Dzikir Khotaman - alhijazdepokbersemi165.files.wordpress.com · merupakan integritas antara Dzikir,...

of 12 /12
AL-HIJAZDEPOKBERSEMI165 Dzikir Khotaman Thoriiqoh Qoodiriyyah Naqsyabandiyyah PP Suryalaya AL-HIJAZdepokbersemi165 Sekretariat : Jl. Cisadane 2, No 106, Abadijaya, Sukmajaya, Kota Depok. Email : [email protected] . Tlp.sms.wa : (rauf) 0812 8881 6690 Web : depokbersemi165.blogspot.co.id alhijazdepokbersemi165.wordpress.com

Embed Size (px)

Transcript of Dzikir Khotaman - alhijazdepokbersemi165.files.wordpress.com · merupakan integritas antara Dzikir,...

AL-HIJAZDEPOKBERSEMI165

Dzikir Khotaman Thoriiqoh Qoodiriyyah Naqsyabandiyyah

PP Suryalaya

AL-HIJAZdepokbersemi165 Sekretariat : Jl. Cisadane 2, No 106, Abadijaya, Sukmajaya, Kota Depok.

Email : [email protected] Tlp.sms.wa : (rauf) 0812 8881 6690

Web : depokbersemi165.blogspot.co.id alhijazdepokbersemi165.wordpress.com

mailto:[email protected]

AL-HIJAZdepokbersemi165 | info jadwal manaqiban kota depok : tlp.sms.wa (rauf) 0812 8881 6690 Web : depokbersemi165.blogspot.co.id alhijazdepokbersemi165.wordpress.com

Hal | 2

Khotaman. Khotaman merupakan amalan ikhwan Thoriiqoh Qoodiriyyah Naqsyabandiyyah PP Suryalaya yang tatacaranya oleh Syeikh Mursyid dihimpun dalam buku Amaliyah Mursyid. Khotaman merupakan integritas antara Dzikir, Sholawat, doa-doa dan bacaan yang dibiasa diamalkan oleh Rosululloh Sholallohu Alaihi Wa sallam dan para Sahabatnya. Pelaksanaan khotaman dilakukan secara berjamaah atau dapat juga secara munfarid (sendiri-sendiri). Bisa dilakukan di Masjid maupun rumah masing-masing pengamalnya. Khotaman akan membuat pengamalnya menjadi kuat dalam dimensi mental serta spritual. Seiring dengan banyaknya keperluan yang berkaitan dengan urusan dunia dan akhirat serta juga sebagai upaya untuk keyajayaan Agama dan Negara, maka itensitas pelaksanaan khotaman sebaiknya lebih ditingkatkan. Amalan ini dapat dilaksanakan seminggu sekali, seminggu dua kali ataupun setiap hari, dengan waktu antara sholat Maghrib dan Isya atau pada waktu yang lain. Dalam hal ini, dapat dijelaskan bahwa siapa yang banyak Keperluan Hidup maka perbanyaklah melakukan Khotaman. Secara umum waktu pelaksanaan khotaman yang biasa dilaksanakan di PP Suryalaya adalah sebagai berikut :

1. Antara Maghrib dan Isya. Jumlah bilangannya bisa 3 kali, 7 kali, 11 kali atau lebih, yang

terpenting setibanya waktu Isya kita mempunyai waktu untuk melaksanakan sholat-sholat

sunnah dan membaca Sholawat Bani Hasyim.

2. Hari Senin dan Hari Kamis waktunya bada Ashar.

3. Bada Isya setelah pelaksanaan sholat Lidaf il Bala.

Semoga kita dapat mengamalkan dengan benar dan Ikhlas. Adapun susunan Dzikir Khotaman adalah sebagai berikut :

000

, : IIILLLAAAAAA HHHAAADDDRRROOOTTTIIINNN NNNAAABBBIIIYYYYYYIIILLL MMMUUUSSSTTTHHHOOOFFFAAAAAA MMMUUUHHHAAAMMMMMMAAADDDIIINNN SSSHHHOOOLLLLLLAAALLLLLLOOOOOOHHHUUU AAALLLAAAIIIHHHIII WWWAAA SSSAAALLLLLLAAAMMM WWWAAA AAALLLAAAAAA

AAAAAALLLIIIHHHIII III WWWAAA AAASSSHHHHHHAAABBBIIIHHHIII III WWWAAA AAAZZZWWWAAAAAAJJJIIIHHHIII III WWWAAA DDDZZZUUURRRRRRIIIYYYYYYAAAAAATTTIIIHHHIII III WWWAAA AAAHHHLLLIII BBBAAAIIITTTIIIHHHIII III WWWAAA LLL IIIMMMAAANNN DDDAAAKKKHHHOOOLLLAAA FFFIII III

BBBAAAIIITTTIIIHHHIII III AAAJJJMMMAAA III IIINNN,,, KKKUUULLLLLLUUU SSSYYYAAAIII ''' IIINNN LLLIIILLLLLLAAAHHHIII LLLAAAHHHUUUMMM,,, AAALLL FFFAAAAAATTTIIIHHHAAAHHH :::

, : TTTSSSUUUMMMMMMAAA IIILLLAAAAAA AAARRRWWWAAAAAAHHHIII AAAAAABBBAAAAAAIIIHHHIII III WWWAAA UUUMMMMMMAAAHHHAAAAAATTTIIIHHHIII WWWAAA IIIKKKHHHWWWAAAAAANNNIIIHHHIII III MMM IIINNNAAALLL AAANNNBBBIIIYYYYYYAAAAAA''' III WWWAAALLL

MMMUUURRRSSSAAALLLIII IIINNN WWWAAA IIILLLAAALLL MMMAAALLLAAAAAAIIIKKKAAATTTIIILLL MMMUUUQQQOOORRRRRROOOBBBIII IIINNN WWWAAALLL KKKAAARRRUUUUUUBBBIIIYYYYYYIII IIINNNAAA WWWAAASSSYYY SSSYYYUUUHHHAAADDDAAAAAAIII WWWAAASSSHHH

AL-HIJAZdepokbersemi165 | info jadwal manaqiban kota depok : tlp.sms.wa (rauf) 0812 8881 6690 Web : depokbersemi165.blogspot.co.id alhijazdepokbersemi165.wordpress.com

Hal | 3

SSSHHHOOOOOOLLLIIIHHHIII IIINNN... WWWAAA AAAAAALLLIII KKKUUULLLLLLIIINNN WWWAAA AAASSSHHHHHHAAAAAABBBIII KKKUUULLLLLLIIINNN,,, WWWAAA IIILLLAAAAAA RRRUUUUUUHHHIII AAABBBIII IIINNNAAAAAA AAADDDAAAMMM WWWAAA UUUMMMMMMIIINNNAAAAAA

HHHAAAWWWAAAAAA,,, WWWAAAMMMAAAAAA TTTAAANNNAAAAAASSSAAALLLAAA BBBAAAIIINNNAAAHHHUUUMMMAAAAAA IIILLLAAAAAA YYYAAAUUUMMMIIIDDD DDDIII IIINNN... KKKUUULLLLLLUUU SSSYYYAAA''' IIINNN LLLIIILLLLLLAAAAAAHHHIII LLLAAAHHHUUUMMM,,, AAALLL

FFFAAAAAATTTIIIHHHAAAHHH :::

,

: TTTSSSUUUMMMMMMAAA IIILLLAAAAAA AAARRRWWWAAAAAAHHHIII SSSAAAAAADDDAAAAAATTTIIINNNAAAAAA WWWAAA MMMAAAWWWAAAAAALLLIII IIINNNAAAAAA,,, WWWAAA AAA''' IIIMMMMMMAAATTTIIINNNAAAAAA AAABBBIII III BBBAAAKKKRRRIIINNN WWWAAA UUUMMMAAARRR

