Fp Malnutrisi

of 32 /32
7/23/2019 Fp Malnutrisi http://slidepdf.com/reader/full/fp-malnutrisi 1/32 TT MALNUTRISI Disusun untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Fundamental Of Patofisiology and Nusing !ae Digesti"e System KELOMPOK 6 PSIK K3LN ’11 Putu Ayu Dian Kharismasanthi 115070213131002 Nadia Oti!!any Putri 115070201131017  Adinda Ma"ada #ahmah 115070201131007 S$%i E%!ianah 11507020713101& N'(ita Pus)asari 115070207131016 Sandra N'(ita *uniant' 115070200131010 Siti Su%ai+ha 115070213131001 Su,$n, -rianu,rah #amamu%ia"an Sutant' 115070207131017 Siti Muthma’innah 11507020713101. P#O/#AM S-DI ILM KEPE#AA-AN AKL-AS KEDOK-E#AN NIE#SI-AS 4#AIA*A MALAN/ 201. Stud$nt L$arnin, O$+ti($s 8 19 K$%'m)' m$n,$tahui d$!inisi dari Ma%nutrisi

Embed Size (px)

Transcript of Fp Malnutrisi

Page 1: Fp Malnutrisi

7/23/2019 Fp Malnutrisi

http://slidepdf.com/reader/full/fp-malnutrisi 1/32

TT

MALNUTRISI

Disusun untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Fundamental Of Patofisiology and

Nusing !ae Digesti"e System

KELOMPOK 6

PSIK K3LN ’11

Putu Ayu Dian Kharismasanthi 115070213131002Nadia Oti!!any Putri 115070201131017

 Adinda Ma"ada #ahmah 115070201131007

S$%i E%!ianah 11507020713101&N'(ita Pus)asari 115070207131016

Sandra N'(ita *uniant' 115070200131010

Siti Su%ai+ha 115070213131001Su,$n, -rianu,rah #amamu%ia"an Sutant' 115070207131017Siti Muthma’innah 11507020713101.

P#O/#AM S-DI ILM KEPE#AA-ANAKL-AS KEDOK-E#AN NIE#SI-AS 4#AIA*AMALAN/201.

Stud$nt L$arnin, O$+ti($s 819 K$%'m)' m$n,$tahui d$!inisi dari Ma%nutrisi

Page 2: Fp Malnutrisi

7/23/2019 Fp Malnutrisi

http://slidepdf.com/reader/full/fp-malnutrisi 2/32

29 K$%'m)' m$n,$tahui %asi!iasi dari Ma%nutrisi39 K$%'m)' m$n,$tahui $)id$mi'%',i dari Ma%nutrisi.9 K$%'m)' m$n,$tahui $ti'%',i dan !at'r r$si' dari Ma%nutrisi59 K$%'m)' m$n,$tahui )at'!isi'%',i dari Ma%nutrisi69 K$%'m)' m$n,$tahui mani!$stasi %inis dari Ma%nutrisi

79 K$%'m)' m$n,$tahui )$m$risaan dia,n'sti+ dari Ma%nutrisi&9 K$%'m)' m$n,$tahui )$nata%asanaan dari Ma%nutrisi

#$ D%FINISI MALNUTRISI

Ma%nutrisi ada%ah suatu $adaan di mana tuuh m$n,a%ami ,an,,uan

da%am )$n,,unaan :at ,i:i untu )$rtumuhan; )$r$man,an dan ati(itas9

Ma%nutrisi da)at dis$aan '%$h uran,nya asu)an maanan mau)un adanya

Page 3: Fp Malnutrisi

7/23/2019 Fp Malnutrisi

http://slidepdf.com/reader/full/fp-malnutrisi 3/32

,an,,uan t$rhada) as'rsi; )$n+$rnaan dan )$n,,unaan :at ,i:i da%am tuuh9

<NI=E; 1>>0?

Ma%nutrisi m$ru)aan masa%ah yan, m$nadi )$rhatian int$rnasi'na% s$rta

m$mi%ii $ra,ai s$a yan, sa%in, $raitan9 P$ny$a ma%nutrisi m$nurut

$ran,a 'ns$)tua% NI=E da)at di$daan m$nadi )$ny$a %an,sun,

<immediate cause?; )$ny$a tida %an,sun, <underlying cause? dan )$ny$a

dasar <basic cause?9 <NI=E; 1>>0?

/i:i uru ada%ah suatu 'ndisi di mana s$s$'ran, dinyataan

$uran,an nutrisi; atau d$n,an un,a)an %ain status nutrisinya $rada di a"ah

standar rata@rata9 Nutrisi yan, dimasud isa $ru)a )r't$in; ar'hidrat dan

a%'ri9 Di Ind'n$sia; asus KEP <Kuran, En$r,i Pr't$in? ada%ah sa%ah satu

masa%ah ,i:i utama yan, anya dium)ai )ada a%ita9 /i:i uru atau %$ih

di$na% d$n,an ,i:i di a"ah ,aris m$rah ada%ah $adaan uran, ,i:i tin,at

$rat yan, dis$aan '%$h r$ndahnya 'nsumsi $n$r,i dan )r't$in dari

maanan s$hari@hari dan t$radi da%am "atu yan, +uu) %ama9 -anda@tanda

%inis dari ,i:i uru s$+ara ,aris $sar da)at di$daan marasmus; "ashi'r'r 

atau marasmi+@"ashi'r'r <#I dan O;#$n+ana Asi Pan,an dan /i:i

Nasi'na% 2001 @ 2005; aarta; A,ustus 2000?

&$ KLASIFIKASI MALNUTRISI

K%asi!iasi yan, s$rin, di)aai 8

 A9 4$rat adan t$rhada) umur 

19 K%asi!iasi m$nurut /'m$:

@ B >0C 8 n'rma%

@ >0 75C 8 ma%nutrisi rin,an < /rad$ 1 ?

@ 75 61C 8 ma%nutrisi s$dan, < /rad$ 2?

@ FG 60C 8 ma%nutrisi $rat < /rad$ 3 ?

29 K%asi!iasi m$nurut $%%i!!$

@ 110 >0C 8 n'rma%

@ >0 &1C 8 ma%nutrisi rin,an < /rad$ 1 ?

@ &0 61C 8 ma%nutrisi s$dan, < /rad$ 2 dan 3 ?

Page 4: Fp Malnutrisi

7/23/2019 Fp Malnutrisi

http://slidepdf.com/reader/full/fp-malnutrisi 4/32

@ FG 60C 8 ma%nutrisi $rat < /rad$ . ?

39 K%asi!iasi m$nurut O

@ P$rs$nti% $ 50 @ 3 8 n'rma%

@ P$rs$nti% FG 3 8 ma%nutrisi

.9 K%asi!iasi di Ind'n$sia

M$n,,unaan m'di!iasi /'m$: )ada KMS; $mudian $naian

$rat adan di+atat )ada KMS9 4i%a t$rda)at $naian tia) u%an ada%ah

n'rma%; i%a tida t$rda)at $naian 8 risi' tin,,i t$radinya ,an,,uan

)$rtumuhan9

49 -in,,i adan t$rhada) umur 

19 Kana"ati dan M+Lar$n

@ BFG >5C 8 n'rma%

@ >5 >0C 8 ma%nutrisi rin,an

@ >0 &5C 8 ma%nutrisi s$dan,

@ &5C 8 ma%nutrisi $rat

29 =D=FO

@ BFG >0C 8 n'rma%

@ >0C 8 ma%nutrisi r'nis

=9 4$rat t$rhada) tin,,i adan

19 M+Lar$nF#$ad

@ 110 >0C 8 n'rma%

@ >0 &5C 8 ma%nutrisi rin,an

@ &5 75C 8 ma%nutrisi s$dan,

@ 75C d$n,an F tan)a $d$ma 8 ma%nutrisi $rat

29 at$r%'"

@ 110 >0C 8 n'rma%

@ >0 &0C 8 ma%nutrisi rin,an

@ &0 70C 8 ma%nutrisi s$dan,

Page 5: Fp Malnutrisi

7/23/2019 Fp Malnutrisi

http://slidepdf.com/reader/full/fp-malnutrisi 5/32

@ 70C 8 ma%nutrisi $rat

39 =D=FO

@ &5 &0C 8 ma%nutrisi s$dan,

@ &0C 8 ma%nutrisi aut

.9 N=S

@ P$rs$nti% $ 75 25 8 n'rma%

@ P$rs$nti% $ 10 5 8 ma%nutrisi s$dan,

@ P$rs$nti% $ 5 8 ma%nutrisi $rat

D9 Lin,ar L$n,an Atas

@ B &5C atau B 1. +m 8 n'rma%

@ 76C atau 12;5 +m 8 ma%nutrisi $rat

K%asi!iasi ma%nutrisi m$nurut O

/i:i uru <ma%nutrisi? $rdasaran ,$a%a %inisnya da)at dia,i m$nadi 3 8

Maasmus

Marasmus m$ru)aan sa%ah satu $ntu ,i:i uru yan, )a%in, s$rin,

dit$muan )ada a%ita9 a% ini m$ru)aan hasi% ahir dari tin,at $)arahan

Page 6: Fp Malnutrisi

7/23/2019 Fp Malnutrisi

http://slidepdf.com/reader/full/fp-malnutrisi 6/32

,i:i uru9 /$a%a marasmus antara %ain ana tam)a urus; ramut ti)is dan

 aran,;u%it $ri)ut yan, dis$aan ar$na %$ma di a"ah u%it $ruran,;

