Contoh Soal Tes CPNS Tes Wawasan Kebangsaan

download Contoh Soal Tes CPNS Tes Wawasan Kebangsaan

of 49

Embed Size (px)

Transcript of Contoh Soal Tes CPNS Tes Wawasan Kebangsaan

 • 7/25/2019 Contoh Soal Tes CPNS Tes Wawasan Kebangsaan

  1/49

  Contoh Soal Tes CPNSTes Wawasan Kebangsaan (TWK)

  1. Negara Republik Indonesia sebagai negara yang memiliki aneka ragam budaya, adat istiadat, suku perlu dijaga dan

  diormati sebab bangsa indonesia merasa dirinya!.". Tidak dapat dipisakan satu sama lain

  #. $apat idup sendiri

  %. &ampu memenui kebutuannya

  $. 'aling tinggi derajatnya

  . &emerlukan bantuan

  . Keanekaragaman suku bangsa dalam negara endaknya diarakan untuk!.

  ". &en*iptakan suatu kestabilan dalam mempertaankan keamanan bangsa dan negara

  #. &en*iptakan kerukunan idup menuju masyarakat adil dan makmur

  %. &en*iptakan persaudaraan yang menuju pada persamaan baasa dan adat istiadat daera

  $. &enjaga kelestariannya. &en*iptakan kestabilan dalam memperkuat kepentingan nasional

  +. 'edoman dasar dalam mengatur keidupan penyelenggaraan ketatanegaraan Negara dalam berbagai bidang

  keidupan yang meliputi politik, ekonomi, sosial budaya dan pertaanan keamanan merupakan pengertian !

  ". Negara

  #. $asar Negara

  %. Konstitusi

  $. Konensi

  . Traktat

  -. "turanaturan yang timbul dan terpeliara dalam praktik oenyelenggaraan Negara meskipun tidak tertulis disebut

  !

  ". konstitusi

  #. yurisprudensi

  %. ukum dasar

  $. konensi

  . trakta

  /. 'erwujudan 0'an*asila sebagai dasar Negara dalam keidupan kenegaraan nampak dalam ..

  ". sikap dan perilaku anggota masyarakat

  #. adat istiadat dan kebiasaan masyarakat%. peraturan perundangundangan

  $. sistem sosial yang berbeda

  . pandangan idup dan kepribadian bangsa

  . Negara Kesatuan Republik Indonesia adala Negara yang berdasarkan 'an*asila. 2al ini dapat disimpulkan dari !

  ". 3upersemar 11 &aret 141

  #. 'embukaan 55$ 14-/ alinea 1

  %. 'embukaan 55$ 14-/ alinea -

  $. $ekrit 'residen

  . #atang Tubu 55$ 14-/

  6. Timbulnya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam prakteknya terjadi dengan *ara !

 • 7/25/2019 Contoh Soal Tes CPNS Tes Wawasan Kebangsaan

  2/49

  Tes Wawasan Kebangsaan TWK (Jumlah Soal: 30)

  http://www.soalcpns.com/
 • 7/25/2019 Contoh Soal Tes CPNS Tes Wawasan Kebangsaan

  3/49

  1. Zaman hiu! te"tua #ang be"langsung $i"a%$i"a 3&0 'uta tahun lalu an suah aa $ehiu!an se!e"ti

  binatang $eil #ang tia$ be"tulang bela$ang 'enis i$an am!ibi an "e!til isebut ....

  *. Zaman a"$hai$um

  +. Zaman !aleo,oi$umC. Zaman meso,oi$um

  -. Zaman neo,oi$um

  . Zaman $aino,oi$um

  /. Salah satu hal #ang menanai imulain#a Zaman batu tua (!alaeolithi$um) aalah ....

  *. manusia masih hiu! be"!inah%!inah (nomaen)

  +. be"langsung $u"ang lebih /0.000 silam

  C. telah be"oo$ tanam atau masa menghasil$an ma$anan (oo%!"ouing)

  -. membuat an meninggal$an $ebua#aan #ang te"buat a"i batu%batu besa"

  . !embuatan alat%alat batu #ang suah iasah an iu!am

  3. Salah satu !eninggalan%!eninggalan !aa masa Pe"unagian (masa $emahi"an te$ni$) #aitu .....

  *. enhi"

  +. Sa"$oagus

  C. Punen be"una$

  -. *"a%a"a megaliti$

  . Ne$a"a

  &. 2ua%gua batu $a"ang atau e"u$ #ang iguna$an sebagai tem!at tinggal manusia !u"ba !aa ,aman

  esolithi$um isebut ....

