Cara Yahudi Mendidik Anak Menjadi Bijak

download Cara Yahudi Mendidik Anak Menjadi Bijak

of 38

 • date post

  03-Feb-2018
 • Category

  Documents

 • view

  240
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Cara Yahudi Mendidik Anak Menjadi Bijak

 • 7/21/2019 Cara Yahudi Mendidik Anak Menjadi Bijak

  1/38

  Cara Yahudi mendidik anak menjadi bijakMay 27, '10 4:15 AMfor everyone

  Tanpa bermaksud untuk menyanjungi tentang orang Israel dan atau orang Yahudi, saya

  ingin berbagi informasi yang saya peroleh dari membaca terjemahan H. Maaruf Bin Hj

  Abdul adir !seorang guru besar dari "ni#ersiti Massachuset "$A tentang penelitian yang

  dilakukan oleh %r.$tephen &arr 'eon. (enelitian %r. 'eon ini adalah tentangpengembangan kualiti hidup orang Israel atau orang Yahudi.

  Mengaa Yahudi !ijak"

  #e$e%ah berada & $ahun di (rae% kerana menja%ani hou(eman(hi di beberaa ho(i$a% di (ana ,ada beberaa erkara yang menarik daa$ (aya erha$ikan un$uk dijadikan $e(i( ini, iai$u)Mengaa Yahudi !ijak")* Memang $idak daa$ dinafikan ramai +endikiaan berbang(a Yahudi,dari (ega%a bidang, -ngineering, mu(ik, (ain$i( dan yang a%ing heba$ ia%ah bidang erniagaan,dimana ia memang a%ing $er(ohor* .amir 70/ erniagaan di dunia dikua(ai o%eh kaum Yahudi,dari ko(me$ik, akaian, emakanan, (enja$a, erho$e%an, erfi%eman di .o%%yood dan

  (ebagainya*

  e$ika $ahun kedua, akhir bu%an e+ember 130 dan (edang (aya menghi$ung hari un$uk u%angke Ca%ifornia (aya $erfikir aakah (ebab nya kaum Yahudi begi$u in$ar" enaa $uhan memberike%ebihan keada mereka" Aakah ini (ua$u kebe$u%an" A$au o%ah manu(ia (endiri" Adakah bijakbo%eh dijana" #eer$i ki%ang enge%uaran"

  Maka (aya on $ergerak membua$ $e(i( un$uk hd (aya, di(aming kebaikan un$uk uma$ (ejaga$dan daa$ hidu (e+ara harmoni* n$uk enge$ahuan anda $e(i( yang (aya %akukan ini mengambi%ma(a hamir %aan $ahun, ini kerana un$uk mengumu%kan da$a6da$a yang (e$ea$ mungkin*

  An$ara da$a6da$a yang (aya kumu%kan ia%ah emakanan, ada$ re(am, ugama, er(iaan aa%un$uk me%ahirkan uria$ dan (ebagainya dan da$a da$a $adi (aya +uba bandingkan dengan bang(adan kaum kaum %ain*

  Mari%ah ki$a mu%akan dengan er(iaan aa% me%ahirkan uria$* i (rae%, (e$e%ah menge$ahuiyang (ang ibu (edang mengandung, er$ama ka%i (aya erha$ikan ia%ah, (ang ibu akan (eringmenyanyi dan bermain iano dan (i ibu dan baa akan membe%i buku me$ama$ik danmenye%e(aikan ma(a%ah me$ama$ik ber(ama (uami, (aya (ungguh hairan kerana $eman (aya yangmengandung (ering membaa buku me$ama$ik dan ber$anya keada (aya beberaa (oa%an yangbe%iau $ak daa$ menye%e(aikanya, o%eh kerana (aya memang mina$ $en$ang me$ama$ik, $en$u (ajadengan (enang (aya ban$u be%iau* #aya ber$anya keada be%iau, adakah ini un$uk anak kamu"!e%iau menjaab, )ia, ini un$uk anak (aya yang ma(ih dida%am kandungan, (aya (edang me%a$iho$ak be%iau, (emuga ia menjadi geniu( aabi%a dea(a ke%ak) erkara ini membua$ (aya $er$arikun$uk mengiku$ erkembangan be%iau (e$eru(nya* !erba%ik keada me$ama$ik $adi, $ana mera(ajenoh be%iau membua$ %a$ihan me$ama$ik (ehingga be%iau me%ahirkan anak*

  #eerkara %agi yang (aya erha$ikan ia%ah emakanan be%iau, (ejak aa% mengandung be%iaugemar (eka%i memakan ka+ang badam dan korma ber(ama (u(u , dan un$uk $engah hari makan

  http://kencanasari.multiply.com/journal/item/80/Cara_Yahudi_mendidik_anak_menjadi_bijakhttp://kencanasari.multiply.com/journal/item/80/Cara_Yahudi_mendidik_anak_menjadi_bijak
 • 7/21/2019 Cara Yahudi Mendidik Anak Menjadi Bijak