mua s$)$rti 'ran, tua <$r$rut?; a%ita +$n,$n, dan r$"$% m$si)un

s$t$%ah maan; ''n, a,,y )ant; dan i,a ,aman,9

Pada )at'%',i marasmus a"a%nya )$rtumuhan yan, uran, dan atr'!i

't't s$rta m$n,hi%an,nya %$ma di a"ah u%it m$ru)aan )r's$s

!isi'%',is9-uuh m$mutuhan $n$r,i yan, da)at di)$nuhi '%$h asu)an

maanan untu $%an,sun,an hidu) arin,an9 ntu m$m$nuhi $utuhan

$n$r,i +adan,an )r't$in u,a di,unaan9 P$n,han+uran arin,an )ada

d$!isi$nsi a%'ri tida hanya untu m$m$nuhi $utuhan $n$r,i t$ta)i u,a

untu sist$sis ,%u'sa9

K'ashioko

K"ashi'r'r ada%ah suatu $ntu ma%nutrisi )r't$in yan, $rat dis$aan

'%$h asu)an ar'hidrat yan, n'rma% atau tin,,i dan asu)an )r't$in yan,

inad$uat9 a% ini s$)$rti marasmus;"ashi'r'r u,a m$ru)aan hasi% ahir 

dari tin,at $)arahan ,i:i uru9 -anda has "ashi'r'r antara %ain

)$rtumuhan t$r,an,,u; )$ruahan m$nta%;)ada s$a,ian $sar )$nd$rita

dit$muan '$d$ma ai rin,an mau)un $rat; ,$a%a ,astr'int$stina%;ramut

$)a%a mudah di+aut;u%it )$nd$rita iasanya $rin, d$n,an m$nunuan

,aris@,aris u%it yan, %$ih m$nda%am dan %$ar;s$rin, dit$muan

hi)$r)i,m$ntasi dan )$rsian u%it;)$m$saran hati;an$mia rin,an;)ada

i')si hati dit$muan )$r%$maan9

Page 7: Fp Malnutrisi

7/23/2019 Fp Malnutrisi

http://slidepdf.com/reader/full/fp-malnutrisi 7/32

/an,,uan m$ta'%i dan )$ruahan s$% da)at m$ny$aan )$r%$maan

hati dan '$d$ma9 Pada )$nd$rita d$!isi$nsi )r't$in tida t$radi )r's$s

ata'%ism$ arin,an yan, san,at $r%$ihan ar$na )$rs$diaan $n$r,i da)at

di)$nuhi d$n,an um%ah a%'ri yan, +uu) da%am asu)an maanan9

K$uran,an )r't$in da%am di$t aan m$nimu%an $uran,an asam amin'

$s$nsia% yan, diutuhan untu sint$sis9 Asu)an maanan yan, t$rda)at

+uu) ar'hidrat m$ny$aan )r'dusi insu%in m$nin,at dan s$a,ian

asam amin' dari da%am s$rum yan, um%ahnya sudah uran, aan

disa%uran $ 't't9 Kuran,nya )$m$ntuan a%umin '%$h h$)ar dis$aan

'%$h $ruran,nya asam amin' da%am s$rum yan, $mudian m$nimu%an

'$d$ma9

Maasmiks(K'ashioko

Marasmi+@"ashi'r'r ,$a%a %inisnya m$ru)aan +am)uran dari

$$ra)a ,$a%a %inis antara "ashi'r'r dan marasmus d$n,an 4$rat

4adan <44? m$nurut umur <? 60C au m$dian O@N=S yan,

dis$rtai '$d$ma yan, tida m$n+'%'9

)$ %PID%MIOLO*I MALNUTRISI

/i:i uru <ma%nutrisi? m$ru)aan masa%ah utama da%am idan, $s$hatan;

hususnya di $ra,ai n$,ara $r$man, <O; 200.?9 -h$ nit$d Nati'ns

=hi%dr$n’s und <NI=E? )ada tan,,a% 12 S$)t$m$r 200&; m$nyataan

Page 8: Fp Malnutrisi

7/23/2019 Fp Malnutrisi

http://slidepdf.com/reader/full/fp-malnutrisi 8/32

ma%nutrisi s$a,ai )$ny$a %$ih dari 1F3 dari >;2 uta $matian )ada ana@ana

dia"ah usia 5 tahun di dunia9 NI=E u,a m$m$ritaan t$ntan, t$rda)atnya

$munduran si,ni!ian da%am $matian ana s$+ara ,%'a% di tahun 2007; t$ta)i

t$ta) t$rda)at r$ntan, yan, san,at auh antara n$,ara@n$,ara aya dan

misin; hususnya di A!ria dan Asia -$n,,ara<=S; 200&?9

4$rdasaran )$r$man,an masa%ah ,i:i; )ada tahun 2005 s$itar 5 uta

ana a%ita m$nd$rita ,i:i uran, <$rat adan m$nurut umur?; 1;5 uta

diantaranya m$nd$rita ,i:i uru9 Dari ana yan, m$nd$rita ,i:i uru t$rs$ut

ada 1509000 m$nd$rita ,i:i uru tin,at $rat9

Pr$(a%$nsi nasi'na% /i:i 4uru )ada 4a%ita )ada tahun 2007 yan, diuur 

$rdasaran 44F ada%ah 5;.C; dan /i:i Kuran, )ada 4a%ita ada%ah 13;0C9

Pr$(a%$nsi nasi'na% untu ,i:i uru dan uran, ada%ah 1&;.C9 4i%a

diandin,an d$n,an tar,$t )$n+a)aian )r',ram )$raian ,i:i )ada #$n+ana

P$man,unan an,a M$n$n,ah <#PM? tahun 2015 s$$sar 20C dan tar,$t

MD/ untu Ind'n$sia s$$sar 1&;5C; maa s$+ara nasi'na% tar,$t@tar,$t

t$rs$ut sudah t$r%am)aui9 Namun )$n+a)aian t$rs$ut $%um m$rata di 33

)r'(insi9 S$anya 1> )r'(insi m$m)unyai )r$(a%$nsi /i:i 4uru dan /i:i

Kuran, diatas )r$(a%$nsi nasi'na%; yaitu Nan,,r'$ A+$h Darussa%am <26;5C?;Sumat$ra tara <22;7C?; Sumat$ra 4arat <20;2C?; #iau <21;.C?; ami <1&;>C?;

Nusa -$n,,ara 4arat <2.;&C?; Nusa -$n,,ara -imur <33;6?; Ka%imantan 4arat

<22;5C?; Ka%imantan -$n,ah <2.;2C?; Ka%imantan S$%atan <26;6C?; Ka%imantan

-imur <1>;2C?; Su%a"$si -$n,ah <27;6C?; Su%a"$si -$n,,ara <22;7C?; /'r'nta%'

<25;.C?; Su%a"$si 4arat <16;.C?; Ma%uu <27;&C?; Ma%uu tara <22;&C?; Pa)ua

4arat <23;2C?dan Pa)ua <21;2?910

S$+ara nasi'na%; 10 au)at$nF'ta d$n,an )r$(a%$nsi /i:i 4uru dan /i:i

Kuran, )ada 4a%ita t$rtin,,i $rturut@turut ada%ah A+$h -$n,,ara <.&;7C?; #'t$

Nda' <.0;&C?; K$)u%auan Aru <.0;2C?; -im'r -$n,ah S$%atan <.0;2C?; Sim$u%u$

<3>;7C?; A+$h 4arat Daya <3>;1C?; Mamuu tara <3>;1C?; -a)anu%i tara

<3&;3C?;Ku)an, <3&;0C?; dan 4uru <37;6C?9 S$dan,an 10 au)at$nF'ta

Page 9: Fp Malnutrisi

7/23/2019 Fp Malnutrisi

http://slidepdf.com/reader/full/fp-malnutrisi 9/32

d$n,an )r$(a%$nsi /i:i 4uru dan /i:i Kuran, )ada 4a%ita t$r$ndah ada%ah K'ta

-'m'h'n <.;&C?; Minahasa <6;0C?; K'ta Madiun <6;&C?; /ianyar <6;&C?;

-aanan <7;1C?; 4antu%<7;.C?; 4adun, <7;5C?9; K'ta Ma,$%an, <&;2C?; K'ta

aarta S$%atan <&;3C?; dan 4'nd'"'s' <&;7C?

E)id$mi'%',i ma%nutrisi <"ashi$rh'r;maramus?

