Doa Wirid Setelah Sholat

of 13 /13
Doa wirid setelah sholat Wirid adalah bacaan yang terdiri atas dzikir, doa, dan amalan-amalan lainnya yang dikutip dari ayat-ayat Al Qur' an dan hadits. Wirid biasanya dibaca pada setiap selesai shalat, baik shalat wajib ataupun sholat sunah. Adapun rumusan (susunan wirid, yang diamalkan umat !slam, sangat beragam. "al ini ddak menjadi masalah. karena pada dasarnya sebagian besar isi bacaan wirid tersebut adalah sama. #usunan wirid adalah sebagai berikut$ a. Membaca Istighiar 3 kali:  A#%A&"!)**AA"A* 'A+"!! A**A+!!*AA !*AA"A !**AA ")WA* "A)* QA )) W A A %))/) !*A!" (0 ka li. Artinya1 "Aku memohon ampun kepada Allah, Yang Maha Agung, yang tidak ada Tuhan kecuali Dia, Yang Hidup kekal lagi terus-menerus mengurus (makhluk-Nya), dan aku ertauat kepada-  Nya!" b. Membaca: *AA !*AA"A !**A**AA") WA"A")) *AA #A2A *A", *A")* )*2) WA *A")* "A) )"" WA )!!%) W A ")W A' A* AA 2)* *! # A!'!3 QA". (45 6. Artinya$ " Tidak ada Tuhan kecuali Allah sendiri, tak ada sekutu agi-Nya! agi-Nya-lah kera#aan, dan agi-Nya-lah segala pu#ian! $a menghidupkan dan mematikan, dan $a Maha %uasa atas  segala sesuatu!" c. Membaca:

Embed Size (px)

Transcript of Doa Wirid Setelah Sholat

 • 7/23/2019 Doa Wirid Setelah Sholat

  1/13

  Doa wirid setelah sholat

  Wirid adalah bacaan yang terdiri atas dzikir, doa, dan amalan-amalan lainnya yang dikutip

  dari ayat-ayat Al Qur' an dan hadits. Wirid biasanya dibaca pada setiap selesai shalat, baikshalat wajib ataupun sholat sunah. Adapun rumusan (susunan wirid, yang diamalkan umat!slam, sangat beragam."al ini ddak menjadi masalah. karena pada dasarnya sebagian besar isi bacaan wirid tersebutadalah sama.

  #usunan wirid adalah sebagai berikut$a. Membaca Istighiar 3 kali:

  A#%A&"!)**AA"A* 'A+"!! A**A+!!*AA !*AA"A !**AA ")WA* "A)*QA)) W A A%))/) !*A!" (0 kali.

  Artinya1

  "Aku memohon ampun kepada Allah, Yang Maha Agung, yang tidak ada Tuhan kecuali Dia,

  Yang Hidup kekal lagi terus-menerus mengurus (makhluk-Nya), dan aku ertauat kepada-

  Nya!"

  b. Membaca:

  *AA !*AA"A !**A**AA") WA"A")) *AA #A2A *A", *A")* )*2)WA *A")* "A) )"" WA )!!%) WA ")WA' A*AA 2)**! #A!'!3QA". (45 6.

  Artinya$

  " Tidak ada Tuhan kecuali Allah sendiri, tak ada sekutu agi-Nya! agi-Nya-lah kera#aan,

  dan agi-Nya-lah segala pu#ian! $a menghidupkan dan mematikan, dan $a Maha %uasa atas

  segala sesuatu!"

  c. Membaca:

  http://sonny-ogawa.blogspot.com/2013/09/doa-wirid-setelah-sholat.htmlhttp://sonny-ogawa.blogspot.com/2013/09/doa-wirid-setelah-sholat.html
 • 7/23/2019 Doa Wirid Setelah Sholat

  2/13

  A**AA")A A7!3!! !3A33AA (0 kali.Artinya$

  "&ahai Allah' indungilah aku dari api neraka"

  d. Membaca:

  A**AA")A A3%A# #A*AA, WA !3 2A# #A*AA, WA !*A!2A A ')))##A*AA, A"A!3AA A//A3AA /!# #A*AA, WA A2"!*3A* 7A33A%AAAA# #A*AA, %A/AAA2%A A//A3AA WA %A'AA*A!%A AA +A*

  !A*AA*!WA*!2AA.

