Doa Kumail Dan Doa Malam Jum'At

of 30/30
Doa Kumail Dan Doa Malam Jum’at Sangat Dianjurkan untuk dibaca pada malam Jum’at Penyusun & Penerjemah Syamsuri Rifai http://islampraktis.com http://shalatdoa.blogspot.com
 • date post

  19-Dec-2015
 • Category

  Documents

 • view

  187
 • download

  38

Embed Size (px)

description

sebuah doa bermanfaat dari aahlul bayt

Transcript of Doa Kumail Dan Doa Malam Jum'At

 • Doa KumailDan Doa Malam Jumat

  Sangat Dianjurkan untuk dibacapada malam Jumat

  Penyusun & PenerjemahSyamsuri Rifai

  http://islampraktis.comhttp://shalatdoa.blogspot.com

 • Doa Malam Jumat

  Y Dimal fadhli alal bariyyah

  Wahai Yang Selalu Memberi karunia kepada makhluk-Nya

  y Bsithal yadayni bil-athiyyah

  Wahai Yang Maha Dermawan dengan pemberian-Nya

  y Shhibal mawhibis saniyyahWahai Pemilik karunia yang mulia

  Shalli al Muhammadin wa lihi khayral war sajiyyah

  sampaikan shalawat kepada Muhammad dan keluarganyamanusia yang terbaik akhlaknya

  waghfir lan y Dzal ul f hdzihil asyiyyah

  ampuni kami pada malam ini wahai Yang Maha Mulia.

  *****

 • Doa Kumail

  Allhumma inn as-aluka birahmatikal latwasiat kulla syay

  Ya Allah, aku bermohon kepada-Mu, dengan rahmat-Mu yang meliputi segala sesuatu

  wa biquwwatikal lat qaharta bih kulla syaydengan kekuasaan-Mu yang dengannya Engkau taklukkan segala sesuatu

  wa khadhaa lah kullu syay wa dzalla lahkullu syay

  dan karenanya merunduk segala sesuatu dan karenanya merendahkan segala sesuatu

  wa bijabartikal lat ghalabta bih kulla syay

  dengan kemuliaan-Mu yang mengalahkan segala sesuatu

  wa biizzatikal lat l yaqmu lah syay

  dengan kekuatan-Mu yang tak tertahankanoleh segala sesuatu

  wa biazhamatikal lat malaat kulla syay

  dengan kebesaran-Mu yang memenuhi segala sesuatu

  wa bisulthnikal ladz al kulla syay

  dengan kekuasaan-Mu yang mengatasi segala sesuatu

 • wa biwajhikal bq bada fani kulli syaydengan wajah-Mu yang kekal setelah punah segala sesuatu

  wa biasmikal lat malaat arkna kulli syay

  dengan asma-Mu yang memenuhi tonggak segala sesutu

  wa biilmikal ladz ahtha bikulli syay

  dengan ilmu-Mu yang mencakup segala sesuatu

  wa binri wajhikal ladz adha lah kullu syay

  dengan cahaya wajah-Mu yang menyinari segala sesuatu

  Y Nru y Qudds(u)

  Wahai Nur, wahai Yang Mahasuci!

  y Awwalal awwaln(a) wa y khiral khirn

  Wahai Yang Awal dari segala yang awal!Wahai Yang Akhir segala yang akhir!

  Allhummaghfirliyadz dzunbal lat

  tahtikul ishamYa Allah, ampunilah dosa-dosaku yang menuruntuhkan penjagaan.

  Allhummaghfirliyadz dzunbal lat

  tunzilun niqamYa Allah, ampunilah dosa-dosaku yang mendatangkan bencana.

  Allhummaghfirliyadz dzunbal lat

  tughayyirun niamYa Allah, ampunilah dosa-dosaku yang merusak karunia

 • Allhummaghfirliyadz dzunbal lattahbisud du

  Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku yang menahan doa

  Allhummaghfirliyadz dzunbal lat

  tunzilul balYa Allah, ampunilah dosa-dosaku yang merunkan bala

  Allhummaghfirl kulla dzanbin adznabtuh(u) wa kulla khathatin akhthatuh

  Ya Allah, ampunilah segala dosa yang telah kulakukandan segala kesalahan yang telah kukerjakan

  Allhumma inn ataqarrabu ilayka bidzikrik(a) wa astasyfiu bika il nafsik

  Ya Allah, aku datang menghampiri-Mu dengan zikir-Mu,aku memohon pertolongan-Mu dengan diri-Mu,

  wa as-aluka bijdika an tudniyan min qurbik

  aku bermohom pada-Mu dengan kemurahan-Mu,dekatkan daku keharibaan-Mu,

  wa an tziani syukrak(a) wa

  an tulhiman dzikraksempatkan daku untuk bersyukur pada-Mu,

  bimbinglah daku untuk selalu mengingat-Mu.

