Dengan Puasa Romadlon Mari Kita Tingkatkan Akhlak Kita

19
AKHLAK DISAMPAIKAN OLEH: EKO AGUS TRISWANTO, S.Pd.,S.Si. DALAM PONDOK RAMADHAN 1433 H SMK TEKNIK PAL SURABAYA

description

kegiatan pondok romadlon

Transcript of Dengan Puasa Romadlon Mari Kita Tingkatkan Akhlak Kita

Page 1: Dengan Puasa Romadlon Mari Kita Tingkatkan Akhlak Kita

AKHLAK

DISAMPAIKAN OLEH:EKO AGUS TRISWANTO,

S.Pd.,S.Si.DALAM PONDOK RAMADHAN 1433 H

SMK TEKNIK PAL SURABAYA

Page 2: Dengan Puasa Romadlon Mari Kita Tingkatkan Akhlak Kita

APA SICH AKHLAK ITU???Menurut Prof. Dr. Ahmad Amin (ahli bidang Sejarah Kebudayaan dan sastra Arab) mengatakan bahwa akhlak adalah kebiasaan, kehendak.Di dalam Ensiklopedi pendidikan bahwa akhlak adalah budi pekerti, watak, kesusilaan yang merupakan akibat dari sikap jiwa yang benar terhadap khaliknya dan terhadap sesama manusia.menurut Iman Al-Ghozaly, Akhlak ialah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan macam-macam perbuatan dengan gampang dan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan-pertimbangan.

Page 3: Dengan Puasa Romadlon Mari Kita Tingkatkan Akhlak Kita

Jadi pada hakekatnya Akhlak ialah suatu kondisi

atau sifat yang telah menetap dalam jiwa dan

kepribadian hingga dari situ timbullah berbagai macam

perbuatan dengan cara spontan dan mudah tanpa

dibuat-buat dan tanpa pemikiran.

Page 4: Dengan Puasa Romadlon Mari Kita Tingkatkan Akhlak Kita

AKHLAK

MAHMUDAH /

TERPUJI

MADZMUMAH /

TERCELA

Page 5: Dengan Puasa Romadlon Mari Kita Tingkatkan Akhlak Kita

AKHLAK MAHMUDAHadalah akhlak terpuji atau akhlak yang mulia di sisi Allah dan di sisi manusia.

1. Mahabbah/Ikhlas adalah kecintaan kepada Allah dengan sepenuh hati dan diwujudkan dalam ketaatan yang tulus terhadap agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW

QS. Yunus ayat 5Artinya :Dan (aku telah diperintah) Hadapkanlah wajahmu kepada agama yang tulus dan jangan engkau sekali – sekali engkau termasuk orang yang musrik.

Page 6: Dengan Puasa Romadlon Mari Kita Tingkatkan Akhlak Kita

2. Sifat RojaRoja adalah Rasa dan sikap yang penuh keyakinan bahwa Allah adalah tempat segala harap.QS. Al A’raf ayat 156

Artinya :Dan rahmatKu meliputi segala sesuatu

3. Sifat SyukurSyukur adalah menyatakan terima kasih atas segala nikmat Allah yang diterimanya dalam bentuk ucapan dan tindakan. QS. Al Baqarah 152

Artinya :Maka ingatlah kepadaKu maka Akupun akan ingat kepadamu, Bersyukurlah kepadaKu, dan janganlah kamu ingkar kepadaKu

Page 7: Dengan Puasa Romadlon Mari Kita Tingkatkan Akhlak Kita

4. Tawakal

adalah mempercayakan diri kepada Allah dalam melaksanakan suatu rencana, bersandar kepada kekuatannya dalam melaksanakan pekerjaannya atau berserah diri sepenuhnya kepada Allah dalam menghadapi atau menunggu hasil dari suatu pekerjaanQS. Ali Imran ayat 159

Artinya : ... Kemudian, apabila engkau telah membuilatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang – orang yang bertawakal.