  "&ahai Allah' ngkaulah (pemilik) kedamaian, dari ngkaulah kedamaian, dan kepada

  ngkaulah kemalinya kedamaian! *leh karena itu hidupkanlah kami, +ahai Tuhan kami,

  dengan penuh kedamaian! Masukkanlah kami ke dalam surga, tempat kedamaian! ngkau,

  ya Tuhan kami, Maha uci dan Maha Tinggi, +ahai at Yang Memiliki %eesaran dan

  %emuliaan'"

  e. Membaca:

  A**AA")A *AA A A3!' A *!A A A'%"A!%A, WA*AA )'%"!A *!A AA3A'%A. WA*AA AAA *! AA 8A"A!%A WA*AA A3A') +A*7A!

  !32A* 7A).

 • 7/23/2019 Doa Wirid Setelah Sholat

  3/13

  Artinya$

  "&ahai Allah' Tak ada yang dapat mencegah terhadap apa yang telah %au erikan! Tak ada

  yang dapat memerikan terhadap apa yang telah %au cegah! Tak ada yang dapat menolak

  terhadap apa yang telah %au tetapkan! Dan kemuliaan seseorang tak erguna aginya,

  hanya dari ngkaulah kemuliaan itu!"

  f. Membaca isti'adzah dan surat Al-Fatihah

  g. Membaca surat Al-Ikhlash

  h. Membaca surat Al-Falaq

  i. Membaca surat An-Naas

  j. Membaca:

  WA !*AA")2) !*AA")W WAA"!)* *AA !*AA"A !**AA ")WAA"AA3)A"!!.

  Artinya$

  "Dan Tuhanmu adalah Tuhan Yang sa, tak ada Tuhan kecuai Dia, Yang Maha .engasih

  lagi Maha .enyayang!"

  k. Membaca aat kursi :

 • 7/23/2019 Doa Wirid Setelah Sholat

  4/13

  A**AA") *AA !*AA"A !**AA ")WA* "A)* QA-)). *AA % A'2")/+)")) #!3A%)W WA*AA 3A). *A")) AA !##AAAWAA%!WAAA!* A". A3 +A* *A+!! A#A') '!3A")) !**AA /! !+3!". A'*A)AA /A!3A A!!"! WAAA 2"A*A "). WA*AA )"!!%"))3A /!#A!'!3!3 '!*!"!! !**AA /!AA # A A' WA#!'A 2)#!)")# #AAA-WAA%! WA*

  A"A WA*AA A')))")) "!+")-")AA WA ")WA* 'A*!)* 'A+"!!.

  Artinya$

  "Allah, tiada Tuhan kecuali Dia, Yang Hidup kekal dan terus-menerus mengurus (makhluk-

  Nya)! $a tidak mengantuk dan tidak tidur! %epunyaan-Nya-lah apa yang ada di langit dan di

  umi! Tak ada yang dapat memeri sya/aat (pertolongan) di sisi Allah tanpa i0in-Nya! $a

  mengetahui apa sa#a yang ada di depan dan di elakang mereka! Dan mereka tidak

  mengetahui apa-apa dari ilmu Allah selain yang dikehendaki-Nya! %ursi Allah meliputi

  langit dan umi! Dan Allah tidak merasa erat memelihara keduanya, dan Allah Maha

  Tinggi lagi Maha esar"!