  Allhumma inn as-aluka sula khdhiin

  mutadzallilin khsyiYa Allah, aku bermohon pada-Mu dengan permohonan hamba

  yang rendah, hina dan ketakutan,

 • an tusmihan wa tarhaman wa tajalanbiqismika rdhiyan qnimaafkan daku, sayangi daku,

  dan jadikan daku ridha dan senang pada pemberian-Mu.

  wa f jamil ahwli mutawdhi

  dan dalam segala keadaan tunduk kepada-Mu

  Allhumma wa as-aluka sula

  manisytaddat fqatuhYa Allah, aku bermohon pada-Mu

  dengan permohonan orang yang berat keperluannya

  wa anzala bika indasy syadidi hjatah wa azhuma fm indaka raghbatuh

  yang ketika kesulitan menyampaikan hajatnya pada-Muyang besar kedambaannya untuk meraih

  apa yang ada di sisi-Mu

  Allhumma azhuma sulthnuka wa al maknuk(a) wa khafiya makruka wa zhahara amruk

  Ya Allah, mahabesar kekuasaan-Mu,mahatinggi kedudukan-Mu,

  selalu tersembunyi rencana-Mu, selalu tampak kuasa-Mu

  wa ghalaba qahruka wa jarat qudratuk wa l yumkinuk firru min hukmatik

  selalu tegak kekuatan-Mu, selalu berlaku kodrat-Mutak mungkin lari dari pemerintahan-Mu

 • Allhumma l ajidu lidzunb ghfir

  wal liqabihi stirYa Allah, tidak kudapatkan pengampunan bagi dosaku,

  tiada penutup bagi kejelekanku,

  wal lisyay-in min amaliyal qabhi bil hasani mubaddil

  tiada yang dapat menggantikanamalku yang jelek dengan kebaikan,

  ghayraka lilha ill Anta, subhnaka wa bihamdik(a)

  melainkan Engkau, Tiada Tuhan kecuali EngkauMahasuci Engkau dengan segala puji-Mu

  Zhalamtu nafs

  Telah aku aniaya diriku

  wa tajarratu bijahl

  telah berani aku melanggar, karena kebodohan,

  wa sakantu il qadmi dzikrika l wa mannika alayyatetapi aku tenteram,karena bersandar pada sebutan-Mu

  dan karunia-Mu padaku

  Allhumma Mawlya kam min qabhin satartah

  Ya Allah, Pelindungku,betapa banyak kejelekan telah Kau tutupi,

  wa kam min fdihin minal bali aqaltah

  betapa banyak malapetaka telah Kauatasi,

  wa kam min itsariw waqaytah

 • betapa banyak rintangan telah Kausingkirkan,

  wa kam min makrhin dafatah

  betapa banyak bencana telah Kautolakkan,

  wa kam min tsanin jamlil lastu ahlal lahu natsartah

  betapa banyak pujian baik yang tak layak bagiku telah Kausebarkan.

  Allhumma azhuma bal wa afratha su hl

  Ya Allah, besar sudah bencanaku,berlebihan sudah kejelekan keadaanku,

  wa qashurat bihi aml wa qaadatb aghll

  rendah benar amal-amalku, berat benar belenggu (kemalasanku)

  wa habasan an naf budu amal

  Angan-angan panjang telah menahan manfaat dari diriku,

  wa khadaatnid dun-y bighurrih wa nafs

  bijinyatih wa mithl.dunia dengan tipuannya telah memperdayaku,dan diriku (telah terpedaya) karena ulahnya,

  dan karena kelalainku.