19 K"ashi'r'rM$ru)aan asus yan, )a%in, s$rin, dium)ai di da$rah misin ;

dimana )$rs$dian maanan yan, t$ratas dan tin,at )$ndidian yan,

r$ndah 9)$nyait ii m$nadi masa%ah di n$,ar@n$,ar misin $r$man,

s$)$rti A!ria;Am$ria t$n,ah ;ama$ria s$%atan dan Asia s$%atan 9Di n$,ara

mau s$)$rti ama$ria s$riat K"ashi'r'r m$ru)aan asus yan, %an,ahs$dan,an m$nurut SSENAS < Sur($i S'sia% E'n'mi Nasis'na% ? 2000

s$anya 20C a%ita di ind'n$sia m$n$d$rita ,i:i uran, dan &C a%ita

m$nd$rita ,i:i uru 9

29 Maramus

4$rdasaran data statisti K$s$hatan D$)art$m$n K$s$hatan #I tahun

2005 data 2.19>739&7> uta )$ndudu ind'n$sia ;6C atau s$itar 1.;. uta

'ran, m$nd$rita ,i:i uru 9 P$nd$rita ,i:i uru )ada umumnya ana@ana

dia"ah usia 5 tahun < a%ita ?D$)art$m$n K$s$hatan u,a t$%ah m$%auan

)$m$taan dan hasi%nya m$nunuan ah"a )$nd$rita ,i:i uran, dit$muan

72C au)at$n di Ind'n$sia 92@. dari 10 a%ita m$nd$rita ,i:i uran,

9maramus m$ru)aan $adaan dimana s$'ran, ana m$n,a%ami d$!si$nsi

$n$r,i dan )r't$in s$a%i,us9umumnya 'ndisi ini dia%ami masyaraat yan,

m$ndrita $%a)aran 9maramus ada%ah )$rmasa%ahan yan, s$rin, t$radi di

n$,ara $r$man,9 M$nurut data O s$itar .>C dari 10 ; . uta

$matian t$radi )ada ana@ana di a"ah usia 5 tahun di n$,ar $r$man,

$raitan d$n,an d$!isi$nsi $n$r,i dan )r't$in9

+$ %TIOLO*I DAN FAKTOR R%SIKO

 Ada)un !at'r d$m',ra!i yan, m$m)$n,aruhi t$radinya ,i:i uru )ada a%ita 8

Page 10: Fp Malnutrisi

7/23/2019 Fp Malnutrisi

http://slidepdf.com/reader/full/fp-malnutrisi 10/32

19 Usia ke,ala umah tangga9Data m$nunuan ah"a risi' ,i:i uru )ada a%ita )a%in, tin,,i

t$radi )ada $)a%a rumah tan,,a d$n,an usia muda; yaitu usia 2. tahun

$a"ah d$n,an )r'ai%itas s$itar 1;2>& a%i %$ih $sar diandin, usia

%ain9 Mun+u%nya 'ndisi ini aiat uran,nya )$n,$tahuan $)a%a rumah

tan,,a t$rhada) ,i:i9 Ini m$ru)aan indiasi dari )$rs'a%an a"in muda

s$hin,,a $sia)an s$+ara )$n,$tahuan da%am m$n$m)uh hidu) $rumah

tan,,a $%um sia)9 S$%anutnya s$main $sar usia $)a%a rumah tan,,a

s$main $+i% risi' ana untu m$nd$rita ,i:i uru9

29 Pendidikan ke,ala umah tangga9  S$suai d$n,an t$'ri $s$hatan dan ,i:i; )$ndidian m$m)$n,aruhi

ua%itas ,i:i ana9 K$tia )$ndidian $)a%a rumah tan,,a r$ndah; maa)$n,$tahuan m$r$a t$rhada) $s$hatan dan ,i:i m$nadi r$ndah s$hin,,a

)'%a 'nsumsi ,i:i untu ana m$nadi tida ai9 K'ndisi ini dit$muan

da%am asus ,i:i di Sumat$ra 4arat9 Oran, tua d$n,an tin,at )$ndidian

r$ndah <SDFtida tamat SD? m$mi%ii risi' yan, $sar t$rhada) ua%itas ,i:i

ana dimana )r'ai%itas risi' ,i:i uru 5;6>> a%i %$ih $sar diandin,an

d$n,an 'ran, tua d$n,an )$ndidian yan, %$ih tin,,i; yaitu SMP; SMA; dan

P$r,uruan -in,,i9 S$%anutnya s$main tin,,i tin,at )$ndidian 'ran, tua

s$main $+i% risi' ana a%ita t$r$na ,i:i uru9

39 Kesehatan9asi% t$muan m$nunuan ah"a ana yan, m$nda)atan (itamin A

da%am $,iatan P'syandu m$mi%ii risi' ,i:i uru yan, %$ih r$ndah

diandin, ana d$n,an tida m$nda)atan (itamin A9 4$,itu u,a;

)$m$risaan andun,an '%$h iu disaat hami%9 Iu yan, tida m$m$risaan

andun,an )ada saat hami% m$mi%ii risi' ana m$nd$rita ,i:i uru9 a%

yan, sama t$radi d$n,an )$m$rian :ar $si a,i iu hami%; u,a da)at

m$n,antisi)asi ana untu m$nd$rita ,i:i uru <Mudaant'; 2007?9

at'r risi' ,i:i uru )ada a%ita %ainnya; ia%ah 8

Page 11: Fp Malnutrisi

7/23/2019 Fp Malnutrisi

http://slidepdf.com/reader/full/fp-malnutrisi 11/32

• Asu,an makanan

 Asu)an maanan yan, uran, dis$aan '%$h $ra,ai !at'r; antara

%ain tida t$rs$dianya maanan s$+ara ad$uat; ana tida +uu) atau sa%ah

m$nda)at maanan $r,i:i s$iman,; dan )'%a maan yan, sa%ah9 S$a,ian

$sar a%ita d$n,aan ,i:i uru m$mi%ii )'%a maan yan, uran, $ra,am9

P'%a maanan yan, uran, $ra,am m$mi%ii arti ah"a a%ita t$rs$ut

m$n,'nsumsi hidan,an d$n,an 'm)'sisi yan, tida m$m$nuhi ,i:i

s$iman, <Pudiadi; 2005?9

• Status sosial ekonomi

#$ndahnya $'n'mi $%uar,a; aan $rdam)a d$n,an r$ndahnya

daya $%i )ada $%uar,a t$rs$ut9 S$%ain itu r$ndahnya ua%itas dan uantitas

'nsumsi )an,an; m$ru)aan )$ny$a %an,sun, dari $uran,an ,i:i )ada

ana a%ita9 K$adaan s'sia% $'n'mi yan, r$ndah $raitan d$n,an masa%ah

$s$hatan yan, dihada)i ar$na $tidatahuan dan $tidamam)uan untu

m$n,atasi $ra,ai masa%ah t$rs$ut9 4a%ita d$n,an ,i:i uru )ada

umumnya hidu) d$n,an maanan yan, uran, $r,i:i <$!!$nsi; 1>>&?9

• Penyakit ,enyeta

4a%ita yan, $rada da%am status ,i:i uru; umumnya san,at r$ntan

t$rhada) )$nyait9 P$nyait@)$nyait t$rs$ut ustru m$namah r$ndahnya

status ,i:i ana9 P$nyait@)$nyait t$rs$ut ada%ah8

a9 Diar$ )$rsist$n

S$a,ai $r%anutnya $)is'd$ diar$ s$%ama 1. hari atau %$ih yan,

dimu%ai dari suatu diar$ +air aut atau $rdarah <dis$ntri?9 K$adian ini

s$rin, dihuun,an d$n,an $hi%an,an $rat adan dan in!$si n'n

int$stina%9

9 -u$ru%'sis

-u$ru%'sis ada%ah )$nyait yan, dis$aan '%$h Mycobacterium

tuberculosis; yaitu uman a$r' yan, da)at hidu) t$rutama di )aru atau di

Page 12: Fp Malnutrisi

7/23/2019 Fp Malnutrisi

http://slidepdf.com/reader/full/fp-malnutrisi 12/32

$ra,ai 'r,an tuuh hidu) %ainnya yan, m$m)unyai t$anan )arsia%

'si,$n yan, tin,,i9 4at$ri ini tida tahan t$rhada) u%tra(i'%$t; ar$na itu

)$nu%arannya t$radi)ada ma%am hari9 -u$ru%'sis ini da)at t$radi )ada

s$mua $%'m)' umur; ai di )aru mau)un di %uar )aru9

P$nyait t$rs$ut di atas da)at m$m)$r$%$ $adaan ,i:i m$%a%ui

,an,,uan masuan maanan dan m$nin,atnya $hi%an,an :at@:at ,i:i

$s$nsia% tuuh9 -$rda)at huun,an tima% a%i antara $adian )$nyait dan

,i:i uran, mau)un ,i:i uru9Ana yan, m$nd$rita ,i:i uran, dan ,i:i

uru aan m$n,a%ami )$nurunan daya tahan; s$hin,,a r$ntan t$rhada)

)$nyait9 Di sisi %ain ana yan, m$nd$rita sait aan +$nd$run, m$nd$rita

,i:i uru9

• ASI

4$rdasaran ris$t yan, sudah diutian di s$%uruh dunia; ASI m$ru)aan

maanan t$rai a,i ayi sam)ai $nam u%an; dan dis$m)urnaan sam)ai

umur dua tahun9 M$m$ri ASI $)ada ayi m$ru)aan ha% yan, san,at

$rman!aat antara %ain '%$h ar$na )ratis;mudah;murah;s$diit

$mun,inan untu t$radi 'ntaminasi;dan m$na%in huun,an )si'%',is

yan, $rat antara ayi dan iu yan, )$ntin, da%am )$r$man,an )si'%',iana t$rs$ut9 S$%ain ASI m$n,andun, ,i:i yan, +uu) %$n,a); ASI u,a

