DAFTAR PUSTAKA - . Daftar  · Hamka, Tafsir Al-Azhar juz 19-20, Cet. III, Jakarta, Pustaka

download DAFTAR PUSTAKA - . Daftar  · Hamka, Tafsir Al-Azhar juz 19-20, Cet. III, Jakarta, Pustaka

of 3

 • date post

  10-Jul-2019
 • Category

  Documents

 • view

  219
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of DAFTAR PUSTAKA - . Daftar  · Hamka, Tafsir Al-Azhar juz 19-20, Cet. III, Jakarta, Pustaka

 • DAFTAR PUSTAKA

  Abdullah Azzam, Pemahaman Hijrah & I'dad, Cet. I, Solo, Pustaka Al-'Alaq, Mei

  1994

  Afrizal, Metdoe Penelitian Kualitatif, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2014

  Ahcmad Zainal Huda, Mutiara Pesantren Perjalanan Khidmah KH. Bisri

  Mustofa, Yogyakarta, Lkis, 2005

  Aziz Masyhuri, 99 Kyai Pondok Pesantren Nusantara, Yogyakarta, PT. Kutub,

  2006

  Anzar Abdullah, Gerakan Radikalisme dalam Islam: Perspektif Historis, Jurnal

  ADDIN, Vol. 10, No. 1, Februari 2016

  Bisri Mustofa, Tafsir Al-Ibriz, Kudus, Percetakan Menara Kudus, t.t.

  Choiruddin Hadhiri, Klasifikasi Kandungan Al-Quran, Jilid II, Jakarta, Gema

  Insani Press, 1993

  Cyril Glasse, Ensiklopedi Islam, Terj. Ghufron A. Mas'adi, Cet. 3, Jakarta, PT.

  Raja Grafindo Persada Ed. I, 2002

  Deni Irawan, Kontroversi Makna Dan Konsep Jihad Dalam Al-Quran Tentang

  Menciptakan Perdamaian, Jurnal Religi, Vol. X, No. 1, Januari 2014

  Departemen Agama RI. Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam

  Proyek Peningkatan Sarana dan Prasarana Perguruan Tinggi Agama,

  Ensiklopedi Islam Di Indonesia, Jakarta, Departemen Agama, 1992/1993

  Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Islam, Cet-2, Jakarta, Ichtiar Baru

  Van Hoeve, 1994

  Emna Laisa, Islam dan Radikalisme, Jurnal Islamuna, Vol. 1, No. 1, Juni 2014

  Gamal al-Bana, al-Jihad, Jakarta, Mata Air Publishing, 2006

  Gamal al-Bana, al-Jihad, Yogyakarta, Pilar Media, 2005 hal. 94. Diterjemahkan

  oleh kamran A. Irsyadi menjadi Revolusi Sosial Islam: Dekonstruksi Jihad

  Dalam Islam.

  Hamka, Tafsir Al-Azhar juz 19-20, Cet. III, Jakarta, Pustaka Panjimas, 1983

  Ibnu Rusydi Al-Hafid, Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muktatashid, Juz I

 • Ibnu Qoyyim Al-Jauziyyah, Konsep Jihad Menurut Ulama Salaf Terj. Hawin

  Murtadha, Solo, Penerbit At-Thibyan, t.t.

  Imam Jalaluddin Al Mahalliy, Imam Jalaluddin As Suyuthi, Tafsir Jalalain, t.t.

  Kasjim Salenda, Jihad dan Terorisme Dalam Perspektif Hukum Islam, Jakarta,

  Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009

  Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, Ed. Revisi, Bandung, PT Remaja

  Rosdakarya, 2009

  Maslukhin, Kosmologi Budaya Jawa Dalam Tafsir Al-Ibriz Karya KH. Bisri

  Musthofa, Jurnal Mutawatir, Volume V, No. 1, Juni 2015

  M. Agus Nuryatno, Islam Teologi Pembebasan dan Kesetaraan Gender,

  Yogyakarta, UII Press, 2001

  M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Quran, Tafsir Maudhu atas Pelbagai

  Persoalan Umat, Bandung, Mizan, 1998

  , Membumikan Al-Quran Fungsi dan Peran Wahyu dalam

  Kehidupan Masyarakat, Cet. III, Jakarta, PT Mizan Pustaka, 2009

  Muhammad Chirzin, Jihad Menurut Sayid Qutub Dalam Tafsir Zhilal, Solo, Era

  Intermendia, 2001

  Muhammad Fuad Abdal Baqi, Al Mu'jam al Mufahras li Al Fadz Al-Quran al

  Karim, Darul Fikri, 1992 M. 1412 H

  Muhammad Nasib Ar-Rifai, Kemudahan dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir

  Jilid I, Terj. Drs. Syihabuddin, Cet. I, Jakarta, Gema Insani Press, 1999

  Munawar Ahmad Anes, Wajah-Wajah Islam, Editor Ziauddin Sardar dan Merryl

  Wyn Davies, Bandung, Mizan, 1992

  Saifudin Azwar, Metodologi Penelitian, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1998

  Saifulloh Masum, Karisma Ulama Kehidupan Ringkas 26 Tokoh NU, Bandung,

  Mizan, 1998

  Saoki, Aktualisasi Makna Jihad Dalam Kehidupan Modern, Jurnal Al-Daulah,

  Volume 3, No. 1, April 2013

  Sutrisno Hadi, Metodologi Research, Ed. 1, Cet. 32, Yogyakarta, Andi Offset,

  2001

 • Syekh Ali Ahmad al-Jarjawi, Hikmah al-Tasyri wa Falsafatuhu, Jakarta, Gema

  Insani, 2006 Sayyid Qutb, Tafsir fi Zilalil Quran, Diterjemahkan oleh

  Asad Yasin dkk, Jakarta, Gema Insani, 2003

  Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, Ensiklopedi Islam, Jakarta, Djambatan,

  2002

  Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar

  Bahasa Indonesia, Cet. IV, Jakarta, Balai Pustaka, 1995

  Zulfi Mubarraq, Tafsir Jihad: Menyikap Tabir Fenomena Terorisme Global,

  Malang, UIN Maliki Press, 2011