EJAAN DALAM BAHASA INDONESIA

Click here to load reader

download EJAAN DALAM BAHASA INDONESIA

of 21

Embed Size (px)

description

EJAAN DALAM BAHASA INDONESIA. oleh: Rahmat Hidayat. Pengertian ejaan. Pengertian khusus Perlambangan bunyi-bunyi bahasa dengan huruf, baik berupa huruf demi huruf maupun huruf yang telah disusun menjadi kata, kelompok kata, atau kalimat. Pengertian umum - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of EJAAN DALAM BAHASA INDONESIA

EJAAN DALAM BAHASA INDONESIA

oleh: Rahmat HidayatEJAAN DALAM BAHASA INDONESIAPengertian ejaanPengertian khususPerlambangan bunyi-bunyi bahasa dengan huruf, baik berupa huruf demi huruf maupun huruf yang telah disusun menjadi kata, kelompok kata, atau kalimat.Pengertian umumKeseluruhan ketentuan perlambangan bunyi bahasa (termasuk pemisahan dan penggabungannya) yang dilengkapi dengan tanda baca.Fungsi EjaanFungsi KhususEjaan berfungsi untuk memudahkan pembaca memahami informasi tertulis.

Fungsi UmumSebagai pedoman penulisan Bahasa IndonesiaSebagai landasan pembakuan tata bahasa, landasan pembakuan kosakata dan peristilahan, serta sebagai filter masuknya unsur-unsur bahasa lain ke dalam Bahasa Indonesia. LatihanIdentifikasilah penulisan berikut kemudian bedakan mana yang benar (sesuai EYD) dan mana yang salah (tidak sesuai EYD) !BagaimanaBagai manakemanake manadarimanadari manakesanake sanadimanadi manakeluarke luarkedalamke dalamkehendakke hendakkekasihke kasihketuake tuakesatuke satudisuntikdi suntikdihatiDi hatidibuangdi buangdiambildi ambildilihatdi lihatkepasarke pasarkepadake padadaripadadari padakemarike marikekirike kiriantarkotaantar kotabiokimiabio kimiadasawarsadasa warsaprasangkapra sangkapascapanenpasca panenpurnatugaspurna tugassemifinalsemi finalmeskipunmeski punwalaupunwalau punapapunapa punakupunaku puntanggungjawabtanggung jawabkerjasamakerja samagarisbawahgaris bawahBentuk di-Bentuk di- ditulis serangkai apabila diikuti kata verba atau kata kerja (di- sebagai awalan yang membentuk kata kerja pasif)Bentuk di- ditulis tidak serangkai dengan kata yang mengikutinya apabila di- diikuti kata nomina atau kata benda (di- sebagai kata depan)Contoh penulisan di-di- sebagai awalan (membentuk kata kerja pasif)di- sebagai kata depandipukuldi mejadimakandi sebelahdibangundi dalamdisuntikdi sampingPengecualian bentuk di-Bentuk di samping dan disamping berbedadi samping bermakna di sebelah, sedangkan disamping bermakna selain atau kecuali

Contoh:Dia berdiri di samping pintu.Disamping menjadi guru, Anton juga menjadi tukang ojek.Bentuk ke-Bentuk ke- ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya apabila diikuti kata numeralia atau kata bilangan.Bentuk ke- ditulis tidak serangkai dengan kata yang mengikutinya jika ke- tersebut sebagai kata depan.Contoh penulisan ke-ke- diikuti numeraliake- sebagai kata depankesatuke kantorkeempatke depankeseribuke dalamkeseratuske belakangPengecualian bentuk ke-Bentuk keluar dan ke luar berbedake- ditulis tidak serangkai pada ke luar apabila merupakan lawan dari ke dalam.Hati-hati dengan kata yang diawali ke- tetapi bukan merupakan awalan maupun kata depanContoh:Meski baru saja masuk ke dalam kelas, Andi langsung meminta izin ke luar.Bentuk ke- bukan merupakan awalan maupun kata depan: ketua, kemari, keluar, kekasih, kehendakBentuk punBentuk pun ditulis serangkai dengan kata yang mendahulinya apabila pun tersebut sudah merupakan satu kesatuan dengan bentuk kebahasaan.Bentuk pun ditulis tidak serangkai dengan kata yang mengawalinya apabila berfungsi menyangatkan.Contoh penulisan punBerfungsi menyangatkanpun sebagai satu kesatuansedikit punmeskipunaku punwalaupunmereka punbiarpunsatu punbagaimanapunContoh penulisan punJangankan memakannya, menyentuh pun aku tidak sudi.Walau bagaimanapun dia tetap ayah kandungku.Bentuk kata gabung yang salah satu bagiannya tidak dapat berdiri sendiriBentuk kata seperti ini ditulis serangkai

Contoh:EkstrakurikulertunawismaAntarkotaperibahasaSemifinalpadahalPascasarjanabilamanaApabilamahasiswaManakalaprasejarah

Bentuk kata gabung yang kaitan/ hubungannya tidak eratBentuk kata seperti ini ditulis tidak serangkaiApabila mendapatkan awalan maka hanya akan melekat pada unsur pertama sajaDitulis serangkai apabila mendapatkan imbuhan awalan dan akhiran

Contoh:tanggung jawabkerja samadaya gunagaris bawahjungkir balikPutar balik

Contoh:bertanggung jawabdipertanggungjawabkanDiputar balikdiputarbalikan