  *. Pebble

  +. K'o$$enmoinge"

  C. *b"is sous "ohe

  -. ahe ou"te

  . oabin

  4. Tugu a"i batu tunggal #ang ii"i$an untu$ u!aa"a !engho"matan "oh nene$ mo#ang !eninggalan ,aman

  egalithi$um inama$an ....

  *. Wa"uga

  +. Sa"$oagus

  C. -olmen

  -. enhi". o$o

  5. +e"i$ut ini #ang tia$ te"masu$ lata" bela$ang timbuln#a !e"lawanan Pattimu"a alam melawan 67C a"i

  segi e$onomi aalah .....

  *. sistem !en#e"ahan sea"a !a$sa

  +. $ewa'iban $e"'a blanong

  C. !en#e"ahan ata! an gaba%gaba !en#e"ahan i$an asin eneng an $o!i.

  -. !engi"iman o"ang%o"ang alu$u untu$ inas milite" $e +ata8ia

  . be"ea"n#a uang $e"tas #ang men#ebab$an "a$#at alu$u tia$ a!at mengguna% $ann#a untu$

  $e!e"luan seha"i%ha"i $a"ena belum te"biasa.

  9. Sebab% sebab !e"lawanan -i!onego"o te"haa! +elana i og#a$a"ta anta"a lain sebagai be"i$ut

 • 7/25/2019 Contoh Soal Tes CPNS Tes Wawasan Kebangsaan

  4/49

  Tes ;ntele'ensi

 • 7/25/2019 Contoh Soal Tes CPNS Tes Wawasan Kebangsaan

  5/49

  1. Wanita : Keba#a = P"ia : ....

  *. Se!atu

  +. +a'u

  C. To!i-. Jas

  . Ja$et

  /. Nu"i : +u"ung = Nila : ......

  *. ang$u$

  +. ;$an

  C. *>ua"ium

  -. a"ah

  . Kolam

  3. Pute"a : Pute"i = -ewa : ....*. +iaa"i

  +. Ka#angan

  C. -ewi

  -. ?esi

  . Ni"wana

  &. Panas : -ingin = Su$a : .......

  *. Senang

  +. +e$e"'a

  C. Te"tawa

  -. -u$a

  . 2eti"

  4. Sang$u"iang : Suna = ....

  *. 7ei!us : #unani

  +. ?angawa"sita : 'awa

  C. imala#a : ne!al

  -. 2angga : ;nia

  . Tensing : tibet

  5. Selamat : +aha#a : hati%hati : ....*. ?a'in : malas : be"latih

  +. ?amah : musuh : beni

  C.

 • 7/25/2019 Contoh Soal Tes CPNS Tes Wawasan Kebangsaan

  6/49

  Tes Ka"a$te"isti$ P"ibai TKP ( Jumlah Soal: 10 Soal)

 • 7/25/2019 Contoh Soal Tes CPNS Tes Wawasan Kebangsaan

  7/49

  1. am!i" semua !egawai i $anto" instansi +ui meminta uang tana te"ima$asih atas !engu"usan su"at

  te"tentu. Paahal menu"ut !e"atu"an $anto" hal itu tia$ i!e"boleh$an ma$a sa#a B..

  *. ;$ut mela$u$ann#a $a"ena "e$an%"e$an $anto" 'uga mela$u$ann#a

  +. ela$u$ann#a han#a 'i$a te"!a$sa membutuh$an uang tambahan untu$ $e!e"luan $elua"ga sebab ga'i$anto" $eil

  C. Te"$aang i$ut mela$u$an hal te"sebut

  -. +e"usaha semam!un#a untu$ tia$ mela$u$ann#a

  . Tia$ ingin mela$u$ann#a sama se$ali

  /. *na aalah seo"ang a!ote$e" #ang be$e"'a i a!ote$. Suatu $eti$a aa seo"ang !embeli #ang ingin

  membeli obat%obatan te"tentu #ang ha"us mengguna$an "ese! o$te" $a"ena bisa membaha#a$an $esehatan.