WWWAAA UUUTTTSSSMMMAAAAAANNN WWWAAA AAALLLIIIYYYYYY,,, WWWAAA IIILLLAAAAAA BBBAAAQQQIIIYYYYYYAAATTTIIISSSHHH SSSHHHOOOHHHAAAAAABBBAAATTTIII WWWAAALLL QQQOOORRROOOOOOBBBAAATTTIII WWWAAATTT TTTAAAAAABBBIII III IIINNN

WWWAAATTTAAAAAABBBIII IIITTT TTTAAAAAABBBIII III IIINNN LLLAAAHHHUUUMMM BBBIII IIIHHHSSSAAAAAANNNIIINNN IIILLLAAAAAA YYYAAAUUUMMMIIIDDD DDDIII IIINNN... KKKUUULLLLLLUUU SSSYYYAAA''' IIINNN LLLIIILLLLLLAAAAAAHHHIII LLLAAAHHHUUUMMM,,, AAALLL

FFFAAAAAATTTIIIHHHAAAHHH :::

,

: TTTSSSUUUMMMMMMAAA IIILLLAAAAAA AAARRRWWWAAAAAAHHHIII AAA''' IIIMMMMMMAAATTTIIILLL MMMUUUJJJTTTAAAHHHIIIDDDIII IIINNN WWWAAA MMMUUUQQQOOOLLLLLLIIIDDDIII IIIHHHIIIMMM FFFIIIDDDDDDIII IIINNN WWWAAALLL UUULLLAAAMMMAAAAAA IIIRRR

RRROOOOOOSSSYYYIIIDDDIII IIINNN WWWAAALLL QQQUUURRRRRROOOOOO''' IIILLL MMMUUUKKKHHHLLLIIISSSHHHIII IIINNN WWWAAA AAAHHHLLLIIITTT TTTAAAFFFSSSIII IIIRRR WWWAAALLL MMMUUUHHHAAADDDDDDIIITTTSSSIIIIIINNN WWWAAASSSAAAAAA''' IIIRRRIIISSS SSSAAAAAADDDAAAAAA

TTTIIISSSTTT SSSHHHUUUUUUFFFIIIYYYYYYAAATTTIIILLL MMMUUUHHHAAAQQQQQQIIIQQQIII IIINNN WWWAAA IIILLLAAAAAA AAARRRWWWAAAAAAHHHIII KKKUUULLLLLLIII WWWAAALLLIIIYYYYYYIIINNN WWWAAA WWWAAALLLIIIYYYYYYAAATTTIIINNN WWWAAA MMMUUUSSSLLLIIIMMMIIINNN

WWWAAA MMMUUUSSSLLLIIIMMMAAATTT MMMIIINNN MMMAAASSSYYYAAAAAARRRIIIQQQIIILLL AAARRRDDDHHHIII IIILLLAAAAAA MMMAAAGGGHHHOOOOOORRRIIIBBBIIIHHHAAAAAA WWWAAAMMMIIIYYY YYYAAAMMMIIIIIINNNIIIHHHAAAAAA IIILLLAAAAAA

SSSYYYIIIMMMAAAAAALLLIIIHHHAAAAAA... KKKUUULLLLLLUUU SSSYYYAAA''' IIINNN LLLIIILLLLLLAAAAAAHHHIII LLLAAAHHHUUUMMM,,, AAALLL FFFAAAAAATTTIIIHHHAAAHHH :::

,

, , ,

, ,

, ,

, ,

AL-HIJAZdepokbersemi165 | info jadwal manaqiban kota depok : tlp.sms.wa (rauf) 0812 8881 6690 Web : depokbersemi165.blogspot.co.id alhijazdepokbersemi165.wordpress.com

Hal | 4

, ,

,

,

:

TTTSSSUUUMMMMMMAAA IIILLLAAAAAA AAAHHHLLLIIISSS SSS IIISSSLLLIIILLLAAATTTIIILLL QQQOOOOOODDDIIIRRRIIIYYYYYYAAAHHH NNNAAAQQQSSSYYYAAABBBAAANNNDDDIIIYYYYYYAAAHHH,,, WWWAAAJJJAAAMMMIII III AAAHHHLLLIIITTTHHH TTTHHHUUURRRUUUQQQIII

KKKHHHUUUSSSHHHUUUUUUSSSHHHOOONNN IIILLLAAAAAA HHHAAADDDHHHRRROOOTTTIII SSSUUULLLTTTHHHOOOOOONNNIIILLL AAAUUULLLIIIYYYAAAAAA ''' III GGGHHHAAAUUUTTTSSSIIILLL AAAZZZHHHOOOMMM QQQUUUTTTHHHBBBIIILLL AAAAAALLLAAAMMMIIIIIINNNAAA

SSSAAAYYYYYYIIIDDDIIISSSYYY SSSYYYAAAIIIKKKHHH MMMUUUHHHYYYIIIDDDDDDIIINNN AAABBBDDDUUULLL QQQOOODDDIIIRRR AAALLL JJJAAAIIILLLAAAAAANNNIII III QQQAAADDDDDDAAASSSAAALLLLLLOOOOOOHHHUUU SSSIIIRRRRRROOOHHHUUU,,, WWWAAASSS SSSAAAYYYYYYIIIDDDIIISSSYYY

SSSYYYAAAIIIKKKHHH AAABBBIIILLL QQQOOOOOOSSSIIIMMM JJJUUUNNNAAAIIIDDDIIILLL BBBAAAGGGHHHDDDAAAAAADDDIIIYYYYYYIII,,, WWWAAASSS SSSAAAYYYYYYIIIDDDIIISSSYYY SSSYYYAAAIIIKKKHHH MMMAAARRRUUUUUUFFFIIILLL KKKAAARRRKKKHHHIII,,, WWWAAASSS

SSSAAAYYYYYYIIIDDDIIISSSYYY SSSYYYAAAIIIKKKHHH SSS IIIRRRRRRIIISSS SSSAAAQQQTTTHHHIII,,, WWWAAASSS SSSAAAYYYYYYIIIDDDIIISSSYYY SSSYYYAAAIIIKKKHHH HHHAAABBBIII IIIBBBIIILLL AAA JJJAAAMMMIIIYYYYYYIII,,, WWWAAASSS SSSAAAYYYYYYIIIDDDIIISSSYYY SSSYYYAAAIIIKKKHHH

HHHAAASSSAAANNN AAALLL BBBAAASSSRRRIII,,, WWWAAASSS SSSAAAYYYYYYIIIDDDIIISSSYYY SSSYYYAAAIIIKKKHHH JJJAAAFFFAAARRR AAASSS SSSHHHOOOOOODDDIIIQQQ ,,, WWWAAASSS SSSAAAYYYYYYIIIDDDIIISSSYYY SSSYYYAAAIIIKKKHHH YYYUUUUUUSSSUUUFFF AAALLL

HHHAAAMMMDDDAAANNNIIIYYYYYYIII,,, WWWAAASSS SSSAAAYYYYYYIIIDDDIIISSSYYY SSSYYYAAAIIIKKKHHH AAABBBIII III YYYAAAZZZIIIDDD AAALLL BBBUUUSSSTTTHHHOOOMMMIIIYYYYYYIII,,, WWWAAASSS SSSAAAYYYYYYIIIDDDIIISSSYYY SSSYYYAAAIIIKKKHHH SSSYYYAAAAAAHHH

