Doa Kumail Dan Doa Malam Jum'At

Click here to load reader

 • date post

  19-Dec-2015
 • Category

  Documents

 • view

  176
 • download

  38

Embed Size (px)

description

sebuah doa bermanfaat dari aahlul bayt

Transcript of Doa Kumail Dan Doa Malam Jum'At

 • Doa KumailDan Doa Malam Jumat

  Sangat Dianjurkan untuk dibacapada malam Jumat

  Penyusun & PenerjemahSyamsuri Rifai

  http://islampraktis.comhttp://shalatdoa.blogspot.com

 • Doa Malam Jumat

  Y Dimal fadhli alal bariyyah

  Wahai Yang Selalu Memberi karunia kepada makhluk-Nya

  y Bsithal yadayni bil-athiyyah

  Wahai Yang Maha Dermawan dengan pemberian-Nya

  y Shhibal mawhibis saniyyahWahai Pemilik karunia yang mulia

  Shalli al Muhammadin wa lihi khayral war sajiyyah

  sampaikan shalawat kepada Muhammad dan keluarganyamanusia yang terbaik akhlaknya

  waghfir lan y Dzal ul f hdzihil asyiyyah

  ampuni kami pada malam ini wahai Yang Maha Mulia.

  *****

 • Doa Kumail

  Allhumma inn as-aluka birahmatikal latwasiat kulla syay

  Ya Allah, aku bermohon kepada-Mu, dengan rahmat-Mu yang meliputi segala sesuatu

  wa biquwwatikal lat qaharta bih kulla syaydengan kekuasaan-Mu yang dengannya Engkau taklukkan segala sesuatu

  wa khadhaa lah kullu syay wa dzalla lahkullu syay

  dan karenanya merunduk segala sesuatu dan karenanya merendahkan segala sesuatu

  wa bijabartikal lat ghalabta bih kulla syay

  dengan kemuliaan-Mu yang mengalahkan segala sesuatu

  wa biizzatikal lat l yaqmu lah syay

  dengan kekuatan-Mu yang tak tertahankanoleh segala sesuatu

  wa biazhamatikal lat malaat kulla syay

  dengan kebesaran-Mu yang memenuhi segala sesuatu

  wa bisulthnikal ladz al kulla syay

  dengan kekuasaan-Mu yang mengatasi segala sesuatu

 • wa biwajhikal bq bada fani kulli syaydengan wajah-Mu yang kekal setelah punah segala sesuatu

  wa biasmikal lat malaat arkna kulli syay

  dengan asma-Mu yang memenuhi tonggak segala sesutu

  wa biilmikal ladz ahtha bikulli syay

  dengan ilmu-Mu yang mencakup segala sesuatu

  wa binri wajhikal ladz adha lah kullu syay

  dengan cahaya wajah-Mu yang menyinari segala sesuatu

  Y Nru y Qudds(u)

  Wahai Nur, wahai Yang Mahasuci!

  y Awwalal awwaln(a) wa y khiral khirn

  Wahai Yang Awal dari segala yang awal!Wahai Yang Akhir segala yang akhir!

  Allhummaghfirliyadz dzunbal lat

  tahtikul ishamYa Allah, ampunilah dosa-dosaku yang menuruntuhkan penjagaan.

  Allhummaghfirliyadz dzunbal lat

  tunzilun niqamYa Allah, ampunilah dosa-dosaku yang mendatangkan bencana.

  Allhummaghfirliyadz dzunbal lat

  tughayyirun niamYa Allah, ampunilah dosa-dosaku yang merusak karunia

 • Allhummaghfirliyadz dzunbal lattahbisud du

  Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku yang menahan doa

  Allhummaghfirliyadz dzunbal lat

  tunzilul balYa Allah, ampunilah dosa-dosaku yang merunkan bala

  Allhummaghfirl kulla dzanbin adznabtuh(u) wa kulla khathatin akhthatuh

  Ya Allah, ampunilah segala dosa yang telah kulakukandan segala kesalahan yang telah kukerjakan

  Allhumma inn ataqarrabu ilayka bidzikrik(a) wa astasyfiu bika il nafsik

  Ya Allah, aku datang menghampiri-Mu dengan zikir-Mu,aku memohon pertolongan-Mu dengan diri-Mu,

  wa as-aluka bijdika an tudniyan min qurbik

  aku bermohom pada-Mu dengan kemurahan-Mu,dekatkan daku keharibaan-Mu,

  wa an tziani syukrak(a) wa

  an tulhiman dzikraksempatkan daku untuk bersyukur pada-Mu,

  bimbinglah daku untuk selalu mengingat-Mu.