  Namun ia tia$ mem!un#ai "ese! itu an mema$sa ingin membelin#a. +ah$an ia membe"i$an se'umlah

  uang $e!aa *na aga" mau membe"i$an obat te"sebut. *!a #ang sebai$n#a *na la$u$an

  *. Sa#a membe"i$an obat te"sebut $e!aan#a toh ta$ aa #ang tahu

  +. Sa#a "agu%"agu $e!utusan a!a #ang sa#a ambilC. Sa#a be"$onsultasi $e!aa "e$an se'awat ulu

  -. Sa#a menola$n#a engan manta!

  . Sa#a mene"ima uang te"sebut an membe"i$an obatn#a

  3. -alam suatu !e"temuan atau "a!at teman *na mela$u$an $eu"angan absensi. ang *na la$u$an

  aalah ......

  *. embia"$ann#a sa'a

  +. ela!o"$ann#a !aa !im!inanD$etua "a!at

  C. embe"itahu$an !aa teman te"e$at

  -. -iam sa'a !u"a%!u"a tia$ lihat

  . ;$ut%i$utan mela$u$ann#a $emuian bolos a"i "a!at

  &. *na iminta oleh -i"e$tu" !e"usahaan untu$ men'ai $etua se$aligus !enanggung'awab sebuah tim i

  $anto" *na !aahal *na me"asa belum !antas sebab masih aa mana'e" #ang *na angga! mam!u. Si$a!

  #ang ha"us *na la$u$an aalah ......

  *. enola$ !e"mintaan i"e$tu" te"sebut

  +. em!e"timbang$an !e"mintaan te"sebut an minta sa"anDmasu$an a"i mana'e" *na

  C. ene"ima !e"mintaan te"sebut engan senang hati

  -. enola$ !e"mintaan an mengusul$an mana'e" *na sa'a $e!aa -i"e$tu"

  . ene"ima tawa"an te"sebut aga" *na bisa nai$ 'abatan se'a'a" mana'e" *na

  4. Seo"ang sta ?- i sebuah instansi menawa"$an $e!aa *na bahwa *na bisa ite"ima sebagai

  $a"#awan i !e"usahaan te"sebut. Namun *na imintai se'umlah ana aga" !"oses te"sebut be"'alan lana".

  Si$a! *na aalah .....

  *. embe"i$an ana te"sebut asal *na bisa be$e"'a i !e"usahaan itu

  +. enola$ tawa"an itu an menoba melama" engan a"a #ang bai$Di$ut sele$si

  C. em!e"timbang$an tawa"an itu

  -. ela!o"$an ulah ?- itu $e!aa !im!inan !e"usahaan

  . ene"ima tawa"an itu toh tia$ aa o"ang #ang tahu

  5. Sebagian "e$an *na !ulang lebih awal se$ita" 30 menit a"i 'awal $anto". Si$a! *na....

  *. ;$ut !ulang sa'a+. embia"$an me"e$a !ulang ulu $a"ena !e$e"'aan *na belum selesai

 • 7/25/2019 Contoh Soal Tes CPNS Tes Wawasan Kebangsaan

  8/49

  Kuni Jawaban

 • 7/25/2019 Contoh Soal Tes CPNS Tes Wawasan Kebangsaan

  9/49

  Jawaban Tes Wawasan Kebangsaan:

  1. +. Zaman !aleo,oi$um

  /. *. manusia masih hiu! be"!inah%!inah (nomaen)

  3. . Ne$a"a&. C. *b"is sous "ohe

  4. -. enhi"

  5. -. !engi"iman o"ang%o"ang alu$u untu$ inas milite" $e +ata8ia

  9. . +elana be"usaha menguasai !eme"intahan og#a$a"ta te"masu$ $e"aton

  E. C. Sosialisme

  F. *. ei'i Tenno

  10. +. Kong"es (*ll ;nian National Cong"es) 1EE4

  11. C. $eaulatan esi" belum ia$ui oleh ;ngg"is

  1/. C. Timbuln#a $aum te"!ela'a" #ang be"!aham moe"n sehingga me"e$a mengetahui a!a itu libe"alisme

  nasionalisme an emo$"asi

  13. *. Pe"n#ataan

 • 7/25/2019 Contoh Soal Tes CPNS Tes Wawasan Kebangsaan

  10/49

  1PENGETAHUAN UMUMUntuk soal nomor 1 sampai dengan nomor 5, pilihlah satu jawaan

  !ang paling tepat1"Undang

  undang pemerintah daerah !ang pertama erlaku di #ndonesiasetelah $amankemerdekaan !ang dikeluarkan pada tanggal %& Nopemer 1'(5adalah)A"UU No" 1 tahun 1'(5*"UU No" % tahun 1'(5+"UU No" & tahun 1'(5"UU No" ( tahun 1'(5E"UU No" 5 tahun 1'(5%"

