DAFTAR ISI, DAFTAR TABEL, DAFTAR GAMBAR...

of 140/140
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH BPKAD TAHUN 2015 vi DAFTAR ISI, DAFTAR TABEL, DAFTAR GAMBAR, DAFTAR LAMPIRAN DAFTAR ISI KATA PENGANTAR i IKHTISAR EKSEKUTIF iii DAFTAR ISI vi DAFTAR TABEL vii DAFTAR GAMBAR ix DAFTAR LAMPIRAN x BAB I. PENDAHULUAN 1 1.1 Latar Belakang 1 1.2 Tugas dan Fungsi Sumber Daya Manusia 2 1.3 Isu Strategis 1.4 Sistematika Laporan 15 17 BAB II. PERENCANAAN KINERJA 19 2.1 Perencanaan Kinerja 19 2.2 Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2013-2018 21 2.3 Perjanjian Kinerja 27 BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA 29 3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja 29 3.2 Capaian Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 3.3 Capaian Indikator Kinerja Sasaran dan Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 5 (lima) Tahun Dalam Rencana Strategis 3.4 Evaluasi dan Analisis Kinerja 3.5 Realisasi Anggaran 3.6 Analisis Capaian Program/Kegiatan 32 56 58 74 83 BAB IV. PENUTUP 88
 • date post

  23-Apr-2018
 • Category

  Documents

 • view

  254
 • download

  10

Embed Size (px)

Transcript of DAFTAR ISI, DAFTAR TABEL, DAFTAR GAMBAR...

 • LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH BPKAD TAHUN2015 vi

  DAFTAR ISI, DAFTAR TABEL, DAFTAR GAMBAR, DAFTAR LAMPIRAN

  DDAAFFTTAARR IISSII

  KKAATTAA PPEENNGGAANNTTAARR ii

  IIKKHHTTIISSAARR EEKKSSEEKKUUTTIIFF iiiiii

  DDAAFFTTAARR IISSII vvii

  DDAAFFTTAARR TTAABBEELL vviiii

  DDAAFFTTAARR GGAAMMBBAARR iixx

  DDAAFFTTAARR LLAAMMPPIIRRAANN xx

  BBAABB II.. PPEENNDDAAHHUULLUUAANN 11

  11..11 LLaattaarr BBeellaakkaanngg 11

  11..22 TTuuggaass ddaann FFuunnggssii SSuummbbeerr DDaayyaa MMaannuussiiaa 22

  11..33 IIssuu SSttrraatteeggiiss

  11..44 SSiisstteemmaattiikkaa LLaappoorraann

  1155

  1177

  BBAABB IIII.. PPEERREENNCCAANNAAAANN KKIINNEERRJJAA 1199

  22..11 PPeerreennccaannaaaann KKiinneerrjjaa 1199

  22..22 RReennccaannaa SSttrraatteeggiiss BBaaddaann PPeennggeelloollaa KKeeuuaannggaann ddaann AAsseett DDaaeerraahh

  TTaahhuunn 22001133--22001188

  2211

  22..33 PPeerrjjaannjjiiaann KKiinneerrjjaa 2277

  BBAABB IIIIII.. AAKKUUNNTTAABBIILLIITTAASS KKIINNEERRJJAA 2299

  33..11 KKeerraannggkkaa PPeenngguukkuurraann KKiinneerrjjaa 2299

  33..22 CCaappaaiiaann KKiinneerrjjaa BBaaddaann PPeennggeelloollaa KKeeuuaannggaann ddaann AAsseett DDaaeerraahh

  33..33 CCaappaaiiaann IInnddiikkaattoorr KKiinneerrjjaa SSaassaarraann ddaann PPeerrbbaannddiinnggaann CCaappaaiiaann

  IInnddiikkaattoorr KKiinneerrjjaa SSaassaarraann 55 ((lliimmaa)) TTaahhuunn DDaallaamm RReennccaannaa

  SSttrraatteeggiiss

  33..44 EEvvaalluuaassii ddaann AAnnaalliissiiss KKiinneerrjjaa

  33..55 RReeaalliissaassii AAnnggggaarraann

  33..66 AAnnaalliissiiss CCaappaaiiaann PPrrooggrraamm//KKeeggiiaattaann

  3322

  5566

  5588

  7744

  8833

  BBAABB IIVV.. PPEENNUUTTUUPP 8888

 • LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH BPKAD TAHUN2015 vii

  DAFTAR ISI, DAFTAR TABEL, DAFTAR GAMBAR, DAFTAR LAMPIRAN

  DDAAFFTTAARR TTAABBEELL

  TTaabbeell 22..11.. MMiissii,, TTuujjuuaann,, SSaassaarraann,, KKeebbiijjaakkaann ddaann PPrrooggrraamm BBaaddaann PPeennggeelloollaa

  KKeeuuaannggaann ddaann AAsseett DDaaeerraahh TTaahhuunn 22001144--22001188

  2244

  TTaabbeell 22..22.. SSaassaarraann,, IInnddiikkaattoorr KKiinneerrjjaa SSaassaarraann,, IInnddiikkaattoorr KKiinneerrjjaa UUttaammaa ddaann TTaarrggeett

  TTaahhuunn 22001144 BBaaddaann PPeennggeelloollaa KKeeuuaannggaann ddaann AAsseett DDaaeerraahh KKoottaa

  MMaallaanngg

  2266

  TTaabbeell 22..33.. PPeenneettaappaann KKiinneerrjjaa BBaaddaann PPeennggeelloollaa KKeeuuaannggaann ddaann AAsseett DDaaeerraahh

  TTaahhuunn 22001144

  9922

  TTaabbeell 33..11.. IInnddiikkaattoorr KKiinneerrjjaa SSaassaarraann,, IInnddiikkaattoorr KKiinneerrjjaa UUttaammaa ((IIKKUU)),, TTaarrggeett,,

  RReeaalliissaassii ddaann CCaappaaiiaannnnyyaa TTaahhuunn 22001144

  2299

  TTaabbeell 33..22.. PPeerrbbaannddiinnggaann CCaappaaiiaann KKiinneerrjjaa UUttaammaa TTaahhuunn 22000099 -- 22001133 3344

  TTaabbeell 33..33..

  TTaabbeell 33..44

  PPeerrbbaannddiinnggaann CCaappaaiiaann KKiinneerrjjaa UUttaammaa ddaann IInnddiikkaattoorr KKiinneerrjjaa SSaassaarraann

  TTaahhuunn 22001133 ddeennggaann TTaahhuunn 22001144

  KKaassuuss TTaannaahh AAsseett ddaann BBaanngguunnaann MMiilliikk DDaaeerraahh TTaahhuunn 22001144

  3344

  4422

  TTaabbeell 33..55.. RReekkaappiittuullaassii LLaahhaann AAsseett TTaannaahh YYaanngg DDiikkuuaassaaii PPeemmeerriinnttaahh KKoottaa

  MMaallaanngg TTaahhuunn 22001144

  4444

  TTaabbeell 33..66.. DDaattaa AAsseett TTaannaahh PPeemmeerriinnttaahh KKoottaa MMaallaanngg YYaanngg BBeerrsseerrttiiffiikkaatt ssaammppaaii

  ddeennggaann TTaahhuunn 22001144

  4488

  TTaabbeell 33..77.. IInnddiikkaattoorr KKiinneerrjjaa SSaassaarraann,, TTaarrggeett,, RReeaalliissaassii ddaann CCaappaaiiaannnnyyaa TTaahhuunn

  22001144

  4499

  TTaabbeell 33..88.. IIkkhhttiissaarr CCaappaaiiaann KKiinneerrjjaa SSaassaarraann BBaaddaann PPeennggeelloollaa KKeeuuaannggaann ddaann AAsseett

  DDaaeerraahh TTaahhuunn 22001144

  5555

  TTaabbeell 33..99.. CCaappaaiiaann IInnddiikkaattoorr KKiinneerrjjaa SSaassaarraann BBaaddaann PPeennggeelloollaa KKeeuuaannggaann ddaann

  AAsseett DDaaeerraahh TTaahhuunn 22001144 ddiibbaannddiinnggkkaann CCaappaaiiaann IInnddiikkaattoorr KKiinneerrjjaa

  SSaassaarraann JJaannggkkaa MMeenneennggaahh 55 (( lliimmaa )) ttaahhuunn sseessuuaaii RReennccaannaa SSttrraatteeggiiss

  5566

  TTaabbeell 33..1100.. PPeenngguukkuurraann KKiinneerrjjaa SSaassaarraann 11 :: TTeerrwwuujjuuddnnyyaa PPeellaakkssaannaaaann TTuuggaass ddaann

  FFuunnggssii PPeellaayyaannaann PPuubblliikk YYaanngg BBeerrkkuuaalliittaass,, TTrraannssppaarraann,, AAkkuunnttaabbeell,,

  EEffeekkttiiff ddaann EEffiissiieenn ddii BBiiddaanngg PPeennggeelloollaaaann KKeeuuaannggaann ddaann AAsseett DDaaeerraahh

  5588

  TTaabbeell 33..1111 PPrrooggrraamm ddaann KKeeggiiaattaann PPeennccaappaaiiaann SSaassaarraann TTeerrwwuujjuuddnnyyaa

  PPeellaakkssaannaaaann TTuuggaass ddaann FFuunnggssii PPeellaayyaannaann PPuubblliikk YYaanngg BBeerrkkuuaalliittaass,,

  TTrraannssppaarraann,, AAkkuunnttaabbeell,, EEffeekkttiiff ddaann EEffiissiieenn ddii BBiiddaanngg PPeennggeelloollaaaann

  KKeeuuaannggaann ddaann AAsseett DDaaeerraahh

  5599

  TTaabbeell 33..1122.. PPeenngguukkuurraann KKiinneerrjjaa SSaassaarraann 22 ::TTeerrllaakkssaannaannyyaa PPeellaayyaannaann AAddmmiinniissttrraassii

  ddaann PPeennyyuussuunnaann LLaappoorraann KKeeuuaannggaann sseerrttaa PPrroosseess AAPPBBDD KKoottaa MMaallaanngg

  6633

 • LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH BPKAD TAHUN2015 viii

  DAFTAR ISI, DAFTAR TABEL, DAFTAR GAMBAR, DAFTAR LAMPIRAN

  TTaabbeell 33..1133.. PPrrooggrraamm ddaann KKeeggiiaattaann PPeennccaappaaiiaann SSaassaarraann TTeerrllaakkssaannaannyyaa PPeellaayyaannaann

  AAddmmiinniissttrraassii ddaann PPeennyyuussuunnaann LLaappoorraann KKeeuuaannggaann sseerrttaa PPrroosseess AAPPBBDD

  KKoottaa MMaallaanngg

  6644

  TTaabbeell 33..1144.. PPeenngguukkuurraann KKiinneerrjjaa SSaassaarraann 33:: TTeerrllaakkssaannaannyyaa TTeerrttiibb AAddmmiinniissttrraassii ddaann