  Y Sayyid fa-as-aluka biizzatika al l yahjuba

  anka du su amal wa filWahai Junjunganku,

  aku bermohon pada-Mu dengan segala kekuasaan-Mu,jangan Kaututup doaku karena kejelekan amal dan perangaiku,

  wal tafdhahn bikhafiyyi maththalata

  alayhi min sirr

 • jangan Kauungkapkan rahasiaku yang tersembunyi,yang telah Engkau ketahui,

  wal tuajiln biluqbati al m amiltuhu

  f khalawtjangan Kausegerakan siksa padaku yang kulakukan

  dalam kesendirianku,

  min si fil wa isat wa dawmi tafrith wa jahlat

  karena perbuatan buruk dan kejelekankarena kebiasaanku untuk melanggar batas, dan kebodohan,

  wa katsrati syahawt wa ghaflat

  karena banyaknya nafsuku dan kelalaianku.

  Wa kunillhumma biizzatikal f kullil ahwli raf

  Ya Allah, dengan kemulian-Mu,sayangi daku dalam segala keadaan,

  wa alayya f jamil umri athf

  kasihi daku dalam segala perkara.

  Ilh wa Rabb mall ghayruk

  Ialhi, Rabbi,kepada siapa lagi selain Engkau,

  as-aluhu kasyfa dhurr wan nazhara f amr

  aku memohon dihilangkan kesengsaraanku, dan diperhatikan urusanku.

  Ilh wa Mawlya ajrayta alayya hukmanittabatu

 • fhi haw nafsIlahi, Pelindungku, Engkau kenakan padaku hukum,

  tetapi disitu aku ikuti hawa nafsuku;

  walam ahtaris fhi min tazni aduww

  fagharran bim ahwaku tidak cukup waspada terhadap tipuan (setan) musuhku,

  maka terkecohlah aku lantaran nafsuku,

  wa asadahu al dzlikal qadhufatajwaztu bim jar alayya min dzlika badha huddik

  dan berlakulah ketentuan-Mu atas dirikuketika kulanggar sebagian batas yang Kautetapkan bagiku

  wa khlaftu badha awmirik

  dan kubantah sebagian perintah-Mu

  falakal hamdu alayya f jami dzlik

  Namun bagi-Mu segala pujiku atas semua itu;

  wal hujjatal fm jar alayya fhi qadhuk

  tiada alasan bagiku (menolak) ketentuan yang Kautetapkan bagiku,

  wa alzaman hukmuka wa baluk

  demikian pula hukum dan ujian yang menimpaku.

  wa qad ataytuka y Ilh bada taqshr

  wa isrf al nafsAku datang kini menghadap-Mu, ya Ilahi,

  dengan segala kekuranganku,dengan segala kedurhakaanku (pelanggaranku),

 • mutadziran ndim, munkasiram mustaql

  sambil menyampaikan pengakuan dan penyesalankudengan hati yang hancur luluh,

  mustaghfiram minb, muqirran/m mudzinan/m mutarif

  memohon ampun dan berserah diri,dengan rendah hati mengakui segala kenistaanku.

  l ajidu mafarram mimm kna minn wal mafza

  Karena segala cacatku ini,tiada aku dapatkan tempat melarikan diri,

  atawajjahu ilayhi f amrghayra qablika udzrtiada tempat berlindung untuk menyerahkan urusanku,

  selain pada kehendak-Mu untuk menerima pengakuan kesalahanku

  wa idkhlika iyyya f saati rahmatik

  dan memasukkan aku pada kesucian kasih-Mu.

  Allhumma faqbal udzr warham syiddata dhurr

  Ya Allah, terimalah pengakuanku, dan kasihanilah beratnya kepedihanku

  wa fukkan min syaddi watsqlepaskan dari kekuatan belengguku.

  Y Rabbirham dhafa badan

  Ya Rabbi, kasihanilah kelemahan tubuhku,

  wa riqqata jild wa diqqata azhm

  kelembutan kulitku dan kerapuhan tulangku.

 • Y Man bada-a khalq wa dzikr wa tarbiyat wa birr wa taghdiyat

  Wahai Tuhan yang mula-mula menciptakanku,menyebutku, mendidikku, memperlakukanku dengan baik,

  dan memberiku kehidupan,

  habn libtidi karamika wa slifi birrikab

  karena permulaan karunia-Mu,karena Engkau telah mendahuluiku dengan kebaikan,

  berilah aku karunia-Mu.