BBBAAAHHHAAAAAAUUUDDDDDDIIINNN AAANNN NNNAAAQQQSSSYYYAAABBBAAANNNDDDIIIYYYYYYIII,,, WWWAAAHHHAAADDDHHHRRROOOTTTIII IIIMMMAAAAAAMMM AAARRR RRROOOBBBBBBAAAAAANNNIII III,,, WWWAAASSS SSSAAAYYYYYYIIIDDDIIISSSYYY SSSYYYAAAIIIKKKHHH

AAAHHHMMMAAADDD KKKHHHOOOTTTIIIBBB IIIBBBNNNIII AAABBBDDDIIILLL GGGHHHOOOFFFFFFAAARRR AAASSS SSSAAAMMMBBBAAASSSIII,,, WWWAAASSS SSSAAAYYYYYYIIIDDDIIISSSYYY SSSYYYAAAIIIKKKHHH TTTHHHOOOLLLHHHAAAHHH KKKAAAAAALLLIIISSSAAAAAAFFFUUUUUU

SSS IIIRRRBBBAAAUUUNNNIII III,,, WWWAAAHHHAAADDDHHHRRROOOTTTIII SSSYYYAAAIIIKKKHHH AAABBBDDDUUULLLLLLOOOOOOHHH MMMUUUBBBAAAAAARRROOOKKK BBBIIINNN NNNUUURRR MMMUUUHHHAAAMMMMMMAAADDD,,, WWWAAA SSSYYYAAAIIIKKKHHHIIINNNAAALLL

MMMUUUKKKAAARRRRRROOOMMM SSSYYYAAAIIIKKKHHH AAAHHHMMMAAADDD SSSHHHOOOOOOHHHIIIBBBUUULLL WWWAAAFFFAAAAAA TTTAAAAAAJJJUUULLL AAAAAARRRIIIFFFIIINNN,,, WWWAAA SSSYYYAAAIIIKKKHHHIIINNNAAALLL MMMUUUKKKAAARRRRRROOOMMM

SSSYYYAAAIIIKKKHHH MMMUUUHHHAAAMMMMMMAAADDD AAABBBDDDUUULLL GGGAAAOOOSSS SSSYYYAAAIIIFFFUUULLLLLLOOOHHH MMMAAASSSLLLUUULLL AAALLL QQQOOODDDIIIRRRIII AAANNN NNNAAAQQQSSSYYYAAABBBAAANNNDDDIII AAALLL MMMUUUTTTTTTAAAQQQIII

AAALLL KKKAAAMMMIIILLL MMMUUUKKKAAAMMMIIILLL AAALLL MMMUUUWWWWWWAAAFFFAAAQQQ AAALLL MMMUUUJJJAAADDDDDDIIIDDD,,, WWWAAA UUUSSSHHHUUUUUULLLIIIHHHIIIMMM WWWAAA FFFUUURRRUUUUUU IIIHHHIIIMMM WWWAAA AAAHHHLLLIII

SSSIIILLLSSSIIILLLAAATTTIIIHHHIIIMMM... KKKUUULLLLLLUUU SSSYYYAAA''' IIINNN LLLIIILLLLLLAAAAAAHHHIII LLLAAAHHHUUUMMM,,, AAALLL FFFAAAAAATTTIIIHHHAAAHHH:::

,

: TTTSSSUUUMMMMMMAAA IIILLLAAAAAA AAARRRWWWAAAAAAHHHIII WWWAAAAAALLLIIIDDDIII IIINNNAAAAAA WWWAAA WWWAAAAAALLLIIIDDDIIIIIIKKKUUUMMM WWWAAA MMMAAASSSYYYAAAAAAIIIKKKHHHIIINNNAAAAAA WWWAAA MMMAAASSSYYYAAAAAAIIIKKKHHHIIIKKKUUUMMM WWWAAA

AAAMMMWWWAAAAAATTTIIINNNAAAAAA WWWAAA AAAMMMWWWAAAAAATTTIIIKKKUUUMMM,,, WWWAAALLLIIIMMMAAANNN AAAHHHSSSAAANNNAAA IIILLLAAAIIINNNAAAAAA WWWAAA LLLIIIMMMAAANNN LLLAAAHHHUUUUUU HHHAAAQQQQQQUUUNNN AAALLLAAAIIINNNAAAAAA,,,

WWWAAA LLLIIIMMMAAANNN AAAUUUSSSHHHOOOOOONNNAAAAAA WWWAAASSSTTTAAAUUUSSSHHHOOOOOONNNAAAAAA,,, WWWAAAQQQOOOLLLLLLAAADDDAAANNNAAAAAA IIINNNDDDAAAKKKAAA BBBIIIDDDUUUAAAAAAIIILLL KKKHHHOOOIIIRRR... KKKUUULLLLLLUUU SSSYYYAAA''' IIINNN

LLLIIILLLLLLAAAAAAHHHIII LLLAAAHHHUUUMMM,,, AAALLL FFFAAAAAATTTIIIHHHAAAHHH :::

, :

AL-HIJAZdepokbersemi165 | info jadwal manaqiban kota depok : tlp.sms.wa (rauf) 0812 8881 6690 Web : depokbersemi165.blogspot.co.id alhijazdepokbersemi165.wordpress.com

Hal | 5

TTTSSSUUUMMMMMMAAA IIILLLAAAAAA AAARRRWWWAAAAAAHHHIII JJJAAAMMMIIIIII IIILLL MMMUUUMMMIIINNNIII IIINNNAAA WWWAAALLL MMMUUUMMMIIINNNAAAAAATTT,,, WWWAAALLL MMMUUUSSSLLLIIIMMMIIIIIINNNAAA WWWAAALLL MMMUUUSSSLLLIIIMMMAAAAAATTT AAALLL

AAAHHHYYYAAAAAA''' III MMMIIINNNHHHUUUMMM WWWAAALLL AAAMMMWWWAAATTT,,, MMMIIINNN MMMAAASSSYYYAAAAAARRRIIIQQQIIILLL AAARRRDDDHHHIII IIILLLAAAAAA MMMAAAGGGHHHOOOOOORRRIIIBBBIIIHHHAAAAAA MMMIIINNN YYYAAAMMMIIIIIINNNIIIHHHAAAAAA IIILLLAAAAAA

SSSYYYIIIMMMAAAAAALLLIIIHHHAAAAAA,,, WWWAAAMMMIIINNN QQQOOOOOOFFFIIINNN IIILLLAAAAAA QQQOOOOOOFFFIIINNN,,, MMMIIILLLLLLAAADDDUUUNNN AAAAAADDDAAAMMM IIILLLAAAAAA YYYAAAUUUMMMIIILLL QQQ IIIYYYAAAAAAMMMAAAHHH... KKKUUULLLLLLUUU

SSSYYYAAA''' IIINNN LLLIIILLLLLLAAAAAAHHHIII LLLAAAHHHUUUMMM,,, AAALLL FFFAAAAAATTTIIIHHHAAAHHH :::

(100 )

AAALLLLLLOOOOOOHHHUUUMMMMMMAAA SSSHHHOOOLLLLLLIII AAALLLAAAAAA SSSAAAYYYYYYIIIDDDIIINNNAAAAAA MMMUUUHHHAAAMMMMMMAAADDDIIINNNIIINNN NNNAAABBBIIIYYYYYYIIILLL UUUMMMMMMIIIYYYYYYIII,,, WWWAAA AAALLLAAAAAA AAAAAALLLIIIHHHIII III WWWAAA