  Allhumma inn as-aluka sula khdhiin

  mutadzallilin khsyiYa Allah, aku bermohon pada-Mu dengan permohonan hamba

  yang rendah, hina dan ketakutan,

 • an tusmihan wa tarhaman wa tajalanbiqismika rdhiyan qnimaafkan daku, sayangi daku,

  dan jadikan daku ridha dan senang pada pemberian-Mu.

  wa f jamil ahwli mutawdhi

  dan dalam segala keadaan tunduk kepada-Mu

  Allhumma wa as-aluka sula

  manisytaddat fqatuhYa Allah, aku bermohon pada-Mu

  dengan permohonan orang yang berat keperluannya

  wa anzala bika indasy syadidi hjatah wa azhuma fm indaka raghbatuh

  yang ketika kesulitan menyampaikan hajatnya pada-Muyang besar kedambaannya untuk meraih

  apa yang ada di sisi-Mu

  Allhumma azhuma sulthnuka wa al maknuk(a) wa khafiya makruka wa zhahara amruk

  Ya Allah, mahabesar kekuasaan-Mu,mahatinggi kedudukan-Mu,

  selalu tersembunyi rencana-Mu, selalu tampak kuasa-Mu

  wa ghalaba qahruka wa jarat qudratuk wa l yumkinuk firru min hukmatik

  selalu tegak kekuatan-Mu, selalu berlaku kodrat-Mutak mungkin lari dari pemerintahan-Mu

 • Allhumma l ajidu lidzunb ghfir

  wal liqabihi stirYa Allah, tidak kudapatkan pengampunan bagi dosaku,

  tiada penutup bagi kejelekanku,

  wal lisyay-in min amaliyal qabhi bil hasani mubaddil

  tiada yang dapat menggantikanamalku yang jelek dengan kebaikan,

  ghayraka lilha ill Anta, subhnaka wa bihamdik(a)

  melainkan Engkau, Tiada Tuhan kecuali EngkauMahasuci Engkau dengan segala puji-Mu

  Zhalamtu nafs

  Telah aku aniaya diriku

  wa tajarratu bijahl

  telah berani aku melanggar, karena kebodohan,

  wa sakantu il qadmi dzikrika l wa mannika alayyatetapi aku tenteram,karena bersandar pada sebutan-Mu

  dan karunia-Mu padaku

  Allhumma Mawlya kam min qabhin satartah

  Ya Allah, Pelindungku,betapa banyak kejelekan telah Kau tutupi,

  wa kam min fdihin minal bali aqaltah

  betapa banyak malapetaka telah Kauatasi,

  wa kam min itsariw waqaytah

 • betapa banyak rintangan telah Kausingkirkan,

  wa kam min makrhin dafatah

  betapa banyak bencana telah Kautolakkan,

  wa kam min tsanin jamlil lastu ahlal lahu natsartah

  betapa banyak pujian baik yang tak layak bagiku telah Kausebarkan.

  Allhumma azhuma bal wa afratha su hl

  Ya Allah, besar sudah bencanaku,berlebihan sudah kejelekan keadaanku,

  wa qashurat bihi aml wa qaadatb aghll

  rendah benar amal-amalku, berat benar belenggu (kemalasanku)

  wa habasan an naf budu amal

  Angan-angan panjang telah menahan manfaat dari diriku,

  wa khadaatnid dun-y bighurrih wa nafs

  bijinyatih wa mithl.dunia dengan tipuannya telah memperdayaku,dan diriku (telah terpedaya) karena ulahnya,

  dan karena kelalainku.