  Y Ilh wa Sayyid aturka muadzdzib binrika bada tawhdik

  Ya Allah, Junjunganku, Pemeliharaku!Apakah Engkau akan menyiksaku dengan api-Mu,

  setelah mengesakan-Mu

  wa bada manthaw alayhi qalb min marifatik

  setelah hatiku tenggelam dalam makrifat-Mu

  wa lahija bihi lisn min dzikrik

  setelah lidahku bergetar menyebut-Mu

  wataqadahu dhamr min hubbiksetelah jantung terikat dengan cinta-Mu

  wa bada shidqitirf wa du khdhian lirubbiyyatik

  setelah segala ketulusan pengakuanku dan permohonanku,seraya tunduk bersimpuh pada rububiyah-Mu

  hayhta Anta akramu min an tudhayyia mar rabbaytah

 • Tidak, Engkau terlalu mulia untuk mencampakkan orang yang Kau ayomi,

  aw tubaida man adnaytah(u) aw tusyarrida man waytah

  atau menjauhkan orang yang Engkau dekatkan, atau menyisihkan orang yang Engkau naungi,

  aw tusallima ilal bali man kafaytahu wa rahimtahatau menjatuhkan pada bencana orang yang Enkau cukupi

  dan Engkau sayangi

  wa layta syir y Sayyid wa Ilh wa Mawlyaatusallithun nra ala wujhin kharrat

  liazhamatika sjidahAduhai diriku!

  Junjunganku, Tuhanku, Pelindungku!Apatah Engkau akan melemparkan ke neraka

  wajah-wajah yang tunduk rebah karena kebesaran-Mu,

  wa ala alsunin nathaqat bitawhdika shdiqah

  lidah-lidah yang dengan tulus mengucapkan keesaan-Mu

  wa bisyukrika mdihah

  dan dengan pujian mensyukuri nikmat-Mu,

  wa al qulbinitarafat bi-ilhiyyatika muhaqqiqah

  kalbu-kalbu yang dengan sepenuh hati mengakuiuluhiyah-Mu.

  wa ala dhamira hawat minal ilmi bika hatt shrat khsyiah

 • hati nurani yang dipenuhi ilmu tentang Engkausehingga bergetar ketakutan

  wa al jawriha saat il awthni taabbudi thiah

  tubuh-tubuh yang telah biasa tunduk untuk mengabdi-Mu

  wa asyrat bistighfrika mudzinah

  dan dengan merendah memohon ampunan-Mu

  m hkadzazh zhannu bik(a)

  Tidak sedemikian itu persangkaan kami tentang-Mu

  wal ukhbirn bifadhlika anka

  padahal telah diberitakan kepada kami tentangkeutamaan-Mu

  Y Krmu y Rabb

  Wahai Pemberi karunia, wahai Pemelihara!

  wa Anta talamu dhaf an qallim min balid dun-ya wa uqbtih

  Engkau mengetahui kelemahankudalam menanggung sedikit dari bencana dan siksa dunia

  wa m yajr fh minal makrihi al ahlih

  serta kejelekan yang menimpa penghuninya;

  al anna dzlika balun/w wa makrhun

  qallum maktsuhPadahal semua (bencana dan kejelekan) itu

  yasrum baquh, qashrum muddatuh

 • singkat masanya, sebentar lalunya, dan pendek usianya.

  fakayfahtiml libalil khirah

  Maka apatah mungkin aku sanggup menanggung bencana akhirat

  wa jallil wuqil makrihi fhdan kejelekan hari akhir yang besar,

  wa huwa balun tathlu muddatuh, wa yadmu maqmuh

  bencana yang panjang masanya dan kekal menetapnya

  wala yukhaffafu an ahlihi liannahu l yaknu

  ill an ghadhabikserta tidak diringankan bagi orang yang menanggungnya; sebab semuanya tidak terjadi kecuali karena murka-Mu

  wantiqmika wa sakhathikkarena balasan dan amarah-Mu.

  wa hdz m taqmu lahus samwatu wal ardh(u)Inilah, yang bumi dan langit pun tak sanggup memikulnya

  Ya Sayyid fakayfa lwa ana abdukadh dhafudz dzallul, al-haqrul misknul mustakn

  Wahai Junjunganku,bagaimana mungkin aku (menanggungnya)?

  Padahal aku hamba-Mu yang lemah, rendah, hina,malang, dan papa.