m$n,andun, anti'di atau :at $$a%an yan, aan m$%indun,i a%ita

t$rhada) in!$si9 a% ini yan, m$ny$aan a%ita yan, di$ri ASI; tida

r$ntan t$rhada) )$nyait dan da)at $r)$ran %an,sun, t$rhada) status ,i:i

a%ita9 S$%ain itu; ASI dis$suaian d$n,an sist$m )$n+$rnaan ayi s$hin,,a

:at ,i:i +$)at t$rs$ra) <S'$irman; 2000?9

at'r risi' ma%nutrisi m$nurut %asi!iasinya 8

• Marasmus

S$+ara ,aris $sar s$a@s$a marasmus ia%ah s$a,ai $riut8

Page 13: Fp Malnutrisi

7/23/2019 Fp Malnutrisi

http://slidepdf.com/reader/full/fp-malnutrisi 13/32

a9 P$masuan a%'ri yan, tida +uu)9 Marasmus t$radi aiat masuan

a%'ri yan, s$diit; )$m$rian maanan yan, tida s$suai d$n,an yan,

dianuran aiat dari $tida tahuan 'ran, tua si ana9

9 K$iasaan maan yan, tida t$)at9 S$)$rti m$r$a yan, m$m)unyai

huun,an 'ran, tua@ana t$r,an,,u9

+9 K$%ainan m$ta'%i9 Misa%nya8 r$na% asid'sis; idi')athi+

hy)$r+a%+$mia;,a%a+t's$mia; %a+t's$ int'%$ran+$9

d9 Ma%!'rmasi 'n,$nita%9 Misa%nya8 )$nyait antun, a"aan; )$nyait

irs+h)run,; d$!'rmitas )a%atum; )a%at's+hi:is; mi+r',nathia;

st$n'sis)i%'rus; hiatus h$rnia; hidr's$!a%us; +ysti+ !ir'sis )anr$as9

• K"ashi'r'r 

P$ny$a t$radinya "ashi'r'r ada%ah inad$uatnya inta$ )r't$in yan,

$r%an,sun, r'nis9 at'r yan, da)at m$ny$aan "ashi'r'r antara

%ain8

a9 P'%a maan

Pr't$in <dan asam amin'? ada%ah :at yan, san,at diutuhan ana

untu tumuh dan $r$man,9 M$si)un inta$ maanan m$n,andun,

a%'ri yan, +uu); tida s$mua maanan m$n,andun, )r't$inFasam amin' yan,m$madai9 4ayi yan, masih m$nyusui umumnya m$nda)atan )r't$in dari ASI yan,

di$rian iunya; namun a,i yan, tida m$m)$r'%$h ASI )r't$in dari

sum$r@sum$r %ain <susu; t$%ur; $u; tahu dan %ain@%ain? san,at%ah

diutuhan9 Kuran,nya )$n,$tahuan iu m$n,$nai $s$iman,an nutrisi ana

$r)$ran )$ntin, t$rhada) t$radi "ashi'rh'r; t$rutama )ada masa

)$ra%ihan ASI $maanan )$n,,anti ASI9

9 at'r s'sia%9

idu) di n$,ara d$n,an tin,at $)adatan )$ndudu yan, tin,,i;

$adaan s'sia% dan )'%iti tida stai% atau)un adanya )antan,an untu

m$n,,unaan maanan t$rt$ntu dan sudah $r%an,sun, turun@turun

da)at m$nadi ha% yan, m$ny$aan t$radinya "ashi'r'r9

+9 at'r $'n'mi9

Page 14: Fp Malnutrisi

7/23/2019 Fp Malnutrisi

http://slidepdf.com/reader/full/fp-malnutrisi 14/32

K$misinan $%uar,aF )$n,hasi%an yan, r$ndah yan, tida da)at m$m$nuhi

$utuhan $raiat )ada $s$iman,an nutrisi ana tida t$r)$nuhi;

saat dimana iunya )un tida da)at m$n+uu)i $utuhan )r't$innya

• Marasmi+ K"ashi'r'r 

P$ny$a marasmi+ "ashi'r'r da)at dia,i m$nadi dua )$ny$a

yaitu ma%nutrisi )rim$r dan ma%nutrisi s$und$r9 Ma%nutrisi )rim$r ada%ah

$adaan uran, ,i:i yan, dis$aan '%$h asu)an )r't$in mau)un $n$r,i yan, tida

ad$uat9 Ma%nutrisi s$und$r ada%ah ma%nutrisi yan, t$radi ar$na

$utuhan yan, m$nin,at; m$nurunnya as'rsi danFatau

)$nin,atan$hi%an,an )r't$in mau)un $n$r,i dari tuuh9

at'r r$si' ma%nutrisi )ada %ansia m$nurut n'ss'n $t a% <1>>1 da%am

Lu$+$n'tt$; 1>>6? t$rdiri atas !at'r r$si' s$+ara !isi'%',is yani8

• P$ruahan tuuh yan, t$radi )ada $$ra)a %ansia; )$nurunan na!su

maan <s$)$rti8 )$nurunan ind$ra )$n+iuman; )$rasa dan )$n,%ihatan yan,

aur?9

• P$nurunan $!isi$nsi )$ny$ra)an nutri$n )ada usus ha%us <misa%nya8

)r$s$ntas$ $+i% a%sium yan, dis$ra)? s$hin,,a s$diit yan, t$rs$dia untu

!un,si sist$mi ')timum9

• M$%amatnya )$rista%ti dis$aan '%$h maanan yan, m$n,andun,

arsin',$n )'t$nsia% atau t'sin yan, t$ta) $rada da%am sist$m

)$n+$rnaan %$ih %ama9

• Si!at asam a%amiah %amun, da)at $ruran, hin,,a d$raat dimana

%amun, m$m$ntu %in,un,an asa <S$)$rti hy)'+h%'rhydria dan

a+h%'rhydria; $duanya m$ny$aan su%itnya )$ny$ra)an )r't$in?9

• P$nyait r'nis da)at m$nin,at )ada %ansia9 P$raian )ada ma%nutrisi

ada%ah tindaan untu m$m)$r%amat )r's$s )$nyait9

• P$nyait antun, 'r'n$r; hi)$rt$nsi; dia$t$s; 'st$')'r'sis dan )$nurunan

',niti!9

Page 15: Fp Malnutrisi

7/23/2019 Fp Malnutrisi

http://slidepdf.com/reader/full/fp-malnutrisi 15/32

• S$um%ah 'ndisi dan situasi dimana %ansia $rusia 70@&0 tahun

m$n,,unaan a%'h'% untu H)$n$nan,9 ia a%'h'% disa%ah,unaan;

hin,,a timu% $%$%ahan; hi%an, $sadaran; )$n,aaian diri s$rin,a%i

m$ny$aan s$diitnya maan9

• K$su%itan Ora% <s$)$rti %ua saria"an; hi%an,nya ,i,i; )$radan,an ,usi;

)$ri'd'ntitis; atau sait ar$na )$maaian ,i,i )a%su? isa m$muat maan

m$nadi s$uah tu,as uan $s$nan,an9

• P'%y)harma+y m$ru)aan masa%ah yan, t$r%a%u umum )ada ma%nutrisi9

#$s$) 'at yan, $ran$a ra,am s$aran, di$tahui s$+ara s$rius

m$m)$n,aruhi na!su maan dan )$ny$ra)an nutrisi9

• 's)itas%isasi mun,in diutuhan untu )$nyait aut; namun masa

m$n,ina) da)at m$ny$aan ma%nutrisi yan, si,ni!ian9

4$$ra)a !at'r r$si' yan, m$m)$n,aruhi )$n+$rnaan dan nutrisi )ada %ansia

 u,a di$muanan '%$h Mi%%$r <2010?8

• K$tidaad$uatan )$ra"atan 'ra%9

#$ndahnya 'ra% hy,i$n$ m$ny$aan st'matitis; J$r'st'mia; hi%an,nya

,i,i; +ar$s ,i,i; )$nyait )$ri'd'nta% yan, m$n,,an,,u )i%ihan maanan dan

nutrisi s$rta $nimatan saat maan

• /an,,uan !un,si dan )r's$s )$nyait9

/an,,uan !un,si s$+ara uat $rhuun,an d$n,an r$ndahnya nutrisi dan

$su%itan )$ny$diaan maanan9 Dis)ha,ia )ada %ansia umumnya dis$aan

'%$h ,an,,uan n$ur'%',is s$)$rti str'$ dan d$m$nsia9 /astritis r'nis )ada

%ansia m$ru)aan )$ny$a d$!isi$nsi (itamin 4129 K'ndisi )at'%',is %ain

 u,a m$n,,an,,u na!su maan dan $nimatan maanan9 ='nt'hnya

in!$si; hi)$rtir'idism$; hi)'adr$na%ism$; ,a,a% antun, 'n,$sti! 

Page 16: Fp Malnutrisi

7/23/2019 Fp Malnutrisi

http://slidepdf.com/reader/full/fp-malnutrisi 16/32

$rhuun,an d$n,an an'r$sia; s$dan,an 'ndisi rh$umat'id dan =OPD

da)at m$ny$aan )$nurunan na!su maan dan )$nin,atan )$n,$%uaran

$n$r,y

• E!$ m$diasi

M$diasi m$n+i)taan !at'r r$si' untu ,an,,uan )$n+$rnaan dan

$tidaad$uatan nutrisi m$%a%ui $!$ sam)in,nya )ada )$n+$rnaan; )'%a

maan dan )$maaian nutrisi s$)$rti an'r$sia; J$r'st'mia; mudah

$nyan,; ,an,,uan )$n+iuman dan )$rs$)si rasa9 K'nsti)asi m$ru)aan

$!$ sam)in, umum %ainnya )ada anya )$n,'atan; t$rutama 'at yan,

$rasi di sist$m sara! )usat9 I%$us )ara%isis yan, m$mi%ii )$n,aruh s$rius

)ada !un,si )$n+$rnaan; da)at $rasa% dari )$n,'atan anti'%in$r,i atau

hi)'a%$mia yan, dis$aan '%$h diur$ti9

• at'r ,aya hidu)

