Drama Bali

Click here to load reader

 • date post

  14-Apr-2017
 • Category

  Education

 • view

  1.340
 • download

  5

Embed Size (px)

Transcript of Drama Bali

 • SMKMEMAHAMI KARYA SASTRA BALIGURU BIDANG STUDY BASA BALI I MADE JULIADI SUPADI,S.PdGURU BIDANG STUDY BASA BALI I MADE JULIADI SUPADI,S.Pd

 • DRAMA BALIKAPUPULANGOLIH;I MADE JULIADI SUPADI,S.Pd

 • TEGES DRAMADrama inggih punika kasusastraan sane marupa sasolahan ngundukang pratingkah manusa saha nganggen srana basa.Drama Bali inggih punika kasusastraan sane marupa sasolahan ngundukang pratingkah manusa saha nganggen srana basa Basa Bali. Drama taler mateges lelampahan,paigelan miwah sandiwara.

  KASUSASTRAAN BALI *GURU BIDANG STUDY BASA BALI I MADE JULIADI SUPADI,S.PdKASUSASTRAAN BALI *GURU BIDANG STUDY BASA BALI I MADE JULIADI SUPADI,S.Pd

 • SOROH DRAMADRAMA BALI TRADISIONALDRAMA BALI MODERN.KASUSASTRAAN BALI *GURU BIDANG STUDY BASA BALI I MADE JULIADI SUPADI,S.PdKASUSASTRAAN BALI *GURU BIDANG STUDY BASA BALI I MADE JULIADI SUPADI,S.Pd

 • DRAMA BALI TRADISIONAL

  Drama puniki kaparinama Drama Bali Klasik marupa soroh drama san nyatuayang indik satua puri (istana), aab gumin san ilu, tur nganggen gonk,gegendingan, miwah busana Bali.KASUSASTRAAN BALI *GURU BIDANG STUDY BASA BALI I MADE JULIADI SUPADI,S.PdKASUSASTRAAN BALI *GURU BIDANG STUDY BASA BALI I MADE JULIADI SUPADI,S.Pd

 • CIHNA DRAMA BALI TRADISIONALLelitihan satuan nnten nganggn sasuratan.Nenten wnten sutradara.Nganggn gamelan.Madasar antuk tanjek gong,Madaging gegendingan (tembang),Unteng satuannyatuang soroh puri, wayang,babad,parwa msl,Nganggen srana topeng miwah busana Bali,Sang pragina dados mareraosan majeng para pamiarsa (sang ngaksi).

  KASUSASTRAAN BALI *GURU BIDANG STUDY BASA BALI I MADE JULIADI SUPADI,S.Pd

 • Imba Drama Bali TradisionalArja; Arja Pakangraras,Cupak grantang,pajang Mataram,msl2. Gambuh;Gambuh raja lasem, Gambuh dalem Bungkut,Gambuh Dalem Dimad,msl.3. Wayang Wong; Ghatot Kaca Sraya, Prabhu Salya, Sang Prabhu parikesit,msl.4. Prmbon; Prembon Maya denawa, Utusan Patih Ularan,Puputan Badung,msl.5. Sendratari; Ramayana,Kresna Dutha, Wiratha Parwa,msl.KASUSASTRAAN BALI *GURU BIDANG STUDY BASA BALI I MADE JULIADI SUPADI,S.Pd

 • Ring Bali soroh arja,gambuh miwah prmbon akhan masesolahan nganggn topng,Soroh topeng ring Bali wnten 3 soroh, sakadi:Topeng Panca*Seka topng san madu pragina wantah lelima.Topng Pajegan*Topng san nyaritayang indik sejarah topng ring Bali miwah indik Agama. Umpami:Topng Sidhakarya miwah Topng Wali.Topng Prmbon (Arja)* Marupa Drama tari topng. Arja embas warsa 1940 ring Badung karintis olih Wayan Gria sareng I Mad Kredek. Praginan: Dalem,Galuh,Mantri,Desak,Penasar (Punta Kertala,msl.KASUSASTRAAN BALI *GURU BIDANG STUDY BASA BALI I MADE JULIADI SUPADI,S.Pd

 • Drama Bali ModrnDrama bali modrn marupa soroh drama san nyatuang indik idep san mangkin. Idep sakadi mangkin wnten san masolahan indik sakancan ring jeroan kulawarga banjar, masyarakat, mademenan,msl.KASUSASTRAAN BALI *GURU BIDANG STUDY BASA BALI I MADE JULIADI SUPADI,S.Pd

 • Cihna drama Bali ModrnLelintihan satuan nganggn naskah,Nganggn sutradara,Nenten nganggen gamelan,Tetindakan madasar sakadi polah sujati (kenyataan),Nganggen tutur/dialog,Nganggn dekor (realistis) utawi cacirn (absurd).Nganggn lampu warna-warni,Unteng satuan nyatuang soroh idep sakadi mangkin (suka,duka miwah kapitresnan).Nganggn busana sakadi sekala,Sang pragina kaparinama:peran tokoh, tur tan dados mangraos ring panonton.

