Do'a-do'a Matsur Rasulullaah SAW

download Do'a-do'a Matsur Rasulullaah SAW

of 25

 • date post

  01-Dec-2014
 • Category

  Spiritual

 • view

  561
 • download

  100

Embed Size (px)

description

Kumpulan do'a yang shahih, in syaa Allaah.

Transcript of Do'a-do'a Matsur Rasulullaah SAW

 • 1. ) } )~a: _;. J - I , o 0- - L H p-, - . - '- v nu -~. ..r I 2: % -ax. Isa . ' 3. . :4 %Qa/ a / /LIA Qaw (Suplemen Buku 17 Motivasi Berinleraksi dengan Al Quran) Dibaca setelah khatam Al Quran qiyamul lail, selesai shalat, dan pada waktu-waklu yang muslajab , F ~i'*"4 7' 4 , I _ . I " ' < "V. y1'wvm. ' , ~-asin 1 z n . n-uA- . -1). : Abdul Aziz Abdur Rauf, AI-Hadz, Lc
 • 2. 1. Ya Allah, berilah kami _petunjuk bersama orangorang yang telah Engkau beri petunjuk, selamatkan kami bersama orangorang yang ielah Engkau selamatkan, lindungilah kami bersama or-ang-orang yang vtelah Engkau lindungi, berkahilah kami bersama or-angorang yang telah Engkau berkahi, jagalah kami dari kejahatanv apa yang telah Engkau taqdirkan, sesungguhnya Engkaulah yang memutuskan, dan tidak ada yang-dapat memutuskan sesuatu l
 • 3. 2. Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dengan ridhaMu dari kemurkaanMu, dan dengan lU zox / }. . S W Do'aDo'a Ma'tsur Rasulullah saw
 • 4. Kami mohon rahmat-Mu dan takut akan adzabMu, sesungguhnya adzab-Mu menimpa orang~orang kar. Ya Allah, kami memohon pertolongan kepada-Mu, kami minta ampun dari-Mu, memuji-Mu dengan kebaikan, tidak kufur kepadaMu, beriman kepada-Mu, tunduk kepada-Mu dan mencabut siapa yang kufur kepadaMu. (HR. Al Baihagi) M U0 4' Is /0. I. 0 L3 0 3" go; i . ,, ... 4); ) ~ (. ... .5 n . / I I I / r: ya; I z r o r z z o z z oar / /or : -2~*4e*-~fJ~: fll; i, ~~--: ~::4=-*= ~, ::: -e3-:2 I z r I r I, z /0 z / 2 / W 5.; uggfu -: _I 0.9) u. ?.L: .:3:- I J 5 I nor x. -W, x. ::, L:a; f, ; g.us lgsfua .51! 633 9 124}? ! 1.13 is : }5~. ~. aSI3 cm; 3,; gig cyan; L. g.Lla7 3,2. xgiius pay) .59 t--: =fZ, . .. .,, r2", ;uz ; -,1 wt" .1=. L., .: r; '-1.;2s13 4. Ya Allah, berilah kami rasa takut kepacla-Mu, yang dengannya dapat menghalangi kami untuk bermaksiat Doa-Doa Matsur Rasulullah saw 3
 • 5. kepada-Mu. Berilah kami ketaatan kepada-Mu yang dapat mcnyampaikan kami dengannya kc surga-Mu. Bcrilah kami keyakinan yang dapat meringankan musibah dunia yang menimpa kami. Ya Allah, berilah kami kepuasan dengan pendengaran kami, penglihatan kami, kekuatan kami selama engkau mernberi hidup kepada kami, clan jadikanlah semua itu yang mewarisi kami. Balaslah orang yang berbuat aniaya kepada kami, tolonglah kami dalam menghadapi musuhmusuh kami. Janganlah Engkau menimpakan cobaan dalam agama kami, janganlah engkau menjadikan dunia ini menjadi tu j uan utama kami dan jangan pula dijadikan puncak pengejahuan kam_i_, serta janganlah Engkau jadikan orang yang tidak mempunyai rasa belas kasihan kepada kami menjadi pemimpin kami. (HR. Tirmidzi) "91 . o as , 5 l Doa~Do'a Ma'tsur Rasulullah saw
 • 6. 5. Ya Allah, aku memohon kebajikan yang telah dimohon hamba~Mu dan nabi-Mu Muhammad saw. Dan aku berlindung dari kejahatan yang telah diminta perlindungannya oleh hambaMu dan Nabi-Mu Muhammad saw. Engkau tempat meminta pertolongan, dan kepada-Mu kami menyampaikan. Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah. (HR. Tirmidzi) 9 1/0! 1 /01 /1: no I zfw . LJg. _.. .&_5LzqJA: }J. agLg}l5Cj)lLq) . " . C., .:LZ)J1 2:131 3 Ill 6. Ya Allah Rabb kami, janganlah Kau jadikan hati kami condong kepada kesesatan, sesudah Engkau memberi petunjuk kepada kami, dan karuniakan kepada kami rahmat dari sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkau Maha Pemberi Karunia. (QS. All Imran :8) / .. // / u/ , :9 5 V 1: . o /0 / z I . /on (35.31; wt; Lyle .2 J-ad :1, 9Log, }I. ,~ 7. Ya Allah Rabbylcami, ampunilah dosa kami dan saudara- saudara kami yang telah mendahului kami dengan keimanan, an janganlah Engkau jadikan kedengkian Do'a-gDoa Matsur Rasulullah saw 5
 • 7. dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman, Ya Allah Rabb kami, ssungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang- (Q5-A1h35Yf 5 10) 8. Ya Rabb kami, kami telah mendzalimi diri kami, jika Engkau tidak memberikan ampunan dan rahmat kepada kami, maka kami akan termasuk . orar_1gorang yang merugi. / / viz clL: +f, f L. ... ..