  SSiisstteemm IInnffoorrmmaassii ppeennggeelloollaaaann AAsseett DDaaeerraahh DDaann BBaarraanngg MMiilliikk DDaaeerraahh

  7700

  TTaabbeell 33..1155.. PPrrooggrraamm ddaann KKeeggiiaattaann PPeennccaappaaiiaann SSaassaarraann TTeerrllaakkssaannaannyyaa TTeerrttiibb

  AAddmmiinniissttrraassii ddaann SSiisstteemm IInnffoorrmmaassii PPeennggeelloollaaaann AAsseett DDaaeerraahh DDaann

  BBaarraanngg MMiilliikk DDaaeerraahh

  7711

  TTaabbeell 33..1166.. PPaagguu AAnnggggaarraann BBaaddaann PPeennggeelloollaa KKeeuuaannggaann ddaann AAsseett DDaaeerraahh 7755

  TTaabbeell 33..1177 PPeennyyeerraappaann TTeerrhhaaddaapp PPaagguu AAnnggggaarraann PPeerr PPrrooggrraamm TTaahhuunn 22001144 7766

  TTaabbeell 33..1188

  TTaabbeell 33..1199

  TTaabbeell 33..2200

  RReeaalliissaassii AAnnggggaarraann BBaaddaann PPeennggeelloollaa KKeeuuaannggaann ddaann AAsseett DDaaeerraahh

  TTaahhuunn 22001133 ddaann TTaahhuunn 22001144

  RReeaalliissaassii TTaarrggeett AAnnggggaarraann PPeerr PPrrooggrraamm PPeerr KKeeggiiaattaann TTaahhuunn 22001144

  CCaappaaiiaann PPrrooggrraamm ddaann AAnnggggaarraann BBaaddaann PPeennggeelloollaa KKeeuuaannggaann DDaann AAsseett

  DDaaeerraahh TTaahhuunn 22001144

  7766

  7788

  8844

 • LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH BPKAD TAHUN2015 ix

  DAFTAR ISI, DAFTAR TABEL, DAFTAR GAMBAR, DAFTAR LAMPIRAN

  DDAAFFTTAARR GGAAMMBBAARR

  GGaammbbaarr 11..11.. BBaaggaann SSttrruukkttuurr OOrrggaanniissaassii BBaaddaann PPeennggeelloollaa KKeeuuaannggaann ddaann AAsseett

  DDaaeerraahh PPeemmeerriinnttaahh KKoottaa MMaallaanngg

  1122

  GGaammbbaarr 11..22.. JJuummllaahh PPeeggaawwaaii NNeeggeerrii SSiippiill ppaaddaa BBaaddaann PPeennggeelloollaa KKeeuuaannggaann ddaann

  AAsseett DDaaeerraahh BBeerrddaassaarrkkaann TTiinnggkkaatt PPeennddiiddiikkaann

  1133

  GGaammbbaarr 11..33

  GGaammbbaarr 11..44

  JJuummllaahh PPeeggaawwaaii NNeeggeerrii SSiippiill BBaaddaann PPeennggeelloollaa KKeeuuaannggaann ddaann AAsseett

  DDaaeerraahh BBeerrddaassaarrkkaann KKllaassiiffiikkaassii SSaarrjjaannaa ddaann NNoonn SSaarrjjaannaa

  PPrrooppoorrssii PPeellaakkssaannaa TTeekknniiss OOppeerraassiioonnaall UUPPTT PPeerrkkaannttoorraann TTeerrppaadduu

  1144

  1155

  GGaammbbaarr 33..11.. PPeerrkkeemmbbaannggaann PPaagguu AAnnggggaarraann BBaaddaann PPeennggeelloollaa KKeeuuaannggaann ddaann AAsseett

  DDaaeerraahh

  7755

  GGaammbbaarr 33..22..

  GGaammbbaarr 33..33

  TTaarrggeett ddaann RReeaalliissaassii PPeennyyeerraappaann AAnnggggaarraann BBaaddaann PPeennggeelloollaa

  KKeeuuaannggaann ddaann AAsseett DDaaeerraahh TTaahhuunn 22001133 ddaann TTaahhuunn 22001144

  PPeerrsseennttaassee RReeaalliissaassii AAnnggggaarraann BBaaddaann PPeennggeelloollaa KKeeuuaannggaann ddaann AAsseett

  DDaaeerraahh TTaahhuunn 22001133 ddaann TTaahhuunn 22001144

  7777

  7777

 • LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH BPKAD TAHUN2015 x

  DAFTAR ISI, DAFTAR TABEL, DAFTAR GAMBAR, DAFTAR LAMPIRAN

  DDAAFFTTAARR LLAAMMPPIIRRAANN

  LLaammppiirraann 11

  LLaammppiirraann 22

  PPeenneettaappaann KKiinneerrjjaa BBaaddaann PPeennggeelloollaa KKeeuuaannggaann ddaann AAsseett DDaaeerraahh

  TTaahhuunn 22001144

  PPeennggoollaahhaann IInnddeekkss KKeeppuuaassaann MMaassyyaarraakkaatt PPeerr RReessppoonnddeenn ddaann PPeerr

  UUnnssuurr PPeellaayyaannaann ddii BBaaddaann PPeennggeelloollaa KKeeuuaannggaann ddaann AAsseett DDaaeerraahh KKoottaa

  MMaallaanngg TTaahhuunn 22001144

  LLaammppiirraann 33 FFoottoo--FFoottoo PPrrooggrraamm ddaann KKeeggiiaattaann BBaaddaann PPeennggeelloollaa KKeeuuaannggaann ddaann

  AAsseett DDaaeerraahh KKoottaa MMaallaanngg TTaahhuunn 22001144

  LLaammppiirraann 44 KKaarrttuu IInnvveennttaarriiss BBaarraanngg ((KKIIBB)) BB PPeerraallaattaann ddaann MMeessiinn TTaahhuunn 22001144

 • LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH BPKAD TAHUN2015 1

  PENDAHULUAN BAB I

 • LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH BPKAD TAHUN2015 2

  PENDAHULUAN BAB I

  IKHTISAR EKSEKUTIF

  Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset

  Daerah Tahun 2014 ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas

  pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka

  mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam

  Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2013-

  2018. Di dalamnya memuat gambaran mengenai pencapaian sasaran-sasaran

  strategis tahun 2014 yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama dan

  Indikator Kinerja Sasaran yang ditetapkan oleh Badan Pengelola Keuangan dan

  Aset Daerah. Akan tetapi Indikator Kinerja Utama tersebut belum ditetapkan

  dengan Peraturan Walikota Malang, namun demikian tetap mengacu pada

  Indikator Kinerja Utama yang termaktub dalam RPJMD Kota Malang Tahun

  2013-2018.

  LAKIP Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tahun 2014 ini lebih

  menekankan pada analisis di tataran atau dimensi outcome daripada output.

  Sebagaimana disampaikan, bahwa untuk mencapai visi dan misi Badan

  Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ditetapkan 3 ( tiga) sasaran strategis ,

  dengan 20 ( dua puluh ) indikator kinerja ( terdiri 10 Indikator Kinerja Utama dan

  10 Indikator Kinerja Sasaran ). 10 (sepuluh) Indikator Kinerja Utama tersebut

  merupakan iktisar hasil ( outcome ) berbagai program dan kegiatan sebagai

  penjabaran tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset

  Daerah. Hal ini dimaksudkan agar kinerja yang telah dicapai dapat lebih terukur

  tingkat kemanfaatannya, tidak hanya sekedar pencapaian output kegiatan.

 • LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH BPKAD TAHUN2015 3

  PENDAHULUAN BAB I

  Hasil penilaian atas pelaksanaan kinerja selama tahun 2014 dari

  hasil pengukuran kinerja masing-masing indikator tersebut secara umum dapat

  disimpulkan bahwa dari 3 (tiga) sasaran strategis yang ditetapkan dalam

  Penetapan Kinerja Tahun 2014 menunjukkan telah berhasil dilaksanakan dengan

  predikat sangat berhasil, karena nilai capaiannya rata-rata mencapai 103,12%

  diuraikan sebagai berikut :

  Sasaran 1 : Terwujudnya pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan publik

  yang berkualitas, transparan, akuntabel, efektif dan efisien di bidang

  pengelolaan keuangan dan aset daerah, mencapai rata-rata 100%,

  predikat sangat berhasil;

  Sasaran 2 : Terlaksananya pelayanan administrasi dan penyusunan

  laporan keuangan serta proses APBD Kota Malang, mencapai rata-rata

  109,36% predikat sangat berhasil;

  Sasaran 3 : Terlaksananya tertib administrasi dan sistem informasi

  pengelolaan aset daerah dan barang milik daerah, mencapai rata-rata

  100% predikat sangat berhasil.

  Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut

  dapat diilustrasikan dalam tabel berikut:

  SASARAN STRATEGIS / INDIKATORKINERJA UTAMA TARGET REALISASI

  CAPAIAN

  Tercapai TidakTercapai

  Terwujudnya pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan publik yang berkualitas, transparan,akuntabel, efektif dan efisien di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah

  Frekuensi PenyelenggaraanKonsultasi dan Koordinasi Daerah

  150 kali dalamdaerah 36 kaliluar daerah

  132 kalidalamdaerah dan36 kali luardaerah

  90,86%

  Persentase Pelaksanaan AdministrasiPerkantoran

  100% 100% 100%

  Persentase Pemenuhan KebutuhanSarana dan Prasarana Aparatur

  100% 100% 100%

  Persentase Pelaksanaan AdministrasiCapaian Kinerja Kuangan

  100% 100% 100%

 • LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH BPKAD TAHUN2015 4

  PENDAHULUAN BAB I

  Nilai Pengukuran Indeks KepuasanMasyarakat

  72 76,37 106%

  Adanya SOP Pelayanan InformasiPublik

  Ada Ada 100%

  Terlaksananya Pelayanan Administrasi dan Penyusunan Laporan Keuangan serta prosesAPBD Kota Malang

  Jumlah Naskah Perjanjian HibahDaerah yang Diterbitkan

  135 895 662,96%

  Jumlah Terbitnya Surat PenyediaanDana

  282 316 112,05%

  Jumlah SP2D yang terbit 25.000 28.481 113,92%Jumlah Daftar Gaji yang terbit 475 432 90,95%Jumlah Pejabat PenatausahaanKeuangan yang Dapat MenyajikanLaporan Keuangan dengan BenarBerdasarkan Standart AkuntansiKeuangan

  50 50 100%

  Opini BPK terhadap LaporanKeuangan Daerah WTP

  Terlaksananya Tertib Administrasi dan Sistem Informasi Pengelolaan Aset Daerah danBarang Milik Daerah

  Jumlah Pendapatan Asli Daerah daripemanfaatan bidang lahan asetdaerah

  Rp3.600.000.000,00

  Rp3.250.451.895,00

  90,29%

  Persentase Penyelesaian SengketaLahan Aset Daerah 100% 66,66% 66,66%

  Persentase Bidang Lahan AsetDaerah Penyumbang PendapatanAsli Daerah

  51,13% 58,95% 100%

  Jumlah Benda Berharga yangTerporforasi 17.000.950 15.905.781

  93,56%

  Adanya Hasil Inventarisasi Tanahdan Bangunan Aset Daerah

  Ada/1.200obyek

  Ada/1.500obyek 125%

  Jumlah Dokumen benda berhargadan Aset Daerah yang Dilestarikan 1.500 9.923 661,53%

  Jumlah SKPD yang melakukanAsistensi Laporan Barang Milik Daerah 100 SKPD 100 SKPD 100%

  Jumlah Lahan yang Bersertifikat( bidang dan luas)

  20bidang/27.322m2

  27bidang/70.706 m2

  100%

  Persentase Lahan Aset yang SudahBersertifikat

  40%/ 40bidang

  31,62%/27bidang 67,5%

  Mengacu pada 3 (tiga) sasaran yang dijabarkan dalam 20 indikator

  kinerja telah berhasil dicapai 18 (delapanbelas ) sesuai bahkan 5 ( lima )

  indikator melebihi target, sedangkan 2 indikator lainnya belum mencapai target

  yang telah ditetapkan. Sementara pada kinerja keuangan realisasi penyerapan

  anggaran pada tahun 2014 sebesar Rp 8.714.82.024,00 atau 89,31%.

 • LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH BPKAD TAHUN2015 5

  PENDAHULUAN BAB I

  KATA PENGANTAR

  Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan

  berkat dan rahmat-Nya sehingga Laporan Akuntabillitas Kinerja Badan Pengelola

  Keuangan Dan Aset Daerah Tahun 2014 dapat tersusun.

  LAKIP Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah ini disusun

  berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas

  Instansi Pemerintah (AKIP) serta berpedoman pada Peraturan Menteri

  Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun

  2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan

  Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

  Penyusunan LAKIP ini merupakan wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas

  dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam rangka

  mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan juga merupakan

  alat kendali atau alat pemacu kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Badan

  Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah. Di dalamnya memuat gambaran

  mengenai pencapaian sasaran-sasaran strategis tahunan yang diukur

  berdasarkan Indikator Kinerja Utama dan Kinerja Sasaran sebagaimana telah

  ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD)

  Kota Malang Tahun 2013-2108.

  Dalam mencapai visi, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

  menetapkan 3 (tiga) misi, yaitu misi pertama, meningkatkan profesionalisme

  aparatur lembaga di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah; misi kedua

  mengembangkan sistem manajemen pengelolaan keuangan daerah dalam

 • LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH BPKAD TAHUN2015 6

  PENDAHULUAN BAB I

  rangka terciptanya akuntabilitas keuangan daerah; misi ketiga meningkatkan

  sistem manajemen pengelolaan aset daerah dalam rangka terciptanya

  akuntabilitas aset daerah

  Misi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Strategi (Renstra)

  Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Tahun 2013 - 2018 yang

  digunakan sebagai landasan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan

  Penetapan Kinerja (PK).

  Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahun 2014 berfungsi

  sebagai pedoman kerja operasional yang harus dipertanggungjawabkan dalam

  Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

  Tahun 2014.

  Semoga LAKIP Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun

  2014 ini, dapat menjadi sarana evaluasi atas pencapaian kinerja yang nantinya

  akan diperoleh manfaat umpan balik bagi perbaikan dan peningkatan kinerja

  pada masa yang akan datang.

  Malang, 27 Februari 2015

  KEPALA BADANPENGELOLA KEUANGAN DANASET DAERAH KOTA MALANG

  Ir. SAPTO P. SANTOSO M.SiPembina Utama MudaNIP. 19610329 199103 1 005

 • LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH BPKAD TAHUN2015 7

  PENDAHULUAN BAB I

  BAB I

  PENDAHULUAN

  Bagian ini menguraikan tentang latar belakang penyusunan Laporan

  Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Badan Pengelola Keuangan

  dan Aset Daerah Kota Malang Tahun 2015 yang memuat dasar hukum

  penyusunan dan dasar filosofi penyusunan LAKIP Tahun 2015. Selain itu pada

  bagian ini juga diuraikan tentang tugas fungsi dan sumber daya manusia serta

  sistematika laporan

  1.1. LATAR BELAKANG

  Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih

  berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, maka perlu adanya

  pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk mengetahui

  kemampuannya dalam pencapaian visi, misi dan tujuannya.

  Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk

  mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan

  sasaran organisasi yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban

  yang dilaksanakan secara periodik setiap akhir anggaran. Dalam dunia birokrasi,

  akuntabilitas pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah

  untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi

  dan tujuan instansi yang bersangkutan.

 • LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH BPKAD TAHUN2015 8

  PENDAHULUAN BAB I

  Kewajiban Instansi Pemerintah untuk berakuntabilitas kinerja secara

  internal sebagaimana diamanatkan dalan Instruksi Presiden Republik Indonesia

  Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( AKIP ).

  Berdasarkan amanat tersebut, seluruh Instansi Pemerintah di tingkat Pisat dan

  Daerah dari entitas tertinggi hingga unit kerja setingkat eselon II setiap tahun

  menyampaikan Laporan Kinerjanya kepada unit kerja yang berada pada tingkat

  lebih tinggi secara berjenjang.

  Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP )

  merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang

  dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran,

  melalui pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan ( disclosure )

  secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja

  BadanPengelolaKeuangandanAset Daerah Kota Malang (BPKAD)

  sebagaiinstansipemerintahjugamemilikikewajibanuntukmenyampaikanLaporan

  Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)kepadaWalikota Malang. Laporan

  Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) tahun 2015 merupakan

  perwujudan kewajiban BPKAD untuk mempertanggungjawabkan

  keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah

  diamanatkan Walikota dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur

  dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis

  ( Renstra ) dan disusun pada periode tahun 2015. Menggambarkan

  pencapaiansasaranstrategisBadanPengelolaKeuangandanAset Daerah dengan

  menyajikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan

  seharusnya dicapai berdasarkan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja

  Sasaean sebagaimana dalam Rencana Strategis ( Renstra ) Badan Pengelola

 • LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH BPKAD TAHUN2015 9

  PENDAHULUAN BAB I

  Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2013-2018 dan Reviu Rencana Strategis

  ( Renstra ) BPKAD Tahun 2013-2018 serta tertuang dalam Perjanjian Kinerja /PK

  Tahun 2015. Disamping itu penyusunan LAKIP ini juga bertujuan sebagai upaya

  perbaikab berkesinambungan bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

  untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

  1.2. TUGAS, FUNGSI DAN SUMBERDAYA MANUSIA

  1.2.1 TugasdanFungsi

  BerdasarkanPeraturan Daerah Nomor Kota MalangNomor7 Tahun

  2012tentangOrganisasidan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan

  Pembangunan Daerah, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu, Badan

  Kepegawaian Daerah dan Lembaga Teknis Daerah serta Peraturan Walikota

  Malang Nomor 65 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok Fungsi dan Tata

  Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana telah diubah

  melalui Peraturan Walikota Malang Nomor 24 Tahun 2014,

  BadanPengelolaKeuangandanAset Daerah,memilikitugaspemerintahandaerah di

  bidangpengelolaankeuangandanasset daerah. Dan sebagai pelaksana sebagian

  kegiatan teknis operasional Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

  dibentuk Unit Pelaksana Teknis ( UPT ) Perkantoran Terpadu sesuai Peraturan

  Walikota Malang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan

  Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perkantoran Terpadu pada Badan Pengelola

  Keuangan dan Aset Daerah. Berikut ini tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola

  Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang :

 • LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH BPKAD TAHUN2015 10

  PENDAHULUAN BAB I

  TUGAS POKOK :

  Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerahmelaksanakan tugas

  pokokpenyusunan dan pelaksanaankebijakandaerah di bidang pengelolaan

  keuangan dan Aset Daerah.

  FUNGSI :

  Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Badan Pengelola

  Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi :

  a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan

  dan aset daerah

  a. penyusunanrancangan APBD danrancanganPerubahan APBD;

  b. pelaksanaanfungsiBendaharaUmum Daerah, meliputi :

  1. penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;

  2. pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja

  Perangkat Daerah ( DPA-SKPD) dan Dokumen Perubahan

  Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah ( DPPA-

  SKPD);

  3. pengendalian pelaksanaan APBD;

  4. pemberian petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan

  pengeluaran kas daerah;

  5. pemantauan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh

  bank pemerintah yang telah ditunjuk;

  6. pengusahaan dan pengaturan dana yang diperlukan dalam

  pelaksanaan APBD;

  7. penyimpanan uang daerah;

  8. penetapan SPD;

 • LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH BPKAD TAHUN2015 11

  PENDAHULUAN BAB I

  9. pelaksanaan penempatan uang daerah dan

  pengelolaan/penatausahaan invenstasi;

  10. pelaksanaan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna

  anggaran atas beban rekening kas umum daerah;

  11. penyiapan pelaksanaan pinjaman daerah;

  12. pelaksanaan pengelolaan utang dan piutang daerah;

  13. pelaksanaan pengkoordinasian piutang daerah;

  14. pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;

  15. penyajian informasi keuangan daerah;

  16. pelaksanaan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta

  penghapusan barang milik daerah;

  17. penunjukan pejabat selaku kuasa BUD.

  c. Penyusunan dan penetapan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);

  d. pengkoordinasian penerimaan Pendapatan Asli Daerah ( PAD );

  e. pengelolaan Dana Bagi Hasil Pajak;

  f. penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka

  pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan akuntansi

  pemerintahan;

  g. pelaksanaan fungsi Unit Pengelola Barang selaku Pembantu Pengelola,

  meliputi :

  1. mengusulkan data pejabat yang mengurus dan menyimpan barang

  milik daerah;

  2. pelaksanaan analisis bahan rencana kebutuhan barang milik daerah;

  3. pelaksanaan analisis rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan

  barang milik daerah;

 • LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH BPKAD TAHUN2015 12

  PENDAHULUAN BAB I

  4. pelaksanaan analisis pemanfaatan, penghapusan dan

  pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh

  Walikota;

  5. penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan inventarisasi barang milik

  daerah;

  6. penyusunan bahan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan

  barang milik daerah;

  7. pengkoordinasian penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah

  yang ada pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.

  h. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang

  pengelolaan keuangan dan aset daerah

  i. pelaksanaan kegiatan bidang pemanfaatan tanahdan/ataubangunan

  negara yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah;

  j. pengelolaan pemanfaatan Gedung Perkantoran Terpadu Pemerintah Kota

  Malang;

  k. pelaksanaan pengelolaan, pemanfaatandan penatausahaan aset daerah;

  l. pelaksanaan penghapusan dan pemindahtanganan aset daerah;

  k. pelaksanaan penyelesaian sengketa pemanfaatan tanah dan/atau

  bangunan;

  l. pemberian dan pencabutan perizinan pemanfaatan tanah dan/atau

  bangunan yang menjadi kewenangannya;

  m. pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelanggaran di bidang pemanfaatan

  tanahdan/atau bangunan negara yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah

  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

 • LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH BPKAD TAHUN2015 13

  PENDAHULUAN BAB I

  n. pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan asset tetap berwujud

  yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;

  o. pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka

  penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;

  p. pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam

  penguasaannya;

  q. pelaksanaan pendataan potensi retribusi daerah;

  r. pelaksanaanpemungutanpenerimaanbukanpajakdaerah;

  s. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program,

  ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga,

  perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;

  t. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);

  u. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan

  Standar Operasional dan Prosedur (SOP);

  v. pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau

  pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang

  bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;

  w. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang pengelolaan keuangan dan

  aset daerah;

  x. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait

  layanan publik secara berkala melalui web site Pemerintah Daerah;

  y. pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;

  z. penyelenggaraan UPT dan jabatan fungsional;

  aa. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;

 • LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH BPKAD TAHUN2015 14

  PENDAHULUAN BAB I

  bb. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas

  pokoknya.

