Contoh Surat Permohonan Lokasi Biopori

of 2 /2

Embed Size (px)

description

Contoh Surat Permohonan Lokasi Biopori

Transcript of Contoh Surat Permohonan Lokasi Biopori

 • Jakarta, Maret 2015

  KepadaYth

  Bapak/IbuPimpinan PAUD[NAMAPAUD][ALAMAT]

  Ditempat,

  Perihal:PermohonanKuliah PraktekLapangan Pembuatan Biopori(Lubang resapanair)

  Dengan Hormat,

  DilatarbelakangidaricitacitaUniversitasBinaNusantarauntukmenghasilkanlulusanyangtidakhanyamemilikik

  emampuandankeahliandibidangteknologidanpengetahuan,tetapijugamemilikikepribadiandankarakteryan

  gbaik,pekaterhadapmasalahsosialdancintaakanlingkunganhidup,makamelaluiPraktekmatakuliahCharacte

  rBuildingPancasila(PembentukanKarakter)diharapkankamibisamenerapkanpengetahuandikelasyangtidakdalamben

  tuksekedar teori saja.

  AdapunmaksuddantujuankamimenuliskansuratiniadalahmemohonbantuankepadaBapak/Ibuberkenanme

  nerimakamiuntukmembuatlubangbiopori(resapanair)sebanyak10buahdiPAUDyangBapak/Ibupimpin.Dala

  mJangkawaktuselama6minggumulaidariBulanOktobers/dpertengahanNovember2014,dimanasetiapming

  gunyakamimelakukankegiatansebanyak1kali,untukpelaksanaandilapanganakanmenyesuaikandenganJad

  walkuliahkami dankondisiyangadadiPAUD.

  Padakegiataninikamisangatberharapsekaliagarkamibisamendapatkanbimbingandanarahandaribapak/ibu

  Gurusekalian,agar kamibisa betulbetulmemahamibagaimanabisamenjadisebuah pribadiyangbaik

  DemikianlahPermohonaninikamisampaikan, atas perhatiandankesediaanyakamiucapkanterimakasih.

  HormatKami

  ( )

  KetuaKelompok

  Anggota:

  1.

  2.

  3.

  Dst