Dskp Dan Modul2.Pptx

of 20 /20
KSS R KSS R PERINCIAN STANDARD KANDUNGAN (SK), STANDARD PEMBELAJARAN (SP) STANDARD PRESTASI (Spi), & MODUL PENGATURCARAAN 6 Tahu n

Embed Size (px)

description

tmk

Transcript of Dskp Dan Modul2.Pptx

KSSRKSSRPERINCIAN STANDARD KANDUNGAN (SK), STANDARD PEMBELAJARAN (SP) STANDARD PRESTASI (Spi),& MODUL PENGATURCARAAN6TahunKSSRSTANDARD KANDUNGAN, STANDARD PEMBELAJARAN DAN STANDARD PRESTASISKSPiStandard Kandungan memberi petunjuk tahap kebolehan murid dalam lingkungan/ kelompok Standard PembelajaranSPStandard Prestasi pula akan menjadi indikator tahap penguasaan murid setelah guru menjalankan sesi pengajaran dan pembelajaran yang ditetapkan dalam Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran.Standard Pembelajaran merupakan perincian kepada Standard Kandungan yang perlu diajar kepada murid KSSRMengapa Pengau!"a!aanKSSR#KSSRPengau!"a!aan $i pe!ing%a Se%&'ah Ren$ah Tahap IIM&$u' Pengau!"a!aanModul ini akan melatih murid belajar menggunakan pemikiran logik dalam menyelesaikan masalah melalui penggunaan aplikasi pengaturcaraan. Murid juga akan mempelajari proses yang terlibat dalam membangunkan sesuatu aturcara melalui pendekatan pembangunan aturcara yang sistematik dan mudah.KSSRKepeningan Pengau!"a!aanDengan Pe(i%i!an K&(pua)i&na' Pe(i%i!an K&(pua)i&na' -Menggunakan algoritma, menggunakan alat berfkir dan peralatan digital.- Menyusun, menganalisa dan mempersembahkan data atau idea secara logik dan sistematik. - Menggunakan teknik eraian (Decomposition), Pengecaman !orak (Pattern Recognition), Peniskalaan (Abstraction) dan Pengitlakan (Generalisation) dalam pemikiran komputasional untuk menyelesaikan masalah.KSSRPengau!"a!aanDengan Pe(*e'a+a!an A*a$ %e,-.Pe(*e'a+a!an A*a$ %e,-.- "lobalisasi- Kolaborati#- "enerasi digital- Pembangun/pencipta $pps %Kebolehpasaran&KSSRSK, SP & Spi ./0KSSRKSSRSK, SP '$( SPi ).*KSSRModul ).*KSSRSK, SP & Spi -/0KSSRKSSRSK, SP '$( SPi +.*KSSRModul +.*KSSRSK, SP & Spi 1/0KSSRKSSRSK, SP '$( SPi ,.*KSSRModul ,.*KSSRSK, SP & Spi 2/0KSSRKSSRSK, SP '$( SPi -.*KSSRModul -.*KSSRKSSRSESI SOAL JA3AB#KSSRKSSRTERIMA KASI4