SSSHHHOOOHHHBBBIIIHHHIII III WWWAAA SSSAAALLLLLLIIIMMM... {100 X}

(80 ) BBB IIISSSMMMIIILLLLLLAAAAAAHHHIIIRRRRRROOOHHHMMMAAAAAANNNIIIRRRRRROOOHHHIII IIIMMM... AAALLLAAAMMM NNNAAASSSYYYRRROOOHHH LLLAAAKKKAAA SSSHHHOOODDDRRROOOKKK --- WWWAAA WWWAAADDDHHHOOO NNNAAAAAA AAANNNKKKAAA WWWIIIZZZRRROOOKKK ---

AAALLLLLLAAADDDZZZIII III AAANNNQQQOOODDDHHHOOO ZZZHHHOOOHHHRRROOOKKK ---WWWAAA RRROOOFFFAAANNNAAAAAA LLLAAAKKKAAA DDDZZZIIIKKKRRROOOKKK --- FFFAAA IIINNNNNNAAAMMMAAAAAALLL UUUSSSRRRIII YYYUUUSSSRRROOO IIINNNNNNAAA

MMMAAAAAALLL UUUSSSRRRIII YYYUUUSSSRRROOO ---FFFAAA IIIDDDZZZAAAAAA FFFAAARRROOOGGGHHHTTTAAA FFFAAANNNSSSHHHOOOBBB--- WWWAAA IIILLLAAAAAA RRROOOBBBBBBIIIKKKAAA FFFAAARRRGGGHHHOOOBBB {80 X}

( 500)

BBB IIISSSMMMIIILLLLLLAAAAAAHHHIIIRRRRRROOOHHHMMMAAAAAANNNIIIRRRRRROOOHHHIII IIIMMM... QQQUUULLL HHHUUUWWWAAALLLLLLOOOOOOHHHUUU AAAHHHAAADDD --- AAALLLLLLOOOOOOHHHUUUSSSHHH SSSHHHOOOMMMAAADDD --- LLLAAAMMM YYYAAALLLIIIDDD WWWAAA

LLLAAAMMM YYYUUUUUULLLAAADDD --- WWWAAA LLLAAAMMM YYYAAAKKKUUULLL LLLAAAHHHUUUUUU KKKUUUFFFUUUWWWAAANNN AAAHHHAAADDD {500 X}

: IIILLLAAAAAA HHHAAADDDLLLRRROOOTTTIIISSSYYY SSSYYYAAAIIIKKKHHH AAAHHHMMMAAADDD BBBAAAAAAQQQIIIRRR ,,, AAALLL FFFAAAAAATTTIIIHHHAAAHHH :::

(100 )

AAALLLLLLOOOOOOHHHUUUMMMMMMAAA SSSHHHOOOLLLLLLIII AAALLLAAAAAA SSSAAAYYYYYYIIIDDDIIINNNAAAAAA MMMUUUHHHAAAMMMMMMAAADDDIIINNNIIINNN NNNAAABBBIIIYYYYYYIIILLL UUUMMMMMMIIIYYYYYYIII,,, WWWAAA

AAALLLAAAAAA AAAAAALLLIIIHHHIIIIII WWWAAA SSSHHHOOOHHHBBBIIIHHHIIIIII WWWAAA SSSAAALLLLLLIIIMMM . (100 X)

(100 )

AL-HIJAZdepokbersemi165 | info jadwal manaqiban kota depok : tlp.sms.wa (rauf) 0812 8881 6690 Web : depokbersemi165.blogspot.co.id alhijazdepokbersemi165.wordpress.com

Hal | 6

AAALLLLLLOOOOOOHHHUUUMMMMMMAAA YYYAAAAAA QQQOOOOOODDDLLLIIIYYYAAALLL HHHAAAAAAJJJAAAAAATTT {100 X}

(100 )

AAALLLLLLOOOOOOHHHUUUMMMMMMAAA YYYAAAAAA KKKAAAAAAFFFIIIYYYAAALLL MMMUUUHHHIIIMMMMMMAAAAAATTT {100 X}

(100 )

AAALLLLLLOOOOOOHHHUUUMMMMMMAAA YYYAAAAAA DDDAAAAAAFFFIII '''AAALLL BBBAAALLLIIIYYYYYYAAAAAATTT {100 X}

(100 )

AAALLLLLLOOOOOOHHHUUUMMMMMMAAA YYYAAAAAA RRROOOOOOFFFIII'''AAADDD DDDAAARRROOOJJJAAAAAATTT {100 X}

(100 )

AAALLLLLLOOOOOOHHHUUUMMMMMMAAA YYYAAAAAA SSSYYYAAAAAAFFFIIIYYYAAALLL AAAMMMRRROOOOOODDDHHH {100 X}

(100 )

AAALLLLLLOOOOOOHHHUUUMMMMMMAAA YYYAAAAAA MMMUUUJJJIIIIIIBBBAAADDD DDDAAA'''AAAWWWAAAAAATTT {100 X}

(100 )

AAALLLLLLOOOOOOHHHUUUMMMMMMAAA YYYAAAAAA AAARRRHHHAAAMMMAAARRR RRROOOOOOHHHIIIMMMIIIIIINNN {100 X}

:

IIILLLAAAAAA HHHAAADDDLLLRRROOOTTTIIILLL IIIMMMAAAAAAMMM KKKHHHOOOWWWAAAAAAJJJIIIKKKAAANNN,,, AAALLL FFFAAAAAATTTIIIHHHAAAHHH :::

(100 )

AAALLLLLLOOOOOOHHHUUUMMMMMMAAA SSSHHHOOOLLLLLLIII AAALLLAAAAAA SSSAAAYYYYYYIIIDDDIIINNNAAAAAA MMMUUUHHHAAAMMMMMMAAADDDIIINNNIIINNN NNNAAABBBIIIYYYYYYIIILLL UUUMMMMMMIIIYYYYYYIII,,, WWWAAA AAALLLAAAAAA AAAAAALLLIIIHHHIII III WWWAAA

SSSHHHOOOHHHBBBIIIHHHIII III WWWAAA SSSAAALLLLLLIIIMMM... {100 X}

(100 )

LLLAAAAAA HHHAAAUUULLLAAA WWWAAA LLLAAAAAA QQQUUUWWWWWWAAATTTAAA IIILLLLLLAAAAAA BBBIIILLLLLLAAAAAAHHHIIILLL AAALLLIIIYYYYYYIIILLL AAAZZZHHHIII IIIM.{100 X}

(100 )

AAALLLLLLOOOOOOHHHUUUMMMMMMAAA SSSHHHOOOLLLLLLIII AAALLLAAAAAA SSSAAAYYYYYYIIIDDDIIINNNAAAAAA MMMUUUHHHAAAMMMMMMAAADDDIIINNNIIINNN NNNAAABBBIIIYYYYYYIIILLL UUUMMMMMMIIIYYYYYYIII,,, WWWAAA AAALLLAAAAAA AAAAAALLLIIIHHHIII III WWWAAA

SSSHHHOOOHHHBBBIIIHHHIII III WWWAAA SSSAAALLLLLLIIIMMM... {100 X}

:

IIILLLAAAAAA HHHAAADDDLLLRRROOOTTTIIILLL IIIMMMAAAAAAMMMIIIRRR RRROOOBBBBBBAAAAAANNNIII,,,... AAALLL FFFAAAAAATTTIIIHHHAAAHHH :::

AL-HIJAZdepokbersemi165 | info jadwal manaqiban kota depok : tlp.sms.wa (rauf) 0812 8881 6690 Web : depokbersemi165.blogspot.co.id alhijazdepokbersemi165.wordpress.com