  KASUSASTRAAN BALI *GURU BIDANG STUDY BASA BALI I MADE JULIADI SUPADI,S.Pd

 • Ring Bali seka drama Bali modrn kaparnama teater/sanggar. Soroh teater san wnten, inggih ipun:

  Magenah ring Singaraja*Sanggar Bahtra,Bukit Manis,Citra msl;Magenah ring Badung*Sanggar Putih, Kukuruyuk, Teater Mini Badung, msl;Magenah ring Gianyar*Sanggar Malini;MslKASUSASTRAAN BALI *GURU BIDANG STUDY BASA BALI I MADE JULIADI SUPADI,S.Pd

 • Imba Drama Bali ModrnGed darna: Kobaran Apin;Aduh dwa Ratu lan Ki bayan Suling.Ketut Aryana: Nang Kepod.Putu Arya Samadi: Phala Karma.

  Wnten malih soroh drama san marupa drama bali Trdisional nanging pidaging miwah sranan modrn. Drama Gong punika kasub pesan ring Bali duk warsa 1960, awanan sering masolahan ring bal Banjar, alun-alun, TVRI ,mgl. Minekadi:Drama Gong Sanga Langit; Banyuning (Bullng), Bhara Kartika Budaya (Badung); Drama Gong Abianbas;msl.KASUSASTRAAN BALI *GURU BIDANG STUDY BASA BALI I MADE JULIADI SUPADI,S.Pd

 • SRANA NGWANGUN DRAMASUTRADARA,PRAGINANASKAH/SATUA,GENAH

  KASUSASTRAAN BALI *GURU BIDANG STUDY BASA BALI I MADE JULIADI SUPADI,S.Pd

 • LATIHAN SAJERONING DRAMANrawang (imajinasi),Mandingang (asosiasi)Masolah(ekting).Magenah (bloking/penempatan ruangan),Matindak (merespon).

  KASUSASTRAAN BALI *GURU BIDANG STUDY BASA BALI I MADE JULIADI SUPADI,S.Pd

 • TEHNIK LATIHAN DRAMANgwacn satua (naskah),Nwacn nganutin watak solah sang masolah,Ngraos lancar,becik miwah anut sahananing drama,Ngraos sinambi mapratingkah nganutin solah wacnan,Ngraos nnten ngangg naskah, nganggn gerak-gerik miwah ngatur genah kalangan,Nganggn busana raris masolah ring tengah panggung.KASUSASTRAAN BALI *GURU BIDANG STUDY BASA BALI I MADE JULIADI SUPADI,S.Pd

 • IMBA NASKAH DRAMA AIBKacritayang wenten anak bajang mayusa 21 tiban, pangawakanne landung, bokne dawa, selem tur samah, kulitne putih, rupane jegeg tur ring pipine misi sujenan. Yadiastun mapanganggo sederane, kajegegan ipune tusing ada ane nandingin ring desan ipune, Desa Taman Anyar. Wastan ipune Luh Sandat, sedek malali ka sisin pasihe ajak tunanganipune sane mawasta Gede Sura.Gede Sura :Luh dong tolih ombake magulung-gulung! Kadirasa ia milu ngrasayang rasa liang sane rasayang beli jani.(Gede Sura ngisi liman Luh Sandate).Makelo iraga suba matunangan, nanging mara jani Luh nyak ajakin beli malali Luh Sandat:Tusing ja keto Beli. Elek atin tiange tepukina teken pisagane, rerad-rerod di margane paduanan. (Luh Sandat menahin bokipune ane kaampehang angin).Gede Sura:Behnguda misi elek-elek keto, suba liu anak nawang iraga matunangan. Ngoyong malu dini nah Luh, beli kal meli jagung malu! Ditu asane ada dagang jagung. (majalan ngalahin ngojog dagang jagung).Luh Sandat:(Negak padidian diduur biase sambilanga bengong ngenehang daya lakar ngorahang unduk dewekne suba beling ).Gede Sura:(Teka ngaba jagung,tur ngetagin Luh Sandat ane sedek bengong )Luh Sandat:peh beli ne..tengkejut tiang beli. kaden tiang nak nyen!Gede Sura:Dadi luh bengong? Ada ane sedeng pikir Luh ne?Luh Sandat:Sing Beli.