  Agama dapat dilihat seagai salah satu sumer nilai !ang adadalam mas!arakat, seperti !angdapat kita lihat dalam studi Ma- .eer mengenai sekte+al/inisme, !ang erarti ahwa)A"Agama satu

  satun!a sumer nilai !ang dipedomani mas!arakat

  *"Agama adalah sesuatu !ang pantas dan erharga+"Agama dapat mempengaruhi perilaku orang"Manusia erhasrat menguasai alamE"Tanpa agama, gamaran tentang apa !ang diinginkan tidak mungkinada

  &"

 • 7/25/2019 Contoh Soal Tes CPNS Tes Wawasan Kebangsaan

  11/49

  Pada AP*N tahun 1'''0% terdapat uraian sumer pendapatandan elanja negara seperti)1"

  Hiah%"Pema!aran ungan uang&"Pajak perdagangan internasional("*agian pemerintah atas laa *UMNari uraian terseut, !ang termasuk sumer pendapatan negaraadalah """""""""A"1, %, &, dan (*"1, &, dan (+"1, %, dan &"%, & dan (E"1 dan %

  ("#stilah Pan2asila pertama kali dikemukakan oleh)A"Mr" Muhammad 3amin pada tanggal %' Mei 1'(5 dalam sidang*PUP4#*"Mr" Muhammad 3amin pada tanggal 1 uni 1'(5 dalam sidang*PUP4#+"

  #r" 6oekarno pada tanggal %' Mei 1'(5 dalam sidang *PUP4#"#r" 6oekarno pada tanggal 1 uni 1'(5 dalam sidang *PUP4#E"#r" 6oekarno pada tanggal 1 uni 1'(5 dalam sidang PP4#5"Negara

  negara arat seperti #nggris dan Amerika 6erikat mengenal doktrin

  politik luar negeri

 • 7/25/2019 Contoh Soal Tes CPNS Tes Wawasan Kebangsaan

  12/49

  !ang er2irikan)A"emo2rati2 pea2e, Good Go/ernan2e, Ethi2al 7oreign poli2!

  *"emo2rati2 pea2e, Ethi2al 7oreign poli2!, Humanitarian #nter/ention+"Good Go/ernan2e, Human 8ight, Humanitarian #nter/ention"Ethi2al 7oreign poli2!, Good Go/ernan2e, Human 8ightE"Humanitarian #nter/ention, emo2rati2 pea2e, Good Go/ernan2e%Untuk soal nomor 9 sampai dengan nomor 1:, pilihlah jawaan!ang enar dengan menggunakanpetunjuk di awah ini)A"ika jawaan 1, % dan & enar"*"ika jawaan 1 dan & enar+"ika jawaan % dan ( enar"

  ika jawaan han!a ( !ang enarE"ika jawaan semuan!a enar9"Prinsip

  prinsip !ang terkandung dalam emokrasi Pan2asila adalah)1"Pemerintah erdasar atas hukum

  %"Peradilan !ang eas dan merdeka dari pengaruh kekuasaanlegislati/e&"Prinsip multi partai("6istem pemerintahan parlementer:"4ewenangan Pro/insi seagai aerah ;tonomi seagaimana diatur

  dalam Pasal & Peraturan

 • 7/25/2019 Contoh Soal Tes CPNS Tes Wawasan Kebangsaan

  13/49

  Pemerintah Nomor %5 tahun %1, men2akup kewenangandiantaran!a)1"

  4ewenangan dalam idang pemerintahan !ang ersi

 • 7/25/2019 Contoh Soal Tes CPNS Tes Wawasan Kebangsaan

  14/49

  Pengurangan dana alokasi khusus1"6ikap

  2hau/inisti2ertentangan dengan ajaran Pan2asila, terutama sila )1"4elima%"4edua&"4eempat("4etiga&11"Pada Hari Proklamasi tanggal 1: Agustus 1'5', Presiden 6oekarnomen!ampaikan Pidato !angdieri udul >Penemuan 4emali 8e/olusi 4ita? atau iasa diseutMani