  Ya Ilh wa Rabbi wa Sayyid wa Mawlya

 • Ya Ilahi, Tuhanku, Junjunganku, Pelindungku!

  liayyil umri ilayka asyk

  Urusan apa lagi kiranya yang akan aku adukan pada-Mu?

  wa lim minh adhijju wa abk lialmil adzbi

  wa syiddatihMestikah aku menagis menjerit? karena kepedihan

  dan beratnya siksaan?

  am lithlil bali wa muddatih

  atau karena lamanya cobaan?

  falain shayyartan liluqbti maa adik

  Sekiranya Engkau siksa aku beserta nusuh-musuh-Mu

  wa jamata bayn wa bayna ahli balik

  dan Engkau himpunkan aku bersama penerima bencana-Mu

  wa farraqta bayn wa bayna ahli ahibbika wa awliyik

  dan Engkau ceraikan aku dari para kekasih-Mu dan kecintaan-Mu

  fahabn ya Ilh wa Sayyid wa Mawlya wa Rabb

  Oh seandainya aku,Ya Ilahi, Junjunganku, Pelindungku, Tuhanku!

  shabartu ala a dzbika

  fakayfa ashbiru al firqikSekiranya aku dapat bersabar menanggung siksa-Mu,

  mana mungkin aku mampu bersabar berpisah dengan-Mu?

 • wa habn shabartu ala harri nrik(a)

  Dan sekiranya aku mampu bersabar menahanpanas api-Mu?

  fakayfa ashbiru anin nazhari il karmatik

  mana mungkin aku bersabar tidak melihat kemuliaan-Mu?

  am kayfa askunu fin nri wa raj afwuk

  Mana mungkin aku tinggal di neraka-Mu,padahal harapanku hanya maaf-Mu!

  fabiizzatika ya Sayyid wa Mawlya

  Demi kemuliaan-Mu, wahai Junjunganku dan Pelindungku!

  uqsimu shdiqlain taraktan nthiq

  Aku bersumpah dengan tulus;Sekiranya Engkau biarkan aku berbicara di sana

  la-adhijjanna ilayka bayna ahlih dhajjal amiln

  di tengah penghuninya, aku akan menangistangisan mereka yang menyimpan harapan

  wa la-ashrukhanna ilayka shurkhal mustashrikhn

  Aku akan menjeritjeritan mereka yang memohon pertolongan

  wa la-abkiyanna alayka bukal fqidn

  Aku akan merintih - rintihan mereka yang kekurangan

  wa laundiyannaka ayna kunta y Waliyyal muminin

  Sungguh, aku akan menyeru-Mu,

 • di mana pun Engkau berada,Wahai Pelindung kaum mukminin,

  y Ghyata mlil rifn

  wahai tujuan harapan kaum arifin,

  ya Ghiytsal mustaghtsn

  wahai lindungan kaum yang memohon perlindungan,

  ya Habba qulbish shdiqn

  wahai kekasih kalbu para pecinta kebenaran

  wa y Ilhal lamn

  wahai Tuhan seru sekalian alam

  afaturka subhnaka y Ilh wa bihamdikMahasuci Engkau, Ilahi, dengan segala puji-Mu!

  tasmau fh shawta abdim muslimin sujina fh bimukhlafatih

  Akankah Engkau dengar di sana suara hamba muslim,yang terpenjara dengan keingkarannya,

  wa dzqa thama adzbih bimashiyatihyang merasakan siksanya karena kedurhakaannya

  wa hubisa bayna athbqih bijurmihi wa jarratihyang terperosok ke dalamnya karena dosa dan nistanya;

  wa huwa yadhijju ilayka dhajja muammilin lirahmatik

  ia merintih pada-Mu dengan mendambakan rahmat-Mu,

 • wa yundka bilisni ahli tawhdik

  ia menyeru-Mu dengan lidah ahli tauhid-Mu,

  wa yatawassalu ilayka birubbiyyatik

  ia bertawasul pada-Mu dengan rububiyah-Mu,

  Y Mawlya fakayfa yabq fil adzb

  Wahai Pelindungku!Bagaimana mungkin ia kekal dalam siksa,

  wa huwa yarj ma salafa min hilmik

  padahal ia berharap pada kebaikan-Mu yang terdahulu.