 A%'h'% dan m$r'' da)at m$ruah status nutrisi %ansia d$n,an $ra,ai

+ara9 A%'h'% tin,,i a%'ri; namun r$ndah nutri$n s$%ain itu u,a aan

m$n,,an,,u )$ny$ra)an (itamin 4 'm)%$s dan (itamin =9 M$r''

m$ny$aan hi%an,nya $mam)uan )$n+iuman dan m$rasaan maanans$rta m$n,,an,,u )$ny$ra)an (itamin = dan asam !'%at9

• at'r Psi's'sia%

at'r )si's'sia% $r)$n,aruh t$rhada) na!su maan dan )'%a maan

%ansia9 ia s$'ran, %ansia san,at t$r,antun, t$rhada) )asan,annya da%am

)$nyia)an maanan; maa saat $hi%an,an )asan,annya t$rs$ut %ansia

a%an m$n,a%ami )$ruahan )'%a maan atau $mam)uan untu

m$nda)atan maanan9

• at'r 4udaya dan s'sia% $'n'mi9

Page 17: Fp Malnutrisi

7/23/2019 Fp Malnutrisi

http://slidepdf.com/reader/full/fp-malnutrisi 17/32

Latar $%aan, udaya; $)$r+ayaan; dan !at'r udaya %ainnya s$+ara uat

m$m)$n,aruhi a,aimana +ara s$s$'ran, m$nd$!inisian; m$mi%ih;

m$nyia)an; dan m$maan maanan dan minuman9

• at'r Lin,un,an9

Lansia di )anti atau !asi%itas ra"at ina) da)at $su%itan m$ny$suian diri

)ada %in,un,an yan, tida !ami%iar9 #uan, maan yan, isin, dan riuh

da)at m$m$rian )$n,aruh uru )ada $nimatan dan 'nsumsi

maanan9

• P$ri%au $rdasaran mit's dan $sa%ah)ahaman

K$sa%ah)ahaman )ada inta$ +airan; s$)$rti anyanya %ansia yan,

m$n,uran,i um%ah 'nsumsi +airan d$n,an hara)an ah"a tindaan ini

da)at m$n,uran,i t$radinya in'ntin$nsia urin

-$ PAT.OFISIOLO*I

<terlampir ?

/$ MANIF%STASI KLINIS

 A9 KASIO#KO#

• Ed$ma; umumnya s$%uruh tuuh; t$rutama )ada )un,,un, ai <d'rsum

)$dis?

• aah m$mu%at dan s$ma

• Pandan,an mata sayu

• #amut ti)is; $m$rahan s)t "arna ramut a,un,; mudah di+aut tan)a

sait;r'nt'

• P$ruahan status m$nta%8 a)atis r$"$%

• P$m$saran hati

• Ot't m$n,$+i% <hi)'tr'!i?

• K$%ainan u%it $ru)a $r+a m$rah muda yan, m$%uas $ruah "arna

m$nadi +'%at $hitaman dan t$r$%u)as <+ra:y )a($m$nt d$rmat'sis?

• S$rin, dis$rtai8 )$ny9 in!$si <umumnya aut?; an$mia; dan diar$

49 MA#ASMS

Page 18: Fp Malnutrisi

7/23/2019 Fp Malnutrisi

http://slidepdf.com/reader/full/fp-malnutrisi 18/32

• -am)a san,at urus; hin,,a s$)$rti tu%an, t$run,us u%it

• aah s$)$rti 'ran, tua

• =$n,$n,; r$"$%

• Ku%it $ri)ut; arin,an %$ma suutis san,at s$diit sam)ai tida ada

• P$rut umumnya +$un,

• I,a ,aman,

• S$rin, dis$rtai8 )$nyait in!$si <umumnya r'nis $ru%an,? dan diar$

=9 MA#ASMIK @ KASIO#KO#/amaran %ini m$ru)aan +am)uran dari $$ra)a ,$a%a %ini

K"ashi'r'r dan Marasmus d$n,an 44F-4 @3 SD dis$rtai $d$ma yan,

tida m$n+'%'

0$ P%M%RIKSAAN DIA*NOSTIK

Hematologic studies

Studi h$mat'%',i harus m$n+au) =4= m$n,hitun, d$n,an #4= ind$s

dan a)us darah t$)i 9 a% ini u,a isa m$mantu dia,n'sa an$mia dari

$uran,an ,i:i s$)$rti $uran,an $si ; !'%at ; dan (itamin4@129

Tes darah pada anak-anak

-$s darah rutin )ada ana@ana t$rmasu untu ,%u'sa darah; um%ah

darah; urin untu )$m$risaan rutin; !$s$s untu )arasit dan in!$stasi +a+in,<ar$na ini da)at m$ny$aan $uran,an ,i:i )ada ana@ana?; )r't$in

darah atau adar a%umin; t$s I dan t$s untu in!$si %ainnya9

Kadar :at $si da%am darah; asam !'%at dan (itamin 4 12 u,a dianuran9

ntu $stimasi )r't$in t$s %ainnya t$rmasu Pr$@a%umin; trans!$rin; )r't$in

)$n,iat r$tin'%9

Diameter lengan Mid-atas

Mid diam$t$r %$n,an atas da)at di,unaan )ada ana@ana9 S$uah

%in,ar %$n,an atas uran, dari 110 mm u,a di,unaan untu m$nd$!inisian

,i:i uru )ada ana@ana9 Da%am $t$a%an %i)atan u%it ana@ana u,a

diuur9 D$n,an ,i:i uru ada $hi%an,an %$ma di a"ah u%it yan, dis$ut

%$ma suutan9 a% ini m$ny$aan %i)atan u%it ti)is9

Page 19: Fp Malnutrisi

7/23/2019 Fp Malnutrisi

http://slidepdf.com/reader/full/fp-malnutrisi 19/32

Indeks massa tubuh ( BMI )

Ini dihitun, d$n,an $rat adan da%am i%',ram dia,i d$n,an tin,,i

adan da%am m$t$r uadrat9 S$uah 4MI yan, s$hat untu 'ran, d$"asa

iasanya t$r%$ta di antara 1&;5 dan 2.;> 9 M$r$a yan, m$mi%ii 4MI antara

17 dan 1&;5 isa ma%nutrisi rin,an ; 'ran,@'ran, d$n,an 4MI antara 16 dan

1& isa +uu) ,i:i dan 'ran,@'ran, d$n,an 4MI uran, dari 16 isa san,at

$uran,an ,i:i9

M$r$a d$n,an ri"ayat s$n,aa m$nurunan $rat adan s$%ama

$$ra)a u%an t$rahir ; 'ran,@'ran, yan, tida mam)u maan s$ndiri atau

'ran,@'ran, d$n,an 'ndisi $s$hatan yan, m$ny$aan $uran,an ,i:i

yan, m$madai atau dis$aan m$nin,atnya tuntutan nutrisi yan, tidadi)$nuhi '%$h maanan s$hari $r$si' ma%nutrisi 9

Oran,@'ran, ini )$r%u di$(a%uasi d$n,an hati@hati 9 M$r$a yan,

maan s$diit atau tida maan s$%ama %ima hari t$rahir atau +$nd$run,

maan s$diit atau tida maan s$%ama %ima hari atau %$ih ; m$r$a yan,

tida da)at m$ny$ra) nutrisi dari maanan u,a s$)$rti 'ran,@'ran, d$n,an

'%itis u%s$rati(a atau )$nyait =r'hn ; mun,in $r$si'9

S$+ara umum s$mua d$n,an 4MI uran, dari 1&;5 di ursus

$$ra)a u%an )$r%u di$(a%uasi 9 anita hami% ; hidu) %ansia di rumah

)$ra"atan dan ana@ana $rada )ada risi' yan, %$ih $sar 9

Protein studies

• S$rum a%umin

• #$tin'%@indin, )r't$in

• Pr$a%umin

• -rans!$rrin

• =r$atinin$

• 4%''d ur$a nitr',$n

Page 20: Fp Malnutrisi

7/23/2019 Fp Malnutrisi

http://slidepdf.com/reader/full/fp-malnutrisi 20/32

  uran status ,i:i )r't$in t$rmasu a%umin s$rum ; )r't$in )$n,iat

r$tin'% ; )r$a%umin ; trans!$rin ; r$atinin ; dan tin,at 4N 9 Pr't$in

)$n,iat r$tin'% ; )r$a%umin ; dan trans!$rin )$n$ntuan indiat'r an,a

)$nd$ yan, auh %$ih ai )ada status )r't$in dari )ada a%umin 9 Namun;

uuran yan, %$ih ai dari $uran,an ,i:i an,a )anan, ada%ah a%umin

s$rum9

Diagnosis malnutrisi pada anak-anak

Pada ana@ana $rat adan dan tin,,i adan diuur dan diandin,an

d$n,an ,ra!i yan, m$nunuan tin,,i rata@rata yan, dihara)an dan $rat

adan untu ana usia itu9 4$$ra)a ana $+i% t$rus@m$n$rus untu usia

dan mun,in ,$n$ti s$hin,,a9

 A)a yan, harus 'ran, tua a%arm dan )$n,asuh ada%ah )$nurunan tia@

tia atau si,ni!ian di a"ah tin,at yan, dihara)an untu ana ar$na

da)at m$nunuan ma%nutrisi9 Ana@ana yan, m$nunuan )$rtumuhan

%$ih %amat mun,in u,a uran, ,i:i9

Evaluasi diagnostik Tambahan

  Pada ana@ana yan, m$mi%ii ri"ayat asu)an maanan yan, +uu)

dan tanda@tanda F ,$a%a ma%nutrisi ; !'us )ada m$n,id$nti!iasi )$ny$a

ma%nutrisi 9 Lauan )$n$%itian %a'rat'rium $rdasaran in!'rmasi dari

s$arah yan, %$n,a) dan )$m$risaan !isi 9

  P$n$%itian %a'rat'rium dia,n'sti a"a% t$rmasu um%ah =4= ;

h$mat'rit ; $%$tr'%it s$rum ; dan urina%isis dan u%tur 9 S)$sim$n tina harus

di)$r'%$h ia ana m$mi%ii ri"ayat !$s$s an'rma% atau )'%a st''%in, atau

 ia $%uar,a m$n,,unaan sum$r air yan, tida da)at dianda%an atau

masih dira,uan9

  =$%ia+ s$r'%',i ada%ah t$s s+r$$nin, yan, $r,una dan harus

di)$rtiman,an ; t$rutama ia ada ri"ayat $%uar,a )$nyait +$%ia+ atau

 ia )$nyait aut'imun %ainnya ; s$)$rti dia$t$s m$%itus ti)$ I9

utritional status studies

Page 21: Fp Malnutrisi

7/23/2019 Fp Malnutrisi

http://slidepdf.com/reader/full/fp-malnutrisi 21/32

  S$arah %$n,a); t$rmasu ri"ayat di$t; P$n,uuran status

)$rtumuhan; t$rmasu $rat adan dan )anan, F tin,,i; %in,ar $)a%a

)ada ana@ana

P$m$risaan !isi %$n,a)

