rasulullah %a' bersabda: )aran*siapa yan* m

 jalan un&uk mendapa&kan ilmu !llah akan memudahan ba*inya jalan menuju sur*a

Page 12: HADIST MANAJEMEN

7/17/2019 HADIST MANAJEMEN

http://slidepdf.com/reader/full/hadist-manajemen 12/18

Redaksi dari Sunan Ibn Majah

No. Hadis; 22-.

> م $,  بن &2& نع !$ ة بن   <5ا= بن اص 3 ع عن &2& نب ل #+ ع < د ا ث د ل  ?-6م  # ع ن   ب : 10$Bأ =&5د ل ا ب أ ا ي .) ا , 8 <5 

Cا B . DE 

  69د &

 

 . =&5د ل ب أ د ع ا  9 ) > ال F  G قا  /$ع #$+  ل #+ ص 4#

 > ل ن ع + ب Iد 'B 1Aأ  J# ب ل ' دي : 3  

 # 

2 +$# ع  ل #+ ص 4# ل #+ !

  : : : : ص 4# ل #+ !

FK م  

 AL. قا  Mا ل ا ق N Cر

 $% ب 1 = 

> ا 2لا ا  ق ا ل ا ق N ة8 5 

 6Bا ب 1 = 

> ا ا...  6 ل 7ل 4

* ري( ) ا 

ل + ل #+ ,- 

ع # (ما +$. / 

ي  0#م * ري( ) ا 

1# 

ن

 

ي )! 3 

[11]

Terjemahannya:

Telah disampaikan kepada kami oleh Nasr bin /!ly al#0ahdamy Telah disamp

kami oleh /!bd !llah bin 1a'ud dari /!sim bin Raja$ bin Hay'ah dari 1a'ud bin 0ambin 3ays dia berka&a sua&u ke&ika aku duduk bersama !bu al#1arda$ di Masjid 1amas

da&an* kepadanya dan berka&a: /'ahai !bu al#1arda$ aku da&an* kepadamu dari Madi

%a' un&uk mendap&kan sebuah hadis yan* kamu den*arkan dari Rasulullah %a'$ !

berka&a : 0adi kamu da&an* bukan un&uk berda*an*6 7ran* i&u menja'ab: )ukan

berka&a: dan bukan pula selain i&u 6 oran* i&u menja'ab: bukan !bu al#1a

%esun**uhnya kau pernah menden*ar Rasulullah %a' bersabda: )aran*siapa yan

un&uk mendapa&kan ilmu !llah akan memudahan ba*inya jalan menuju sur*a(

Page 13: HADIST MANAJEMEN

7/17/2019 HADIST MANAJEMEN

http://slidepdf.com/reader/full/hadist-manajemen 13/18

Study sanad dan MatanHadits

DARI SELURUH RImAYAT YANG TELAH DISEoUTKAN TERDAHULU TAMPAK oAHmA HADIS YANG DIKAJI MAYORITASNYA oERMUARPADA SATU SAHAoAT YAKNI AoU HURAIRAH DAN SATU KEPADA AoUAL3DARDA, SEMENTARA RImAYAT AL3oUKHARY MERUPAKAoAGIAN DARI RImAYAT YANG MUALLA¡0YAKNI RImAYAT TANPASANAD1 DARI AL3oUKHARY ADAPUN SANAD YANG AKAN DITELITADALAH SANAD IoN MAJAH DENGA NO. HADIS ¢¢/. SEoAGAoERIKU

Page 14: HADIST MANAJEMEN

7/17/2019 HADIST MANAJEMEN

http://slidepdf.com/reader/full/hadist-manajemen 14/18

 “.Ibn Majah: dia )erna(a 'en%ap M"+a((ad )in Yakid a'3R")$ AœA)d A''a+ )in Ma*a+ a'3¡aklin$ a'3Ha-d+, pe(i'i ar$a al+Sunan d(e(i'ii )an$a ar$a #"'i! dia (enden%aran dan (en%a()i' +addari )an$a %"r" di )er)a%ai &#a !eper#i K+"ra!an, œIra, Hi*ak, Me!S+a( dan !e)a%ain$a dian#ara !a'a+ !a#" %"r"n$a $an% )an$

