Dayah isu

of 29 /29
Terdapat tiga cara untuk menciptakan wang : Pertama dengan cara mencetak mata wang kertas atau wang logam Kedua melalui pengadaan wtang dan pinjaman Ketiga melalui beragam kebijakan pemerintah, misalnya seperti pelonggaran kuantitatif. Indeks harga 1 Terdapat pelbagai indeks harga lain yang boleh dikira untuk tujuan-tujuan tertentu, misalnya indeks harga borong, indeks harga barang import, indeks harga makanan dan lain-lain. Indeks Harga Pengguna Mengukur perubahan purata harga barang-barang yang dibelanjakan oleh pengguna dari satu tahun ke satu tahun yang lain. Indeks harga dibahagikan kepada 2 jenis, iaitu dengan wajaran dan tanpa wajaran. Wajaran lebih baik kerana ia menunjukkan pola penggunaan barang-barang dalam kalangan pengguna.Oleh itu barang yang dipilih biasanya mewakili corak perbelanjaan pengguna di dalam sesebuah negara. Cara mengira indeks harga 2 1 Abd. Kadir Mat Yazif (2003), ekonomi Makro , Prentice Hall, Pearson Malaysia Sdn.Bhd. h.131-134 2 FauziHussin (2004), Makro Ekonomi Untuk Matrikulasi, ed.1, PTS Publication & Distributors SDN. BHD.h.153-157

Embed Size (px)

Transcript of Dayah isu

Page 1: Dayah  isu

Terdapat tiga cara untuk menciptakan wang :

Pertama dengan cara mencetak mata wang kertas atau wang logam

Kedua melalui pengadaan wtang dan pinjaman

Ketiga melalui beragam kebijakan pemerintah, misalnya seperti pelonggaran kuantitatif.

Indeks harga1

Terdapat pelbagai indeks harga lain yang boleh dikira untuk tujuan-tujuan tertentu, misalnya

indeks harga borong, indeks harga barang import, indeks harga makanan dan lain-lain.

Indeks Harga Pengguna

Mengukur perubahan purata harga barang-barang yang dibelanjakan oleh pengguna dari satu

tahun ke satu tahun yang lain. Indeks harga dibahagikan kepada 2 jenis, iaitu dengan wajaran dan

tanpa wajaran. Wajaran lebih baik kerana ia menunjukkan pola penggunaan barang-barang

dalam kalangan pengguna.Oleh itu barang yang dipilih biasanya mewakili corak perbelanjaan

pengguna di dalam sesebuah negara.

Cara mengira indeks harga2

a) Memilih tahun asas

Tahun asas merupakan tahun yang tingkat harganya dijadikan perbandingan dengan tingkat

harga tahun berikutnya atau tahun yang hendak dikira.Pada tahun asas biasanya harga brang-

barang adalah stabil.Nilai indeks tahun asas ini ialah 100.Di Malaysia tahun yang pernah

dijadikan tahun asas ini ialah tahun 1980 dan 1987. Jika tahun 2013 Indeks Harga pengguna

meningkat kepada 180, ini bermakna harga barang telah naik secara puratanya sebanyak 80%

180-100 x 100% = 80%

100

1Abd. Kadir Mat Yazif (2003), ekonomi Makro , Prentice Hall, Pearson Malaysia Sdn.Bhd. h.131-1342FauziHussin (2004), Makro Ekonomi Untuk Matrikulasi, ed.1, PTS Publication & Distributors SDN. BHD.h.153-157

Page 2: Dayah  isu

b) Pemilihan barang

Barang yang dipilih mestilah mewakili corak perbelanjaan isi rumah keseluruhannya iaitu barang

yang digunakan oleh kebanyakan pengguna dalam ekonomi.Barang yang dipilih dikelompokkan

dalam kumpulan yang tertentu seperti makanan, minuman, pakaian, perabot, perbelanjaan

perubatan dan kesihatan, pengangkutan, rekreasi dan hiburan.

c) Memberi wajaran

Wajaran ialah kepentingan barang yang digunakan oleh pengguna. Ada barang lebih penting

berbanding yang lain. Barang yang penting dan digunakan oleh sebahagian besar pengguna

diberikan wajaran yang tinggi berbanding barang kurang penting lain. Jumlah nilai wajaran ialah

100.ia dipecahkan mengikut kelompok barang.Misalnya makanan diberi 50, pakaian 35

minuman 15. Jumlahnya mesti sama dengan 100. Kepentingan sesuatu barangan akan berubah

mengikut masa atau tahun. Oleh itu, nilai wajaran juga akan berubah. Di Malaysia wajaran

diberi berpandukan kajian perbelanjaan isi rumah yang dibuat oleh Jabatan Perangkaan

Malaysia.