  am kayfa tulimuhun nr wa huwa yamumulu fadhlaka

  wa rahmatakMana mungkin neraka menyiksanya

  padahal ia mendambakan karunia dan kasih-Mu.

  am kayfa yuhriquhu lahbuh wa Anta tasma`u shawtahu watara makanah

  Mana mungkin nyalanya membakarnya,padahal Engkau dengar suaranya

  dan Engkau lihat tempatnya.

  am kayfa yasytamilu alayhi zafruh

  wa Anta talamu dhafahMana mungkin jilatan apinya mengurungnya,padahal Engkau mengetahui kelemahannya.

  am kayfa yataqalqalu bayna athbqih

  wa Anta talamu shidqah

 • Mana mungkin ia jatuh bangun di dalamnya,padahal Engkau mengetahui ketulusannya.

  am kayfa tazjuruhu zabniyyatuh

  wa huwa yundka y RabbahMana mungkin Zabaniyah menghempaskannya,padahal ia memanggil-manggil-Mu: Ya Rabbi!

  am kayfa yarj fadhlaka f itqihi minh

  fatatrukuhu fhMana mungkin ia mengharapkan karunia kebebasan daripadanya, lalu Engkau

  meninggalkannya di sana.

  hayhta m dzlikazh zhannu bik.

  Tidak, tidak demikian itu sangkaku pada-Mu.

  walal marfu min fadhlik

  tidaklah demikian yang makruf tentang karunia-Mu

  wal musybihun lim malta bihil muwahhidn

  Tidak mungkin seperti itu perlakuan-Muterhadap kaum beriman,

  min birrika wa ihsnik

  melainkan kebaikan dan karunialah yang Engkau berikan.

  fabil yaqni aqthau law l m hakamta bih

  min tadzbi jhidkDengan yakin aku berani berkata, kalaulah bukan

  karena keputusan-Mu untuk menyiksaorang yang mengingkari-Mu

 • wa qadhayta bihi min ikhldi munidkdan putusan-Mu untuk mengekalkan di sana

  orang-orang yang melawan-Mu,

  laja-altan nra kullah bardaw wa salm

  tentu Engkau jadikan api seluruhnya sejuk dan damai,

  wa m kna liahadin fh maqarran/w wal muqm

  tidak akan ada lagi di situ tempat tinggaldan menetap bagi siapa pun

  lkinnaka taqaddasat asmuk

  Tetapi, mahakudus nama-nama-Mu.

  aqsamta an tamla-ah minal kfirnminal jinnati wan nsi ajman

  Engkau telah bersumpahuntuk memenuhi neraka dengan orang-orang kafir

  dari golongan jin dan manusia seluruhnya

  wa an tukhallida fhl munidn

  Engkau akan mengekalkan di sana kaum durhaka

  wa Anta jalla tsanuka qulta mubtadi wa tathawwalta bil-inmi mutakarrim

  Engkau dengan segala kemulian puji-Mu!Engkau telah berkata, setelah menyebutkan nikmat

  yang Engkau berikan

  afaman kna muminan kaman kna fsiqal

  l yastawn

 • Apakah orang mukmin seperti orang kafir,sungguh tidak sama mereka itu.

  Ilh wa Sayyidfa-as-aluka bilqudratil lat qaddartah

  Ilahi, Junjunganku!Aku memohon pada-Mu

  dengan kodrat yang telah Engkau tentukan,

  wa bilqadhiyyatil lat hatamtah wa hakamtah

  dengan qadha yang telah Engkau tetapkan dan putuskan,

  wa ghalabta man alayhi ajraytahdan yang telah Engkau tentukan berlaku

  pada orang yang dikenai;

  an tahabal f hdzil laylah wa f hdzihis sah

  Ampunilah bagiku, di malam ini, di saat ini,

  kulla jurmin ajramtuh(u) wa kulla dzanbin adznabtuh

  semua nista yang pernah aku kerjakan, semua dosa yang pernah aku lakukan,

  wa kulla qabhin asrartuh(u) wa kulla jahlin amiltuh

  semua kejelekan yang pernah aku rahasiakan, semua kedunguan yang pernah aku amalkan,

  katamtuhu aw alantuh(u) akhfaytuhu aw azhhartuh

  yang aku sembunyikan atau tampakkan, yang aku tutupi atau tampakkan.