Hal | 7

BBB IIISSSMMMIIILLLLLLAAAAAAHHHIIIRRRRRROOOHHHMMMAAAAAANNNIIIRRRRRROOOHHHIII IIIMMM... QQQUUULLL AAAUUUUUUDDDZZZUUU BBBIIIRRROOOBBBBBBIIILLL FFFAAALLLAAAQQQJJJ,,, MMM IIINNN SSSYYYAAARRRRRRIII MMMAAAAAA KKKHHHOOOLLLAAAQQQKKK WWWAAA

MMMIIINNN SSSYYYAAARRRRRRIII GGGHHHOOOOOOSSSIIIQQQIIINNN IIIDDDZZZAAAAAA WWWAAAQQQOOOBBBLLL WWWAAA MMMIIINNN SSSYYYAAARRRRRRIIINNN NNNAAAFFFFFFAAAAAATTTSSSAAAAAATTTIII FFFIIILLL `UUUQQQOOODDDMMM WWWAAA MMMIIINNN SSSYYYAAARRRRRRIII

HHHAAAAAASSSIIIDDDIIINNN IIIDDDZZZAAAAAA HHHAAASSSAAADDD

(100 )

AAASSSTTTAAAGGGHHHFFFIIIRRRUUULLLLLLOOOOOOHHHAAALLL AAAZZZHHHIII IIIMMM AAALLLLLLAAADDDZZZIII III LLLAAAAAA IIILLLAAAAAAHHHAAA IIILLLLLLAAAAAA HHHUUUWWWAAALLL HHHAAAYYYYYYUUULLL QQQOOOYYYYYYUUUUUUMMMUUU WWWAAA AAATTTUUUUUUBBBUUU

IIILLLAAAIIIHHH... {100 X}

BBB IIISSSMMMIIILLLLLLAAAAAAHHHIIIRRRRRROOOHHHMMMAAAAAANNNIIIRRRRRROOOHHHIII IIIMMM... QQQUUULLL AAAUUUUUUDDDZZZUUU BBBIIIRRROOOBBBBBBIIINNN NNNAAAAAASSSJJJ MMMAAALLLIIIKKKIIINNN NNNAAAAAASSS KKK IIILLLAAAAAAHHHIIINNN NNNAAAAAASSS LLL

MMM IIINNN SSSYYYAAARRRRRRIIILLL WWWAAASSSWWWAAAAAASSSIIILLL KKKHHHOOONNNNNNAAAAAASSSMMM AAALLLLLLAAADDDZZZIII III YYYUUUWWWAAASSSWWWIIISSSUUU FFFIII III SSSHHHUUUDDDUUUUUURRRIIINNN NNNAAAAAASSSNNN MMM IIINNNAAALLL JJJIIINNNNNNAAATTTIII

WWWAAANNN NNNAAAAAASSS O

: IIILLLAAAAAA HHHAAADDDLLLRRROOOTTTIII SSSAAAYYYYYYIIIDDDIIINNNAAAAAA MMMUUUZZZHHHOOOHHHHHHIIIRRR... AAALLL FFFAAAAAATTTIIIHHHAAAHHH

(100 )

AAALLLLLLOOOOOOHHHUUUMMMMMMAAA SSSHHHOOOLLLLLLIII AAALLLAAAAAA SSSAAAYYYYYYIIIDDDIIINNNAAAAAA MMMUUUHHHAAAMMMMMMAAADDDIIINNNIIINNN NNNAAABBBIIIYYYYYYIIILLL UUUMMMMMMIIIYYYYYYIII,,, WWWAAA AAALLLAAAAAA AAAAAALLLIIIHHHIII III WWWAAA

SSSHHHOOOHHHBBBIIIHHHIII III WWWAAA SSSAAALLLLLLIIIMMM... {100 X}

(500 ) HHHAAASSSBBBUUUNNNAAALLLLLLOOOOOOHHHUUU WWWAAA NNNIIIMMMAAALLL WWWAAAKKKIII IIILLL... {500 X}

(100 )

AAALLLLLLOOOOOOHHHUUUMMMMMMAAA SSSHHHOOOLLLLLLIII AAALLLAAAAAA SSSAAAYYYYYYIIIDDDIIINNNAAAAAA MMMUUUHHHAAAMMMMMMAAADDDIIINNNIIINNN NNNAAABBBIIIYYYYYYIIILLL UUUMMMMMMIIIYYYYYYIII,,, WWWAAA AAALLLAAAAAA AAAAAALLLIIIHHHIII III WWWAAA

SSSHHHOOOHHHBBBIIIHHHIII III WWWAAA SSSAAALLLLLLIIIMMM... {100 X}

: IIILLLAAAAAA HHHAAADDDLLLRRROOOTTTIIISSSYYY SSSYYYAAAIIIKKKHHH AAABBBDDDIIILLL QQQOOOOOODDDIIIRRR AAALLL JJJAAAIIILLLAAAAAANNNIII III,,, AAALLL FFFAAAAAATTTIIIHHHAAAHHH :::

AL-HIJAZdepokbersemi165 | info jadwal manaqiban kota depok : tlp.sms.wa (rauf) 0812 8881 6690 Web : depokbersemi165.blogspot.co.id alhijazdepokbersemi165.wordpress.com

Hal | 8

(100 )

AAALLLLLLOOOOOOHHHUUUMMMMMMAAA SSSHHHOOOLLLLLLIII AAALLLAAAAAA SSSAAAYYYYYYIIIDDDIIINNNAAAAAA MMMUUUHHHAAAMMMMMMAAADDDIIINNNIIINNN NNNAAABBBIIIYYYYYYIIILLL UUUMMMMMMIIIYYYYYYIII,,, WWWAAA AAALLLAAAAAA AAAAAALLLIIIHHHIII III WWWAAA

SSSHHHOOOHHHBBBIIIHHHIII III WWWAAA SSSAAALLLLLLIIIMMM... {100 X}

(500 ) NNN IIIMMMAAALLL MMMAAAUUULLLAAAAAA WWWAAA NNNIIIMMMAAANNN NNNAAASSSHHHIII IIIRRR... {500 X}

(100 )

AAALLLLLLOOOOOOHHHUUUMMMMMMAAA SSSHHHOOOLLLLLLIII AAALLLAAAAAA SSSAAAYYYYYYIIIDDDIIINNNAAAAAA MMMUUUHHHAAAMMMMMMAAADDDIIINNNIIINNN NNNAAABBBIIIYYYYYYIIILLL UUUMMMMMMIIIYYYYYYIII,,, WWWAAA AAALLLAAAAAA AAAAAALLLIIIHHHIII III WWWAAA

SSSHHHOOOHHHBBBIIIHHHIII III WWWAAA SSSAAALLLLLLIIIMMM... {100 X}

,

,

: , IIILLLAAAAAA HHHAAADDDLLLRRROOOTTTIIISSSYYY SSSYYYAAAIIIKKKHHH AAABBBDDDUUULLLLLLOOOHHH MMMUUUBBBAAAAAARRROOOKKK BBBIIINNN NNNUUURRR MMMUUUHHHAAAMMMMMMAAADDD,,, WWWAAA SSSYYYAAAIIIKKKHHHIIINNNAAALLL MMMUUUKKKAAARRRRRROOOMMM

SSSYYYAAAIIIKKKHHH AAAHHHMMMAAADDD SSSHHHOOOOOOHHHIIIBBBUUULLL WWWAAAFFFAAAAAA TTTAAAAAAJJJUUULLL AAARRRIIIFFFIIINNN,,, WWWAAA SSSYYYAAAIIIKKKHHHIIINNNAAALLL MMMUUUKKKAAARRRRRROOOMMM SSSYYYAAAIIIKKKHHH