Lan,ah@%an,ah s$nsiti! status ,i:i

-in,,i@untu@usia atau $rat adan@untu@h$i,ht )$n,uuran %$ih $sar dari

2 standar d$(iasi dia"ah rata@rata untu usianya9

-in,,i@untu@usia atau $rat adan@untu@h$i,ht )$n,uuran %$ih dari 2

standar d$(iasi uran, darirata@rata untu usia

-in,,i@untu@usia )$n,uuran uran, dari >5C dari ni%ai yan, dihara)an

Kuran, dari 5 +m F y )$rtumuhan )ada ana@ana %$ih dari 2 tahun

1$ P%NATALAKSANAAN M%DIS

Maasmus

M$nurut Mans'$r <2000 8 51. 517? )$nata%asanan marasmus ada%ah 8

19 AtasiF+$,ah hi)',%i$miaP$risa ,u%a darah <adar ,u%a darah 3 mm'%FL atau 5. m,Fd%?9

P$m$rian maanan yan, %$ih s$rin, )$ntin, untu m$n+$,ah 'ndisit$rs$ut9 s$tia) ana ,i:i uru harus di$ri maan atau %arutan ,%u'saF,u%a

)asir 10C s$,$ra s$t$%ah masu rumah sait9

Tatalaksana :

• S$,$ra $ri @75 )$rtama atau m'di!iasinya i%a )$ny$diaannya

m$mun,inan9

Page 22: Fp Malnutrisi

7/23/2019 Fp Malnutrisi

http://slidepdf.com/reader/full/fp-malnutrisi 22/32

• 4i%a @75 )$rtama tida da)at dis$diaan d$n,an +$)at; $rian 50 m%

%arutan ,%u'sa atau ,u%a 10C <1 s$nd' t$h ,u%a da%am 50 m% air?

s$+ara 'ra% atau m$%a%ui N/-9

• Lanutan )$m$rian @75 s$tia) 23 am; sian, dan ma%am s$%ama

minima% dua hari9

• 4i%a masih m$nda)at ASI t$rusan )$m$rian ASI di %uar ad"a%

)$m$rian @759

• ia ana tida sadar <%$tar,is?; $rian %arutan ,%u'sa 10C s$+ara

intra($na <'%us? s$anya 5 m%F, 44; atau %arutan ,%u'saF%arutan

,u%a )asir 50 m% d$n,an N/-9

• 4$ri antii'ti9

29 AtasiF+$,ah hi)'t$rmia <Suhu asi%a 3595 =?a9 S$,$ra $ri maanan +airF!'mu%a husus99 an,atan ana d$n,an )aaian atau s$%imut sam)ai m$nutu) $)a%a9+9 4$ri antii'ti s$suai )$d'man9

39 AtasiF+$,ah d$hidrasiTatalaksana

• an,an ,unaan in!us untu r$hidrasi; $+ua%i )ada asus d$hidrasi $rat

d$n,an sy'9

• 4$ri ReSoMal ; s$+ara 'ra% atau m$%a%ui N/-; %auan %$ih %amat

disandin, ia m$%auan r$hidrasi )ada ana d$n,an ,i:i ai9

• 4$ri 5 m%F,44 s$tia) 30 m$nit untu 2 am )$rtama

• S$t$%ah 2 am; $rian #$S'Ma% 510 m%F,44Fam $rs$%an,@s$%in,

d$n,an @75 d$n,an um%ah yan, sama; s$tia) am s$%ama 10 am9

• um%ah yan, )asti t$r,antun, s$$ra)a anya ana mau; ('%um$ tina

yan, $%uar dan a)aah ana muntah9

• S$%anutnya $rian @75 s$+ara t$ratur s$tia) 2 am 9

• ia masih diar$; $ri #$S'Ma% s$tia) a%i diar$9 ntu usia 1 th8 50@

100m% s$tia) uan, air $sar; usia 1 th8 100@200 m% s$tia) uan, air 

$sar9

.9 K'r$si ,an,,uan $s$iman,an $%$tr'%itPada marasmus $rat t$radi $%$ihan natrium tuuh; "a%au)un adar 

natrium )%asma r$ndah9

Page 23: Fp Malnutrisi

7/23/2019 Fp Malnutrisi

http://slidepdf.com/reader/full/fp-malnutrisi 23/32

P$m$rian Ka%ium dan Ma,n$sium da)at disia)an da%am $ntu +airan

dan ditamahan %an,sun, )ada maanan9 P$namahan 20 m% %arutan )ada

1 %it$r !'rmu%a9

59 Oati F +$,ah in!$siTatalaksana4$rian )ada s$mua ana d$n,an ,i:i uru 8

•  Antii'ti s)$trum %uas

• asin +am)a ia ana $rumur 6 u%an dan $%um )$rnah

m$nda)atannya; atau ia ana $rumur B > u%an dan sudah )$rnah

di$ri (asin s$$%um $rumur > u%an9

• -unda imunisasi ia ana sy'9

69 K'r$si d$!isi$nsi nutri$n mir'; yaitu d$n,an 84$rian s$tia) hari 8

a9 Mu%ti(itamin99 Asam !'%at 1 m,Fhari <5 m, hari )$rtama?9+9 S$n, <n? 2 m,FK,44Fhari9d9 4i%a $rat adan mu%ai nai $rian $ <:at $si? 3 m,FK,44Fhari9$9 itamin A 'ra% )ada hari 1; 2; dan 1.9

• mur B 1 tahun 8 200 riu SI <satuan Int$rnasi'na%?9

• mur 6@12 u%an 8 100 riu SI <satuan Int$rnasi'na%?9

• mur 0@5 u%an 8 50 riu SI <satuan Int$rnasi'na%?9

79 Mu%ai )$m$rian maanP$m$rian nutrisi harus dimu%ai s$,$ra s$t$%ah ana dira"at dan harus

diran+an, s$d$miian ru)a s$hin,,a +uu) $n$r,i dan )r't$in untu

m$m$nuhi m$ta'%ism$ asa%9

Tatalaksana

• Maanan da%am um%ah s$diit t$ta)i s$rin, dan r$ndah 'sm'%aritas

mau)un r$ndah %at'sa

• 4$rian s$+ara 'ra% atau m$%a%ui N/-; hindari )$n,,unaan )ar$nt$ra%

• En$r,i8 100 a%F,44Fhari

• Pr't$in8 1@195 ,F,44Fhari

• =airan8 130 m%F,44Fhari <i%a ada $d$ma $rat $ri 100 m%F,44Fhari?

&9 M$m$rian maanan untu tumuh $ar

a9 -anda yan, m$nunuan ah"a ana t$%ah m$n+a)ai !as$ ini ada%ah 8

K$ma%inya na!su maan

Page 24: Fp Malnutrisi

7/23/2019 Fp Malnutrisi

http://slidepdf.com/reader/full/fp-malnutrisi 24/32

9 Ed$ma minima% atau hi%an,9

Tatalaksana

Lauan transisi s$+ara $rtaha) dari !'rmu%a a"a% <@75? $ !'rmu%a

tumuh@$ar <@100? <!as$ transisi? 8

• /anti 75 d$n,an 1009 4$ri @100 s$um%ah yan, sama d$n,an @75

s$%ama 2 hari $rturutan9

• S$%anutnya naian um%ah @100 s$anya 10 m% s$tia) a%i

)$m$rian sam)ai ana tida mam)u m$n,haisan atau t$rsisa

s$diit9 4iasanya ha% ini t$radi $tia )$m$rian !'rmu%a m$n+a)ai 200

m%F,44Fhari9

• Da)at )u%a di,unaan uur atau maanan )$ndam)in, ASI yan,

dim'di!iasi s$hin,,a andun,an $n$r,i dan )r't$innya s$andin,

d$n,an @1009

S$t$%ah transisi $rtaha); $ri ana 8

• P$m$rian maan yan, s$rin, d$n,an um%ah tida t$ratas <s$suai

$mam)uan ana?9

• $n$r,i8 150@220 a%F,44Fhari

• )r't$in8 .@6 ,F,44Fhari9

>9 M$%auan stimu%asi s$ns'ri dan )$raian m$nta%

• un,a)an asih sayan,

• %in,un,an yan, +$ria

• t$ra)i $rmain t$rstrutur s$%ama 1530 m$nit )$r hari

• ati(itas !isi s$,$ra s$t$%ah ana +uu) s$hat

• $t$r%iatan iu s$s$rin, mun,in <misa%nya m$n,hiur; m$m$ri maan;

m$mandian; $rmain?