  wa kulla sayyiatin amarta bi-itsbatihal kirmal ktibn

  Ampuni semua keburukan, yang telah Engkau perintahkan

 • malaikat yang mulia mencatatnya

  alladzna wakkaltahu bihifzhi m yaknu minn

  Mereka yang Engkau tugaskan untuk merekansegala yang ada padaku;

  wa jaaltahum syuhdan alayya maa jawrih

  mereka yang Engkau jadikan saksi-saksi bersama seluruh anggota badanku;

  wa kunta Antar raqba alayya min/w warihim

  Dan Engkau sendiri mengawal di belakang mereka,

  wasy syhida lim khafiya anhum

  menyaksikan apa yang tersembunyi pada mereka.

  wa birahmatika akhfaytah(u) wa bifadhlika satartah

  Dengan rahmat-Mu, Engkau sembunyikan kejelekan itu;Dengan karunia-Mu, Engkau menutupinya.

  wa an tuwaffira hazhzh min kulli khayrin anzaltah

  Perbanyaklah bagianku pada setiap kebaikan yang Engkau turunkan

  aw ihsnin fadhdhaltah(u) aw birrin nasyartah(u)

  aw rizqin basathtahatau setiap karunia yang Engkau limpahkan

  atau setiap keberuntungan yang Engkau sebarkanatau rizki yang Engkau curahkan

  aw dzanbin taghfiruh(u) aw khathain tasturuh

  atau dosa yang Engkau ampunkan

 • atau kesalahan yang Engkau sembunyikan

  Ya Rabbi ya Rabbi ya RabbiY Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi!

  Ya Ilh wa Sayyid wa Mawlya wa Mlika riqqYa Ilahi, Junjunganku, Pelindungku, Pemilik nyawaku!

  ya Man biyadihi nshiyat

  ya Almam bidhurr wa maskanatWahai Zat yang di tangan-Nya ubun-ubunku!

  Wahai yang mengetahui kesengsaraan dan kemalanganku!

  ya Khabram bifaqr

  Wahai yang mengetahui kefakiran dan kepapaanku!

  Y Rabbi y Rabbi y RabbiYa Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi!

  as-aluka bihaqqika wa qudsik

  Aku memohon pada-Mu dengan kebenarandan kesucian-Mu

  wa azhami shiftika wa asmik

  dengan keagungan sifat dan asma-Mu!

  an tajala awqt minal layli wan nahri bidzikrika

  mamrahJadikan waktu-waktu malam dan siangku

  dipenuhi dengan zikir pada-Mu

 • wa bikhidmatika mawshlahwa aml indaka maqblah

  dihubungkan dengan kenaktian pada-Muditerima amalku di sisi-Mu,

  hatt takna aml wa awrd kulluh

  wirdaw whidsehingga jadilah amal dan wiridku seluruhnya

  wirid yang satu,

  wa hl f khidmatika sarmaddan kekalkanlah selalu keadaanku

  dalam berbakti pada-Mu

  ya Sayyid ya Man alayhi muawwl

  Wahai Junjunganku, wahai Zat yang kepada-Nyaaku percayakan diriku!

  ya Man ilayhi syakawtu ahwl

  wahai Zat yang kepada-Nya aku adukan keadaanku!

  Y Rabbi y Rabbi y RabbiYa Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi!

  qawwi al khidmatika jawrih

  Kokohkan anggota badanku untuk berbakti pada-Mu.

  wasydud alal azmati jawnih

  Teguhkan tulang-tulangku untuk melaksanakan niatku.

  wa hab liyal jidda f khasyyatik

  Karuniakan padaku kesungguhan

 • untuk bertakwapada-Mu,

  wad dawma fil ittishli bikhidmatik

  kebiasaan untuk meneruskan bakti pada-Mu,

  hatt asraha ilayka f maydnis sbiqn

  sehingga aku bergegas menuju-Mu bersama para penghulu

  wa usria ilayka fil brizn

  dan berlari ke arah-Mu bersama orang-orang terkemuka,

  wa asytqa il qurbika fil musytqnmerindukan dekat pada-Mu bersama yang

  merindukan-Mu.

  wa adnuwa minka dunuwwal mukhlishn

  Jadikan daku dekat pada-Mu - dekatnya orang-orang yang ikhlas,

  wa akhfaka makhfatal mqinn

  dan takut pada-Mu - takutnya orang-orang yang yakin.

  wa ajtamia f jiwrika maal muminin

  Sekarang aku berkumpul di hadirat-Mu bersama kaum mukminin.