  2/38

  u$ama be%iau ia%ah ro$i dan ikan $ana kea%a ber(ama (a%ad yang digau% dengan badam danberbagai jeni( keka+ang, menuru$ be%iau daging ikan (ungguh baik un$uk erkembangan o$akdan kea%a ikan mengandungi kimia yang $idak baik yang daa$ mero(akkan engembangan danenumbuhan o$ak anak dida%am kandungan* menuru$ be%iau ini ada%ah ada$ orang orang yahudike$ika mengandung dan ianya menjadi (ema+am keajian un$uk ibu ibu yang (edang

  mengandung mengambi% i% minyak ikan* 8(aya ernah kerja di farma(i dan ramai ibu6ibu kaum+ina yg ama%kan engambi%an i% minyak ikan un$uk erkembangan bayi mereka 6 a%in9*9

  e$ika (aya diundang un$uk makan ma%am ber(ama orang orang Yahudi, erkara er$ama yang(aya erha$ikan ia%ah menu mereka* #e$ia undangan yg (ama erha$ikan ia%ah mereka gemar(eka%i memakan ikan 8hanya i(i a$au fi%%e$9 dan bia(anya daging $idak akan ada ber(ama dimejajika ada ikan, menuru$ mereka, +amuran daging dan ikan $ak e%ok dimakan ber(ama* 8erkaraini $e%ah diu$arakan o%eh abi ki$a ;a(u%u%%ah #*A*< yg me%arang engambi%an makanan %au$dan dara$, (e+ara (ain$ifiknya makanan ini berbea dr (egi kandungan ionnya (a$u =ve dan (a$u6ve, dan aabi%a di+amur menyebabkan eru$ kan menga%ami ma(a%ah enghadaan6 a%in9 #a%addan ka+ang ada%ah (ua$u keme($ian, $eru$ama badam*

  #eerkara yang e%ik ia%ah mereka akan memakan buah buahan dahu%u (ebe%um memakanhidangan u$ama* >angan $ereranja$ jika anda diundang kerumah Yahudi anda akan dihidangkanbuah buahan dahu%u* Menuru$ mereka, dengan memakan hidangan kabohidra$ 8na(i a$au ro$i9dahu%u kemudian buah buahan, ini akan menyebabkan ki$a mera(a ngan$uk dan %emah dan ayahun$uk memahami e%ajaran di(eko%ah* 8erkara ini $e%ah diu$arakan o%eh abi ki$a ;a(u%u%%ah#*A*< yg mena(iha$kan ki$a makan buah dahu%a (ebe%um mkn benda %ain, (e+ara (ain$ifiknya,buahan mudah dihadam dan mengandungi a(id, bi%a ki$e makan benda bera$ m+m na(i dan(e%ea( $u baru mkn buah, buah akan ganggu enghadaman dan akan menge%uarkan a(id dan ga(,yg bo%eh menyebabkan angin 6 a%in9*

  i (rae%, merokok ada%ah $aboo, aabi%a anda diundang makan dirumah Yahudi, jangan (eka%ika%i merokok, dan $ana ma%u mereka akan menyuruh anda ke%uar dari rumah mereka dammerokok di%uar rumah mereka* Menuru$ (ain$i( di niver(i$i (rae% , (ia(a$an menunjukkanniko$in daa$ mero(akkan (e% u$ama ada o$ak manu(ia dan akan me%eka$ ada gene(, inibermakna ke$urunan erokok baka% membaa genera(i yg +a+a$ o$ak 8 bodoh a$au %embab9*#ua$u enemuan yg dah(ya$ di$emui o%eh (ain$i( yg menda%ami bidang gene( dan A* araerokok hara ambi% erha$ian* 8roni nya, emi%ik enge%uar rokok $erbe(ar ada%ah ?? $eka%ah(endiri**@9*

  erha$ian (aya (e%anju$nya ia%ah me%aa$i $adika mereka, emakanan anak anak $adi +ukudikaa%, makanan aa% ia%ah buah buahan ber(ama ka+ang badam, diiku$i dengan mene%an i%minyak ikan 8+ode oi% %ever9 ida%am engama$an (aya, kanak Yahudi (ungguh bijak dan ra$ara$a mereka memahami & baha(a iai$u .ebre, Arab dan nggeri( dan (edari aa% %agi mereka$e%ah di%a$ih bermain iano dan vio%in, ini ada%ah (ua$u keajian* Menuru$ mereka bermainmu(ik dan memahami no$a no$anya daa$ meningka$kan %agi kanak kanak dan (udah $en$ubaka% menjadikan budak i$u bijak*

  ni menuru$ (ain$i( Yahudi, gegaran mu(ik daa$ ($imu%a$e 8(ema+am (enaman un$uk o$ak9 makai$u $erdaa$ ramai (eka%i geniu( mu(ik $erdiri dari kaum Yahudi*

