DAUR ULANG LIMBAH

18

description

limbah B3

Transcript of DAUR ULANG LIMBAH

 
 
dalam keseimbangan ekosistem.
daur ulang limbah.
 
• Mengkatagorikan limbah organik dan limbah an organik 
• Menjelaskan cara memperlakukan limbah pada kegiatan praktikum
• Mengklasifkasi jenis-jenis limbah yang mungkin dapat di daur ulang
• Menganalisis jenis-jenis limbah dan daur ulang limbah
• Menemukan cara mengolah limbah dan daur ulang limbah
 
 
 
Limbah daun
Limbah Organik
Akar Wangi
Kotoran !"an
Limbah Anorganik
 
•Limbah organik &
mer%akan limbah #ang $a%a! mengalami %roses %engraian se'ara alamiah
'on!ohn#a
 
 
Limbah *n Organik
• Limbah anorganik a$alah limbah #ang berasal $ari smber $a#a alam !i$ak !erbahari $an sli! $iraikan se'ara alamiah oleh mikroorganisme,
• se%er!i min#ak bmi, %las!ik,
  kaleng, $an bo!ol)
 
ar -lang Limbah
• .on!oh kegia!an mansia #ang !ermask $ar lang limbah an!ara lain &
• %emlngan sam%ah, saha $ar lang sam%ah $i rmah
• !angga , ser!a %engom%osan)
 
$engan 'ara $i$ar lang  • 1) emanaa!an langsng,
sebagai pakan ternak seperti sisa tumbuh-tumbuhan, sayuran, dan makanan
• 2) engom%osan .om%os!ing, adalah
pengolahan limbah organik dengan bantuan mikroorganisme yang menghasilkan kompos. Kompos merupakan pupuk yang mempunyai nilai komersil karena dapat dipasarkan.
 
 
• 3) Men"a$i ben!k lain #ang bermanaa!, misal n#a limbah serab! kela%a $i"a$ikan kera"inan !angan ber%a kese!) am%ah %las!ik $imana a!kan sebagai hiasan a!a $iba! men"a$i, %o!, $an rak %erala!an rmah !angga) emba!an biogas $ari ko!oran he(an $an mansia seba gai bahan bakar rmah !angga)
•  4) Men"a$i ben!k semla #ang bermanaa!, misaln#a limbah ker!as $ari %erkan!oran,rmah !angga $an %embngks ka'ang $i"a$ikan ker!as
kembali 
Limbah anorganik dapat dimanfaatkan melalui proses
mendaurulang.
misalnya plastik, logam, dan kaca.
 
P!ngo#ahan #imbah anorganik 
s!*ara t!rkontro# m!#a#ui sist!m sanitasi &ang
baik
)adat )!r#u dibakarda#am s!buah r!aktor
sam)ah untuk m!nurunkan -um#ah timbun an
sam)ah )adat%  
b!ntuk #imbah m!n-adi &ang #!bih k!*i#
s!hingga #!bih mudah diman'aatkan%
 
$% 1!rikan Contoh k!giatan manusia &ang
t!rmasuk daur u#ang #imbah 0
+% 1agaimanakan *ara )!ng!#o#aan #imbah
organik d!ngan *ara didaur u#ang 2
/a"aban 3
u#ang #imbah antara #ain )!mu#ungan sam)ah(
usaha daur u#ang sam)ah di rumah tangga (
s!rta )!ngom)osan%
No%+
&ang m!m)un&ai ni#ai kom!rsi# kar!na da)at di)asarkan
 
)a k!s!t% Sam)ah )#astik diman'aatkan s!bagai hiasan
atau dibuat m!n-adi( )ot( dan rak )!ra#atan rumah tang
ga% P!mbuatan biogas dari kotoran h!"an dan manusia
s!bagai bahan bakar rumah tangga%
7% M!n-adi b!ntuk s!mu#a &ang b!rman'aat( misa#n&a
#imbah k!rtas dari )!rkantoran( rumah tangga dan )!m
bungkus ka*ang di-adikan k!rtas k!mba#i.
 
 
• #!%! &''(
• .blog.unila.ac.id/tiarani/les/2009/06/terbaru.p  pt  - Mirip 
• /.www.jevuska.com/topic/fungsi+komponen+ki  mia+sel.tml  ) *embolok 
• 0. www.autorstream.com/.../a!"uest#6$90%  &&6&66%struktur%dan%fungsi%sel%new/  - *embolok
• (. ebook%free%downloads.com/ebook%swf%free% swf%download%komponen+kimia+sel.tm - *embolok
• Dra. 1A23%4
• #mail 7 ibu8cakep9yahoo.com