Nilai wang

Nilai wang dan perubahan nilainya boleh diukur dengan menggunakan Indeks Harga Pengguna.

Nilai wang merupakan kuasa beli mata wang, iaitu keupayaan untuk membeli barang dan

perkhidmatan dengan menggunakan sesuatu wang.Nilai wang dipengaruhi tingkat harga umum.

Apabila tingkat harga umum naik, nilai wang akan merosot, dan sebaliknya, apabila tingkat

harga umum jatuh, nilai wang akan meningkat.Nilai wang dapat diukur dengan menggunakan

formula berikut:

Nilai wang (2013) = IHP 0 X 100

IHP1

Nilai wang = (Indeks harga pengguna tahun asas/ Indeks harga pengguna tahun semasa) x 100

Contoh

Tahun Indeks harga pengguna

Page 3: Dayah  isu

1 100

2 200

Berdasarkan jadual di atas, nilai wang pada tahun 2 berbanding dengan tahun 1 ialah

Nilai wang = 100/120 x 100 = 83.33

Ini bermakna, nilai wang telah merosot sebanyak 16.67% (100 - 83.33) pada tahun 2 berbanding

dengan tahun 1.

Proses Penciptaan Kredit

Seperti yang diketahui, satu keistimewaan bank perdagangan ialah ia boleh mencipta wang.

Tindakan ini dibuat melalui pelanggan yang membuka akaun semasa. Simpanan semasa boleh

diwujudkan dalam 2 keadaan:

1. Melalui simpanan utama

Iaitu pelanggan menyimpan wang tunai atau cek di dalam bank perdagangan. Bank akan

memberikan buku cek kepada pelanggan dengan membuka akaun semasa.

2. Melalui simapanan derivative;

Iaitu bank memberi pinjaman kepada pelanggannya dan membuka akaun semasa atas

nama pelanggan tersebut. Pelanggan akan mendapat buku cek dan secara teorinya untuk

menerangkan proses penciptaan kredit, diperlukan beberapa andaian.

Sebelum kajian mengenai penciptaan wang di bank perdagangan dapat dibuat, andaian-

andaian berikut perlulah ada, iaitu:

a. Semua deposit yang diterima oleh bank perdagangan perlulah merupakan deposit semasa.

b. Nisbah rizab (nisbah rizab wajib dan nisbah rizab mudah tunai) adalah 20%.

c. Semua lebihan rizab bank perdagangan akan dipinjamkan.

Page 4: Dayah  isu

d. Tidak berlaku kebocoran wang tunai daripada system bank.

e. Semua urusniaga dibayar dengan cek.

f. Pada permulaan semua bank tidak mempunyai lebihan rizab.

g. Suasana pelaburan adalah dalam keadaan baik.

h. Pelabur mampu menyediakan cagaran untuk mendapatkan pinjaman bank.

Proses penggandaan wang

Andaikan seorang individu memasukkan wang tunai RM1 000 ke dalam akaun semasa di bank

A.

a. Bank A hanya perlu menyimpan 20% daripada deposit semasa untuk memenuhi nisbah

rizab seperti yang telah ditetapkan oleh bank pusat sebanyak RM200 (20% x RM 1 000).

b. Lebihan rizab sebanyak RM 800 (RM 1000 – RM 200) akan dipinjam kepada pelanggan

lain, iaitu individu B dengan mengeluarkan cek bernilai RM800 kepada individu B.

Individu B pula akan memasukkan cek ke dalam akaun semasanya di Bank B.

a. Bank B akan menyimpan 20% daripada deposit sebagai nisbah rizab sebanyak RM 160

(20% x RM 800).

b. Lebihan rizab sebanyak RM 640 (RM 800 – RM 160) akan dipinjamkan pula kepada

induvidu C, dan membolehkan bank B mencipta kredit pinjman sebanyak RM 640.

Individu C pula akan memasukkan cek ke dalam akaun semasanya di bank C dan

seterusnya proses di atas akan berulang.

Proses ini akan berterusan sehingga tiada lagi lebihan rizab yang boleh di pinjamkan

untuk mencipta kredit pinjaman.

Proses penggandaan wang dengan mengggunakan jadual

Keseluruhan proses pengandaan wang boleh ditunjukkan melalui jadual di bawah;

Page 5: Dayah  isu

Pada akhir proses penciptaan wang, jumlah bekalan wang telah bertambah dari RM 1000 kepada

RM 5000. Begitu juga berlaku pada jumlah rizab dan pinjaman yang menunjukkan peningkatan

dari jumlah asal wang.

Rumusan penggandaan wang, rizab dan pinjaman

Berapa banyak proses wang (deposit semasa ) yang dapat dicipta oleh bank perdagangan

bergantung kepada nilai pengganda wang.