 • 8. Allah Rabb kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tidak sanggup memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, sayangilah kami, Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kar. (QS. Albaqarah :286) 9 Iu0I 2596: g; .Z$ (fl Lg, js . -:1 C) 623953 L235: gay 01:; Av I , La". x;, x.: . u, ;s; , . :,a; .; %n 5. v as ~23 as .4 . !o. ,3 10. Ya Allah, sesungguhnya kami mendengar seruan orang yang menyeru kepada iman yaitu, berimanlah kepada Rabbmu, maka kami pun beriman. Ya Allah Rabb kami, ampunilah hagi kami dosadosa kami dan hapuskanlah dari kesalahan-kesalahan kami dan wafatkanlah kami bersama orang-orang yang berbuat balk. Ya Allah Rabb kami, berilah kami apa yang telah Engkaujanjikan kepada kami dengan perantaraan rasul-rasul Engkau. Dan janganlah Engkau hinakan kami pada hari kiamat. Sesungguhnya Engkau ticlak menyalahi janji. (QS. All lmran: 193,194)
 • 9. ol glib L.3J. "s , u I II I Woo/0 I 0 9 . ..I/ x 1? .4 z. _ . l-l. .Q. j 1,2,. .. . .~; L. 19% La); 61: 1 1. Ya Allah Rabb kami, jauhkan adzab jahanam dari kami, sesungguhnya adzab itu kebinasaan yang kekal. Sungguh, jahanam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. (QS. A]furqan 2 65-66) 35 $ / O IWI LEf_~lj)l gt. 1,; 1.. pm O8 0 5 I I 0,5490 / O/O 5 1'0 I . l.. l. ol l. :.la>. -lj k-J, ,l z 12. Ya Allah Rabb kami, anugerahkan kepada kami isteri- isteri dan keturunan kami scbagai penycjuk mata kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertaqwa. (QS. Alfurqan : 74). ; .'2Ci; lg $3313 513,31 Lil Av lvJ~ : ) -1.53539 13. Ya Allah, kami motion l(epadaMu petunjuli, ketaqwaan dan sikap 'iffah (mcnjaga diri dari meminta minta) serta kekayaan. (HR. Muslim). 8 . Doa~Doa Matsur Rasulullah saw
 • 10. a 61.; ; ;3a: + : :.. ._3 .5913]: ;. ..i: ;; 1; y, ;. -.1 __ ', Li; / O J; O V. O I: go _, . s " ' 1 - ' - / . ,0 ch: La .12 . ..sJ. ..a , ._.5.La1s , ..aJ. .,a. .u_ I lwnljj 14. Wahai Dzat yang membolak balik hati, tetapkanlah had kami di atas dien-Mu. Wahai Dzat yang mengubah- ubah hati, ubahkanlah hati kami atas ketaatan l
 • 11. J3Z>eL53$~*3i-"': 35J5~r": -;ii3Zl3,L? J , .. :'J 16. Ya Allah, perbaikilah agamaku yang merupakan penjaga urusanku. Perbailcilah duniaku yang merupakan tempat hidupku. Perbaikilah akhiratku yang merupakan tempat kembaliku. Dan jadikan hidup ini taambahan bagiku dalam setiap kebaikan, serta jadikan lcematian sebagai istirahatbagiku dari setiap kejahatan. (HR. Muslim) -we an / o / o 5 :9 L215; 1.21 413,. ) glfalu Law-)1 gum . W mm: as 1:55 av" ~ 33 Lswa 0 J53: an 3531.6 1.23331, 3L1,g> 1 1:. u. .1s: f, , u,: n ; ar, Li, 17. Ya Allah, rahmatilah kami dengan Alquran dan jadikanlah Alquran itu bagi kami sebagai pcmimP_ petunjuk dan rahmat. Ya Allah, ingatkan kami Alquran apa yang telah kami melupakannya. Alarm kami dari Alquran apa yang belum kami ketahui. Berilah 10 ' Do'a-Doa Ma'tsu1 Rasulullah saw
 • 12. kami kemampuan membacanya sepanjang malam dan slang, dan jadikan Alquran itu huj jah bagi kami (yang dapat menyelamatkan kami) dan jangan Engkau jadikan huj jah bagi kami (yang menyeret kami ke neraka). Dengan rahmatMu Ya Allah. if. M Jib 1~" aw G. -'35 f / 0 II I , II 0 av} I I c, .wc1I,3, ,.. %l. M -l 513.-3 {, .ba1j; l oT 1 5153) -593) 13910-15 9&5) 533-90)}: 18. Ya Allah, Sesungguhnya kami adalah hambahamba- Mu. Putera-putera hambaMu yang lal(i-lakj dan perempuan, ubunubun kami di tanganMu (kami berada dalam kekuasaan~Mu , hukum-Mu berlaku atas kami, Do'aDoa Ma'tsur Rasulullah saw . 1 1
 • 13. kcnada-Mu dengan setiap namaMu yang Engkau berikan kepada diri-Mu atau Engkau turunkan dalam kitabMu atau yang telah Engkau ajarkan kepada salah seorang ciptaanMu atau yang ha11Y3 Engkau ketahui dalam Umu ' yang ghaib yang ada di sisi Mu. Aku memohon kepada-Mu agar Engkau menjadikan Alquran sebagai penyubur had kami, penghilang kesedihan kami, cahaya dada kami dan pembasmi gundah gulana kami dan jadikan kami termasuk orang-orang yang mencintai Alquran, yang mana mereka adalah kluarga-Mu