dst tahun 3

of 8 /8
«. ÌÈ¢ôÀ¢¼ôÀðÊÕìÌõ Åñ½í¸¨Ç ºÃ¢Â¡É Àü¸ÙìÌ ¾£ðθ. Åñ½õ À!¢" Ũ¸ º¢¸ôÒ ¸¨¼Å¡öôÀø ¿£Äõ §¸¡¨ÃôÀø À ¦ÅðÎôÀø ( 10 ÒûÇ¢¸û ) 1 ¿¢Ãó¾Ãô À¸û À¡ø À¸û

Embed Size (px)

description

sjkt sains

Transcript of dst tahun 3

. .

( 10 ). .

( 5 ). , .

( 9 )

. .

( 8 ). .

1. __________________________, _______________________________.

2. __________________________ , _______________________________ .

3. __________________________, _______________________________.

( 6 ). .

( 7 ). .

( 4 ).

1. ________________2. ________________

1. ________________2. ________________

1. ________________2. ________________

1. ________________2. ________________

1. ________________2. ________________

3. ________________

( 11 )

8