Hasil Penciptaan Kredit

1. Nilai pengganda wang

= 1 / nisbah rizab

= 1/ 20% = 5.

2. Jumlah deposit semasa

= deposit semasa asal x pengganda wang

= RM1000 x 5 = RM5000.

3. Jumlah rizab

= Rizab asal x pengganda wang

= RM200 x 5 = RM1000.

4. Jumlah kredit pinjaman dicipta

= Pinjaman asal x pengganda wang

= RM800 x 5 = RM4000.

5. Tambahan bekalan wang

= Jumlah deposit semasa – Deposit wang tunai

= RM5000 – RM1000 = RM4000.

6. Keseluruhan proses penggandaan wang:

BankHarta (RM)

Tanggungan (RM)

Rizab Pinjaman Deposit

Page 6: Dayah  isu

(20%) (80%)

AB

Lain-lain

200160640

800640

2560

1000800

3200

Jumlah (RM)

1000 4000 5000

Dapatan-Dapatan

1. Penciptaan deposit semasa sama dengan penciptaan wang kerana deposit semasa ialah

sebahagian daripada bekalan wang M1.

2. Bekalan wang dalam ekonomi akan bertambah berkali ganda apabila bank perdagangan

mencipta deposit semasa.

3. Deposit semasa sama dengan wang bank

4. Deposit utama adalah deposit semasa asal RM1000 yang diterima oleh Bank A.

5. Deposit derivative adalah Deposit semasa baru RM4000 yang diwujudkan oleh semua

bank berkenaan.

6. Hanya bank-bank perdagangan boleh mencipta deposit semasa (wang) kerana pelanggan-

pelanggannya menggunakan cek sebagai wang untuk semua pembayaran.

Bagaimana bank mencipta kredit

Pinjaman kepada pelanggan merupakan satu kegiatan bank yang paling menguntungkan.Tetapi

kehendak untung meluaskan lagi pinjaman ini dihalang oleh keperluan untuk menyimpan tunai

yang mencukupi bagi memenuhi permintaan pelanggan yang hendak mengeluarkan wang tunai.

Daripada pengalaman lepas bank dapat mengagak berapa banyak daripada asetnya yang mesti

disimpan dalam bentuk cair dan berapa banyak pula bakinya yang boleh dipinjamkan kepada

para pelanggannya. Sebenarnya bank tidak menyimpan rizab wang tunai yang sama jumlahnya

dengan simpanan para pelanggannya.

Page 7: Dayah  isu

Had penciptaan wang3 

Jumlah deposit semasa yang dapat dicipta oleh bank perdagangan adalah seperti di atas jika

semua andaian dipenuhi. Kesan penggandaan wang terhadap pertambahan bekalan wang akan

terganggu jika:-

a.      Bocoran wang tunai berlaku 

Bocoran ini berlaku apabila peminjam tidak memasukkan semula wang yang dipinjam ke dalam

akaun semasanya.Sebaliknya cek tersebut ditunaikan dan digunakan sebahagian atau sepenuhnya

untuk berbelanja. Keadaan ini akan mengurangkan keupayaan bank mencipta wang. 

b.      Bank pusat menaikkan nisbah rizab  

Apabila bank pusat menaikkan nisbah rizab berkanun dan nisbah rizab minimum, bank

perdagangan akan kekurangan lebihan rizab untuk dipinjamkan. Keadaan ini akan

mempengaruhi jumlah deposit semasa yang dapat diciptakan oleh bank perdagangan. 

c.      Suasana pelaburan yang tidak baik 

Jika berlaku kemelesetan ekonomi, pelabur kurang berminat untuk melakukan pelaburan.Oleh itu

pelabur kurang minat untuk meminjamkan wang daripada bank perdagangan. Begitu juga jika

kadar faedah bank dinaikkan, maka pelabur juga kurang berminat untuk meminjam wang

daripada bank perdagangan. Ini akan menyebabkan bank perdagangan mempunyai banyak

lebihan rizab yang tidak dapat dipinjamkan dan akan mengurangkan jumlah deposit semasa yang

dapat dicipta. 

d.      Jumlah wang dalam edaran dikurangkan 

Jika bank pusat mengurangkan jumlah wang dalam edaran semasa inflasi dan semasa negara

mengalami imbangan pembayaran defisit, maka jumlah wang tunai yang dimasukkan ke dalam

akaun deposit semasa akan berkurangan. Ini menyebabkan proses penggandaan wang akan

terganggu. 

