Cover Makalah PLH

download Cover Makalah PLH

of 25

 • date post

  12-Apr-2018
 • Category

  Documents

 • view

  220
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Cover Makalah PLH

 • 7/21/2019 Cover Makalah PLH

  1/25

  MAKALAH PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP

  MASALAH LINGKUNGAN

  Disusun Oleh :

  Koriatul Hidayah 440141204

  !e"uh A#riyadi $20140%0&'

  (ahel )etriana 2*014111$

  +hony I,h-an Satyadi *1124120%

  !o./ idayat 4$0141210$

  UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

  SEMARANG

  2013

 • 7/21/2019 Cover Makalah PLH

  2/25

  DAFTAR ISI

  HALAMAN JUDUL iDAFTAR ISI ii

  BAB I PENDAHULUAN

  A Latarela/an" 1

  (u3usanMasalah 1

  !uuan 1

  Man#aat 1

  BAB IIPEMBAHASAN

  A MasalahLin"/un"anse,ara Glo5al $

  MasalahLin"/un"anse,araNasional 11

  6 MasalahLin"/un"anse,ara lo,al 7/ota Se3aran"8 1&

  BAB III PENUTUP

  A Kesi39ulan 22

  Saran 22

  DAFTAR PUSTAKA

  2

 • 7/21/2019 Cover Makalah PLH

  3/25

  BAB I

  PENDAHULUAN

  1.1Latar Belaka!

  De-asa ini 3asalah lin"/un"an 5anya/ 3enadi 9erhatian /arena

  5entu/ /ehidu9an 5ai/ 9ada 3anusia he-an tu35uh;tu35uhan dan

  or"anis3 lainnya a/an salin" 3e39en"aruhi satu den"an yan" lain dala3

  intera/si yan" uni/den"anlin"/un"an )ada3ulanya3asalahlin"/un"an

  hidu9 3eru9a/an 3asalah ala3i ya/ni 9eristi-a;9eristi-a yan" teradi

  se5a"ai 5a"ian dari 9roses natural )roses natural ini teradi tan9a

  3eni35ul/an a/i5at yan" 5erarti 5a"i tata lin"/un"an itu sendiri dan

  da9at 9ulih /e3udian se,ara ala3i 7ho3eostasi8

  A/an teta9i

  se/aran"3asalahlin"/un"antida/la"ida9atdi/ata/anse5a"ai3asalah yan"

  se3ata;3ata5ersi#atala3i /arena3anusia3e35eri/an#a/tor9enye5a5

  yan" san"atsi"ni./anse,ara

 • 7/21/2019 Cover Makalah PLH

  4/25

  di5uan"/elin"/un"anLi35ahinilah yan"

  3en"a/i5at/an/erusa/anala3/hususnya9adalin"/un"anhidu9>a/tor

  lainya yaitu 9r/e35an"an te/nolo"i yan" se3a/in 9esat se9erti yan"

  /ita/etahui5ah-ase5enarnyasea/dulute/nolo"isudahadaatau3anusiasudah3en""una/ante/nolo"i

  Seseoran"3en""una/ante/nolo"i/arena3anusia5era/alDen"ana/alnyaia

  in"in/eluardari3asalah in"inhidu9le5ih5ai/ le5iha3andanse5a"ainya

  )er/e35an"ante/nolo"iteradi/arenaseseoran"3en""una/ana/alnyadana

  /alnyauntu/3enyelesai/ansetia93asalah yan" dihada9inya

  A. R"#"$aMa$ala%Dari latar 5ela/an" 3a/alahini3en"a35il ru3usan 3asalah se5a"ai

  5eri/ut:18 A9a3asalahlin"/un"anse,ara "lo5al?28 A9a3asalahlin"/un"anse,aranasional?$8 A9a3asalahlin"/un"anse,ara lo,al 7Se3aran"8?

  &. T"'"a

  Dari ru3usan3asalah di atas ada9untuuannyase5a"ai5eri/ut:18 Men"etahui3asalahlin"/un"anse,ara "lo5al28 Men"etahui3asalahlin"/un"anse,aranasional$8 Men"etahui3asalahlin"/un"anse,ara lo,al 7Se3aran"8

  D. Ma(aat Pe"l)$a18 Me35eri/anin#or3asi/e9ada9e35a,atentan"3asalahlin"/un"an28 Men"in"at/an9e35a,aa/an9entin"nya3ena"alin"/un"anhidu9

  4

 • 7/21/2019 Cover Makalah PLH

  5/25

  BAB II

  PEMBAHASAN

  A. Ma$ala%L)!k"!aSe*ara Gl+,al1. Per",a%a )kl)# -e#aa$a !l+,al/

  !elah u3u3 di/etahui salah satu 3asalah ter5esar yan" /ita

  hada9i saat ini adalah 9e3anasan "lo5al 7Glo5al ar3in"8 Da39a/nya

  9ada 5u3i dan /ehidu9an seluruh 3a/hlu/ sun""uh san"at 3ena/ut/an

  A9a yan" 3enadi se5a5 teradinya "lo5al -ar3in" sudah san"at serin"

  di9erde5at/an oleh /o3unitas il3u-an 3edia 5ah/an 9olitisi !eta9isayan"nya /ita 3asih saa terus 3e39er5in,an"/an 9enye5a5 se9utar