Page 8: Dengan Puasa Romadlon Mari Kita Tingkatkan Akhlak Kita

5. Ridho ialah menerima dengan rasa senang apa yang diberikan Allah baik berupa aturan hukum maupun qodho dan ketentuan nasib.Kedudukan ridho adalah merupakan sikap lanjut dari mahabbah dan hendaknya manusia tidak keberatan dalam melaksanakan perintah-perintah Allah.QS. Al-baqarah ayat 153

 Artinya:Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu

Page 9: Dengan Puasa Romadlon Mari Kita Tingkatkan Akhlak Kita

6. Taubatadalah membetulkan sikap yang salah dan mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan taat kembali kepada-Nya dengan memperbaharui niat untuk melakukan amal kebaikan.QS. Ali Imron ayat 89

Artinya :Kecuali orang-orang yang bertaubat setelah itu, dan melakukan perbaikan, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang

7. Taqwa Taqwa adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya baik secara sembunyi maupun terang-terangan

QS. An Nisa ayat 131Artinya :Dan milik Allahlah apa yang ada di langit dan di bumi, dan sungguh, Kami telah memerintahkan kepada orang yang diberi kitab suci sebelum kamu dan (juga) kepadamu agar kamu bertaqwa kepada Allah.

Page 10: Dengan Puasa Romadlon Mari Kita Tingkatkan Akhlak Kita

8. AdilAdil dalam bahasa arab dikelompokkan menjadi dua yaitu kata al-‘adl dan al-‘idl.Al-‘adl adalah keadilan yang ukurannya didasarkan kalbu atau rasio,sedangkan al-‘idl adalah keadilan yang dapat diukur secara fisik dan dapat dirasakan oleh pancaindera seperti hitungan atau timbangan.QS. An Nisa ayat 135

Artinya :Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu.

9. Sabar Sabar adalah tahan terdapat setiap penderitaan atau yang tidak disenangi dengan sikap ridho dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah SWT.

Page 11: Dengan Puasa Romadlon Mari Kita Tingkatkan Akhlak Kita

10. Qona’ahQona’ah adalah merasa cukup dengan apa yang dimiliki dan menjauhkan diri dari sifat ketidakpuasan atau kekurangan.

QS. Al Baqarah ayat 172Artinya :Wahai orang orang yang beriman! Makanlah rezeki yang baik yang Kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika kamu hanya menyembah kepadaNya.

QS. Ar Ra’d ayat 22Artinya :Dan orang orang yang sabar karena mengharap keridaan Tuhannya, melaksanakan salat dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami berikan kepada mereka, secara sembunyi sembunyi atau terang – terangan serta menolak kejahatan dengan kebaikan; orang inilah yang mendapat tempat kesudahan yang baik.

Page 12: Dengan Puasa Romadlon Mari Kita Tingkatkan Akhlak Kita

11. Husnudzon adalah “sikap atau keadaan jiwa yang berprasangka baik”. Orang yang mempunayi sikap husnudzon berarti orang senantiasa berprasangka baik, kepada sesama atau segala keputusan (takdir) Allah SWT. Maksudnya seluruh ucapan dan ragam gejala yang Nampak pada tingkah laku seseorang diterima sebagaimana adanya tanpa diiringi dugaan-dugaan yang tidak baik, begitupun pula bila segala sesuatu yang tidak tercapai maka sikapnya tidak akan menjauh dari Allah SWT.

Page 13: Dengan Puasa Romadlon Mari Kita Tingkatkan Akhlak Kita

AKHLAK MADZMUMAH

1. Sifat Ghibahadalah umpat atau pengunjingan, sedangkan menurut istilah adalah menyebut atau memperdebatkan perihal seseorang ketika ia tidak ada dan sama sekali ia tidak menyukainya seandainya sampai kepadanya.