3Abd. Kadir Mat Yazif (2003), ekonomi Makro , Prentice Hall, Pearson Malaysia Sdn.Bhd, h. 151-152

Page 8: Dayah  isu

e.      Bukan semua urusniaga dibayar dengan cek 

Tidak semua urusniaga yang dilakukan dibayar dengan cek. Oleh itu jumlah deposit semasa yang

diterima oleh bank perdagangan akan berkurangan dan seterusnya mengurangkan kebolehan

bank perdagangan mencipta wang. 

f.        Pelabur tidak mampu menyediakan cagaran 

Tidak semua pelabur yang ingin meminjam dapat menyediakan cagaran yang dikehendaki oleh

bank. Oleh itu permohonan pinjaman pelabur yang menghadapi masalah mengadakan cagaran

tidak akan diluluskan oleh bank perdagangan. Akibatnya proses penggandaan wang akan

terhalang. 

g.      Keinginan untuk menjamin keteguhan bank 

Terdapat bank perdagangan yang ingin mengekalkan keyakinan yang tinggi dari masyarakat

terhadap keteguhan banknya apabila beroperasi.Oleh itu pemberian pinjaman dan melaburkan

lebihan rizab perlu dilakukan dengan berhati-hati. Bank perdagangan akan sentiasa memastikan

nisbah rizabnya adalah lebih tinggi dari yang diwajibkan. Akibatnya bank perdagangan terpaksa

mengurangkan aktiviti penggandaan wangnya melalui pinjaman.

Kawalan kredit oleh bank negara

Fungsi bank negara yang terpenting sekali ialah penciptaan kredit oleh bank perdagangan,

operasi pengawalan kredit ini dilakukan melalui peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Bank

Negara untuk dipatuhi oleh bank perdagangan dengan tujuan menguasai simpanan dan pinjaman

yang dikeluarkan oleh bank perdagangan.Oleh sebab sebahagian besar daripada kegiatan

ekonomi bergantung pada pinjaman bank maka kawalan perlu diwujudkan.

Penekanan Bank Pusat untuk mengawal kredit pada masa sekarang bertujuan untuk mencapai

kestabilan guna tenaga dan kadar pertumbuhan ekonomi negara yang pesat. Dengan cara

mengadakan peraturan-peraturan tertentu untuk mengawasi kuasa beli orang ramai, pihak Bank

Page 9: Dayah  isu

Negara boleh mengurangkan turun naik tingkat harga umum dalam negara. Ke tidak stabilan

harga boleh menyebabkan kepincangan ekonomi negara.

Kaedah mengawal kredit

a) Kadar bank

Kadar bank ialah kadar yang minimum yang dikenakan oleh bank pusat untuk mendiskaunkan

bil-bil perintah yang diakuinya.

Perubahan kadar bank ini akan mempengaruhi kadar bunga. Oleh itu apabila kadar bank naik,

kadar pinjaman akan menjadi mahal dan demikian sebaliknya. Perubahan kadar bank ini

mempengaruhi penawaran dan permintaan wang. Pinjaman tidak begitu menggalakkan apabila

kadar bank tinggi.

b) Operasi pasaran terbuka

Operasi pasaran terbuka ialah penjualan dan pembelian sekuriti kerajaan jangka pendek atau

jangka panjang oleh Bank Negara. Apabila bank negara menjual sekuriti kerajaan dalam pasaran

terbuka, maka Bank Negara akan menerima pembayaran dalam bentuk cek pelaburan-pelaburan

institusi yang kebanyakannya dipunyai oleh bank-bank. Oleh itu, rizab tunai yang dimiliki oleh

bank perdagangan di bank negara akan berkurangan. Apabila rizab tunai telah berkurangan,

bank-bank terpaksa mengurangkan pemberian pendahuluan dan pinjaman. Dengan demikian

kredit berkurangan.Sebaliknya berlaku sekiranya Bank Negara membeli semula sekuriti kerajaan

terbabit.

c) Pendanaan

Pendanaan dirujuk pada penukaran hutang jangka pendek kepada jangka panjang. Melalui

pendanaan aset jangka pendek seperti bil-bil pembendaharaanakan berkurang. Pengurangan aset

ini akan menyebabkan pengurangan nisbah kecairan bank perdagangan dan ini menyebabkan

penciptaan kredit turut berkurang.

d) Catuan kredit

Page 10: Dayah  isu

Bank Negara boleh mengenakan sekatan terhadap pinjaman dan pendahuluan. Catuan kredit

dilakukan sama ada dengan cara menghadkan jumlah mengikut pelanggan atau mengikut

kegunaan.

e) Meminda nisbah keperluan rizab

Bank Negara boleh meminda nisbah rizab berkanun, nisbah kecairan dan nisbah mudah tunai

bank perdagangan untuk disesuaikan dengan dasar negara.4

Permintaan wang

Permintaan wang untuk tujuan urus niaga merupakan permintaan wang untuk membeli barang dan

perkhidmatan.Permintaan wang untuk tujuan urus niaga dipengaruhi oleh pendapatan negara.Semakin

tinggi pendapatan negara, semakin tinggi permintaan wang untuk tujuan urus niaga.Ini dapat ditunjukkan

pada rajah (a).Pada pendapatan negara Y0, permintaan wang untuk tujuan urus niaga ialah M0.Apabila

pendapatan negara meningkat ke Y1, permintaan wang untuk tujuan urus niaga meningkat ke M1.Ini

bermakna wujud hubungan positif antara permintaan wang untuk tujuan urus niaga dengan pendapatan

negara.