MMMUUUHHHAAAMMMMMMAAADDD AAABBBDDDUUULLL GGGAAAOOOSSS SSSAAAEEEFFFUUULLLLLLOOOHHH MMMAAASSSLLLUUULLL AAALLL QQQOOODDDIIIRRRIII AAALLL NNNAAAQQQSSSYYYAAABBBAAANNNDDDIII AAALLL MMMUUUTTTTTTAAAQQQIII AAALLL KKKAAAMMMIIILLL

MMMUUUKKKAAAMMMIIILLL AAALLL MMMUUUWWWWWWAAAFFFAAAQQQ AAALLL MMMUUUJJJAAADDDDDDIIIDDD ... AAALLL FFFAAAAAATTTIIIHHHAAAHHH

(100 )

AAALLLLLLOOOOOOHHHUUUMMMMMMAAA SSSHHHOOOLLLLLLIII AAALLLAAAAAA SSSAAAYYYYYYIIIDDDIIINNNAAAAAA MMMUUUHHHAAAMMMMMMAAADDDIIINNNIIINNN NNNAAABBBIIIYYYYYYIIILLL UUUMMMMMMIIIYYYYYYIII,,, WWWAAA AAALLLAAAAAA AAAAAALLLIIIHHHIII III WWWAAA

SSSHHHOOOHHHBBBIIIHHHIII III WWWAAA SSSAAALLLLLLIIIMMM... {100 X}

(500 ) YYYAAAAAA KKKHHHOOOOOOFFFIIIYYYAAALLL LLLUUUTTTHHHFFFIII,,, '''AAADDDRRRIIIKKKNNNIII III BBBIIILLLUUUTTTHHHFFFIII---KKKAAALLL KKKHHHOOOFFFIIIYYYYYY... {500X}

(100 )

AAALLLLLLOOOOOOHHHUUUMMMMMMAAA SSSHHHOOOLLLLLLIII AAALLLAAAAAA SSSAAAYYYYYYIIIDDDIIINNNAAAAAA MMMUUUHHHAAAMMMMMMAAADDDIIINNNIIINNN NNNAAABBBIIIYYYYYYIIILLL UUUMMMMMMIIIYYYYYYIII,,, WWWAAA AAALLLAAAAAA AAAAAALLLIIIHHHIII III WWWAAA

SSSHHHOOOHHHBBBIIIHHHIII III WWWAAA SSSAAALLLLLLIIIMMM... {100 X}

:

IIILLLAAAAAA HHHAAADDDLLLRRROOOTTTIIILLL IIIMMMAAAMMM AAANNN NNNAAAQQQSSSSSSYYYAAABBBAAANNNDDDIIIYYY... AAALLL FFFAAAAAATTTIIIHHHAAAHHH :::

(100 )

AAALLLLLLOOOOOOHHHUUUMMMMMMAAA SSSHHHOOOLLLLLLIII AAALLLAAAAAA SSSAAAYYYYYYIIIDDDIIINNNAAAAAA MMMUUUHHHAAAMMMMMMAAADDDIIINNNIIINNN NNNAAABBBIIIYYYYYYIIILLL UUUMMMMMMIIIYYYYYYIII,,, WWWAAA AAALLLAAAAAA AAAAAALLLIIIHHHIII III WWWAAA

SSSHHHOOOHHHBBBIIIHHHIII III WWWAAA SSSAAALLLLLLIIIMMM... {100 X}

AL-HIJAZdepokbersemi165 | info jadwal manaqiban kota depok : tlp.sms.wa (rauf) 0812 8881 6690 Web : depokbersemi165.blogspot.co.id alhijazdepokbersemi165.wordpress.com

Hal | 9

(500 )

LLLAAAAAA IIILLLAAAAAAHHHAAA IIILLLLLLAAA AAANNNTTTAAA SSSUUUBBBHHHAAAAAANNNAAAKKKAAA IIINNNNNNIII III KKKUUUNNNTTTUUU MMMIIINNNAAAZZZHHH ZZZHHHOOOOOOLLLIIIMMMIIIIIINNN... {500X}

(100 )

AAALLLLLLOOOOOOHHHUUUMMMMMMAAA SSSHHHOOOLLLLLLIII AAALLLAAAAAA SSSAAAYYYYYYIIIDDDIIINNNAAAAAA MMMUUUHHHAAAMMMMMMAAADDDIIINNNIIINNN NNNAAABBBIIIYYYYYYIIILLL UUUMMMMMMIIIYYYYYYIII,,, WWWAAA AAALLLAAAAAA AAAAAALLLIIIHHHIII III WWWAAA

SSSHHHOOOHHHBBBIIIHHHIII III WWWAAA SSSAAALLLLLLIIIMMM... {100 X}

: IIILLLAAAAAA HHHAAADDDLLLRRROOOTTTIII SSSAAAYYYYYYIIIDDDIIINNNAAAAAA MMMAAASSSHHHUUUUUUMMM... AAALLL FFFAAAAAATTTIIIHHHAAAHHH :::

Kemudian TAWAJJUH.

Dilanjutkan dengan membaca :

IIILLLAAAAAAHHHIII III AAANNNTTTAAA MMMAAAQQQSSSHHHUUUUUUDDDIIIIII WWWAAA RRR IIIDDDHHHOOOOOO---KKKAAA MMMAAATTTHHHLLLUUUUUUBBBIII III

IIILLLAAAAAAHHHIII III AAANNNTTTAAA MMMAAAQQQSSSHHHUUUUUUDDDIIIIII WWWAAA RRR IIIDDDHHHOOOOOO---KKKAAA MMMAAATTTHHHLLLUUUUUUBBBIII III

IIILLLAAAAAAHHHIII III AAANNNTTTAAA MMMAAAQQQSSSHHHUUUUUUDDDIIIIII WWWAAA RRR IIIDDDHHHOOOOOO---KKKAAA MMMAAATTTHHHLLLUUUUUUBBBIII III AAA'''TTTHHHIIINNNIII III MMMAAAHHHAAABBBBBBAAATTTAAA---KKKAAA WWWAAA MMMAAA'''RRRIIIFFFAAATTTAAA---KKKAAA...

(16641 ) YYYAAAAAA LLLAAATTTHHHIII IIIFFF {16.641 X}

Kemudian membaca Doa Khotaman :

, , ,

:

.

AL-HIJAZdepokbersemi165 | info jadwal manaqiban kota depok : tlp.sms.wa (rauf) 0812 8881 6690 Web : depokbersemi165.blogspot.co.id alhijazdepokbersemi165.wordpress.com

Hal | 10

. :

.

. YYYAAAAAA LLLAAATTTHHHIII IIIFFF,,, YYYAAAAAA LLLAAATTTHHHIII IIIFFF,,, YYYAAAAAA LLLAAATTTHHHIII IIIFFF,,,

YYYAAAAAA MMMAAANNN WWWAAASSSIIIAAA LLLAAATTTHHHFFFUUUHHHUUUUUU AAAHHHLLLAAASSS SSSAAAMMMAAAAAAWWWAAAAAATTTIII WWWAAALLL AAARRRDDDHHH,,, NNNAAASSSAAALLLUUUKKKAAA BBBIII KKKHHHOOOFFFIIIYYYYYYIII KKKHHHOOOFFFIIIYYYYYYIII

LLLUUUTTTHHHFFFIII---KKKAAALLL KKKHHHOOOFFFIIIYYYYYYIII,,, AAANNNTTTUUUKKKHHHFFFIIIYYYAAANNNAAAAAA FFFIII III KKKHHHOOOFFFIIIYYYYYYIII KKKHHHOOOFFFIIIYYYYYYIII LLLUUUTTTHHHFFFIII---KKKAAALLL KKKHHHOOOFFFIIIYYYYYYIII,,, IIINNNNNNAAAKKKAAA QQQUUULLLTTTAAA WWWAAA

QQQOOOWWWLLLUUU---KKKAAALLL HHHAAAQQQQQQUUU ::: """AAALLLLLLOOOOOOHHHUUU LLLAAATTTHHHIII IIIFFFUUUMMM BBBIII IIIBBBAAAAAADDDIIIHHHIII YYYAAARRRZZZUUUKKKUUU MMMAAAYYY YYYAAASSSYYYAAAAAAUUU WWWAAA HHHUUUWWWAAALLL

QQQOOOWWWIIIYYYYYYUUULLL '''AAAZZZIII IIIZZZUUU"""...