QS. Al Hujurat ayat 12Artinya :..., dan janganlah ada diantara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya sendiri yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertaqwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha Penerima Tobat dan maha Penyayang.

Page 14: Dengan Puasa Romadlon Mari Kita Tingkatkan Akhlak Kita

Sifat Khianatadalah suatu sikap atau tindakan menyalahgunakan setiap kepercayaan (amanah) yang diberikan kepadanya yang semestinya disimpan, dipelihara atau disampaikan secara utuh kepada yang berhak.

QS. Al Anfal ayat 27Artinya :Wahai orang – orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui.

Sifat Bakhil adalah suatu sikap mental yang enggan mengeluarkan harta atau potensi lain yang menjadi keharusan untuk dikeluarkan atau diberikan kepada yang semestinya menerima.

QS. Muhammad ayat 38Artinya :... lalu diantara kamu ada orang yang kikir, dan barang siapa kikir maka sesungguhnya dia kikir terhadap dirinya sendiri. ...

Page 15: Dengan Puasa Romadlon Mari Kita Tingkatkan Akhlak Kita

Sifat Hasadadalah menginginkan hilangnya nikmat dari orang lain baik nikmat itu berupa kekayaan, ilmu pengetahuan ataupun kedudukan dengan disertai harapan agar ia mendapat nikmat tersebut atau tidak.“Bila kamu memperoleh kebaikan, maka hal itu

menyedihkan mereka, dan kalau kamu ditimpa kesusahan maka mereka girang karenanya.” (QS. Ali Imran: 120)

Sifat HiqdHiqd adalah seseorang yang hatinya tetap merasa berat dan benci kepada orang lain serta menghindarinya dan perasaan itu tetap melekat padanya

QS. An Nur ayat 22Artinya :... dan hendaklah mereka memafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah maha Pengampun, Maha Penyayang.

Page 16: Dengan Puasa Romadlon Mari Kita Tingkatkan Akhlak Kita

TaqqaburTaqqabur adalah sikap mental yang memandang rendah terhadap orang lain, sementara ia memandang tinggi dan mulia terhadap dirinya sendiri.QS. Al Anfal ayat 47

Artinya :Dan janganlah kamu seperti orang – orang yang keluar dari kampung halamannya dengan rasa angkuh dan ingin dipuji orang (riya’) serta menghalang – halangi (orang) dari jalan Allah. Allah meliputi segala yang mereka kerjakan.

Munafik Munafik adalah antara perbuatan dengan ucapannya tidak sesuai

QS. Al Munafiqun ayat 2Artinya :Mereka menjadikan sumpah sumpah mereka sebagai perisai, lalu mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Sungguh, betapa buruknya apa yang mereka kerjakan.

Page 17: Dengan Puasa Romadlon Mari Kita Tingkatkan Akhlak Kita

Murtadadalah orang yang keluar dari agama IslamQS. An Nisa ayat 137Artinya :Sesungguhnya orang – orang yang beriman lalu kafir, kemudian beriman lagi, kemudian kafir lagi, lalu bertambah kekafirannya, maka Allah tidak mengampuni mereka dan tidak pula menunjukkan kepada mereka jalan yang lurus.

Musrik adalah orang yang menyembah kepada selain Allah atau meyakini segala sesuatu benda atau makhluk melebihi Allah SWT

QS. Al Baqarah ayat 92Artinya :Dan sungguh, Musa telah datang kepadamu membaewa bukti – bukti kebenaran, kemudian kamu mengambil (patung) anak sapi (sebagai sesembahan) setelah (kepergiannya), dan kamu menjadi orang – orang yang zalim.

Page 18: Dengan Puasa Romadlon Mari Kita Tingkatkan Akhlak Kita

Su’udzon = Buruk Sangka

Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa.” [al-Hujurat: 12]

Page 19: Dengan Puasa Romadlon Mari Kita Tingkatkan Akhlak Kita

SEKIAN,

TERIMAKASIH