  Adapun struktur organisasi perangkat Badan Pengelola Keuangan

  dan Aset Daerah terdiri atas :

  a. Kepala Badan, mempunyai tugas menyelenggarakantugas pokok dan fungsi

  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, mengkoordinasikan dan melakukan

  pengendalian internal terhadap unit kerja di bawahnya serta melaksanakan

  tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.

  b. Sekretariat, melaksanakan tugas pokok pengelolaanadministrasi umum

  meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan,

  kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan

  kepustakaan serta kearsipan. Sekretariat terdiri dari:

  1. SubbagianPenyusunan Program;

  2. SubbagianKeuangan;

  3. SubbagianUmum.

  c. BidangAnggaran, melaksanakan tugas pokok pelaksanaanperencanaan,

  penyusunandanpengadministrasianAnggaran Daerah. Bidang Anggaran

  terdiridari :

  1. Subbidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran;

  2. Subbidang Administrasi Anggaran.

  d. Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi,melaksanakan tugas pokok

  penyelenggaraanperbendaharaandanpengelolaankassertaakuntansi, yang

  terdiri dari :

  1. Subbidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas;

  2. Subbidang Akuntansi dan Pelaporan.

 • LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH BPKAD TAHUN2015 15

  PENDAHULUAN BAB I

  e. Bidang Penatausahaan Aset Daerah,melaksanakan tugas pokok

  pendataan dan evaluasi asset daerah serta penyimpanan benda berharga

  dan asset daerah, terdiri dari :

  1. Subbidang Pendataan dan Evaluasi Aset Daerah;

  2. Subbidang Penyimpanan Benda Berharga dan Aset Daerah.

  f. Bidang Pemanfaatan Aset Daerah, melaksanakan tugas pokok

  pemanfaatandanpengendalianAset Daerahterdiri dari:

  1. SubbidangPenggunausahaan Aset Daerah;

  2. SubbidangPengendalianAset Daerah.

  g. UPT Perkantoran Terpadu, merupakan unsur pelaksana sebagian

  kegiatan teknis operasional BPKAD. UPT Perkantoran Terpadu dipimpin

  oleh Kepala UPT yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya

  berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan

  TUGAS POKOK

  UPT Perkantoran Terpadu melaksanakan tugas pokok pengelolaan sarana

  dan prasarana pelayanan di area perkantoran terpadu

  FUNGSI

  Untuk melaksanakan tugas pokoknya, UPT Perkantoran Terpadu

  mempunyai fungsi sebagai berikut :

  a. penyusunan program kerja UPT Perkantoran Terpadu;

  b. pemeliharaan eksterior bangunan gedung di area perkantoran terpadu

  yang pemanfaataannya diperuntukkan sebagai ruangan kantor

  perangkat daerah;

  c. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana yang

  pemanfaatannya diperuntukkan sebagai fasilitas umum;

 • LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH BPKAD TAHUN2015 16

  PENDAHULUAN BAB I

  d. pemeliharaan kebersihan lingkungan dan sanitasi di area perkantoran

  terpadu yang pemanfaataannya diperuntukkan sebagai fasilitas umum;

  e. pelaksanaan pengamanan di area perkantoran terpadu;

  f. pelaksanaan penataan dan pengaturan penggunaan sarana dan

  prasarana di area perkantoran terpadu yang pemanfaataannya

  diperuntukkan bagi beberapa atau seluruh perangkat daerah, atau

  sebagai fasilitas umum;

  g. pelaksanaan pengaturan dan pemeliharaan mekanikal elektrik,

  jaringan kelistrikan, telekomunikasi dan ketersediaan air bersih di area

  perkantoran terpadu;

  h. pemeliharaan taman di area perkantoran terpadu;

  i. pelaksanaan upaya peningkatan kenyamanan pengguna layananan di

  area perkantoran terpadu;

  j. pelaksanaan pemeliharaan ruangan di area perkantoran terpadu yang

  belum ditetapkan penggunanya;

  k. pelaksanaan koordinasi teknis dengan aparatur yang bertugas di area

  perkantoran terpadu;

  l. pelaksanaan administrasi umum meliputi penyusunan program, tata

  usaha, keuangan, kepegawian, perlengkapan, kehumasan, dan rumah

  tangga UPT Perkantoran Terpadu;

  m. pelaksanaan fungsi Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah;

  n. pengelolaan pengaduan masyarakat;

  o. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran ( DPA) dan Dokumen

  Perubahan Pelaksanaan Anggaran ( DPPA );

 • LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH BPKAD TAHUN2015 17

  PENDAHULUAN BAB I

  p. penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut hasil

  pemeriksaan;

  q. pelaksanaan Standar Pelayanan Publik ( SPP ) dan Standar

  Operasional Prosedur ( SOP );

  r.pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern ( SPI );

  s. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal ( SPM );

  t. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;

  u. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai

  dengan tugas pokoknya.

  Adapun susunan organisasi UPT Perkantoran Terpadu, terdiri dari :

  a. Kepala UPT;

  b. Subbagian Tata Usaha;

  c. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu dan/atau Fungsional Umum

  Sebagai pelaksana tugas dibentuk Rumpun- rumpun Tugas antara lain :

  1. Rumpun Tugas Pemeliharaan, melaksanakan tugas pokok

  pemeliharaan bangunan, kebersihan lingkungan dan sanitasi, taman,

  serta sarana dan prasarana lainnya yang diperuntukkan sebagai

  fasilitas umum;

  2. Rumpun Tugas Teknis Jaringan, melaksanakan tugas pemasangan

  pemeliharaan, perbaikan dan pengaturan mekanikal elektrik, jaringan

  kelistrikan, telekomunikasi dan ketersediaan air bersih;

  3. Rumpun Tugas Pengamanan, melaksanakan tugas pemeliharaan

  keamanan di area perkantoran terpadu.

 • LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH BPKAD TAHUN2015 18

  PENDAHULUAN BAB I

  UntuklebihjelasnyaBaganStrukturOrganisasiBadanPengelolaKeuangan dan Aset

  Daerah Kota Malang digambarkansebagaiberikut :

 • LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH BPKAD TAHUN2015 19

  PENDAHULUAN BAB I

  Gambar 1.1.BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

  BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MALANG

  KEPALA

  KELOMPOK JABATANFUNGSIONAL

  SEKRETARIS

  SUB BAGIANPENYUSUNAN PROGRAM SUB BAGIAN KEUANGAN SUB BAGIAN UMUM

  BIDANG ANGGARAN BIDANG PERBENDAHARAAN DANAKUNTANSI BIDANG PENATAUSAHAAN ASET DAERAH BIDANG PEMANFAATAN ASET DAERAH

  SUB BIDANG PERENCANAANDAN PENYUSUNAN

  ANGGARAN

  SUB BIDANGPERBENDAHARAAN DAN

  PENGELOLAAN KASSUB BIDANG PENDATAAN DAN

  EVALUASI ASET DAERAHSUB BIDANG PENGGUNAUSAHAAN ASET DAERAH

  SUB BIDANGADMINISTRASIANGGARAN

  SUB BIDANG AKUNTANSIDAN PELAPORAN

  SUB BIDANG PENYIMPANANBENDA BERHARGA DAN ASET

  DAERAHSUB BIDANG PENGENDALIAN

  ASET DAERAH

  UPT

 • LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH BPKAD TAHUN2015 22

  PERENCANAAN KINERJA BAB II

  1. Sumber Daya Manusia

  Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, BPKAD Kota

  Malang didukungoleh 69 orang pegawai dari berbagai latar belakang pendidikan.

  Berdasarkan tingkat pendidikan pegawai dapat diklasifikasikan kedalam 4

  golongan, meliputi : SLTA/ SLTP, D-3, S-1 dan S-2.

  Gambar 1.2.

  Jumlah Pegawai Negeri Sipil pada BPKAD Berdasarkan Tingkat Pendidikan

  Berdasarkan gambar 1.2. di atas, terlihat bahwa jumlah paling besar

  adalah golongan berpendidikan SLTA/SLTP yaitu sebanyak 29 orang, yang

  kemudian diikuti golongan berpendidikan S-1 dengan jumlah pegawai sebanyak

  26 orang, dan golongan pendidikan selanjutnya adalah S-2 dengan jumlah

  pegawai sebanyak 9 orang dan D3 sebanyak 5 orang. Realita tersebut

  menunjukkan bahwa sebenarnya BPKAD telah memiliki sumberdaya manusia

  dengan kapasitas yang cukup baik.Hal ini didapat dari proporsi jumlah pegawai

  yang berpendidikan S-2 dan S-1 mencapai 35 orang atau 50,72% dari total

  pegawai yang dimiliki BPKAD pada tahun 2015. Gambaran tentang kekuatan

 • LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH BPKAD TAHUN2015 23

  PERENCANAAN KINERJA BAB II

  sumber daya manusia Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota

  Malang, dapat ditunjukkan dalam gambar 1.3 sebagaberikut :

  Gambar 1.3.

  Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Klasifikasi Sarjana dan Non Sarjana

  Tahun 2014 dan Tahun 2015

  0

  50

  100

  150

  200

  S2/S1 D3 SLTA/SLTP

  Tahun 2015

  Tahun 2014

  Tahun 2013

  Berdasarkan gambar 1.3 di atas, menunjukkan bahwa dari awal

  terbentuknya, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah telah didukung oleh

  sumber daya manusia yang cukup memadai. Namun demikian khusus untuk

  UPT Perkantoran Terpadu, hanya didukung oleh Pegawai Negeri Sipil sebanyak

  3 orang, sehingga pelaksana tugas/ rumpun tugas dilakukan oleh tenaga Non

  PNS, tergambar pada gambar 1.4 berikut ini :

 • LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH BPKAD TAHUN2015 24

  PERENCANAAN KINERJA BAB II

  Gambar 1.4.