 • 7/25/2019 Contoh Soal Tes CPNS Tes Wawasan Kebangsaan

  15/49

  3ang termasuk peran koperasi terhadap peningkatan kemakmuranrak!at adalah)1"

  Men2iptakan dan memperluas lapangan pekerjaan%"Pen!elenggara kehidupan ekonomi se2ara demokratis&"Men2iptakan pela!anan umum dan kesejahteraan mas!arakat("Menumuhkan in/estor menanamkan modaln!a1("6ejak Pemerintah #ndonesia menguah keijakan 4urs, !angseelumn!a >mengikat? di erapemerintahan 6oeharto, kini keijakan 4urs #ndonesia telahmengalami peruahan !ang 2ukupsigni

 • 7/25/2019 Contoh Soal Tes CPNS Tes Wawasan Kebangsaan

  16/49

  peredaan" Peredaan itu diseakan oleh eerapa hal seagaierikut, ke2uali)1"

  4eadaan geogra

 • 7/25/2019 Contoh Soal Tes CPNS Tes Wawasan Kebangsaan

  17/49

  4eeradaan ewan Perwakilan aerah @P sangat diperlukandan se2ara tegas terdapatdalam UU 1'(5 hasil amandemen kedua"

  6E*A*Anggota P8 selama ini dipandang kurang ertanggung jawadalam memperhatikankepentingan daerah"1'"Pemerintah saat ini semakin mendapat tekanan untukmen!elesaikan semua permasalahanhukum6E*A*4ekuasaan pemerintah dalam idang !udikati< menurut UU 1'(5pas2a amandemen semakindiatasi%"Produk omestik *ruto @P* di negara

  negara sedang erkemang umumn!a leih esar daripada Produk Nasional *ruton!a @PN*6E*A*alam menghitung GNP dengan 2ara0metode produksi, !ang

  dihitung adalah nilai tamah tiapindustri0produksi"%1"Pemerintah epang mendorong terentukn!a *PUP4# seagailangkah awal persiapankemerdekaan #ndonesia6E*A*epang tidak ingin #ndonesia kemali lagi jatuh ke tanganpemerintah 4olonial *elanda

  %%"Hak asasi manusia ialah hak

  hak !ang erhuungan dengan keutuhan manusia, aik !angersi

 • 7/25/2019 Contoh Soal Tes CPNS Tes Wawasan Kebangsaan

  18/49

 • 7/25/2019 Contoh Soal Tes CPNS Tes Wawasan Kebangsaan

  19/49

  Guernur dan *upati0.alikota merupakan jaatan politik di daerah%'"

  Pada tahun 1':1 dalam 4TT A6EAN ## di 4ualalumpur, Negara

  negara di kawasan A6EANmen!atakan ahwa wila!ahn!a merupakanCone o< pea2e,

 • 7/25/2019 Contoh Soal Tes CPNS Tes Wawasan Kebangsaan

  20/49

  6istem sentralisasi han!a tepat digunakan dalam Negara kesatuanseperti #ndonesia9

  &&"6emua anggota P8 memiliki ke2akapan !ang sama terhadapidang tugas maupunpengelompokan tugas"6E*A*Anggota P8 harus mampu memuat ran2angan peraturandaerah, mengadakan pengawasan,mengadakan pen!elidikan dan mengajukan pern!ataan pendapat"&("Teori keunggulan komparati< menjelaskan ahwa semua negaraias memetik man

 • 7/25/2019 Contoh Soal Tes CPNS Tes Wawasan Kebangsaan

  21/49

  sampai terjadi keseimangan di pasar /aluta asing"&:"4operasi di #ndonesia menjadi sendi perekonomian Negara

  6E*A*+iri mas!arakat #ndonesia adalahmas!arakat !ang ergotong ro!ong&="Asas nonretroakti< tidak erlaku dalam hukum pidana6E*A*alam hukum pidana erlaku asas legalitas&'"i sejumlah daerah terjadi kasus pilkada !ang menunjukkan ahwatingkat kedewasaanmas!arakat dalam erdemokrasi elum matang"6E*A*7ungsi pendidikan politik !ang diperankan oleh partai politik elumerjalan e