#er!e)"# ada'a+ Nashr bin ‘Aly al-Jahdamy, dia 'a+ir pada #a+"n ¢H. dan laa# pada #a+"n ¢¥/ H pada "("r ¤¥ #a+"n¢. Nashr bin ‘Aly al-Jahdhamy: dia )erna(a 'en%ap Na!+r )in œA)in S+")+an a'3Akd$ a'3Ja+d+a($ A)" œA(r a'3oa!+r$. maa# #a+"n ¢H. Para ri#i"! +adi! (eni'ain$a !e)a%%ai perila$a# $an% tsiqa/. ‘Abd Allah bin Dawud: dia )erna(a 'en%ap œA)d A''a+ )Dal"d )in œA(ir a'3Ha(adan$ A)" œA)d a'3Ra+(an a'3K+ari)$ a'3K"

maa# #a+"n ¢“/ H pada "("r . par ri#i"! +adi! (eni'ain$a !e)a%perila$a# $an%tsiqah dan !e&ran% #abid 0a+'i i)ada+1, dia )er+e(erila$a#an +adi! pada !i!a "("rn$a. I(a( a'3o"+ar$ #ida pern(eneri(a +adi! darin$a, (en"r"# I)n Ha*ar, a'3o"+ar$ pern(enden%aran darin$a e#ia )erada di &#a ma!i#+.

Page 15: HADIST MANAJEMEN

7/17/2019 HADIST MANAJEMEN

http://slidepdf.com/reader/full/hadist-manajemen 15/18

4.‘Ashim bin Raja’ bin Haywah al-alasthiny. Para ri#i"! +adi! (eni'ain$!e)a%ai perila$a# $an% shaduq, a'3Dar""#n$ (eni'ain$a !e)a%ai perila$a#$an% dha’if   arena !e'a'" (erila$a#an rila$a# $an% %ahm 0$an% #ida *e'a!¦. Dawud bin Jamil dia b!rnama Asli al-"alid, I)n Ha*ar dan a'3Dar""#(eni'ain$a (eni'ain$a !e)a%ai perila$a# +adi! $an% dha’if arena e3ma!hul3ann$a 0#ida diena'i apa!i#a! in#e'e#"a'n$a1.’“§”¨. #athir bin $ays al-Syamy, ada $an% (en%a#aan )a+la na(an$a ada¡a$! )in Ka#!ir, #e#api Ka#!ir )in ¡a$! ada'a+ $an% 'e)i+ )enar, I)n ¡ani #e'a+(e'a"an e!a'a+an den%an (ene(pa#ann$a da'a( dere#an !a+a)a#, I)n Hdan a'3Dar"#+n$ (eni'ain$a !e)a%ai perila$a# $an% dha’if  (e!ip"n I)n Hi)(en$e)"#ann$a da'a( dere#an perila$a# $an% tsi,ah 0al+-si,at 1.’“¤”¥. Abu al-Darda’: dia )erna(a 'en%ap œUlai(ir )in aid )in ¡a$! a'3An!+para "'a(a )er)eda pendapa# #en#an% na(a a$a+n$a, !e(en#ara dia 'e)i+ diden%an kunah+n$a $ani A)" a'3Darda, ada $an% )ependapa# )a+la na(a aada'a+ œA(ir, !e(en#ara œU(air ada'a+ la,ab 0pan%%i'an1. Dia ada'a+ !a'a+ !e!a+a)a# Na)i Sal $an% i"# per#a(a a'i da'a( peran% U+©"d, dia *"%a diena!e)a%ai !a'a+ !e&ran% !!a+a)a# $an% #abid 0a+'i i)ada+1. maa# pada #a+"n /¢#epa#n$a pada a+ir (a!a pe(erin#a+an +a'ia+ œU#!(an )in œAªan dan +id"p#era+ir di &#a S$a(

Page 16: HADIST MANAJEMEN

7/17/2019 HADIST MANAJEMEN

http://slidepdf.com/reader/full/hadist-manajemen 16/18

Se#e'a+ (e'a"an !#"di #er+adap !e'"r"+ indiƒid" perila$a# +!e)a%ai(ana $an% #erdapa# da'a( !anad I)n Ma*a+ !e)a%ai($an% #er(a#") da'a( sunan+n$a den%an N&. Hadi!« ¢¢/ )ai !i!i#adalah 0eadi'an1 (a"p"n dhabth 0apa!i#a! in#e'e#"#a(pa )a+la #erdapa# #i%a &ran% perila$a# denpredia# dha’if  0'e(a+1 (er Den%an de(iian dapa# di!i(p")a+la !anad I)n Ma*a+ #er!e)"# ada'a+ !a$an% dha’if di!e)a)an arena e3dhai/ 3an #i%a perila$a# da!anadnn$a ea ada'a+« œA!+i( )in Ra*a 0perila$a# ¬1, Dal"d