  Proporsi Pelaksana Teknis Operasional UPT Perkantoran Terpadu

  1.3. ISU STRATEGIS

  Isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi Badan

  Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah kondisi atau hal yang harus

  diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya

  signifikan bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah di masa

  mendatang. Kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila

  tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar, atau apabila

  tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kualitas

  layanan dalam jangka panjang. Dalam menentukan isu-isu strategis ditempuh

  melalui :

  1. Metode forum Foccussed Group Discussion (FGD)dengan dihadiri oleh

  para stakeholder; dan atau SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Malang

  2. Situasi, kondisi yang terjadi atau perkembangan terkini.

  Isu Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dapat diidentifikasi

  sebagai berikut :

 • LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH BPKAD TAHUN2015 25

  PERENCANAAN KINERJA BAB II

  Lingkup Pengelolaan Keuangan Daerah

  Mekanisme/ sistem pengelolaan keuangan daerah masih belum

  tertata dan terintegrasi dalam satu sistem yang terpadu dari mulai

  perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan

  hingga pelaporan/pertanggungjawaban sebagai upaya

  pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, efektif dan

  efisien. Saat ini baru proses penganggaran sampai dengan

  pelaporan yang sudah menggunakan aplikasi berbasis web yaitu

  dengan apbd web dan e-finance, dan telah ter-koneksi dengan

  SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Malang;

  Memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

  tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta aturan teknis yang

  dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64

  Tahun 2013, maka Pemerintah Daerah harus menyusun Laporan

  Keuangan Daerah Tahun 2015 yang telah berbasis Akrual. Dalam

  penerapan SAP berbasis akrualterdapat beberapa potensi

  permasalahan antara lain :

  1) Perbedaan akun anggaran dengan akun

  pertanggungjawaban yang masih harus dijembatani

  dengan konversi akun;

  2) Perbedaan akun penatausahaan Barang Milik Daerah dan

  akun pertanggungjawaban sehingga masih hatus

  dijembatani dengan konversi akun;

 • LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH BPKAD TAHUN2015 26

  PERENCANAAN KINERJA BAB II

  3) Belum adanya aturan teknis yang mengatur tentang

  penyusutan penyusutan aset baik penyusutan pertama

  kali maupun penyusutan berkala;

  4) Penyajian neraca pada saat penerapan akuntansi berbasis

  akrual masih belum disajikan sebagai nilai bersih, sebagai

  ilustrasi bahwa belum adanya penyusutan aset tetap

  sehingga belum dapat memberikan gambaran yang utuh

  terhadap penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah

  Seringnya terjadi perubahan regulasi tentang pengelolaan

  keuangan daerah, sehingga kurangnya koordinasi dan komunikasi

  antara SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Malang dengan

  Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dapat memunculkan

  masalah tersendiri;

  Lingkup Pengelolaan Aset Daerah

  Penatausahaan, pengelolaan aset dan barang milik daerah belum

  berjalan optimal dalam upaya menghasilkan sistem informasi

  pengelolaan barang daerah yang transparan,akuntabel, efektif dan

  efisien;

  Sarana dan prasarana penunjang kegiatan di lingkup pengelolaan

  aset daerah masih relatif terbatas, sementara intensitas kerja dan

  mobilitas personil sangat tinggi;

  Belum terpenuhinya aspek legal yang jelas atas status, luas dan

  harga tanah dan/atau bangunan guna penilaian aset pada aktiva

  tetap Neraca Daerah. Nilai aset yang dicantumkan dalam neraca

  masih merupakan nilai historis/nilai buku, sehingga masih

 • LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH BPKAD TAHUN2015 27

  PERENCANAAN KINERJA BAB II

  diperlukan penilaian aset kembali untuk mendapatkan nilai pasar

  atas aset yang dimiliki Pemerintah Daerah.

  Persentase tanah aset daerah yang telah bersertifikat, masih

  sangat kecil; yang pada akhir tahun 2013 mencapai 10% ( 810

  bidang dari jumlah bidang seluruh aset daerah sebanyak 8.256 ).

  Selain keterbatasan penganggaran, masih banyak tanah dan

  bangunan yang merupakan aset Pemerintah Kota Malang tetapi

  tidak didukung data yang otentik, sehingga diperlukan

  penelusuran dan identifikasi aset, sebelum melakukan

  pendaftaran ke BPN untuk proses sertifikasi/ status hukum

  asetnya.

  Sehinggadalam rangka pengamanan aset, bagi tanah dan atau

  bangunan yang belum ada pemanfaatannya dilakukan

  pemberian/pemasangan papan nama aset milik Pemerintah Kota

  Malang.

  1.4. SISTEMATIKA LAPORAN

  Penyusunan LAKIP Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah

  Tahun 2015 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

  Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

  Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja

  Instansi Pemerintah. Dalam dokumen LAKIP Tahun 2015 ini diuraikan tentang

  Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2013-

  2018 sebagaimana telah direviu dalam Reviu Rencana Strategis Badan

  Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2015-2018, Perjanjian Kinerja

 • LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH BPKAD TAHUN2015 28

  PERENCANAAN KINERJA BAB II

  Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2015, dan analisis terhadap

  kinerja serta rekomendasi yang ditujukan baik untuk perbaikan kinerja Badan

  Pengelola Keuangan dan Aset Daerah maupun Pemerintah Kota Malang di masa

  mendatang. Secara lebih rinci, muatan dokumen LAKIP ini tergambar dalam

  sistematika laporan yang tersusun sebagai berikut :

  IKHTISAR EKSEKUTIF, menyajikan ringkasan isi dari LAKIP Badan Pengelola

  Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2015

  BAB I PENDAHULUAN

  Bab ini menguraikan secara singkat latarbelakang penulisan

  laporan yang memuat dasar kebijakan penyusunan LAKIP

  dan juga gambaran umum struktur organisasi, isu-isu

  strategis/permasalahan utama yang sedang dihadapi di

  lingkup organisasi serta sistematika penulisan

  BAB II PERENCANAAN KINERJA

  Bab ini menguraikan muatan Rencana Strategis(Renstra )

  Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2013-

  2018 dan Reviu Rencana Strategis ( Renstra ) Badan

  Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2015-2018

  serta ringkasan/ ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun 2015

  BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

  A CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

  Bab ini menguraikan pencapaian kinerja organisasi untuk

  setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi

  sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk

  setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut

 • LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH BPKAD TAHUN2015 29

  PERENCANAAN KINERJA BAB II

  dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

  1 Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun

  ini;.

  2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian

  kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun

  terakhir;

  3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun

  ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam

  Rencana Strategis ( Renstra ) SKPD;

  4 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau

  peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi

  yang telah dilakukan;

  5 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

  6 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

  ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

  B. REALISASI ANGGARAN

  Pada bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan

  dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja

  organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja

  BAB IV PENUTUP

  Menguraikan kesimpulan atas capaian kinerja organisasi

  serta langkah di masa mendatang yang dilakukan untuk

  meningkatkan kinerjanya.

  LAMPIRAN-LAMPIRAN

 • LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH BPKAD TAHUN2015 30

  PERENCANAAN KINERJA BAB II

  BAB II

  PERENCANAAN KINERJA

  Dalam rangka pelaporan keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah,

  maka terbitlah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014

  tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( SAKIP ).

  SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat,

  prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan

  data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi

  pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi

  pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan secara selaras dan sesuai

  dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara

  pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan, yang meliputi :

  a. Perencanaan Kinerja;

  b. Pengukuran Kinerja;

  c. Pelaporan Kinerja;

  d. Evaluasi Kinerja;

  e. Capaian Kinerja.

  Berikut adalah dokumen-dokumen dalam penyelenggaraan Sistem

  Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( SAKIP ) sebagaimana dalam gambar

  2.1

 • LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH BPKAD TAHUN2015 23

  PERENCANAAN KINERJA BAB II

  Gambar 2.1.Dokumen dalam SAKIP

  Rencana Strategis

  Rencana KerjaTahunan

  Perjanjian Kinerja

  Rencana Kerja danAnggaran

  LAKIP

  RPJM

  Perfo

  rman

  ce F

  eedb

  ack

 • LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH BPKAD TAHUN2015 24

  PERENCANAAN KINERJA BAB II

  2.1. PERENCANAAN KINERJA

  Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, rencana

  strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan instansi pemerintah

  agar mampu menjawab tuntutan strategis organisasi.

  Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

  adalah dokumen perencanaan tentang program dan kegiatan yang akan

  dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tahun 2013-

  2018 dengan berorientasi terhadap hasil yang ingin dicapai melalui Visi, Misi,

  Tujuan dan Sasaran Strategis. Untuk itu disusun arah kebijakan dan strategi

  berisi uraian mengenai rumusan fokus prioritas dan sasaran yang akan dicapai

  berdasarkan RPJMD sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen

  perencanaan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan

  Pengelola Keuangan dan Aset Daerah agar efektif, efisien dan akuntabel.

  Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah, maka Badan Pengelola

  Keuangan dan Aset Daerah dalam menyusun Rencana Strategis mengacu pada

  RPJMD Kota Malang Tahun 2013-2018. Sebagai hasil pra evaluasi Sistem

  Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( SAKIP ) oleh Tim Kementerian

  Penadayagunaaan Aparatut Negara dan Reformasi Birokrasi, maka dilakukan

  penyempurnaan atas komponen perencanaan daerah yang tertuang dalam

  RPJMD Tahun 2013-2018 diantaranya :

  1 Jumlah 9 Misi dirasa terlalu banyak, karena idealnya berjumlah 4-

  5 Misi;

  2 Dalam Matrik RPJMD saat ini tidak memiliki tujuan dan indikator

  tujuan;

 • LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH BPKAD TAHUN2015 25

  PERENCANAAN KINERJA BAB II

  3 Indikator sasaran yang tercantum dalam RPJMD saat ini yang

  berjumlah 169 indiktor dianggap terlalu banyak dan lebih bersifat

  output, padahal yang benar adalah bersifat outcome.

  MISI KOTA MALANG hasil REVIU RPJMD Tahun 2013-2018 adalah sebagai

  berikut:

  4 .

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  Berdasarkan misi tersebut diatas, maka Badan Pengelola Keuangan

  dan Aset Daerah yang semula mengacu kepada misi ke-2 (dua) dan misi ke 3

  (tiga) dari RPJMD Kota Malang tahun 2013 - 2018, menjadi mengacu kepada

  misi 5 ( lima ) RPJMD hasil reviu, yaitu Meningkatkan reformasi birokrasi dan

  1 MISI 1Meningkatkan kualitas, aksebilitas dan pemerataan pelayananpendidikan dan kesehatan

  2 MISI 2Meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah

  3 MISI 3Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan terhadapmasyarakat rentan, pengarusutamaan gender serta kerukunansosial

  4 MISI 4Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan daya dukungKota yang terpadu dan berkelanjutan, tertib penataan ruangserta berwawasan lingkungan

  5 MISI 5Meningkatkan reformasi birokrasi dan kualitas pelayanan publikyang profesional, akuntabel dan berorientasi pada kepuasanmasyarakat

 • LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH BPKAD TAHUN2015 26

  PERENCANAAN KINERJA BAB II

  kualitas pelayanan publik yang profesional, akuntabel dan berorientasi pada

  kepuasan masyarakat.