  !ilanjutkan dengan:

  AAA3A A#))*) /!AA ')3+!*A '!*A!"! ! A//!"!WA* )'!3))3A2)**)3 AAA3A /!**AA-"! WA A*A A' !2A%!"!! WA 2)%)/!"!! WA)#)*!"!! *AA 3)A!Q) /A!3A A"A! ! )#)*!"!! WA QAA*))#A!'3AA WA 'A%"A'3AA &")AA3A2A A//A3AA WA '!*A!2A* A#"!!).

  Artinya$

  "1asul telah eriman kepada Al 2ur3an yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya,

  demikian pula orang-orang yang eriman! emuanya eriman kepada Allah, malaikat-

  malaikat-Nya, kita-kita-Nya dan rasul-rasul-Nya! (Mereka mengatakan) 4 "%ami tidak

  memeda-edakan antara seseorang pun (dengan yang lain) dari rasul-rasul-Nya", dan

  mereka mengatakan 4 "%ami dengar dan kami taat"! (Mereka erdoa) 4 "Ampunilah kami, ya

  Tuhan kami, dan hanya kepada ngkau-lah tempat kemali!"

  !ilanjutkan dengan:

 • 7/23/2019 Doa Wirid Setelah Sholat

  5/13

  *AA )2A**!)**AA") 3A#A3 !**AA W)#'A"AA. *A"AA AA 2A#A/A%WA 'A*A!"AA A2%A#A/A%. A//A3AA *AA %)' A A2"!+3 A A !3 3A#!!3AAA) 'A2"%"A'3AA. A//A3AA WA *AA %A"!* 'A*A!3AA '!#"A3 2AAA"AA*%A")) 'A*A* *A+!!3A !3 QA/*!3AA. A//A3AA WA *AA %) " A !* 3 A A AA *AA %"AAQA%A *A3AA /!"!! WA') 'A33AA WA&"! *A3AAWA"A3AA A3%A A)*AA3AA A3#")-3AA 'A*A* QA)!* 2AA!!!3A.

  Artinya$

  "Allah tidak memeani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya! $a mendapatpahala (dari kea#ikan) yang dilakukannya dan ia mendapat siksa (dari ke#ahatan) yang

  diker#akannya! (Mereka erdoa) 4 "Ya Tuhan kami, #anganlah ngkau hukum kami #ika kami

  lupa atau kami ersalah! Ya Tuhan kami, #anganlah ngkau eankan kepada kami ean

  yang erat seagaimana ngkau eankan kepada orang-orang yang seelum kami! Ya

  Tuhan kami, #anganlah ngkau pikulkan kepada kami apa yang kami tak sanggup

  memikulnya! Maa/kanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami, ngkau .enolong

  kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang ka/ir!"

  Dilanjutkan dengan:

  #A"!A**AA") A33A")) *AA!*AA"A!**AA ")WA WA* A*AA'!2A%) WA)*)* '!*! QAA'!A /!* Q!#%"! *AA !*AA"A !**AA ")WA* 'A+!!+)*"A2!!. !33A !!3A !3A**AA"!* !#*AA.

  Artinya$

 • 7/23/2019 Doa Wirid Setelah Sholat

  6/13

  "Allah menyatakan ah+a tak ada Tuhan kecuali Dia! Yang menegakkan keadilan! .ara

  malaikat dan orang-orang erilmu (#uga menyatakan yang demikian itu)! Tak ada Tuhan

  kecuali Dia, Yang Maha .erkasa lagi Maha i#aksana! esungguhnya agama (yang diridhai)

  di sisi Allah hanyalah $slam!"

  !ilanjutkan dengan:

  Q)*!**AA")A AA*!2A* )*2!, %)'%!* )*2A A3 %A#AA')WA%A3+!')* )*2A ! A3 %A#AA'). WA%)'!++) A3 %A#AA')WA%)+!**) A3 %A#AA'). /!A!2A* 2"A!), !33A2A 'A* A A 2)**!#A!'!3 QA!!.