AAALLLLLLOOOOOOHHHUUUMMMMMMAAA IIINNNNNNAAAAAA NNNAAASSSAAALLLUUUKKKAAA YYYAAAAAA QQQOOOWWWIIIYYYUUUUUU YYYAAAAAA '''AAAZZZIII IIIZZZUUU YYYAAA MMMUUU III IIINNNUUU BBBIII QQQUUUWWWWWWAAATTTIII---KKKAAA WWWAAA IIIZZZZZZAAATTTIII---

KKKAAA YYYAAAAAA MMMAAATTTIII IIINNNUUU AAANNN TTTAAAKKKUUUUUUNNNAAA LLLAAANNNAAAAAA AAAWWWNNNAAAWWW WWWAAA MMMUUU III IIINNNAAANNN FFFIII III JJJAAAMMMIIIIII IIILLL AAAQQQWWWAAAAAALLLIII WWWAAALLL AAAHHHWWWAAAAAALLLIII WWWAAALLL

AAAFFFAAAAAALLLIII WWWAAA JJJAAAMMMIIIIII III MMMAAAAAA NNNAAAHHHNNNUUU FFFIII IIIHHHIII MMMIIINNN FFFIIILLLIIILLL KKKHHHOOOYYYRRROOOOOOTTTIII,,, WWWAAA AAANNNTTTAAADDDFFFAAAAAA AAANNNNNNAAA KKKUUULLLLLLAAA SSSYYYAAARRRRRRIIIWWW WWWAAA

NNNIIIQQQMMMAAATTTIIIWWW WWWAAA MMMIIIHHHNNNAAATTTIIINNN QQQOOODDDIIISSSTTTAAAHHHQQQOOOYYYNNNAAAAAAHHHAAAAAA MMMIIINNN GGGHHHOOOFFFLLLAAATTTIIINNNAAA WWWAAA DDDZZZUUUNNNUUUUUUBBBIIINNNAAAAAA,,, FFFAAA IIINNNNNNAAA---KKKAAA

AAANNNTTTAAALLL GGGHHHOOOFFFUUUUUURRRUUURRR RRROOOHHHIIIIIIMMM,,, WWWAAA QQQOOODDD QQQUUULLLTTTAAA WWWAAA QQQOOOWWWLLLUUUKKKAAALLL HHHAAAQQQQQQUUU::: """WWWAAA YYYAAAFFFUUUUUU AAANNN KKKAAATTTSSSIII IIIRRR""",,,

AAALLLLLLOOOOOOHHHUUUMMMMMMAAA BBBIII HHHAAAQQQQQQIII MMMAAANNN LLLAAATTTHHHOOOFFFTTTAAA BBBIIIHHHIII WWWAAA WWWAAAJJJJJJAAAHHHTTTAAAHHHUUU IIINNNDDDAAAKKKAAA WWWAAA JJJAAAAAALLLTTTAAALLL LLLUUUTTTHHHFFFAAALLL KKKHHHOOOFFFIIIYYYYYYIII

TTTAAAAAABBBIIIAAALLL LLLAAAHHHUUUUUU HHHAAAYYYTTTSSSUUU TTTAAAWWWAAAJJJJJJAAAHHHAAA,,, NNNAAASSSAAALLLUUUKKKAAA AAANNN TTTUUUWWWAAAJJJJJJIIIHHHAAANNNAAAAAA IIINNNDDDAAAKKKAAA WWWAAA AAANNNTTTUUUKKKHHHFFFIIIAAANNNAAAAAA BBBIII

LLLUUUTTTHHHFFFIIIKKKAAA IIINNNNNNAAAKKKAAA AAALLLAAAAAA KKKUUULLLLLLIII SSSYYYAAAIII IIINNN QQQOOODDDIIIRRR...

WWWAAA SSSHHHOOOLLLLLLAAALLLLLLOOOOOOHHHUUU AAALLLAAAAAA SSSAAAYYYYYYIIIDDDIIINNNAAAAAA MMMUUUHHHAAAMMMMMMAAADDDIIIWWW WWWAAA AAALLLAAAAAA AAAAAALLLIIIHHHIII WWWAAA SSSHHHOOOHHHBBBIIIHHHIII WWWAAA SSSAAALLLLLLAAAMMM...

WWWAAALLL HHHAAAMMMDDDUUULLLIIILLLLLLAAAAAAHHHIII RRROOOBBBBBBIIILLLAAAAAALLLAAAMMMIIIIIINNN...

... WWWAAATTTAAASSSHHHIIIMMMUUUUUU BBBIIIHHHAAABBBLLLIIILLLLLLAAAHHH AAALLL FFFAAAAAATTTIIIHHHAAAHHH...

DOA UNTUK MENGGALANG PERSATUAN DAN KESATUAN BAIK DILINGKUNGAN

KELUARGA, MASYARAKAT MAUPUN NEGARA

(x3) BBB IIISSSMMMIIILLLLLLAAAAAAHHHIIIRRRRRROOOHHHMMMAAAAAANNNIIIRRRRRROOOHHHIII IIIMMM... AAASSSAAALLLLLLOOOOOOHHHUUU AAAYYYYYYAAAJJJAAALLLAAA BBBAAAYYYNNNAAAKKKUUUMMM WWWAAA BBBAAAYYYNNNAAALLL LLLAAADDDZZZIII IIINNNAAA

AAAAAADDDAAAIIITTTUUUMMM MMMIIINNNHHHUUUMMM MMMAAAWWWAAADDDDDDAAAHHH,,, WWWAAALLLLLLOOOOOOHHHUUU QQQOOODDDIII IIIRRRUUUNNN WWWAAALLLLLLOOOOOOHHHUUU GGGOOOFFFUUUUUURRRUUURRR RRROOOHHHIII IIIMMM,,, RRROOOBBBBBBIII

IIINNNNNNIII III ZZZHHHOOOLLLAAAMMMTTTUUU NNNAAAFFFSSSIII III FFFAAAGGGHHHFFFIIIRRRLLLIII III DDDZZZAAANNNBBBIII III,,, LLLAAAAAA IIILLLAAAAAAHHHAAA IIILLLLLLAAA AAANNNTTTAAA SSSUUUBBBHHHAAAAAANNNAAAKKKAAA IIINNNNNNIII III KKKUUUNNNTTTUUU

AL-HIJAZdepokbersemi165 | info jadwal manaqiban kota depok : tlp.sms.wa (rauf) 0812 8881 6690 Web : depokbersemi165.blogspot.co.id alhijazdepokbersemi165.wordpress.com

Hal | 11

MMMIIINNNAAAZZZHHH ZZZHHHOOOOOOLLLIIIMMMIIIIIINNN. {3 X}

DOA SEBAGAI BENTENG DARI GANGGUAN MUSUH BAIK DARI DALAM DAN DARI

LUAR, SERTA BERSERAH DIRI TOTAL HANYA KEPADA ALLOH

(3 )