  Maka tujuan dalam misi tersebut yang ditetapkan adalah sebagai

  berikut :

  Misi 5 : Meningkatkan reformasi birokrasi dan kualitas pelayanan publik yang

  profesional, akuntabel dan berorientasi pada kepuasan masyarakat

  Tujuan 1 : Melaksanakan reformasi birokrasi secara berkelanjutan

  Sasaran : Terlaksananya reformasi birokrasi

  Tujuan 2 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional, akuntabel

  dan berorientasi pada kepuasan masyarakat

  Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan publik menuju pelayanan yang

  profesional, akuntabel dan berorientasi pada kepuasan masyarakat

  Merujuk pada tujuan ke-2 misi 5 yaitu meningkatkan kualitas

  pelayanan publik yang profesional, akuntabel dan berorientasi pada kepuasan

  masyarakat disusunlah strategi dan arah kebijakan pembangunan untuk

  mencapai tujuan. Tujuan, strategi dan arah kebijakan pada RPJMD Kota Malang

  untuk misi 5 secara lengkap tersaji sebagai berikut :

  Misi 5 : Meningkatkan reformasi birokrasi dan kualitas

  pelayanan publik yang profesional, akuntabel dan

  berorientasi pada kepuasan masyarakat

  Tujuan : Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang

  profesional, akuntabel dan berorientasi pada kepuasan

  masyarakat

 • LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH BPKAD TAHUN2015 27

  PERENCANAAN KINERJA BAB II

  Strategi : Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Kinerja

  Daerah

  Arah Kebijakan : Peningkatan akuntabilitas dan transparansi

  pengelolaan pendapatan dan belanja daerah

  A. RENCANA STRATEGIS BPKAD TAHUN 2013 - 2018

  Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor Kota Malang Nomor 7 Tahun

  2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan

  Pembangunan Daerah, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu, Badan

  Kepegawaian Daerah dan Lembaga Teknis Daerah serta Peraturan Walikota

  Malang Nomor 65 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok Fungsi dan Tata

  Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana telah diubah

  melalui Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Pokok

  Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan

  Peraturan Walikota Malang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan

  Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perkantoran Terpadu pada

  Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan

  Aset Daerah merupakan lembaga teknis pemerintah daerah di bidang

  pengelolaan keuangan dan aset daerah.

  Sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota

  tersebut di atas, BPKAD yang dibentuk pada tanggal 18 Desember 2012 telah

  menyusun Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

  Tahun 2009 2013. Namun dengan dilakukannya reviu RPJMD Kota Malang

  Tahun 2013-2018, maka disusunlah Reviu Rencana Strategis ( Renstra ) Badan

  Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang Tahun 2013-2018 sesuai

  dengan Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

 • LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH BPKAD TAHUN2015 28

  PERENCANAAN KINERJA BAB II

  Nomor : 188.45/59/35.73.408/2015 tanggal 21 Oktober 2015, yang didalamnya

  berisi reviu tentang tujuan, sasaran dan kebijakan BPKAD untuk periode 5 (lima)

  tahun, merujuk kepada Reviu RPJMD Kota Malang Tahun 2013 - 2018.

  Secara ringkas substansi Reviu Rencana Strategis ( Renstra )

  Badan Pengeloa Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2013 2018 dapat

  diilustrasikan sebagai berikut :

  a. Visi

  Visi BPKAD untuk 5 (lima) tahun mendatang yang menggambarkan peranan dan

  fungsi organisasi BPKAD adalah : Terwujudnya Pelayanan Pengelolaan

  Keuangan dan Aset Daerah Yang Profesional dan Akuntabel .

  Visi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang

  memiliki makna bahwa ; Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota

  Malang sebagai salah satu badan / lembaga pada Pemerintah Kota Malang

  diharapkan mampu memegang kepercayaan (amanah) dan tanggung jawab

  yang diberikan oleh walikota dan masyarakat, hal ini tercermin dalam Peraturan

  Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja

  Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pelayanan

  Perijinan Terpadu, Badan Kepegawaian Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.

  Di mana Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang mempunyai

  kewenangan dalam pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Malang. Oleh sebab

  itu Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang harus mampu

  melayani dan berkerja secara profesional, di sisi lain sebagai Pengelola dan

  sebagai Pengandministrasian di bidang Keuangan dan Aset Daerah.

 • LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH BPKAD TAHUN2015 29

  PERENCANAAN KINERJA BAB II

  b. Misi

  Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, Badan Pengelola

  Keuangan dan Aset Daerah merumuskan misinya sebagai berikut :

  Misi ini mengandung makna bahwa

  1 Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi harus di dukung oleh

  kualitas sumber daya aparatur yang mampu dan menguasai di

  bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah, serta jujur dan

  bertanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan sehingga

  memberikan pelayanan yang dapat memuaskan penerima

  layanannya;

  2 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang yang

  mempunyai kewenangan di bidang pengelolaan keuangan dan

  aset daerah dalam rangka peningkatan pelayanannya di arahkan

  untuk mengembangkan sistem pengelolaan keuangan dan aset

  daerah yang menganut azas berimbang dan transparan, sehingga

  tercipta akuntabilitas keuangan daerah dan tersedianya data aset

  daerah

  3 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang

  mempunyai kewenangan di bidang pengelolaan aset daerah di

  arahkan untuk meningkatkan sistem manajemen aset/barang

  daerah dan tertatanya tertib administrasi aset/barang daerah

  Meningkatkan Kualitas Pelayanan PengelolaanKeuangan dan Aset Daerah Yang Profesional danAkuntabel

 • LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH BPKAD TAHUN2015 30

  PERENCANAAN KINERJA BAB II

  merupakan hal yang krusial dalam penyelenggaraan otonomi

  daerah.

  c. Penetapan Tujuan Dan Sasaran

  Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, Badan Pengelola

  Keuangan dan Aset Daerah menetapkan tujuan yang akan dicapai oleh

  organisasi dalam jangka waktu sampai tahun 2018. Tujuan merupakan

  penjabaran secara lebih nyata dari perumusan visi dan misi. Tiga tujuan

  strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tersebut adalah sebagai

  berikut :

  Tujuan 1 : Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah Yang

  Profesional dan Akuntabel

  Sasaran 1 : Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Keuangan dan

  Aset Daerah

  Tujuan 2 : Terwujudnya Tertib Penatausahaan Pengelolaan Aset

  Daerah

  Sasaran 2 : Meningkatnya Tertib Penatausahaan Pengelolaan

  Aset Daerah

  Dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan, diperlukan

  penentuan sasaran yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai atau

  dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu yang lebih pendek.

  Dalam tabel 2.1 berikut ini disajikan hubungan antara misi, tujuan,

  sasaran dan cara mencapainya ( kebijakan dan program ) yang akan

 • LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH BPKAD TAHUN2015 31

  PERENCANAAN KINERJA BAB II

  dilaksanakan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selama tahun 2013 -

  2018

  Tabel 2.1.

  Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program BPKAD Tahun 2013 2018Sesuai Reviu Renstra Tahun 2013-2018

  Misi 1 :Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Yang Profesional danAkuntabel

  Tujuan 1 : Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Profesional dan Akuntabel

  Sasaran : Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

  Strategi : Meningkatkan kuantitas dan kualitas bidang pengelolaan administrasi keuangandan aset daerah berorientasi pada kepuasan masyarakatKebijakan : 1. Meningkatkan pelayanan admnistrasi perkantoran

  2. Mengembangkan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan3. Merumuskan sistem dan prosedur akuntansi pengelolaan keuangan daerah4.Merumuskan pedoman penyusunan laporan keuangan dan

  pertanggungjawaban keuangan daerah5. Mengembangkan manajemen aset daerah

  Program

  : 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur3. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur4. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

  Keuangan5. Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah6. Peningkatan Manajemen Aset/Barang Milik Daerah

  Tujuan 2 : Terwujudnya Tertib Penatausahaan Pengelolaan Aset Daerah

  Sasaran : Meningkatnya Tertib Penatausahaan Pengelolaan Aset Daerah

  Strategi : Mengembangkan penatausahaan pengelolaan aset daerah daerahKebijakan : 1. Merumuskan penetapan pengelolaan aset/barang milik daerah

  2. Merumuskan penatausahaan aset/barang milik daerah

  Program : 1. Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah2. Penyelesaiaan Konflik-konflik Pertanahan3. Peningkatan Status Hukum Aset4. Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah5. Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

 • LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH BPKAD TAHUN2015 32

  PERENCANAAN KINERJA BAB II

  B. RENCANA KINERJA TAHUNAN

  Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan ( RKT) sesuai dengan

  Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

  Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja

  Instansi Pemerintah.

  Dokumen Rencana Kinerja Tahunan disusun sebelum mengajukan

  Rencana Kerja dan Anggaran ( RKA) dan telah memuat sasaran, indikator

  sasaran, target kinerja sasaran, program, kegiatan, target kinerja kegiatan serta

  pagu anggaran.

  Dokumen Rencana Kinerja Tahunan disusun selaras dengan

  Rencana Strategis dan menjadi acuan dalam menyusun Perjanjian Kinerja.

  Sasaran dalam Rencana Kinerja Tahunan ini adalah hasil yang akan

  dicapai secara nyata oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam

  rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam kurun waktu satu tahun yaitu

  Tahun 2015.

  Sasaran strategis dan indikator kinerja sebagai alat ukur keberhasilan

  sasaran dan target yang akan dicapai selama tahun 2015 adalah sebagaimana

  tabel 2.2. sebagai berikut :

  Tabel 2.2.

  Sasaran, Indikator Kinerja Sasaran, dan Target Kinerja Sasaran

  Tahun 2015

  SASARAN INDIKATOR KINERJASASARAN TARGET 2015INDIKATORKINERJA UTAMA TARGET 2015

  Tujuan 1 : Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Profesional dan Akuntabel

  MeningkatnyaPelayananPengelolaanKeuangan dan AsetDaerah

  Nilai PengukuranSurvey Kepuasansyarakat Nilai 74

  Nilai PengukuranSurvey KepuasanMasyarakat Nilai 74

  Proses APBD

  Tepat Waktu

  Opini BPKTerhadap LaporanKeuangan Daerah WTP

 • LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH BPKAD TAHUN2015 33

  PERENCANAAN KINERJA BAB II

  SASARAN INDIKATOR KINERJASASARAN TARGET 2015INDIKATORKINERJA UTAMA TARGET 2015

  Persentase SP2DYang Terbit Kurangdari 2 (dua) hari 60%

  Persentase PenyajianLaporan KeuanganDaerah Secara WajarSesuai SAP BerbasisAkrual

  75%

  Persentase PenyajianLaporan Barang MilikDaerah ( LBMD)Secara Benar

  30%

  Tujuan 2 : Terwujudnya Tertib Penatausahaan Pengelolaan Aset Daerah

  Meningkatnya tertibpenatausahaanpengelolaan asetdaerah

  Persentase BidangLahan Aset DaerahYang Bersertifikat 10,49%

  Persentase BidangLahan Aset DaerahYang Bersertifikat 10,49%

  Persentase Aset danBarang DaerahTerinventarisasi SudahTeridentifikasi danTerdokumentasiDengan Baik

  40%

  Persentase Asetdan Barang DaerahTerinventarisasiSudahTeridentifikasi danTerdokumentasiDengan Baik

  40%

  Persentase KonflikTanah dan/atauBangunan YangTerfasilitasi

  100%

  C. PERJANJIAN KINERJA

  Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan

  dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih

  rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator

  kinerja.