  "lo5al -ar3in" 9adahal a/i5at yan" diti35ul/an setia9 hari se3a/in

  nyata dan teru/ur Satu hal yan" 9asti 9enye5a5nya adalah sia9a la"i

  /alau 5u/an /ita u3at 3anusia dan a/i5at dari ini a/an san"at terasa

  Pe#aa$a !l+,al atau Global Warming adalah suatu 9roses

  3enin"/atnya suhu rata;rata at3os#er laut dan daratan u3i Suhu rata;

  rata "lo5al 9ada 9er3u/aan u3i telah 3enin"/at 0'4 @ 01& 6 71$$ @

  0$2 >8 sela3a seratus tahun tera/hir Intergovernmental Panel on

  Climate Change 7I)668 3enyi39ul/an 5ah-a Bse5a"ian 5esar

  9enin"/atan suhu rata;rata "lo5al sea/ 9erten"ahan a5ad /e;20

  /e3un"/inan 5esar dise5a5/an oleh 3enin"/atnya /onsentrasi "as;"as

  ru3ah /a,a a/i5at a/ti

 • 7/21/2019 Cover Makalah PLH

  6/25

  9ele9asan "as /ar5ondio/sida sisa 9e35a/aran /e at3os#er Se/itar 40C

  dari 9olusi /ar5ondio/sida dunia 5erasal dari 9rodu/si listri/ A3eri/a

  Seri/at Ke5utuhan ini a/an terus 3enin"/at setia9 harinya Se9ertinya

  usaha 9en""unaan ener"i alternati# selain #osil harus se"eradila/sana/an !eta9i 3asih 5anya/ dari /ita yan" en""an untu/

  3ela/u/an ini2 P+l"$) Kar,+)+k$)a ar) e#,akara ,e$) "t"k tra$+rta$)

  Su35er 9olusi /ar5ondio/sida lainnya 5erasal dari 3esin /endaraan

  5er3otor A9ala"i /eadaan se3a/in di9er9arah oleh adanya #a/ta 5ah-a

  9er3intaan /endaraan 5er3otor setia9 tahunnya terus 3enin"/at seirin"

  den"an 9o9ulasi 3anusia yan" u"a tu35uh san"at 9esat Sayan"nya

  se3ua 9enin"/ataan ini tida/ dii35an"i den"an usaha untu/ 3en"uran"i

  da39a/

  $ Ga$ Metaa ar) eteraka a erta)a.Gas 3etana 3ene39ati urutan /edua setelah /ar5ondio/sida yan"

  3enadi 9enye5a5 terdinya e#e/ ru3ah /a,a Gas 3etana da9at 5ersal

  dari 5ahan or"ani/ yan" di9e,ah oleh 5a/teri dala3 /ondisi /e/uran"an

  o/si"en 3isalnya di9ersa-ahan )roses ini u"a da9at teradi 9ada usus

  he-an terna/ dan den"an 3enin"/atnya u3lah 9o9ulasi terna/

  3en"a/i5at/an 9enin"/atan 9rodu/si "as 3etana yan" dile9as/an /e

  at3os#er 5u3i4 Akt))ta$ ee,a!a +%+

  Serin"nya 9en""unaan /ayu dari 9ohon se5a"ai 5ahan 5a/u 3e35uat

  u3lah 9ohon /ita 3a/in 5er/uran" A9ala"i hutan se5a"ai te39at 9ohon /ita

  tu35uh se3a/in se39it a/i5at 5eralih #un"si 3enadi lahan 9er/e5unan se9erti

  /ela9a sa-it )adahal #un"si hutan san"at 9entin" se5a"ai 9aru;9aru dunia dan

  da9at di"una/an untu/ 3endaur ulan" /ar5ondio/sida yan" terle9as di

  at3os#er 5u3i

  * Pe!!"aa ""k k)#)a a! ,erle,)%a)ada /urun -a/tu 9aruh tera/hir a5ad /e;20 9en""unaan 9u9u/

  /i3ia dunia untu/ 9ertanian 3enin"/at 9esat Ke5anya/an 9u9u/ /i3ia

  ini 5er5ahan nitro"eno/sida yan" $00 /ali le5ih /uat dari /ar5ondio/sida

  se5a"ai 9eran"/a9 9anas sehin""a i/ut 3e3anas/an 5u3i A/i5at

  6

 • 7/21/2019 Cover Makalah PLH

  7/25

  lainnya adalah 9u9u/ /i3ia yan" 3eresa9 3asu/ /e dala3 tanah da9at

  3en,e3ari su35er;su35er air 3inu3 /itaeri/ut ini a/i5at yan" diti35ul/an oleh teradinya 9e3anasan "lo5al:

  1 Kea)ka er#"kaa a)r la"t $el"r"% ")a

  )ara il3u-an 3e39redi/si 9enin"/atan tin""i air laut di seluruhdunia /arena 3en,airnya dua la9isan es ra/sasa di Antarti/a dan