  Artinya$

  "%atakanlah4 &ahai Tuhan Yang Mempunyai kera#aan, ngkau erikan kera#aan kepadaorang yang ngkau kehendaki dan ngkau caut kera#aan dari orang yang ngkau

  kehendaki! ngkaumuliakan orang yang ngkau kehendaki, dan ngkau hinakan orang yang

  ngkau kehendaki! Di tangan ngkaulah segala kea#ikan! esungguhnya ngkau Maha

  %uasa atas segala sesuatu!"

  !ilanjutkan dengan:

  %))*!7)* *A!*A !33A"AA!WA %))*!7)3 3A"AAA !**A!** W A%)2"!7)* "A A !3A*A!%!, WA %)2"!7)* A!%A !3 A* "A!. WA%A+)Q) A3 %A#AA') /!&"A!!"!#AA/,

  Artinya$

 • 7/23/2019 Doa Wirid Setelah Sholat

  7/13

  "ngkau masukkan malam ke dalam siang, dan ngkau masukkan siang ke dalam malam!

  ngkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan ngkau keluarkan yang mati dari yang

  hidup! Dan ngkau eri re0eki siapa sa#a yang ngkau %ehendaki tanpa hisa!"

  l. Membaca :

  #)/"AA3A**AA"006

  (Maha uci Allah)

  A*"A) *!**AA"006

  (egala pu#i agi Allah)

  A**AA") A2/A 006

  (Allah Maha esar)

  A**AA") A2/A) 2A/!AW WA*"A) *!**AA"! 2A%#!AW WA#)/"AA3A**AA"! /)2A%AW WA A#"!!*AA *AA !*AA"A !**A**AA")

 • 7/23/2019 Doa Wirid Setelah Sholat

  8/13

  WA"A") *AA #A!!2A *A" !*AA"A W WAA"!AW WAA//A3#AA"!AW WA3A"3) *A") )#*i))3.

  Artinya4

  "Allah Maha esar, Maha empurna %eesaran-Nya! egala pu#i agi Allah, pu#ian yangseanyak-anyaknya! Dan Maha uci Allah sepan#ang pagi dan petang! Tak ada Tuhan

  kecuali Allah sendiri, tak ada sekutu agi-Nya, Tuhan Yang sa, dan Tuhan Yang Maha

  Menyaksikan, dan kepada-Nya kami erserah diri!"

  m! Memaca4

  A#%A&"!)**AA"A* 'A+"!! 06

  A"A*)+ +!2! A'* A A33A"))

  *AA !*AA"A !**A**AA" 06

  nb : Ketahuilah bahwa d zikir yang paling utama adalah kalimat

  '*AA !*AA"A !**A**AA"' (Tak ada Tuhan kecuali Allah)!"

  *AA !*AA"A !**A**AA" 4556

  n. Membaca:

  *AA !*AA"A !**A**AA") )"AA) A#))-*)**AA",#"A**A**AA") 'A*A!"! WA#A**AA.

 • 7/23/2019 Doa Wirid Setelah Sholat

  9/13

  Artinya$

  "Tak ada Tuhan kecuali Allah, Nai Muhammad adalah utusan Allah! emoga Allah memeri

  rahmat dan kese#ahteraan kepadanya"!

  Setelah selesai wirid, dilanjutkan dengan membaca doa lainya.

  /!#!**AA"!A"AA3!A"!!A*"A) *!**AA"! A//!* 'AA*A!!3. "AA )-WAA!! 3!'AA")) WA)2AA!') A+!!A". AA A//A3AA *A2A*"A) WA *A2A# #)2)2A-AA A/A&"!!*!7A*AA*!WA7"!2A WA 'A+"!!!#)*-%"AA3!2.

  artinya $'93&A3 3AA A**A", A3& A"A :93&A#!" *A&! A"A :93AA3&.#9&A*A :)7! /A&! A**A", %)"A3 #99#%A A*A. :)7!A3 A3& #9/A3!3&