 • 7/25/2019 Contoh Soal Tes CPNS Tes Wawasan Kebangsaan

  22/49

  Peringkat"Peningkatan

  E"Urutan(%"8EN+ANA ) PEBA46ANAAN ) EFABUA6#A"+ita

  2ita ) Tindakan ) 8enungan*"+ita

  2ita ) Perjuangan ) 6ukses+"Proposal ) Persetujuan ) Program"Masa lalu ) Masa sekarang ) Masa depanE"Awal ) Akhir ) TengahPemahaman .a2ana

  alam e/olusi uda!a, penghargaan manusia terhadap adann!aergerak dari awah ke atas">*agian awah adan kita? menurut Niet$s2he adalah !angmenghamat jalann!a mutasi dari otak"Perlu diketahui ahwa perasaan dan nurani juga ersema!am diotak, meskipun iasa kita katakanaahwa perasaan erasal dari hati @dalam arti non

  anatomis" Manusia senantiasa harus selalu erusaha

  memadukan antara pikiran !ang ersema!am di otak denganperasaan !ang erasal dari hati untukmenjadi leih 2erdas, leih ari< dan leih erada"Pangkal dari segala kesulitan !ang dihadapi manusia sekarang,adalah karena an!akn!amanusia !ang ermuka dua" Pada hakekatn!a mereka adalaha/id!a @ignoran2e, kurang 2erdas, kurangerada atau kurang erpendidikan, !ang se2ara eu

 • 7/25/2019 Contoh Soal Tes CPNS Tes Wawasan Kebangsaan

  23/49

  gejala elum erkompeten untuk merdeka" Pada awalkemerdekaan hal itu tidak kentara, karena interaksi gloal masih

  kurang dan pengaruh internasionalelum egitu terasa, walaupun pendiri

  pendiri angsa kita sadar akan hal itu, dan erusahamen2erdaskan angsa ini dengan sekuat tenaga"6angat disa!angkan ahwa usaha dari pendiri

  pendiri angsa ini tidak dilanjutkan dengan sekuattenaga seperti dulu, karena pemimpin

  pemimpin kita pada saat ini tidak egitu peduli terhadapke2erdasan dari rak!atn!a" 8ak!at !ang sudah /id!a sukardiperda!a dan erani eroposisi, sedangkan!ang a/id!a tidak kritis, tidak tahu hak

  hakn!a dan tidak mau dierda!akan, sehingga para pemimpindapat erkuasa leih lama"Gejala

  gejala a/id!a dapat kita lihat di sekitar kita, misaln!a, ramai orangeri2ara tentangsuatu masalah padahal mereka tidak tahu persoalan !angseenarn!a" 4ekerasan dengan mudah dipakaikarena kosa kata untuk erargumentasi sudah hais" Hingar ingerPemilu aru kelihatan menarik kalau=sudah ada artis pendukung !ang ern!an!i, ukan karena programpolitik partai !ang menarik untuk

  disimak"#ronisn!a adalah orang sudah tidak dapatlagi memedakan antara rasa keadilan danke2emuruan so2ial" 6ikap anti korupsi dianggap rasa 2emuruakan keka!aan seseorang, selanjutn!aorang dengan mudah sekali diajak men!impang dan melanggar hak

  hak orang lain asalkan ada unsurekekerasan dan imalan !ang ditawarkan"

 • 7/25/2019 Contoh Soal Tes CPNS Tes Wawasan Kebangsaan

  24/49

  Akhirn!a a/id!a melahirkan wawasan sempit, !ang men!eakantimuln!a

 • 7/25/2019 Contoh Soal Tes CPNS Tes Wawasan Kebangsaan

  25/49

  E"Fid!a(5"

  Menurut penulis, pokok dari segala kesulitan !ang dihadapi olehangsa ini adalah, karena)A"4urang 2erdas, kurang erada, kurang erpendidikan*"Menentang ketidakadilan+"Tidak erda!an!a orang a/id!a"Mas!arakat !ang /id!a sukar diper2a!aE"6emua enar(9"199, =(, (&, %% ,"""""""""A"11 *"1%

  +"11"1%E"'(:""""""", """""", %, 1%, %(, 19, %=, %(A"

  = dan 19*"% dan %=+"&% dan %("' dan &E"1= dan 1

  '