Page 25: Fp Malnutrisi

7/23/2019 Fp Malnutrisi

http://slidepdf.com/reader/full/fp-malnutrisi 25/32

109 M$m)$rsia)an untu tinda %anut di rumah4i%a t$%ah t$r+a)ai 44F-4 B @2 SD <s$tara d$n,an B&0C? da)at dian,,a)

ana t$%ah s$muh9 P'%a )$m$rian maan yan, ai dan stimu%asi harus

t$ta) di%anutan di rumah9 4$rian +'nt'h $)ada 'ran, tua8

M$nu dan +ara m$muat maanan aya $n$r,i dan )adat ,i:i s$rta!r$u$nsi )$m$rian maan yan, s$rin,9

• -$ra)i $rmain yan, t$rstrutur

K'ashioko 

Pr's$dur t$ta) )$n,'atan dirumah sait 8

19 Prinsi) dasar )$nan,anan 10 %an,ah utama <diutamaan )$nan,anan

$,a"atan?

a9 P$nan,anan hi)',%i$mi9 P$nan,anan hi)'t$rmi+9 P$nan,anan d$hidrasid9 K'r$si ,an,,uan $s$iman,an $%$tr'%it$9 P$n,'atan in!$si!9 P$m$rian maanan,9 asi%itasi tumuh $ar h9 K'r$si d$!isi$nsi nutrisi mir'i9 M$%auan stimu%asi s$ns'ri dan )$raian m$nta%

 9 P$r$n+anaan tinda %anut s$t$%ah s$muh

29 P$n,'atan )$nyait )$ny$rtaa$ Defisiensi "itamin A

4i%a ada $%ainan di mata; $rian (itamin A 'ra% )ada hari $ 1; 2 dan 1.

atau s$$%um $%uar rumah sait i%a t$radi m$murunya $adaan %inis

di$rian (it9 A d$n,an d'sis 8

• umur B 1 tahun 8 2009000 SIFa%i

• umur 6 12 u%an 8 1009000 SIFa%i

• umur 0 5 u%an 8 509000 SIFa%i

4i%a ada u%us dimata di$rian 8

a9 -$t$s mata h%'ram!$ni'% atau sa%$) mata t$trasi%in; s$tia) 2@3 am

s$%ama 7@10 hari9 -$t$san t$t$s mata atr')in; 1 t$t$s 3 a%i s$hari s$%ama 3@5 hari+9 -utu) mata d$n,an asa yan, diasahi %arutan ,aram !aa%i

2$ Dematosis

Page 26: Fp Malnutrisi

7/23/2019 Fp Malnutrisi

http://slidepdf.com/reader/full/fp-malnutrisi 26/32

D$rmat'sis ditandai adanya8 hi)'Fhi)$r)i,m$ntasi; d$s"amasi <u%it

m$n,$%u)as?; %$si u%+$rasi $sudati! m$ny$ru)ai %ua aar; s$rin, dis$rtai

in!$si s$und$r; antara %ain '%$h =andida9Tatalaksana :

19 'm)r$s a,ian u%it yan, t$r$na d$n,an %arutan KmnO. <K@)$rman,anat? 1C s$%ama 10 m$nit

29 $ri sa%$) atau rim39 usahaan a,ar da$rah )$rin$um t$ta) $rin,.9 umumnya t$rda)at d$!isi$nsi s$n, <n? 8 $ri n )$r'ra%

3$ Paasit43a3ing4$ri M$$ndas'% 100 m, 'ra%; 2 a%i s$hari s$%ama 3 hari; atau )r$)arat

antih$%minti %ain9

d$ Diae melan5utDi'ati i%a hanya diar$ $r%anut dan tida ada )$raian $adaan umum9

4$rian !'rmu%a $asFr$ndah %a+t'sa9 S$rin, $rusaan mu'sa usus

dan /iardiasis m$ru)aan )$ny$a %ain dari m$%anutnya diar$9 4i%a

mun,in; %auan )$m$risaan tina mir's')i9 4$ri 8 M$tr'nidas'% 795

m,F,44 s$tia) & am s$%ama 7 hari9

e$ Tu2ekulosis

Pada s$tia) asus ma%nutrisi; %auan t$s tu$ru%inFMant'uJ <s$rin,a%ia%$r,i? dan #'@!'t' t'ras9 4i%a )'siti) atau san,at mun,in -4; di'ati

s$suai )$d'man )$n,'atan -49

!" Tindakan kega#atan19 Sy'

Sy' ar$na d$hidrasi atau s$)sis s$rin, m$ny$rtai KEP $rat dan

su%it m$m$daan $duanya s$+ara %inis saa9 Sy' ar$na d$hidrasi

aan m$mai d$n,an +$)at )ada )$m$rian +airan intra($na;

s$dan,an )ada s$)sis d$hidrasi tida %an,sun, m$mai9a9 P$d'man )$m$rian +airan 8

• 4$rian %arutan D$str'sa 5C 8 Na=% 09>C <181? atau %arutan

#in,$r d$n,an adar d$str'sa 5C s$anya 15 m%FK,44 da%am

satu am )$rtama9

Page 27: Fp Malnutrisi

7/23/2019 Fp Malnutrisi

http://slidepdf.com/reader/full/fp-malnutrisi 27/32

• E(a%uasi s$t$%ah 1 am 8

4i%a ada )$raian %inis <$sadaran; !r$u$nsi nadi dan

)$rna)asan?9 %an,i )$m$rian +airan s$)$rti di atas untu 1

 am $riutnya; $mudian %anutan d$n,an )$m$rian

#$s'ma%F)$n,,anti; )$r 'ra%Fnas',astri; 10 m%F,44Fam

s$%ama 10 am; s$%anutnya mu%ai $rian !'rmu%a husus9 4i%a tida ada )$raian %inis; ana m$nd$rita sy' s$)ti9

Da%am ha% ini; $rian +airan rumat s$anya . m%F,44Fam

dan $rian trans!usi darah s$anya 10 m%F,44 s$+ara

)$r%ahan@%ahan <da%am 3 am?9 K$mudian mu%ai%ah )$m$rian

!'rmu%a929 An$mia $rat

-rans!usi darah di)$r%uan i%a 8• . ,Fd%

• .@6 ,Fd% dis$rtai distr$ss )$rna)asan atau tanda ,a,a% antun,

• -rans!usi darah 8

4$rian darah s$,ar 10 m%F,44 da%am 3 am9

4i%a ada tanda ,a,a% antun,; ,unaan ’ packed red cells’  untu

trans!usi d$n,an um%ah yan, sama9 4$ri !ur's$mid 1 m,F,44 s$+ara i9( )ada saat trans!usi dimu%ai9

P$rhatian adanya r$asi trans!usi <d$mam; ,ata%; @sy'?9 4i%a

)ada ana d$n,an distr$s na)as s$t$%ah trans!usi t$ta) .,Fd% atau antara .@6 ,Fd%; an,an diu%an,i )$m$rian darah9

O2esitas

Prinsi)nya ada%ah m$n,uran,i asu)an $n$r,i s$rta m$nin,atan $%uaran

$n$r,i; d$n,an +ara )$n,aturan di$t; )$nin,atan ati!itas !isi; dan

m$n,uahFm'di!iasi )'%a hidu)9 M$n$ta)an tar,$t )$nurunan $rat adan9

ntu )$nurunan $rat adan dit$ta)an $rdasaran 8

19 sia ana 8 2@7 tahun dan diatas 7 tahun29 D$raat '$sitas39 Ada tidanya )$nyait )$ny$rtaF'm)%iasi9

Pada ana '$sitas usia dia"ah 7 tahun tan)a 'm)%iasi; dianuran

+uu) d$n,an m$m)$rtahanan $rat adan9 Pada ana '$sitas usia dia"ah

Page 28: Fp Malnutrisi

7/23/2019 Fp Malnutrisi

http://slidepdf.com/reader/full/fp-malnutrisi 28/32

7 tahun d$n,an 'm)%iasi dan usia diatas 7 tahun <d$n,anFtan)a 'm)%iasi?

dianuran untu m$nurunan $rat adan <di$t dan ati!itas !isi?9 -ar,$t

)$nurunan $rat adan d$n,an $+$)atan 0;5@2 , )$r u%an; sam)ai

m$n+a)ai $rat adan id$a%9

a9 P$n,aturan di$tPrinsi) )$n,aturan di$t )ada ana '$sitas ada%ah di$t s$iman,

s$suai d$n,an an,a $+uu)an ,i:i <AK/?; ha% ini ar$na ana masih

m$n,a%ami )$rtumuhan dan )$r$man,an9 Int$r($nsi di$t harus

dis$suaian d$n,an usia ana; d$raat '$sitas dan ada tidanya )$nyait

)$ny$rta9 Pada '$sitas tan)a )$nyait )$ny$rta; di$rian di$t s$iman,

r$ndah a%'ri d$n,an )$n,uran,an asu)an a%'ri s$$sar 30C99 Da%am )$n,aturan di$t ini )$r%u di)$rhatian t$ntan, 8