AAALLLLLLOOOOOOHHHUUUMMMMMMAAA SSSHHHOOOHHHHHHAAANNN SSSHHHOOOHHHHHHAAANNN SSSHHHOOOHHHHHHAAANNN WWWAAAHHHHHHAAANNN BBBAAAHHHHHHAAANNN HHHAAAAAA MMMIIIIIIMMM LLLAAAAAA YYYUUUNNNSSSHHHOOORRRUUUNNN,,, WWWAAA

JJJAAAAAALLLNNNAAAAAA MMMIIIMMM BBBAAAYYYNNNIII AAAIIIDDDIII IIIHHHIIIMMM SSSAAADDDDDDAAAWWW WWWAAA MMMIIINNN KKKHHHOOOLLLFFFIIIHHHIIIMMM SSSAAADDDDDDAAA FFFAAA AAAGGGHHHSSSYYYAAAIIINNNAAAAAAHHHUUUMMM FFFAAAHHHUUUMMM LLLAAAAAA

YYYUUUBBBSSSHHHIIIRRRUUUUUUNNN,,, KKKAAAAAAFFF HHHAAAAAA YYYAAAAAA AAA III IIINNN SSSHHHOOOOOODDD HHHAAAAAA MMM IIIIIIMMM AAA III IIINNN SSS III IIINNN QQQOOOOOOFFF,,, LLLAAAAAA YYYUUUSSSHHHOOODDDDDDAAAUUUUUUNNNAAA AAANNNHHHAAAAAA

WWWAAA LLLAAAAAA YYYUUUNNNZZZIIIFFFUUUUUUNNN,,, YYYAAAAAA RRROOOBBBBBBUUU YYYAAAAAA RRROOOBBBBBBUUU YYYAAAAAA RRROOOBBBBBBUUU,,, WWWAAA LLLAAAAAA HHHAAAWWWLLLAAA WWWAAA LLLAAAAAA QQQUUUWWWWWWAAATTTAAA IIILLLLLLAAA

BBBIIILLLLLLAAAAAAHHHIIILLL AAALLLIIIYYYYYYIIILLL AAADDDZZZHHHIII IIIMMM... {3 X}

DOA UNTUK PENANGKAL DARI BERBAGAI PENYAKIT/BALA ; LAHIR DAN BATHIN

( 3) BBB IIISSSMMMIIILLLLLLAAAAAAHHHIIISSSYYY SSSYYYAAAAAAFFFIIIYYY BBBIIISSSMMMIIILLLLLLAAAAAAHHHIIILLL KKKAAAAAAFFFIIIYYY BBBIIISSSMMMIIILLLLLLAAAAAAHHHIIILLL MMMAAAAAAAAAFFFIIIYYY BBBIIISSSMMMIIILLLLLLAAAAAAHHHIIILLL LLLAAADDDZZZIII III LLLAAAAAA

YYYAAADDDLLLUUURRRRRRUUU MMMAAAAAASSSMMMIIIHHHIII SSSYYYAAAIIIUUUNNN FFFIIILLL '''AAARRRDDDHHHIII WWWAAA LLLAAAAAA FFFIIISSS SSSAAAMMMAAAAAA III WWWAAA HHHUUUWWWAAASSS SSSAAAMMMIIIIIIUUULLL AAALLLIII IIIMMM... {3 X}

DOA UNTUK KEBERKAHAN DALAM POSISI DAN PROFESI YANG DIRIDHOI ALLOH

(3 ) RRROOOBBBBBBAAANNNAAAAAA AAANNNZZZIIILLLNNNAAAAAA MMMUUUNNNZZZAAALLLAAANNN MMMUUUBBBAAAAAARRROOOKKKAAANNN WWWAAA AAANNNTTTAAA KKKHHHOOOIIIRRRUUULLL MMMUUUNNNZZZIIILLLIII IIINNN... {3 X}

DOA UNTUK MEMBUKAKAN PINTU HIDAYAH URUSAN DUNIA MAUPUN AKHIRAT

(3 ) RRROOOBBBBBBAAANNNAAAFFFTTTAAAHHH BBBAAAYYYNNNAAANNNAAAAAA WWWAAA BBBAAAYYYNNNAAA QQQOOOWWWMMMIIINNNAAAAAA BBBIIILLL HHHAAAQQQQQQIII WWWAAA AAANNNTTTAAA KKKHHHOOOYYYRRRUUULLL FFFAAAAAATTTIIIHHHIII IIINNN {3 X}

DOA AGAR DIBERI KESABARAN HATI DAN PERTOLONGAN DARI ORANG-ORANG

KAFIR

(3 ) RRROOOBBBBBBAAANNNAAAAAA AAAFFFRRRIIIGGGHHH AAALLLAAAIIINNNAAAAAA SSSHHHOOOBBBRRROOOWWW WWWAAA TTTSSSAAABBBBBBIIITTT AAAQQQDDDAAAAAAMMMAAANNNAAAAAA WWWAAANNN SSSHHHUUURRRNNNAAAAAA AAALLLAAALLL QQQOOOUUUMMMIIILLL

KKKAAAAAAFFFIIIRRRIII IIINNN... {3 X}

WWWAAA'''TTTAAASSSHHHIIIMMMUUUUUU BBBIIIHHHAAABBBLLLIIILLLLLLAAAAAAHHH AAALLL FFFAAAAAATTTIIIHHHAAAHHH

AL-HIJAZdepokbersemi165 | info jadwal manaqiban kota depok : tlp.sms.wa (rauf) 0812 8881 6690 Web : depokbersemi165.blogspot.co.id alhijazdepokbersemi165.wordpress.com

Hal | 12

DOA AGAR DIMUDAHKAN DAN DISEMPURNAKAN ALLOH SUBHANAHU WA TAALA

(x 3)

ROBBI YASSIR LANAA WA LAA TU'ASSIR 'ALAINAA, ROBBII TAMMIM LANAA BILKHOIRI A'MAALANAA {3X}

SHOLAWAT BANI HASYIM

Sholawat yang biasa dibaca pada akhir majelis di lingkungan Pondok Pesantren

Suryalaya atau dalam keadaan-keadaan tertentu.

ALLOOHUMMA SHOLLI ALAN NABIYYIL HAASYIMIYYI, MUHAMMADIW WA ALAA AALIHI WA SALLIM TASLIMAA.

Artinya: Yaa Alloh, berikanlah Rohmat serta salam kepada keturunan bangsawan Hasyim, yakni

Muhammad beserta keluarganya, semoga tetap selamat dan sejahtera.

Catatan:

Setelah membaca Robbana afrigh 'alaina shobron.... disudahi dengan membaca Surat Alfaatihah;

Robbii yassir lanaa ..., dibaca secara bersama-sama sambil bersalaman.

Sholawat Bani Hasyim merupakan salah satu bacaan sholawat yang banyak di baca oleh ikhwan

TQN PP. Suryalaya. Sholawat ini merupakan ijazah dari Syaikh Kholil Bangkalan Madura

kepada Abah Sepuh saat melakukan perjalanan dari Cirebon ke Madura atas perintah Mama

Guru Agung (Syaikh Tholhah Kalisapu Cirebon).

Penggunaan Sholawat Bani Hasyim diantaranya :

1. Saat menunggu waktu sholat fardlu.

2. Saat menjelang manaqiban dan pengajian lainnya.

3. Penutup pengajian manaqiban yang dibaca sebanyak tiga kali.

4. Untuk hajat yang sangat mendesak, dibaca sebanyak-banyaknya dengan nada meratap.

Wa'tashimuu bihablillaahi (QS. Ali Imran : 103)

Guru Agung Syaikh Ahmad Shohibul Wafa Tajul Arifin mengamanatkan ayat ini untuk selalu

dibaca pada akhir doa.