  93&A3 3!2A%-3!2A%-3A A3 937A!3 %A/A"A33A. WA"A!%)"A3 2A!, /A&!-)-*A" #9&A*A :)7!, A3 /A&!-)-*A" #9&A*A#)2), #9/A&A!A3A *AA2 /A&! 29*)")A3 +A%-) A329A&)3&A3 292)A#AA3-) '

  i lanjutkan dengan membaca doa $

  A**AA")A #"A**!WA#A**! 'A*AA #A!!3AA )"AA!W WA'A*AA AA*! #A!!3AA )"AA. #"A*A A%A3 %)3 A7!"3AA /;"AA!37A!!'!* A"WAA*! WA* AAAA%. WA %AQ"!! *A3AA /!"AA 7A!!'A*"AA7AA%. WA %)%"A""!)3AA /!"AA !3 7A!!'!# #A!'AA%. W A%AA ' )3A A /!"AA '!3A2A ' A'*AAA7AA%. WA %)/A**!&")3AA /!"AA AQ#"A*&"AAAA%! !3 7A!!'!* 2"A!AA%!!* "AAA%!WA /A'A* AAA%.!33A") #A!!')3 QA!!/) )7!!/) A'AWAA% WAAA QAA"!A*

  "AA7AA%.

 • 7/23/2019 Doa Wirid Setelah Sholat

  10/13

  artinya $'WA"A! A**A"< *!:A"2A3*A" A"A% A3 29#97A"%9AA3 29:AA:93&")*) 2A!, 3A/! )"AA, A3 29*)A&A3A. A!%) A"A%A3& A:A% 939*AA%2A3 2A! A! #9&A*A 29%A2)%A3 A3:93A2!%, A3& A:A% 993)"! #9&A*A 29/)%)"A3 2A!, A3& A:A%

  93-#)=!2A3 !! 2A! A! #9&A*A 29/))2A3, A3& A:A%93&A3&2A% 2A! 29 9A7A% %9%!3&&! ! #!#!-), A3 A3& A:A%93A:A!2A3 2A! 29:AA %)7)A3 A2#!A* A! #9&A*A 29/A!2A3,/A!2 #9A#A "!): A):)3 #9#)A" A%!. #9#)3&&)"3A !A (A**A"A"A 9393&A, A"A92A%, *A&! A"A 9:9293A32A3 #9&A*A8A A3 :98"83A3, WA"A! +A% A3& A"A993)"! #9&A*A29/)%)"A3 ("A/A-3A'

  an di lanjutkan dengan $

  A**AA")A !33AA 3A#'A*)2A #A*AAA%A3 !!!3! WA)3-AA WA*AA2"!A". WA 'AA!A-%A3 !* 7A#A! WA #"!""A%A3 !* /AA3! WA+!AAA%A3 !* '!*! WA /AA2A%A3 !!+Q! WA %A)/ A%A3 QA/*A*A)% WA A" A%A3 '!3A*A)% WA A&"!A%A3 /A' A* A)%.A**AA")A "AWW!3 'A*A!3AA !! #A2AAA%!* A)% WA3 3A7AA%A!3A3 3AA! WA* 'AWA '!3A* "!#AA/.

  artinya $'WA"A! A**A"< #9#)3&&)"3A 2A! 98"83 29:AA-)29#97A"%9AA3 A*A A&AA, )3!A A3 A2"!A%, 29A!A%A3 7A#A,29#9"A%A3 /AA3, %A/A"A3 !*), 29/92A"A3 9+92!, %A)/A%#9/9*) A%A3& A)%, A"A% :AA #AA% A%A3& A)%, A3A:)3A3 #9%9*A" A%A3& A)%. WA"A! A**A"< :9)A"*A" 2A!A*A 93&"AA:! #A2A%)* A)%, (/9!*A" 2A! 29#9*AA%A3A! A:! 39A2A, A3 A:)3A3 :AA #AA% !*A2#A3A2A3 "!#A/'