4Abd Aziz Hussain (1993), Ekonomi STPM Dewan. Dewan bahawa an pustaka. Selangor Darul Ihsan. h.307-318

Page 11: Dayah  isu

Permintaan wang untuk tujuan spekulasi merupakan permintaan wang untuk mendapat keuntungan

dengan membeli bon pada harga rendah dan menjual semula pada harga tinggi. Permintaan wang untuk

tujuan spekulasi dipengaruhi oleh kadar bunga. Semakin tinggi kadar bunga, semakin rendah harga bon

dan permintaan wang untuk tujuan spekulasi akan berkurang. Sebaliknya, semakin rendah kadar bunga,

semakin tinggi harga bon dan permintaan wang untuk tujuan spekulasi akan meningkat. Ini dapat

ditunjukkan pada rajah (b). Pada kadar bunga yang tinggi, iaitu r0, permintaan wang untuk tujuan

spekulasi ialah M0. Apabila kadar bunga turun ke r1, permintaan wang untuk tujuan spekulasi meningkat

ke M1. Ini menunjukkan wujud hubungan negatif antara permintaan wang untuk tujuan spekulasi dengan

kadar bunga.

Teori wang

Peranan wang dalam menggalakkan kegiatan ekonomi dan mempengaruhi tingkat harga. Untuk itu, dua

teori kewangan iaitu Teori Kuantiti Wang dan Teori Kewangan Keynes akan digunakan untuk

menerangkan perkara tersebut.

Sebagai permulaan, peranan wang dalam ekonomi menggunakan Teori Kuantiti Wang. Di antara perkara

yang akan dibincangkan adalah:

a. Menerangkan persamaan pertukaran mengikut analisa Fisher : MV = PT

b. Menerangkan Persamaan pertukaran mengikut analisis Cambridge : M = kPT

Page 12: Dayah  isu

Teori Kuantiti Wang Fisher

Teori kuantiti wang merupakan teori terawal yang menganalisis kesan perubahan bekalan wang ke atas

tingkat harga.Ia telah diperkenalkan oleh ahli ekonomi klasikiaitu Profesor Irving Fisher, seorang ahli

ekonomi Amerika terkenal.Teori Kuantiti Wang ialah teori yang menjelaskan hubungan antara bekalan

wang dengan tingkat harga umum..Ia menyatakan bahawa permintaan wang adalah dipengaruhi oleh

jumlah urus niaga dalam ekonomi. Oleh itu, permintaan wang akan bertambah apabila jumlah urus niaga

dalam ekonomi bertambah.

Teori ini menyatakan perubahan bekalan wang akan menyebabkan perubahan harga umum pada kadar

dan arah yang sama. Ini bermakna, jika bekalan wang bertambah 10% maka tingkat harga juga akan naik

sebanyak 10% dan sebaliknya.

Perhubungan antara perubahan bekalan wang dan tingkat harga ini dapat diterangkan dengan

menggunakan persamaan pertukaran.Terdapat dua persamaan pertukaran iaitu persamaan pertukaran

mengikut analisis Fisher dan persamaan pertukaran mengikut analisis Cambridge.

Persamaan Pertukaran Fisher

Irving Fisher telah mengemukakan persamaan pertukaran baru yang dikenali sebagai persamaan Fisher

iaitu,

Mengikut Analisis Fisher

MV = PTdimana

M= Bekalan wang / penawaran wang dalam ekonomi

V= Halaju pusingan wang (kekerapan satu unit mata wang bertukar tangan dalam ekonomi) = Pendapatan

negara (Y) / Penawaran wang (M)

P= Tingkat harga umum (harga purata semua barang dan perkhidmatan yang diurusniagakan dalam

ekonomi).

T= Jumlah urus niaga iaitu jumlah keluaran yang dijualbeli dalam ekonomi.

Sebelah kiri persamaan, iaitu MV, merupakan jumlah perbelanjaan yang dibuat dalam

ekonomi.Iadiperolehi dengan mendarabkan jumlah bekalan wang yang dipegang oleh isi rumah dengan

Page 13: Dayah  isu

kekerapan setiap wang bertukar tangan dalam masa setahun. Manakala di sebelah kanan persamaan, iaitu

PT, merupakan jumlah hasil keluaran yang diterima oleh pengeluar dalam ekonomi.Nilai ini diperolehi

dengan mendarabkan tingkat harga dengan jumlah barang yang di urusniagakan.