  Allhumma wa man ardan bisin fa-arid-hu

  wa man kdan fakid-huYa Allah!

  Siapa saja yang bermaksud buruk padaku, tahanlah dia,siapa saja yang memperdayaku, gagalkan dia.

 • wajaln min ahsani abdika nashban indakJadikan aku hamba-Mu yang paling baik nasibnya

  di sisi-Mu,

  wa aqrabihim manzilatan/m mink

  yang paling dekat kedudukannya dengan-Mu,

  wa akhashshihim zulfatal ladayk

  yang paling istimewa tempatnya di dekat-Mu.

  fainnahu l yanlu dzlika ill bifadhlik

  Sungguh, semua ini tidak akan tercapai,kecuali dengan karunia-Mu.

  wa judl bijdik(a) wathif alayya bimajdik

  Limpahkan padaku kemurahan-MuSayangi aku dengan kebaikan-Mu

  wahfazhn birahmatik

  Jaga diriku dengan rahmat-Mu

  wajal lisn bidzikrika lahij

  wa qalb bihubbika mutayyamGerakkan lidahku untuk selalu berzikir pada-Mu

  Penuhi hatiku supaya selalu mencintai-Mu

  wa munna alayya bihusni ijbatik

  Berikan padaku yang terbaik dari ijabah-Mu

  wa aqiln atsrat waghfir zallat

  Hapuslah bekas kejatuhanku

 • Ampuni ketergelinciranku

  fainnaka qadhayta al ibdika biibdatik

  Sungguh, telah Engkau wajibkan hamba-hamba-Mu beribadah pada-Mu,

  wa amartahum biduik(a) wa dhaminta

  lahumul ijbahEngkau perintahkan mereka untuk berdoa pada-Mu

  Engkau jaminkan pada mereka ijabah-Mu

  failayka y Rabbi nashabta wajh

  Karena itu, kepada-Mu, ya Rabbi,aku hadapkan wajahku

  wa ilayka y Rabbi madadtu yad

  kepada-Mu, ya Rabbi, aku ulurkan tanganku

  fabiizzatikastajibl du wa ballighn muny(a)

  Demi kebesaran-Mu, perkenankan doaku,sampaikan daku pada cita-citaku

  wal taqthamin fadhlika raj

  Jangan putuskan harapanku akan karunia-Mu

  wakfin syarral jinni wal insi min ad

  Lindungi aku dari kejahatan jin dan manusia musuh-musuhku.

  Y Sarar ridh

  Wahai Yang Mahacepat ridha-Nya!

 • ighfir liman l yamliku illad duAmpunilah orang yang tidak memiliki apa pun kecuali doa,

  fainnaka falul lim tasy

  karena Engkau perbuat apa kehendak-Mu

  y Manismuhu daw wa dzikruhu syif

  Wahai Yang nama-Nya adalah obatYang zikir-Nya adalah penyembuhan

  wa thatuhu ghin

  Yang ketaatan-Nya adalah kekayaan!

  irham man rasu mlihir raj wa silhuhul buk

  Kasihanilah orang yang hartanya hanya harapandan senjatanya hanya tangisan

  y Sbighan niam y Dfian niqm

  Wahai Penabur karunia!Wahai Penolak bencana!

  y Nral musytawhisyna fizh zhulam

  Y Aliman la yuallamWahai Nur yang menerangi mereka yang terhempas

  dalam kegelapan!Wahai Yang Mahatahu tanpa diberitahu!

  shalli al Muhammadin wa li Muhammad

  wafal b m Anta ahluh(u)Sampaikan shalawat kepada Muhammad

  dan keluarga MuhammadLakukan padaku apa yang layak bagi-Mu

 • wa shallallhu al raslihi wal aimmatil maymna

  min lihi wa sallama taslman katsrSemoga Allah melimpahkan kesejahteraan

  kepada Rasul-Nya serta para imam yang mulia dari keluarganya; sampaikan salam kepada mereka.

  *****

  Salam wa RahmahSyamsuri Rifai

  http://islampraktis.comhttp://shalatdoa.blogspot.com

  https://syamsuri149.wordpress.com