 • 7/21/2019 Cara Yahudi Mendidik Anak Menjadi Bijak

  3/38

  #e$eru(nya ke darjah 1 hingga B, anak anak Yahudi akan diajar me$ama$ik berkon(ekanerniagaan dan e%ajaran (ain( ama$%ah diberi keu$amaan* i da%am erha$ian eribadi (aya,erbandingan dengan anak anak di Ca%ifornia , ianya jauh berbea $en$ang dan bo%eh (ayaka$akan B $ahun kebe%akang@@ @* #ega%a e%ajaran akan dengan mudah di $angka o%eh anak

  Yahudi* #e%ain dari e%ajaran $adi (ukan juga menjadi keajian bagi mereka dan (ukan yg diberikeu$amaan ia%ah memanah, menembak dan ber%ari, menuru$ $eman (aya ini, memanah danmenembak daa$ me%a$ih o$ak mem foku( (e(ua$u erkara di(aming memermudahkaner(iaan un$uk erkhidma$an negara*

  #e%anju$nya emerha$ian (aya menuju ke (eko%ah $inggi 8menengah9 di(ini murid murid di$ekandengan e%ajaran ma$a (ain( dan mereka diga%akkan men+i$a roduk, (ega%a rojek merekaa%auon kadangka%a ke%iha$annya %u+u dan mengaru$, $e$a di$e%i$i dengan (eriu( aa$ah %agiianya berua (enja$a, eruba$an dan engineering, idea i$u akan dibaa ke in($i$u$e $inggi dio%i$eknik dan niver(i$i*

  #a$u %agi yg di beri keu$amaan ia%ah faku%$i erniagaan* #aya (ungguh $ereranja$ me%iha$ merekabegi$u agre(if dan (eriu(nya mereka $en$ang erniagaan* iakhir $ahun di univer(i$i, araenun$u$ dibidang niaga dikehendaki me%akukan rojek dan memerak$ikanya dan anda hanyaakan # jika kumu%an anda810 e%ajar (e$ia kumu%an9 daa$ keun$ungan (ebanyakD#1ju$a@ Anda $ereranja$" $u%ah kenya$aan, dengan rangkaian (e%uruh dunia dan di$aja(eenuhnya o%eh (yarika$ mi%ik Yahudi, maka $idak hairan%ah mereka daa$ mengua(ai Eerniagaan didunia@ #iaakah yg men+i$a de(ign evi( yg $erkini" anya di+i$a di niver(i$i(rae% o%eh faku%$i bi(ne( dan fe(yen*

  ernahkah anda me%iha$ +ara orang Yahudi me%akukan ibadah mereka" #a%ah (a$u +aranya ia%ahdengan menggoyangkan kea%a mereka, menuru$ mereka ini daa$ mengak$ifkan o$ak merekadan menambahkan ok(ijan dikea%a, banyak ugama %ain di Fimur Fengah, (eer$i (%am juga adamenyuruh uma$nya menunduk a$au menggoyangkan kea%a, ini guna daa$ men(imu%a(ikan o$akki$a (uaya ber$ambah ak$if* iha$ orang orang >eun, mereka (ering menunduk nundukkankea%a dan ianya (ebagai ada$* ;amai orang orang >eun yg andai" Adakah ianya (ebagaikebe$u%an" egemaran mereka ia%ah (u(hi 8ikan men$ah9* Adakah ini kebe$u%an" Gikirkan%ah@

  !eru(a$ di e York, ean erniagaan Yahudi ber(edia memban$u mereka yg bermina$ un$ukme%akukan bi(ne( 8(udah $en$u un$uk Yahudi (ahaja9 jika mereka ada idea yg berna(, jaa$ankua(a akan memberi injaman $ana faedah dan en$adbir dari jaa$an kua(a $adi akanbekerja(ama dengan anda un$uk mema($ikan yg erniagaan mereka menuru$ %anda(an yg be$u%*Maka i$u %ahir%ah #$arbu+k, e%% +om$r, Co+a+o%a, Y, Hra+%e, erfi%eman di .o%%yood,evi(, unkin onu$ dan ada bera$u( kedai $ernama dibaah naungan dean erniagaan Yahudidi e York* Iraduan Yahudi dari faku%$i eruba$an e York akan di(arankan un$uk mendaf$ardier(a$uan ini dan diga%akkan memu%akan k%inik mereka (endiri dengan ban$uan ang $anafaedah, baru%ah (aya $ahu mengaa ho(i$a% di e York dan Ca%ifornia (en$ia(a kekurangandok$or akar*

  e(imu%anya, ada $eori (aya, me%ahirkan anak dan ke$urunan yg bijak bo%eh di%ak(anakan dan$en$unya bukan (ema%aman, ianya memer%ukan ma(a, beberaa jenera(i mungkin" er(iaan

 • 7/21/2019 Cara Yahudi Mendidik Anak Menjadi Bijak

  4/38