Oleh kerana jumlah perbelanjaan datangnya dari isi rumah dan pengeluar, maka barang yang di

urusniagakan tidak semestinya barang akhir. Ini kerana firma akan membeli barang peralihan untuk

menghasilkan barang pengguna atau barang siap. Oleh itu PT tidak semestinya nilai KNK. Dengan ini,

dari persamaan, kita dapati jumlah perbelanjaan yang dibuat (MV) adalah sama dengan jumlah hasil (PT)

yang diterima dalam ekonomi.

Untuk menganalisis kesan perubahan bekalan wang ke atas tingkat harga, ahli ekonomi klasik telah

mengemukakan dua andaian.

i. Halaju peredaran wang @ V adalah tetap

Ahli ekonomi klasik berpendapat, halaju peredaran wang adalah dipengaruhi oleh institusi kewangan,

sistem pembayaran gaji, kepadatan penduduk, kecekapan sistem pengangkutan dan sebagainya.Dalam

jangka pendek, faktor-faktor ini tidak berubah.Oleh itu corak dan kekerapan perbelanjaan masyarakat

tidak berubah.Dengan ini halaju peredaran wang adalah stabil.Oleh itu, mengikut Fisher, V ditentukan

oleh aktiviti urus niaga, institusi kewangan dan sistem pembayaran gaji yang bersifat tetap dalam jangka

pendek.

ii. Jumlah barang yang di urusniagakan (T) adalah tetap

Mengikut pendapat ahli ekonomi klasik, guna tenaga penuh adalah sentiasa tercapai.Oleh itu faktor-faktor

pengeluaran telah digunakan sepenuhnya dan keluaran adalah maksimum serta tidak boleh ditambah atau

dikurangkan.

Dengan menggunakan andaian di atas yang menyatakan nilai V dan T adalah tetap, maka perubahan

bekalan wang akan mempengaruhi tingkat harga umum pada kadar dan arah yang sama.

Kelemahan Teori Kuantiti Wang Fisher

1- Andaian bahawa halaju pusingan wang (V) adalah tetap berdasarkan andaian ekonomi lebih stabil

dalam jangka masa pendek adalah tidak benar.Dalam keadaan sebenar, halaju pusingan wang sentiasa

berubah. Semasa inflasi, halaju pusingan wang akan meningkat dan sebaliknya, semasa deflasi, halaju

pusingan wang akan merosot.

Page 14: Dayah  isu

2- Andaian bahawa ekonomi sentiasa mencapai guna tenaga penuh dan jumlah keluaran adalah tetap

adalah tidak benar.Dalam keadaan sebenar, guna tenaga penuh jarang berlaku dalam sesebuah ekonomi.

Apabila permintaan agregat bertambah semasa ekonomi melambung, jumlah keluaran akan bertambah

dan kadar pengangguran akan berkurangan (dan guna tenaga penuh mungkin dicapai) dan sebaliknya,

semasa ekonomi meleset, jumlah keluaran akan berkurangan dan kadar pengangguran akan meningkat.

3- Andaian tentang P hanya dipengaruhi oleh M adalah tidak benar. P turut dipengaruhi oleh V dan

T melalui rumus P = MV / T.Teori kuantiti wang tidak mengambil kira kesan perubahan permintaan wang

terhadap tingkat harga umum. Apabila permintaan wang untuk tujuan urus niaga bertambah, V dan T

akan bertambah.

Teori kuantiti wang tidak mengambil kira kesan perubahan kadar bunga terhadap tingkat harga umum.

Kejatuhan kadar bunga semasa keadaan ekonomi meleset akan meningkatkan jumlah pelaburan dan

penggunaan. Ini seterusnya akan meningkatkan permintaan agregat dan menaikkan tingkat harga umum.

Sebaliknya, peningkatan kadar bunga semasa inflasi akan meningkatkan tabungan dan mengurangkan

pelaburan. Ini seterusnya akan mengurangkan permintaan agregat dan menurunkan tingkat harga umum.

Analisis Cambridge (M = kPT)

Persamaan Baki Tunai (Persamaan Cambridge) merupakan teori kewangan yang diperkenalkan oleh

Alfred Marshall, seorang ahli ekonomi Britishdari Universiti Cambridge..Marshallmenyatakan bahawa

perubahan penawaran wang akan menyebabkan perubahan tingkat harga umum dengan kadar yang sama

(% ΔM = %ΔP).Beliau tidak menekankan faktor halaju pusingan wang, tetapi lebih menekankan mengapa

masyarakat memegang wang. Menurut pendapat ahli ekonomi klasik, tujuan masyarakat memegang wang

adalah untuk urusniaga barang akhir.Mereka berpendapat perbelanjaan seseorang merupakan satu

bahagian yang konstan daripada jumlah pendapatan yang diterima.