 • 7/25/2019 Contoh Soal Tes CPNS Tes Wawasan Kebangsaan

  26/49

  (="Tiga orang dieri tugas" Masing

  masing dari mereka dia!ar 8p" :5,

  8p" 1,

  8p" 1%5,

  tiapjamn!a" Mereka menerima 8p" 9&",

  setelah men!elesaikan tugas terseut" *ila merekaekerja : jam dalam sehari, erapa minggukah !ang diperlukanuntuk men!elesaikan tugasterseut @1 minggu 9 hariA"( minggu*"5 minggu+"9 minggu

  ": mingguE"= minggu('"ika sisi ujur sangkar sama dengan alas segitiga, maka luas angungan di awah ini adalah)A"A

  %*"50% a%

  +"(0& a%

  "&0% a%

  E"

  50( a

 • 7/25/2019 Contoh Soal Tes CPNS Tes Wawasan Kebangsaan

  27/49

  %

  5"ika jari

  jari lingkaran A panjangn!a setengah lingkaran *, maka erapapersenkah luas lingkaran* dari luas lingkaran A @diketahui luas lingkaran Ir%

  A"%5J

  *"&J+"&9J"(JE"5J51"6eagian A adalah N" N ukan U" 6eagian A ukan* adalah U" 6emua N, *, dan U adalah AK jadi)A"6emua A adalah U ukan **"6emua A adalah N ukan U+"6emua A ukan N ukan *"6eagian A ukan U, ukan *, ukan N

  E"6eagian A adalah U dan *, ukan N5%": - :,& L 9 - ("9 15 - %"5 """""""""A"%=9,'*"%=5,1+"

  %,&%

 • 7/25/2019 Contoh Soal Tes CPNS Tes Wawasan Kebangsaan

  28/49

  ":9(E"

  &55,95&"ua uah aja !ang erpenampang lingkaran masing

  masing mempun!ai jari

  jari 1 2m dan,9%5 2m" *erapakah eda diameter antara kedua penampangterseutA",:5 2m*"1,:5 2m+",=:5 2m"1,55 2mE",::5 2m

  aaa15("6emua pen!elam adalah perenang, sementara pen!elam adalahpelaut,A"6ementara pelaut adalah perenang*"

  6ementara perenang ukan pen!elam+"6emua pelaut adalah perenang"6ementara pen!elam ukan pelautE"6ementara pen!elam ukan perenang55"*ila A *, maka A tidak sama dengan +" *ila P A, maka)

  A"

 • 7/25/2019 Contoh Soal Tes CPNS Tes Wawasan Kebangsaan

  29/49

  *ila P +, maka P **"*ila P +, maka P tidak sama dengan A

  +"*ila P +, maka P tidak sama dengan *"*ila P +, maka P A*E"Tidak ada !ang enar59"6emua !ang ergelar #r", hidup dengan makmur" 6eagian !angergelar #r" melakukan kegiatanwirausahaA"6emua wirausahawan !ang ergelar #r"*"6emua wirausahawan makmur ergelar #r"+"6emua wirausahawan !ang hidupn!a makmur ergelar #r""6emua #r" !ang hidupn!a makmur adalah wirausahawanE"

  6emua #r" !ang wirausahawan hidup dengan makmur5:"ika pern!ataan) >6emua dokter adalah laki

  laki? adalah salah, maka """A"6ementara dokter adalah laki

  laki

  *"6ementara laki

  laki adalah ukan dokter+"6ementara dokter adalah ukan laki

  laki"

  Tidak ada dokter !ang ukan laki

 • 7/25/2019 Contoh Soal Tes CPNS Tes Wawasan Kebangsaan

  30/49

  lakiE"

  Tidak ada kesimpulan !ang enar5="6eagian pejaat mempun!ai kedudukan mulia" 6emua !angmempun!ai kedudukan mulia isamendatangkan hartaA"6eagian pejaat tidak mempun!ai kedudukan mulia*"6eagian !ang isa mendatangkan harta adalah pejaat+"6eagian !ang mempun!ai kedudukan mulia adalah pejaat"6eagian pejaat tidak ias mendatangkan hartaE"6emua pejaat mempun!ai kedudukan mulia5'"Mahasiswa !ang oleh ikut ujian adalah !ang hadir minimal :5Jdari hari kuliah" 3usu