  Y Sayyid fa-as-aluka biizzatika al l yahjuba

  anka du su amal wa filWahai Junjunganku,

  aku bermohon pada-Mu dengan segala kekuasaan-Mu,jangan Kaututup doaku karena kejelekan amal dan perangaiku,

  wal tafdhahn bikhafiyyi maththalata

  alayhi min sirr

 • jangan Kauungkapkan rahasiaku yang tersembunyi,yang telah Engkau ketahui,

  wal tuajiln biluqbati al m amiltuhu

  f khalawtjangan Kausegerakan siksa padaku yang kulakukan

  dalam kesendirianku,

  min si fil wa isat wa dawmi tafrith wa jahlat

  karena perbuatan buruk dan kejelekankarena kebiasaanku untuk melanggar batas, dan kebodohan,

  wa katsrati syahawt wa ghaflat

  karena banyaknya nafsuku dan kelalaianku.

  Wa kunillhumma biizzatikal f kullil ahwli raf

  Ya Allah, dengan kemulian-Mu,sayangi daku dalam segala keadaan,

  wa alayya f jamil umri athf

  kasihi daku dalam segala perkara.

  Ilh wa Rabb mall ghayruk

  Ialhi, Rabbi,kepada siapa lagi selain Engkau,

  as-aluhu kasyfa dhurr wan nazhara f amr

  aku memohon dihilangkan kesengsaraanku, dan diperhatikan urusanku.

  Ilh wa Mawlya ajrayta alayya hukmanittabatu

 • fhi haw nafsIlahi, Pelindungku, Engkau kenakan padaku hukum,

  tetapi disitu aku ikuti hawa nafsuku;

  walam ahtaris fhi min tazni aduww

  fagharran bim ahwaku tidak cukup waspada terhadap tipuan (setan) musuhku,

  maka terkecohlah aku lantaran nafsuku,

  wa asadahu al dzlikal qadhufatajwaztu bim jar alayya min dzlika badha huddik

  dan berlakulah ketentuan-Mu atas dirikuketika kulanggar sebagian batas yang Kautetapkan bagiku

  wa khlaftu badha awmirik

  dan kubantah sebagian perintah-Mu

  falakal hamdu alayya f jami dzlik

  Namun bagi-Mu segala pujiku atas semua itu;

  wal hujjatal fm jar alayya fhi qadhuk

  tiada alasan bagiku (menolak) ketentuan yang Kautetapkan bagiku,

  wa alzaman hukmuka wa baluk

  demikian pula hukum dan ujian yang menimpaku.

  wa qad ataytuka y Ilh bada taqshr

  wa isrf al nafsAku datang kini menghadap-Mu, ya Ilahi,

  dengan segala kekuranganku,dengan segala kedurhakaanku (pelanggaranku),

 • mutadziran ndim, munkasiram mustaql

  sambil menyampaikan pengakuan dan penyesalankudengan hati yang hancur luluh,

  mustaghfiram minb, muqirran/m mudzinan/m mutarif

  memohon ampun dan berserah diri,dengan rendah hati mengakui segala kenistaanku.

  l ajidu mafarram mimm kna minn wal mafza

  Karena segala cacatku ini,tiada aku dapatkan tempat melarikan diri,

  atawajjahu ilayhi f amrghayra qablika udzrtiada tempat berlindung untuk menyerahkan urusanku,

  selain pada kehendak-Mu untuk menerima pengakuan kesalahanku

  wa idkhlika iyyya f saati rahmatik

  dan memasukkan aku pada kesucian kasih-Mu.

  Allhumma faqbal udzr warham syiddata dhurr

  Ya Allah, terimalah pengakuanku, dan kasihanilah beratnya kepedihanku

  wa fukkan min syaddi watsqlepaskan dari kekuatan belengguku.

  Y Rabbirham dhafa badan

  Ya Rabbi, kasihanilah kelemahan tubuhku,

  wa riqqata jild wa diqqata azhm

  kelembutan kulitku