  Perjanjian Kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan

  dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah

  ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset

  Daerah Kota Malang. Perjanjian Kinerja merupakan penjabaran dari sasaran dan

  program dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan melalui berbagai

  kegiatan tahunan. Di dalam Perjanjian Kinerja ditetapkan rencana capaian

 • LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH BPKAD TAHUN2015 34

  PERENCANAAN KINERJA BAB II

  kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran

  dan kegiatan.

  Perjanjian Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin

  dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja sasaran dan rencana

  capaiannya, program, kegiatan serta rencana capaiannya.

  Perjanjian Kinerja sendiri pada dasarnya adalah komitmen yang

  mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur

  dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber

  daya yang dikelolanya.

  Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan

  atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang

  seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan

  demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang

  dihasilkan dari kegiatan-kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud

  kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

  Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja adalah antara lain :

  1 Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah

  untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja

  Aparatur;

  2 Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;

  3 Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan

  sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan/sanksi;

  4 Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi

  dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;

  5 Sebagai dasar dalam penetapan Sasaran Kinerja Pegawai ( SKP )

 • LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH BPKAD TAHUN2015 35

  PERENCANAAN KINERJA BAB II

  Perjanjian Kinerja disusun setelah suatu instansi pemerintah telah

  menerima Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun berkenaan.

  Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang telah

  menyusun perjanjian kinerja tahun 2015 sesuai dengan kedudukan, tugas pokok

  dan fungsi yang ada, mulai eselon II hingga eselon IV.

  Selanjutnya tabel Perjanjian Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan

  Aset Daerah Tahun 2015 disajikan sebagaimana pada lampiran Laporan

  Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2015

  ini.

 • LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH BPKAD TAHUN2015 100

  PENUTUP BAB IV

  BAB III

  AKUNTABILITAS KINERJA

  Dalam bab ini akan diuraikan akuntabilitas kinerja Badan Pengelola

  Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2015 untuk mengukur pencapaian tujuan dan

  sasaran yang telah ditetapkan di dalam Reviu Rencana Strategis Badan

  Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 2013 2018, dan dituangkan lebih lanjut

  pada Rencana Kerja Tahunan 2015 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2015. Selain

  itu, dibahas pula akuntabilitas keuangan dari seluruh anggaran yang diterima

  Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang dalam rangka

  pencapaian kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang.

  3.1. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA

  Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai

  keberhasilah dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan

  tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan visi dan misi Badan Pengelola

  Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang.

  Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala

  LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan

  Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri

  Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun

  2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata

  Cara Reviu Atas Laporan dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

  Pemerintah.

 • LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH BPKAD TAHUN2015 101

  PENUTUP BAB IV

  Beberapa acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Badan

  Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut :

  A. Indikator Kinerja Utama

  Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator) adalah ukuran

  keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan iktisar

  hasil ( outcome ) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas

  pokok dan fungsi organisasi.

  Oleh karena Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang

  merupakan gabungan dari unit kerja Bagian Keuangan, Bagian

  Perlengkapan dan Dinas Perumahan, maka pengukuran capaian indikator

  kinerja utama pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

  (LAKIP ) Tahun 2013 BPKAD merujuk pada Indikator Kinerja Utama Bagian

  Keuangan ( lampiran 2 Peraturan Walikota Malang Nomor 7 Tahun 2011)

  dan Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan (lampiran 4 Peraturan

  Walikota Malang Nomor 7 Tahun 2011). Pada Laporan Akuntablitas Kinerja

  Instansi Pemerintah tahun 2014 BPKAD masih merujuk Indikator Kinerja

  Sasaran dan Indikator Kinerja Utama sebagaimana tersebut pada

  Penetapan Kinerja, Rencana Strategis BPKAD tahun 2013-2018 dan

  RPJMD tahun 2013-2018.

  Kemudian dengan diterbitkanya Peraturan Walikota Malang Nomor 14

  Tahun 2015 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Daerah yang selanjutnya

  diubah dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2015 Tentang

  Penyempurnaan Indikator Kinerja Daerah, maka Laporan Akuntablitas

  Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2015 BPKAD merujuk kepada Indikator

 • LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH BPKAD TAHUN2015 102

  PENUTUP BAB IV

  Kinerja Utama BPKAD setelah reviu Rencana Strategis ( Renstra ) BPKAD

  Tahun 2013-2018.

  B. Indikator Kinerja Sasaran

  Indikator sasaran adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang

  menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah

  ditetapkan. Indikator sasaran dilengkapi dengan target dan satuannya untuk

  mempermudah pengukuran pencapaian sasaran.

  3.2. CAPAIAN KINERJA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET

  DAERAH

  A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2015

  Pengukuran kinerja dilakukan untuk pengukuran pencapaian

  target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja.

  Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan

  analisis capaian kinerja Pengukuran pencapaian target kinerja

  dilakukan dengan cara :

  7 Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;.

  8 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun

  ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

  9 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan

  target jangka menengah yang terdapat dalam Rencana Strategis

  ( Renstra ) SKPD;

  10 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau

  peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah

  dilakukan;

 • LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH BPKAD TAHUN2015 103

  PENUTUP BAB IV

  11 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

  Dalam mengukur capaian indikator kinerja Badan Pengelola

  Keuangan dan Aset Daerah tahun 2015, didasarkan pada ketentuan

  sebagai berikut :

  1. Angka maksimum capaian setiap indikator kinerja ditetapkan

  sebesar 100%. Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil

  prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih

  dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100.

  Angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian kinerja

  sasaran yang mencapai kurang dari 0% termasuk pada angka

  capaian kinerja sebesar 0.

  2. Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase capaian

  target indikator kinerja adalah :

  3. Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran

  strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas

  capaian indikator kinerja sasaran

  4. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala

  pengukuran ordinal sebagai berikut :

  85 s/d 100 : Sangat Berhasil

  70 s/d < 85 : Berhasil

  55 s/d < 70 : Cukup Berhasil

  0 s/d < 55 : Kurang Berhasil

  Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan

  analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih

 • LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH BPKAD TAHUN2015 104

  PENUTUP BAB IV

  transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya

  kinerja yang diharapkan.

  Tabel 3.1. dan tabel 3.2 berikut ini menyajikan data pencapaian kinerja

  terhadap Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Sasaran yang

  ditabulasikan sebagai berikut :

  Tabel 3.1.

  Indikator Kinerja Utama (IKU),Target, Realisasi dan Capaiannya Tahun 2015

  SASARAN STRATEGIS / INDIKATORKINERJA UTAMA TARGET REALISASI

  CAPAIAN

  Tercapai TidakTercapai

  Meningkatnya pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah

  Nilai pengukuran survey kepuasanmasyarakat Nilai 74 78,575 100%

  Opini BPK terhadap LaporanKeuangan Daerah WTP WTP WTP

  Meningkatnya tertib penatausahaan pengelolaan aset daerah

  Persentase bidang lahan aset daerahyang bersertifikat 10,49% 10,49% 100%

  Persentase aset dan barang daerahterinventarisasi sudah teridentifikasidan terdokumentasi dengan baik

  40% 35% 87,50%

  Dari masing-masing Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut dapat

  digambarkan sebagai berikut :

  1 Nilai pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat

  Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang

  mempunyai kewenangan dalam pengelolaan Keuangan dan Aset

  Kota Malang. Oleh sebab itu Badan Pengelola Keuangan dan Aset

  Daerah Kota Malang harus mampu melayani dan berkerja secara

 • LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH BPKAD TAHUN2015 105

  PENUTUP BAB IV

  profesional, di sisi lain sebagai Pengelola dan sebagai

  Pengadministrasian di bidang Keuangan dan Aset Daerah.

  Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan, maka

  perlu melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan

  publik secara berkala yaitu dengan mengadakan survey kepuasan

  masyarakat sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas

  pelayanan. Pemilihan sampel yang tepat, dianggap dapat mewakili

  pendapat umum yang berkembang dalam masyarkat. Diharapkan

  dengan semakin meningkatnya indeks kepuasan masyarakat atas

  suatu pelayanan berarti semakin baik pula kualitas pelayanan yang

  diberikan.

  Bahwa dalam rangka mengukur tingkat kepuasan masyarakat atas

  pelayanan yang diberikan oleh Badan Pengelola Keuangan dan

  Aset Daerah terhadap pelayanan pengelolaan keuangan dan aset

  daerah dilakukan selain dengan wawancara langsung yaitu dengan

  menyebarkan kuisioner kepada penerima layanan yaitu seluruh

  SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Malang, masyarakat umum

  yang memanfaatkan layanan pengelolaan keuangan dan aset

  daerah. Pengukuran tingkat kepuasan dilakukan terhadap 9

  ( sembilan ) unsur pelayanan; dengan hasil/nilai/Indeks sebesar

  78,575 atau kategori mutu pelayanan B/ Baik.

  Pengukuran atas 14 (empat belas) unsur pelayanan sebagai

  variabel penyusunan indeks kepuasan masyarakat melalui kuisioner

  yang disebar oleh BPKAD tahun 2014 diperoleh nilai IKM sebesar

  76,37, kategorisasi mutu pelayanan BAIK. Sehingga jika

 • LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH BPKAD TAHUN2015 106

  PENUTUP BAB IV

  dibandingkan dengan capaian pada tahun 2014 mengalami

  peningkatan sebesar 2,205%. Pada Tahun 2015, Unsur pelayanan

  yang memperoleh penilaian baik akan diupayakan untuk

  ditingkatkan lagi menjadi sangat baik atau paling tidak

  dipertahankan untuk memperoleh penilaian baik. Unsur

  kemampuan petugas dalam memberikan layanan mendapat nilai

  rata-rata tertinggi diantara unsur pelayanan yang lain, yakni sebesar

  3,200. Hal ini menunjukkan bahwa petugas/aparatur pada Badan

  Pengelola Keuangan dan Aset Daerah telah memiliki kemampuan

  yang memadai. Pembekalan pengetahuan tentang pengelolaan

  keuangan dan aset daerah dilakukan secara formal dan informal,

  baik dengan sharing/diskusi di rapat-rapat internal, pengarahan dari

  pimpinan dan/atau mengirimkan ke/dan/atau melaksanakan

  sosialisasi/bimbingan teknis tentang pengelolaan keuangan dan

  aset daerah.