Persamaan Cambridge telah dibentuk oleh Alfred Marshall Dalam analisisnya,

Oleh itu persamaan Cambridge dapat dirumuskan seperti berikut:

M = kPT di mana

M= penawaran wang

Page 15: Dayah  isu

P= tingkat harga umum

T= jumlah urus niaga

k= Jumlah urus niaga iaitu jumlah keluaran yang dijualbeli dalam ekonomi.

Sama seperti teori Fisher, PT merupakan jumlah KNK, manakala T adalah barang akhir. Berdasarkan

teori Fisher, MV = PT. Oleh itu V = PT/M. Sementara itu dalam teori persamaan Cambridge, M = kPT.

Oleh itu 1/k = PT/M. Jika disamakan kedua-dua teori ini V dalam teori Fisher sama dengan 1/k dalam

persamaan Cambridge iaitu

V = 1/k. Ini bermakna k mempunyai hubungan songsang dengan V. k biasanya dinyatakan dalam sebutan

nisbah. Contohnya, jika masyarakat menyimpan 25% daripada pendapatannya maka k = ¼.

Berdasarkan hubungan V = 1/k, jika V = 4, iaitu seunit wang bertukar milik empat kali, maka nilai k = ¼.

Oleh itu orang ramai perlu menyimpan ¼ daripada pendapatan mereka dalam bentuk tunai untuk tujuan

urusniaga.Oleh itu persamaan Cambridge juga dikenali sebagai teori baki tunai.

Dengan mengandaikan ekonomi berada dalam guna tenaga penuh dan nisbah k adalah malar dalam

jangka pendek maka perubahan bekalan wang akan mempengaruhi tingkat harga pada nisbah dan arah

yang sama.

Walaupun teori kuantiti wang dapat menunjukkan kesan perubahan bekalan wang ke atas tingkat harga,

tetapi teori ini telah dikritik kerana ia merupakan teori yang statik.

Kritikan Ke atas Teori Kuantiti Wang

a. Andaian bahawa T adalah tetap kurang tepat

Keynes berpendapat bahawa ekonomi tidak selalunya mencapai guna tenaga penuh.Menurutnya ekonomi

sering berada dibawah tahap guna tenaga penuh.Ini bermakna terdapat sebahagian faktor pengeluaran

yang belum digunakan secara optimum.Oleh itu jika terdapat pertambahan permintaan, pengeluaran

barang dapat ditambah dengan menggunakan sumber yang masih menganggur. Oleh itu pertambahan

bekalan wang tidak semestinya meningkatkan harga pada kadar dan arah yang sama.

b. Halaju peredaran wang tidak selalu tetap dalam jangka pendek dan jangka panjang

Page 16: Dayah  isu

Andaian V adalah tetap dalam jangka pendek adalah kurang tepat. Terdapat banyak faktor lain yang boleh

mempengaruhi V. Contohnya, keadaan turun naik ekonomi boleh mempengaruhi V. Semasa inflasi,

masyarakat lebih suka berbelanja. Oleh itu nilai V akan meningkat. Sebaliknya semasa kemelesetan

ekonomi, perbelanjaan masyarakat akan berkurangan. Ini menyebabkan nilai V berkurangan.Dalam

jangka panjang pula, perkembangan pesat institusi kewangan boleh mempengaruhi baki tunai yang

menyebabkan V semakin meningkat.

c. Penjelasan teori kuantiti wang yang tidak lengkap

Apabila andaian V dan T tidak benar, maka hubungan antara bekalan wang dan tingkat harga menjadi

semakin sukar.Harga mungkin naik atau tetap apabila T dan V berubah. Jika persamaan ditulis semula

seperti P = MV/T, maka tingkat harga sekarang akan dipengaruhi oleh tiga faktor iaitu M, V dan T dan

bukan hanya bekalan wang sahaja.

d. Fungsi wang terhad sebagai alat untuk melicinkan urusniaga

Dalam persamaan MV = PT, masyarakat meminta wang hanya untuk tujuan urusniaga sahaja. Jika kadar

pertambahan bekalan wang (M) menyamai kadar pertambahan dalam barang (T), maka tingkat harga

tidak berubah. Ini hanya benar jika wang diminta hanya untuk tujuan urusniaga. Sebenarnya, masyarakat

meminta wang untuk tujuan lain seperti tujuan spekulasi dan awasan seperti yang diperkatakan oleh

Keynes. Oleh kerana itu pertambahan bekalan wang tidak lagi menyebabkabn tingkat harga bertambah

dengan kadar yang sama. Ini disebabkan permintaan wang untuk tujuan lain juga akan meningkat.