M$nurunan $rat adan d$n,an t$ta) m$m)$rtahanan )$rtumuhann'rma%9

• Di$t s$iman, d$n,an 'm)'sisi ar'hidrat 50@60C; %$ma 20@30C

d$n,an %$ma $nuh 10C dan )r't$in 15@20C $n$r,i t'ta% s$rta

'%$st$r'% 300 m, )$r hari9

• Di$t tin,,i s$rat; dianuran )ada ana usia B 2 tahun d$n,an

)$n,hitun,an d'sis m$n,,unaan rumus 8 <umur da%am tahun 5? ,ram

)$r hari9+9 P$n,aturan ati!itas !isi

Latihan !isi yan, di$rian dis$suaian d$n,an tin,at )$r$man,an

m't'ri; $mam)uan !isi; dan umurnya9 Ati!itas !isi untu ana usia 6@12

tahun %$ih t$)at yan, m$n,,unaan $t$ram)i%an 't't; s$)$rti $rs$)$da;

$r$nan,; m$nari dan s$nam9 Dianuran untu m$%auan ati!itas !isi

s$%ama 20@30 m$nit )$r hari9d9 M$n,uah )'%a hidu)F)$ri%au

Di)$r%uan )$ran s$rta 'ran, tua s$a,ai 'm)'n$n int$r($nsi; d$n,an

+ara8

• P$n,a"asan s$ndiri t$rhada)8 $rat adan; asu)an maanan dan

ati!itas !isi s$rta m$n+atat )$r$man,annya9

• M$n,'ntr'% ran,san,an untu maan9 Oran, tua dihara)an da)at

m$nyin,iran ran,san,an dis$itar ana yan, da)at m$mi+u

$in,inan untu maan9

Page 29: Fp Malnutrisi

7/23/2019 Fp Malnutrisi

http://slidepdf.com/reader/full/fp-malnutrisi 29/32

• M$n,uah )$ri%au maan; d$n,an m$n,'ntr'% )'rsi dan $nis

maanan yan, di'nsumsi dan m$n,uran,i maanan +ami%an9

• M$m$rian )$n,har,aan dan huuman9

• P$n,$nda%ian diri; d$n,an m$n,hindari maanan $ra%'ri tin,,i

yan, )ada umumnya %$:at dan m$mi%ih maanan $ra%'ri r$ndah9$9 K'ns$%in, )r'%$m )si's'sia%; t$rutama untu )$nin,atan rasa )$r+aya diri!9 -$ra)i int$nsi! 

-$ra)i int$nsi! dit$ra)an )ada ana d$n,an '$sitas $rat dan yan,

dis$rtai 'm)%iasi yan, tida m$m$rian r$s)'n )ada t$ra)i 'n($nsi'na%;

t$rdiri dari di$t $ra%'ri san,at r$ndah <($ry %'" +a%'ri$ di$t?; !arma't$ra)i

dan t$ra)i $dah9

• Indiasi t$ra)i di$t d$n,an a%'ri san,at r$ndah i%a $rat adan B 1.0C

44 Id$a%; d$n,an asu)an a%'ri hanya 600@&00 a% )$r hari dan )r't$in

h$"ani 1;5@2;5 ,ramF, 44 Id$a%; d$n,an su)%$m$ntasi (itamin dan

min$ra% s$rta minum B 1;5 L )$r hari9 -$ra)i ini hanya di$rian s$%ama 12

hari d$n,an )$n,a"asan d't$r9

• arma't$ra)i di$%'m)'an m$nadi 3; yaitu 8 m$m)$n,aruhi asu)an

$n$r,i d$n,an m$n$an na!su maan; +'nt'hnya siutramin

m$m)$n,aruhi )$nyim)anan $n$r,i d$n,an m$n,hamat as'rsi :at@:at

,i:i +'nt'hnya 'r%istat; %$)tin; '+tr$'tid$ dan m$t!'rmin m$nin,atan

)$n,,unaan $n$r,i9 arma't$ra)i $%um dir$'m$ndasian untu t$ra)i'$sitas )ada ana; ar$na $!$ an,a )anan, yan, masih $%um $%as9

• -$ra)i $dah di indiasian i%a $rat adan B 200C 44 Id$a%9 Prinsi)

t$ra)i ini ada%ah untu m$n,uran,i asu)an maanan atau m$m)$r%amat

)$n,'s'n,an %amun, d$n,an +ara ,astri+ andin,; dan m$n,uran,i

as'rsi maanan d$n,an +ara m$muat ,astri+ y)ass dari %amun, $

a,ian ahir usus ha%us9 Sam)ai saat ini $%um anya )$n$%itian t$ntan,

man!aat dan ahaya t$ra)i ini )ada ana9

Page 30: Fp Malnutrisi

7/23/2019 Fp Malnutrisi

http://slidepdf.com/reader/full/fp-malnutrisi 30/32

DAFTAR PUSTAKA

 Ahmad; au:i9 20119 La,oan Pendahuluan Maasmus(K'asioko   da%am <On%in$?

"""9s+rid9+'mFd'+F65.176.&FMA#ASMS@MA#ASMS@KASIO#KO#

dias$s )ada & Mar$t 201.

 Ari!; Mans'$r; d9 20009 Ka,ita Selekta Kedoktean9 Edisi 39 M$di+a A$s+u%)a%us;

KI; aarta9

d$ Onis M; r'n,i%%' EA; 4%'ssn$r M9 20009 Is Malnutition De3lining6 An Analysis Of 

!hanges In Le"els Of !hild Malnutition Sin3e #7189 Bull World Health

Organ97&<10?81222@339

D$)art$m$n K$s$hatan #$)u%i Ind'n$sia Dir$t'rat $nd$ra% 4ina K$s$hatan

Masyaraat Dir$t'rat 4ina /i:i Masyaraat9 200>9 Petun5uk Teknis

Tatalaksana Anak *i9i :uuk 4uu I9 aarta8 D$)art$m$n K$s$hatan9

E!!$ndi9 1>>&9 Dasa(Dasa Ke,ea'atan Kesehatan Masyaakat9 aarta8 E/=9

I%mu K$s$hatan Ana KI9 Defisiensi gi9i9 4uu u%iah 19 a%[email protected] aarta9

K$m$nt$rian K$s$hatan #I9 20119 Standa Anto,ometi Penilaian Status *i9i Anak9

aarta8 Dir$t'rat 4ina /i:i9

Kumar S9*lo2al Data2ase on !hild *o'th and Malnutition  QInt$rn$tR9 2007Q+it$d

D$s$m$r 1.; 2011R9A(ai%a%$ !r'm8 htt)8FFh'9intFFnut,r'"thdB92007

L$+$r ; M$hta DI; Da(is #; $t a% $ 20009 Nutitional Po2lems In Patients ;ho .a"e

!honi3 Disease$ Pediatr Re 9 an21<1?82>@329

Lu$+$n'tt$; A9/9 1>>69 *eontologi3 Nusing9 SA8 M'sy@*$ar 4''; In+9

Page 31: Fp Malnutrisi

7/23/2019 Fp Malnutrisi

http://slidepdf.com/reader/full/fp-malnutrisi 31/32

Mi%%$r; =9A9 20109 Nusing Fo ;ellness In Olde Adults< Theoy And Pa3ti3e$

Phi%ad$%)hia8 Li))in+'tt i%%iams i%ins9

Mudaant' ES; Suandar D9 20079 Food 3onsum,tion and nutitional status of 

2eastfeeding mothes and infants$ !urnal "i#i dan Pangan$ 2<2?813@259

Mu%%$r O; Kra"in$% M9 20059 Malnutition And .ealth In De"elo,ing !ounties9

%M&! 9 Au, 2173<3?827>@&69

N't'atm'd' S9 20039 Pinsi,(Pinsi, Dasa Ilmu Kesehatan Masyaakat9 aarta 8

#in$a =i)ta

Pudiadi S9 20059 Ilmu *i9i Klinis Pada Anak9 aarta8 /aya 4aru

S$r$tariat $nd$ra% K$m$nt$rian K$s$hatan #I9Anak dengan *i9i :aik Men5adi Aset

dan In"estasi :angsa di Masa De,anQInt$rn$tR92011Q+it$d 2011 D$s$m$r 

1.R9A(ai%a%$ !r'm8 htt)8FF"""9d$)$s9,'9idFind$J9)h)F$ritaF)r$ss@

r$%$as$F13.6@ana@d$n,an@,i:i@ai@m$nadi@as$t@dan@in($stasi@an,sa@di@

masa@d$)an9htm%

S'$irman9 20009 Ilmu *i9i dan A,likasinya untuk Keluaga dan Masyaakat$

aarta8E/=9

-r')i+a% M$di+in$ =$ntra% #$s'ur+$9 K'ashioko =Potein > !aloie Malnutition?

QInt$rn$tR9200&Q+it$d 2011 D$s$m$r 1.R9 A(ai%a%$ !r'm8

htt)8FFtm+r9suhs9mi%Ftm+rF+ha)t$r16FK"ashi'r'r9htm

NI=E9 1>>09 A UNI!%F Poli3y Re"ie'< Stategy fo Im,o"ed Nutition of 

!hilden and ;omen in De"elo,ing !ounties9 a%9 &9 N$" *'r9

NI=E9 1>>09 A UNI!%F Poli3y Re"ie'< Stategy fo Im,o"ed Nutition of 

!hilden and ;omen in De"elo,ing !ounties9 a%9 20@229 N$" *'r9

Pudiati A; $,ar 4; $ndryastuti S; Idris N; /anda)utra E; arm'niati E; $t a%9 20109

Pedoman Pelayanan Medik i%id 19 1&3 &79 aarta8 IDAI9

Page 32: Fp Malnutrisi

7/23/2019 Fp Malnutrisi

http://slidepdf.com/reader/full/fp-malnutrisi 32/32