  Unsur pelayanan yang mendapat nilai terendah adalah unsur

  kesopanan dan keramahan petugas, yakni sebesar 3,040. Hal

  tersebut pada umumnya disebabkan oleh :

  1. Masih kurangnya kesadaran dari SKPD untuk mengelola

  anggaran dengan baik, sehingga terjadi penumpukan berkas

  pencairan di akhir tahun, sehingga secara psikis, rasa lelah dan

  jenuh mempengaruhi layanan yang diberikan petugas layanan;

  2. Dalam hal pelayanan terkait aset daerah lebih banyak terjadi

  karena masih rendahnya pemahaman masyarakat/pengguna ijin

  pemanfaatan tanah/aset daerah tentang regulasi yang ada,

 • LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH BPKAD TAHUN2015 107

  PENUTUP BAB IV

  sehingga sistem dan prosedur serta mekanisme pemberian ijin

  dianggap berbelit dan menyusahkan.

  Upaya-upaya yang dilakukan untuk memperbaiki penilaian atas

  layanan tersebut antara lain :

  1 Melakukan sosialisasi sistem dan prosedur pengelolaan keuangan

  daerah kepada SKPD, khususnya kepada PPK-SKPD dan

  Bendahara Pengeluaran

  2 Melakukan sosialisasi tentang tata cara pencairan dan tertib

  pelaksanaan anggaran yaitu pencairan.penyerapan sesuai dengan

  schedule yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan

  Anggaran ( DPA ) masing-masing SKPD.

  Memenuhi amanat Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang

  Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015; Aksi

  Pelaksanaan E-Government dan Keterbukaan Informasi Publik

  nomor 32 Peningkatan transparansi pengelolaan anggaran daerah,

  BPKAD telah mempublikasikan melalui website antara lain :

  Ringkasan RKA/DPA, Ringkasan RKA-PPKD/DPA-PPKD, Perda

  tentang APBD/P-APBD, dan telah pula mempublikasikan melalui

  media/surat kabar antara lain : Neraca, LRA Tahun 2014 dan

  Ringkasan APBD dan Perubahan APBD Tahun 2015

  2. Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah

  Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

  Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara

  dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan

 • LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH BPKAD TAHUN2015 108

  PENUTUP BAB IV

  Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan

  Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran 2014, yang terdiri dari :

  Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas (LAK),

  Neraca dan Cacatan atas Laporan Keuangan ( CaLK ).

  BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar

  Pemeriksaan Keuangan Negara ( SPKN), yaitu standar yang

  mengharuskan BPK merencanakan dan melaksanakan

  pemeriksaan agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan

  keuangan bebas dari saji material. Suatu pemeriksaan meliputi :

  1) bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan

  dalam laporan keuangan;

  2) penilaian atas penerapan prinsip akuntansi yang digunakan dan

  estimasi signifikan yang dibuat Pemerintah Kota Malang;

  3) penilaian atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-

  undangan;

  4) penilaian atas keandalan sistem pengendalian intern yang

  berdampak material terhadap laporan keuangan; serta

  5) penilaian terhadap penyajian atas laporan keuangan secara

  keseluruhan.

  Sesuai target Tahun 2015, opini Badan Pemeriksa Keuangan

  ( BPK ) terhadap Laporan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2014

  adalah Wajar Tanpa Pengecualian ( WTP ) keempat kalinya setelah

  3 tahun berturut-turut, yaitu tahun 2011, 2012 dan tahun 2013.

  Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah opini audit yang

  akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan

 • LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH BPKAD TAHUN2015 109

  PENUTUP BAB IV

  informasi yang bebas dari salah saji material. Jika laporan

  keuangan diberikan opini ini, artinya auditor meyakini berdasarkan

  bukti-bukti audit yang dikumpulkan dianggap telah

  menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum

  dengan baik, dan kalaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap

  tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap

  pengambilan keputusan.

  Secara umum laporan keuangan telah memenuhi kriteria :

  1) Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan ( SAP );

  2) Kecukupan pengungkapan dalam laporan keuangan;

  3) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;

  4) Efektifitas Sistem Pengendalian Intern yaitu meliputi

  keberadaan aset, kelengkapan bukti dan nilai aset ).

  Sebagaimana agenda reformasi birokrasi Pemerintah Kota

  Malang sesuai Peraturan Walikota Malang Nomor 20 Tahun 2015

  tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Malang

  Tahun 2015 -2019, difokuskan pada empat fokus perubahan yang

  salah satunya adalah reformasi birokrasi yang ditujukan untuk

  mengembangkan atau memperbarui berbagai hal yang sudah baik

  yaitu mempertahankan opini WTP dari Badan Pemeriksa

  Keuangan ( BPK ).

  Berikut adalah beberapa kebijakan Pemerintah Kota Malang

  dalam rangka pengembangan pengelolaan keuangan dan aset

 • LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH BPKAD TAHUN2015 110

  PENUTUP BAB IV

  daerah diharapkan menjadi point penilaian BPK dalam rangka

  mencapai Opini Wajar Tanpa Pengecualian ( WTP) antara lain :

  1) Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan ( SAP ) berbasis

  akrual mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun

  2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun

  2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

  Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah melalui Peraturan

  Walikota Malang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Sistem dan

  Kebijakan Akuntansi;

  2) Pengembangan Sistem Aplikasi Pengelolaan Keuangan

  berbasis Akrual dari basis akuntansi kas menuju basis akuntansi

  akrual;

  3) Sebagai salah satu indikator akuntabilitas dan transparansi

  Pemerintah Daerah adalah kualitas Laporan Keuangan sebagai

  bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD yang

  memenuhi prinsip-prinsip wajar, tepat waktu dan disusun

  sesuai Standar Akuntansi Pemerintah ( SAP ). Maka dalam

  rangka menyusun Laporan Keuangan Tahun 2015 yang

  berbasis akrual, kredibel, tepat waktu dan sesuai SAP, maka

  disusunlah Laporan Keuangan Interim Berbasis Akrual yang

  dilaksanakan pada antar periode pelaksanaan tahun anggaran.

  Laporan Keuangan Interim dapat disusun untuk tujuan tertentu,

  misalnya untuk mengetahui besarnya realisasi anggaran

  sampai periode tertentu, mengetahui posisi keuangan atas

  aset, kewajiban dan ekuitas entitas pelaporan pada suatu waktu

 • LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH BPKAD TAHUN2015 111

  PENUTUP BAB IV

  cut off penyusunan laporan keuangan. Selain itu laporan

  keungan interim Pemerintah Daerah juga sebagai alat evaluasi

  manajemen terhadap sistem akuntansi yang telah

  dilaksanakan, apakah telah menyajikan informasi keuangan

  secara akurat sesuai transaksi yang diinput dalam bentuk buku

  jurnal. Apabila terdapat perbedaan antara transaksi yang

  diinput dan informasi keuangan yang dihasilkan, akan dapat

  segera dilakukan perbaikan dan koreksi sehingga laporan

  keuangan Pemerintah Daerah Tahun Buku 2015 dapat

  disajikan secara wajar.

  4) Peningkatan penatausahaan aset daerah melalui

  pengembangan penataan arsip aset daerah dengan aplikasi

  (melalui SIGMA dan SIPIPT)

  5) Penerapan aplikasi berbasis web based, baik untuk

  pengelolaan keuangan daerah ( melalui e-budgeting, e-

  finance ) maupun pengelolaan aset daerah ( melalui Sistem

  Informasi Manajemen Barang Milik Daerah ( SIMBADA ).

  Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan

  keuangan sesuai dengan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013

  tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis

  Akrual Pada Pemerintah Daerah terdiri atas :

  1) Laporan Realisasi Anggaran;

  2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

  3) Neraca;

 • LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH BPKAD TAHUN2015 112

  PENUTUP BAB IV

  4) Laporan Operasional;

  5) Laporan Arus Kas;

  6) Laporan Perubahan Ekuitas; dan

  7) Catatan Atas Laporan Keuangan.

  3 Persentase Bidang Lahan Aset Daerah Yang Bersertifikat

  Target indikator ini pada tahun 2015 adalah sebesar 10,49% atau

  ( 837 + 30 bidang = 867/8.256 bidang), dengan penambahan

  penerbitan sertifikat sebanyak 30 bidang. Pada tahun 2015 telah

  diterbitkan sebanyak 30 bidang dengan luas 114.954 m.

  Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya realisasi target indikator ini

  tidak dapat diperhitungkan capaiannya secara parsial, karena

  sepenuhnya dipengaruhi oleh proses sertifikasi yang dilakukan di

  BPN, artinya dari 307 bidang lahan yang diajukan proses

  sertifikasinya sampai pada tahun 2018, kecepatan dan realisasi

  sertifikasi atas bidang lahan tidak dapat ditentukan. Namun

  demikian capaian target indikator ini mencapai 100%, dari

  ditargetkan 30 bidang terealisasi 30 bidang. Dikemukakan bahwa

  target capaian jumlah bidang lahan aset yang telah diajukan proses

  sertifikasinya sampai dengan tahun 2018 sebanyak 1.121 bidang

  atau luas 3.412.329 m. Sampai dengan tahun 2015 bidang lahan

  aset yang bersertifikasi sebanyak 867 dengan luas (2.890.123 +

  114.954 = 3.005.077 m. Sehingga perhitungan persentase

  capaian indikator sampai dengan tahun ke 5 (lima ) sebesar :

  1. Bidang Lahan :

 • LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH BPKAD TAHUN2015 113

  PENUTUP BAB IV

  2. Luas Lahan Aset Daerah

  Prosentase lahan aset bersertifikat sebesar :

  1. Luasan Aset

  2. Bidang Lahan

  untuk bidang lahan,

  didapat dari membandingkan bidang luas aset daerah yang sudah

  bersertikat dibanding bidang luas aset seluruh yang dimiliki

  Pemerintah Kota Malang.

  Adapun luas lahan yang bersertifikat disajikan pada tabel 3.2.

  berikut ini.

  Tabel 3.2.

  Data Aset Tanah Pemerintah Kota Malang yang Bersertifikat

  sampai dengan Tahun 2015

  No. Peruntukan

  Jumlah Bidang Luas Tanah ( m2 )

  Tahun2013

  Tahun2014

  s/dTahun2015

  Tahun2013

  Tahun2014

  s/dTahun2015

 • LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH BPKAD TAHUN2015 114

  PENUTUP BAB IV

  1. Pertanian 320 325 325 1.296.948 1.311.609 1.311.609

  2. Pendidikan 205 215 229 619.733 642.777 688.879

  3. Taman 62 64 64 143.469 155.336 155.336

  4. Puskesmas 26 27 28 18.568 18.951 20.011

  5. Kantor 71 74 74 152.106 154.763 154.763

  6. Pasar 29 30 30 142.753 144.634 144.634

  7. Terminal 12 12 12 72.689 72.689 72.689

  8. Makam 18 19 21 83.896 85.580 89.762

  9. Fasilitas Umum 7 11 13 2.816 17.345 33.445

  10. Gedung 14 14 14 53.669 53.669 53.669

  11. Jalan 12 12 12 12.587 12.587 12.587

  12. Lapangan 20 20 21 178.592 178.592 188.772

  13. Rumah Dinas 4 4 4 5.917 5.917 5.917

  14. TPA/TPS 6 6 14 15.964 15.964 48.973

  15 Lain-lain 4 4 4 19.710 19.710 19.710

  JUMLAH 810 837 867 2.819.417 2.890.12