  Greenland anya/ ne"ara di seluruh dunia a/an 3en"ala3i e#e/

  5er5ahaya dari /enai/an air laut ini Inilah 3un"/in yan" #a/tor 9enye5a5

  ten""ela3nya I5u Kota +a/arta 5e5era9a tahun 3endatan" sesuai den"an

  yan" di9redi/si il3u-an2 Pe)!kata )te$)ta$ ter'a)a ,aa)

  !in"/at teradinya 5adai dan si/lon se3a/in 3enin"/at Di du/un"

  oleh 5u/ti yan" telah dite3u/an oleh 9ara il3u-an 5ah-a 9e3anasan

  "lo5al se,ara si"ni./an a/an 3enye5a5/an teradinya /enai/an

  te39eratur udara dan lautan Hal ini 3en"a/i5at/an teradinya

  9enin"/atan /e,e9atan an"in yan" da9at 3e3i,u teradinya 5adai /uat$ Me"r"a r+"k$) erta)a ak),at !a!al ae

  Diya/ini 5ah-a 3ilyaran 9endudu/ di seluruh dunia a/an

  3en"ala3i 5en,ana /ela9aran /arena #a/tor 3enurunnya 9rodu/si

  9an"an 9ertanian a/i5at /e"a"alan 9anen Ini dise5a5/an oleh

  9e3anasan "lo5al yan" 3e3i,u teradinya 9eru5ahan i/li3 yan" /uran"

  /ondusi# 5a"i tana3an 9an"an4 Mak%l"k %)" tera*a# ke"a%a

  erdasar/an 9enelitian yan" di9u5li/asin di Nature 9ada tahun

  20*0 3endatan" 9enin"/atan suhu da9at 3enye5a/an teradinya

  /e9unahan utaan s9esies Artinya di tahun;tahun 3endatan" /era"a3an

  s9esies 5u3i a/an auh 5er/uran" Na3un se3o"a saa tida/ ter3asu/ di

  dala3nya s9esies 3anusia7 Tulisan di olah dari: planetsave.com

  . Pe))$a La)$a 45+O=on 3eru9a/an "as yan" se,ara ala3i terda9at didal3 at3os#er

  La9isan o=on 3ulai di/enal oleh seoran" il3u-an dari +er3an 6hristian

  >riedri,h S,hon5ein 9ada tahun1&$%

  O=on adalah hasil rea/si antara o/si"en den"an sinar ultra

 • 7/21/2019 Cover Makalah PLH

  8/25

  il3u-an 3ene3u/an adanya lu5an" di la9isan o=on di Antarti/a Lu5an"

  terse5ut 3eru9a/an hasil dari tena"a 3atahari yan" 3en"eluar/an

  radiasi ultra yan" tin""i (adiasi itu 5er9e,ah 3enadi 3ole/ul o/si"en

  se/ali"us 3ele9as/an ato3 5e5as di 3ana seten"ahnya dii/at den"an3ole/ul o/si"en yan" lain untu/ 3e35entu/ o=on La9isan o=on

  3elindun"i 5u3i dari 9a9aran sinar Ultra Eiolet 7UE;8 yan" san"at

  5er5ahaya 5a"i 3a/hlu/ hidu9 di 3u/a 5u3iSedan"/an UE;A 7den"an

  9anan" "elo35an" $1*;400 n38 tida/ disera9 oleh la9isan o=on(adiasi

  UE;A dari sinar 3atahari san"at 5er3an#aat 5a"i /elan"sun"an hidu9

  3a/hlu/ hidu9 di9er3u/aan 5u3i La9isan o=on san"at 9entin" /arena ia

  3enyera9 radiasi ultra 68 yan" 3en"a/i5at/an 3eni9isnya la9isan o=on

  6>6 di"una/an oleh 3asyara/at 3odern den"an ,ara yan" tida/ ter/ira

  5anya/nya 3isalnya:

  A6Kul/as5ahan doron" dala3 9enye35ur 7aerosol8 diantaranya /alen"

  se39rot untu/ 9en"haru3 ruan"an 9enye39rot ra35ut atau

  9ar#u39e35uatan 5usa5ahan 9elarut teruta3a 5a"i /ilan";/ilan" ele/troni/

  Satu 5uah 3ole/ul 6>6 3e3ili/i 3asa hidu9 *0 hin""a 100 tahun dala3

  at3os#er se5elu3 diha9us/an Dala3 -a/tu /ira;/ira * tahun 6>6 5er"era/ nai/

  den"an 9erlahan /e dala3 stratos#er 710 J *0 /38 Mole/ul 6>6 terurai setelah

  8

 • 7/21/2019 Cover Makalah PLH

  9/25

  5er,a39ur den"an sinar UE dan 3e35e5as/an ato3 KLO(IN Ato3 /lorin ini

  5eru9aya 3e3usnah/an o=on dan 3en"hasil/an LUANG OON )eni9isan

  la9isan o=on a/an 3enye5a5/an le