 Ja(i' 0perila$a# ¦1, dan Ka#!ir )in ¡a$! 0perila$a# ¨1 Te#api apa!e'"r"+ !anad +adi! di"(p"'an, (aa !anad I)n Ma*a+ da

nai #in%a#an dera*a#n$a (en*adi hasan li ghairihi  aradan$a sahiddari rila$a# A)" H"raira+ dan adan$a mutabi *a'"r !anad 'ainn$a, #er'e)i+ 'a%i +adi! #er!e)"# dirila$a#an &M"!'i( dari para perila$a# den%an dera*a# perila$a#an #er#in$ani tsiqat tsabt . Karena !anad +adi! $an% di#e'i#i #eran%dera*a#n$a dari da’if (en*adi hasan li ghairihi , (aa da

di'a"an !#"di #er+adap (a#an 0reda!i1 +adi!

Page 17: HADIST MANAJEMEN

7/17/2019 HADIST MANAJEMEN

http://slidepdf.com/reader/full/hadist-manajemen 17/18

oi'a !#"di #er+adap +adi! diara+an epada reda!in$a, (di#e("an adan$a per)edaan 'aad+ di(ana pada 'aad+ ala' rila$a# A)" Dal"d #er(a#") 'aad+ % & ' & ( ) *+ ,  & /+ 0 ) 12 31+  !e(enpada 'aad+ dari rila$a# 'ainn$a #er(a!" pada 'aad+ dari redI)n Ma*a+ $an% #e'a+ di#e'i#i !anadn$a (ena(pi'an 'aa' % + ' + 

pada )a%ian 'ain dari 'aad+ ala' reda!i +adi! di*"(pai )a(a$&ri#a! reda!i diala'i den%an +"r" 5 0%a%u1 +"r" #er!(er"paan +"r" an#ara 0$ani +"r" $an% (en%an#arai d"a a'a#a" a#a1, arena !e!"n%%"+n$a reda!i +adi! #er!e)"# #er%&reda!i $an% pan*an% Adap"n e'en%apan reda!i dari +#er!e)"# ada

  : :0 ) 6+  7 +   8 9 :+ 0 ) 1+  ; + ' 9 + 5+ < 2 = ) ' + 6+ < & ' 9 >? @' 9 +   < 2 ' 9 >? B& C& /+ B+ 3+   B+ 3+ E+ F + *) F + G& 2+ 0 ) 1+ 5+ K 2 1+ 3= + L 2 >)? 2 C ) *+ 2 F + O& 0 ) 12 K P + F ) O& < & Q ) 6+ < & ' 9 >? 7 +   8 9 :+ 3= + :)  >? 2 F + O& 0 ) 12 K P + F ) O& 0 U& F + V + +   3W P ' 2 ( ) 1& F + V + +   0 ) 1+ 5+ E2 F + X2 Y)?5+ 3= + :)  >? Z2 < 2 = ) ' + 6+ < & ' 9 >? F + ( 9 *+ F  ( 2 [ ) 1& @' + 6+ 

 \2 C ) 6+   Z2    & ] ) [ + >)? \+ 3O+ 31+    2 ] ) [ + >)? \2 C ) 6+ Z2   < & ' 9 >?5+  E2 F + X2 Y)?5+ 3= + :)  >? Z2    @>+2̂ 3L P *F 2 _+   < 2 2 < & >+ < & ' 9 >? , + ` 9 +   3W P ' ) 62   < 2 =Z2  7 &   W 2 V + ' ) *+ 3L P *F 2 _+   % + ' + +   0 ) 1+ 5+

K2 

< & :+ C& /+? + V + *+ 5+ < 2 ' 9 >? + 3V + O2 \+ C' 

& V ) *+ < 2 ' 

9 >? 2 C= & & 0 ) 12 c  = ) + Z2  C ) + e + W + V + ) ? 31+ 5+ 2 K & f + g2 + W + >)? ) & V ) 8 9 + +   K & W + ) 9 >? ) & V ) = + k+ + K & Q + =f( 9   >? )   = ) ' + 6+   c )   >+ + :+ 9 )+

Page 18: HADIST MANAJEMEN

7/17/2019 HADIST MANAJEMEN

http://slidepdf.com/reader/full/hadist-manajemen 18/18

Dari +a!i' !#"di )ai !anad (a"p"n (a#an di a#apen"'i! (en$i(p"'an )a+la +adi! $an% di#e'i#i )

di#in*a" dari !i!i !anadn$a ada'a+ !anad den%an"a'i#a! hasan li ghairihi , !e(en#ara dari !i!i (a

a#a" reda!in$a ada'a+ +adi! den%an"a'i#a! shahih )ai 'aad+ (a"p"n (anan$a