e. Teori kuantiti wang mengabaikan kesan perubahan bekalan wang ke atas kadar bunga

Mengikut teori kuantiti wang klasik, kadar bunga ditentukan oleh permintaan tabungan untuk pelaburan

dan penawaran tabungan. Oleh itu mereka berpendapat perubahan bekalan wang tidak mempengaruhi

kadar bunga. Pandangan ini berbeza dengan pendapat Keynes yang mengatakan bekalan wang, tingkat

harga dan kadar bunga saling mempengaruhi antara satu sama lain. Kadar bungalah sebenarnya lebih

mempengaruhi tingkat harga. Apabila kadar bunga tinggi ia tidak menggalakkan aktiviti pelaburan dan

pinjaman, kerana kos meminjam adalah tinggi. Ini menyebabkan kejatuhan harga barang. Sebaliknya jika

kadar bunga rendah, ia akan menggalakkan pelaburan dan penggunaan dan menyebabkan harga

meningkat.

Teori Pilihan Kecairan Keynes

Page 17: Dayah  isu

Permintaan wang bermakna pilihan kecairan atau pilihan ketunaian.Orang ramai tetap hendak memegang

wang tunai walaupun menerima bayaran faedah apabila menabung di bank perdagangan.Permintaan wang

dalam ekonomi adalah dipengaruhi oleh tujuan urus niaga, awasan, dan speklulasi.

Permintaan Wang — Tujuan Urus Niaga

Sektor isi rumah meminta wang tunai untuk membeli barang-barang dan perkhidmatan.Sektor firma

meminta wang tunai untuk membeli faktor-faktor pengeluaran.

Permintaan wang untuk tujuan urus niaga bergantung pada pendapatan. Apabila pendapatan meningkat,

permintaan wang untuk tujuan urus niaga akan meningkat, dan sebaliknya, apabila pendapatan merosot,

permintaan wang untuk tujuan urus niaga akan berkurangan.

Permintaan wang untuk tujuan urus niaga tidak bergantung pada kadar bunga.

Permintaan Wang — Tujuan Awasan

Sektor isi rumah meminta wang tunai untuk membayar perbelanjaan di luar dugaan seperti membayar bil

hospital atau bil membaiki kereta.Sektor firma meminta wang tunai untuk menjelaskan perbelanjaan yang

tidak dirancangkan seperti menjelaskan bil membaiki kilang yang rosak akibat malapetaka atau

menjelaskan bil bahan mentah yang telah naik harga secara tiba-tiba.

Permintaan wang untuk tujuan awasan bergantung pada pendapatan. Apabila pendapatan meningkat,

permintaan wang untuk tujuan awasanakan meningkat, dan sebaliknya, apabila pendapatan merosot,

permintaan wang untuk tujuan urus niaga akan berkurangan.

Permintaan wang untuk tujuan awasan tidak bergantung pada kadar bunga.

Permintaan Wang — Tujuan Spekulasi

Wang untuk tujuan spekulasi akan digunakan untuk membeli bon atau saham bagi tujuan memperoleh

keuntungan. Keuntungan akan diperoleh daripada kegiatan spekulasi dalam pasaran apabila membeli

saham atau bon pada harga rendah dan menjualnya pada harga tinggi.

Permintaan wang bagi tujuan spekulasi bergantung pada tingkat kadar bunga. Apabila kadar bunga tinggi,

permintaan wang bagi tujuan spekulasi adalah rendah, dan sebaliknya, apabila kadar bunga rendah,

permintaan wang bagi tujuan spekulasi adalah tinggi.

Terbitan Keluk Permintaan Wang

Page 18: Dayah  isu

Penawaran Wang

1. Dikawal oleh bank pusat.

2. Jumlah penawaran wang tidak dipengaruhi oleh perubahan dalam kadar bunga.

3. Mempengaruhi kestabilan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi sesebuah negara. Penawaran wang

berlebihan mewujudkan masalah inflasi. Penawaran wang yang sedikit mewujudkan kelembapan

pertumbuhan ekonomi / kemelesetan ekonomi dan masalah pengangguran.

4. Bagi menjamin penawaran wang sentiasa mencukupi, pengeluaran wang (oleh bank pusat) dan

penciptaan kredit (oleh bank perdagangan) dikawal rapi oleh Bank Pusat.

Page 20: Dayah  isu

Kegunaan Teori Pilihan Kecairan Keynes

Menjelaskan kesan akhir pertambahan penawaran wang terhadap tingkat harga umum apabila ekonomi

belum mencapai guna tenaga penuh

Menjelaskan kesan pertambahan Wang Terhadap Aktiviti Ekonomi Pada Tingkat Guna Tenaga Penuh