  KASUSASTRAAN BALI *GURU BIDANG STUDY BASA BALI I MADE JULIADI SUPADI,S.Pd

 • Gede Sura:Ne Luh..Daar malu jagunge, pang sing enggal dingin.Ajak dadua:(Ngedaar jagung, tur saling macanda).Luh Sandat:Beli jalan ja mulih, rasane gumine suba ngansan sanja!Gede Sura:Ngoyong ja biin kejep luh.!!! Tumben malali da nak e nagih mulih dogen! (Gede Sura ngalemesin luh Sandat).Luh Sandat:Mai anake mulih Beli..padalem meme padidiana ngae canang, Tiang masi tonden meli bunga anggon nanding canang!

  KASUSASTRAAN BALI *GURU BIDANG STUDY BASA BALI I MADE JULIADI SUPADI,S.Pd

 • Gede Sura: Nahlamun keto jalan jani mulih.(ajak dadua madandan majalan mulih, di jalane Luh Sandat lantas meli bunga).Luh Sandat:(Macelap mulihan tusing atehina baan Gede Sura, latas kacapatin baan memene).Meme:Mara teka luh, Gede dija ya?Luh Sandat:Beli Gede langsung mulih, Mara atehina neked diwangan dogen.Meme:Medadi tusing orahin singgah? Buin mani orahin nae ya singgah! Bin jep barengin meme nyait canang nah!Luh Sandat :Nah me! antiang malu, tiang ngejang bunga malu me (Luh Sandat ngejang bunga, lantas maekin memene).

  KASUSASTRAAN BALI *GURU BIDANG STUDY BASA BALI I MADE JULIADI SUPADI,S.Pd

 • Meme : Dini negak luh, disamping meme! Ada ane lakar takonan meme abedik.Luh Sandat :Ape me? (luh sandat negak disamping memene laut nyemak tatuesan canang. Sakewala ipun bengong, tusing ada canang sane pragat kajait olih luh sandat, manah ipune nrawang)Meme:Luh, kenken adi bengong buka keto?Luh Sandat :Sing me, sing kenken.Meme:Luh, meme suba nawang paundukan iluhe. ne mara meme suba nigehan ortan iluhe ajak I Gede SuraLuh Sandat:(nengil, nguntul tur yeh panyingakanne ngembeng)Meme:Orahin meme luh, Nyen anak muani totonan? Tusing, I Gede, Luh? Orahang dogen ajak meme Luh, jele melah iluh e meme mase ngelahang. Orahang luh

  KASUSASTRAAN BALI *GURU BIDANG STUDY BASA BALI I MADE JULIADI SUPADI,S.Pd

 • Luh Sandat :Sing me, tiang sing nyidang ngorahang. Sampunang tiang paksane me!Meme :Men, kenkenan yan suba liu anake nawang? tusing ngidang lakar ngengkeban basang iluhe sane ngancan ngedenan ento. Yen tawange ken Bapan iluhe, bisa cacak,e luh,luh!Luh Sandat:Me, diolas (ngeling sigsigan, madiolas) sampunang paksane tiang me. Tiang tusing nyak ada anak lenan nawang, nyen ja tur da paksaa tiang ngorahang ne melaksane kene ken tiang.Meme: Ne penting luh! Nyen ane lakar ngakuin panak luhe? Nyen ane lakar bertangung jawab tur ngelindungin iluh lan panak iluh,e? Luh Sandat:Pelindung? pelindung orang meme? Ane bertangung jawab teken kulawarga? meme engsap teken kurenan meme. Tingalin bapa me. Apa sane gaenange iraga teken bapa me? metajen dogen teken ngusapin-ngusapin siap dogen geginane sebilang wai. Tiang tusing nyak cara meme, sewai-wai ngadep canang apang paon iragane tetep makudus, sing me, tiang sing nyak. Tiang ane lakar nyalanin niki padidian. Meme:Aduh, dewa ratu, iluh pianak meme. Tawang luh ane orang luh to?Luh Sandat : Me, ampurayang tiang me, da ja paksane tiang, diolas me, da paksane tiang buin!Tiang tusing ngidang ngorahang jani, elek tiang me.Meme:Nah..yening Iluh Tusing nyak ngorahang jani, barengan meme malu nanding canang, bendan ja Iluh siap Meme nyen orin si malu..! Buin manine I Gede Sura ka umah Luh Sandate lakar mastiang undukne Luh Sandat.

  KASUSASTRAAN BALI *GURU BIDANG STUDY BASA BALI I MADE JULIA