  *alu lanjutkan membaca $

 • 7/23/2019 Doa Wirid Setelah Sholat

  11/13

  A**AA")A !33AA 3A'))+) /!2A !3 A*' A7+! WA* 2A#A*! WA* /)2"*!WA* "AA! WA 'A+AA/!* QA/!.

  artinya $'WA"A! A**A"< #9#)3&&)"3A 2A! /9*!3)3& 29:AA-) A! #!A%*9A", A*A#, 2!2!, :!2)3 A3 A! A+A/ 2)/)'

  i lanjutkan lagi dengan membaca $

  A**AA")A!33AA 3A'))+) /!2A !3 '!*!3 *AA A3A' W A!3QA*/!3 *AA A2"#A' W A!3 3A#!3 *AA %A#/A' WA!3 A'WA%!3 *AA)#%A7AA/) *A"AA.

  artinya $'WA"A! A**A"< #9#)3&&)"3A 2A! /9*!3)3& 29:AA-) A! !*)A3& %!A2 /9A3AA%, A! "A%! A3& %!A2 2")#)', A! 7!WAA3& %!A2 293A* :)A#, A3 A! 8A A3& %A2 %92A/)*'

  #elanjutnya membaca $

  A//A3A&" !*A3AA +)3))/A3AA WA *!WAA-*!!!3AAWA*!A#AA!2"!3AA WA *!)'A**!-!93AA WA *!A3 *A")) " AQQ)3'A*A!3 AA WA *! A3 A"A//A WA A"#A3A !*A!3AA WA *!2AAA%!* )#*!)3 A A7A'!!3.

  artinya $

 • 7/23/2019 Doa Wirid Setelah Sholat

  12/13

  'WA"A! %)"A3 2A!< A:)3!*A" 8#A-8#A 2A!, 8#A-8#A 8A3&%)A 2A!, :AA #9#9:)" 2A!, :AA &)) 2A!, 8A3&-8A3& A3&9:)3A! "A2 A%A# 2A!, 8A3&-8A3& A3& =!3%A A3 /9/)A%/A!2 29:AA 2A!, A3 #9*))" )A% !#*A'

  di lanjutkan membaca $

  A//A3AA %AQA//A* !33AA !33A2A A3%A# #A!!')* 'A*!!, WA %)/'A*A!3AA !33A2A A3%A% %A WWA A/) A"!!.

  artinya $'WA"A! %)"A3 2A!< :9293A32A3*A" (:98"83A3 A! 2A!,#9#)3&&)"3A 93&2A) A"A 9393&A *A&! A"A 93&9%A")!.A3 %9!A*A" %A)/A% 2A!, #9#)3&&)"3A 93&2A) A"A 939!A%A)/A% *A&! A"A :93AA3&.'

  *alu di lanjutkan dengan $

  A//A3AA AA%%3AA !)3-AA "A#A3A", WA !* AA2"!A%! "A#A3A",WA Q!3AA 'A+AA/A3 3AA.

  artinya $'WA"A! %)"A3 2A!< /9!2A3*A" 29:AA 2A! 29/A!2A3 ! )3!A, A3

  29/A!2A3 ! A2"!A%, A3 #9*AA%2A3*A" 2A! A! #!2#A 39A2A'

  i lanjutkan lagi dengan membaca $

  WA#"A**A**AA") 'A*AA #A!!3AA )"AA-!3 WA'A*AA AA*!"!WA#"A"/!"!!WA #A**A, WA* "A) *!**AA"!A//!* 'AA*A!!3.

 • 7/23/2019 Doa Wirid Setelah Sholat

  13/13

  artinya $'#98&A A**A" 9/9!2A3 A"A% A3 29#97A"%9AA3 29:AA:93&")*) 2A!, 3A/! )"AA, 29*)A&A A3 #A"A/A%3A, A3#9&A*A :)7! /A&! A**A", %)"A3 #99#%A A*A.