Bank Soal Vii

download Bank Soal Vii

of 26

 • date post

  30-Jan-2016
 • Category

  Documents

 • view

  892
 • download

  9

Embed Size (px)

Transcript of Bank Soal Vii

GLADHEN UJI KOMPETENSI 1ULANGAN HARIAN 1

Wacan 1Ayo Gotong Royong

Kembang-kembang terongMbang terong megare soreAyo gotong royongGotong royong nyambut gawe

Kembang-kembang lembongMbang lembong dironce-roceAyo gotong royongGuyup rukun kabeh warganeWus dadi kodrateManungsa mono tan bisa urip dheweSaka lahir prapteng patineTansah gumantung sapepadhane

Mula, urip gotong royong kang pinatri ing telenging nalaTindakna ywa nganti kepeksa Kudu lila legawa Sepi ing pamrih rame ing gaweIku semboyaneMempeng makarya kiwakna pepulihMurih salwiring gatiTiti tamat telas lulus basuki

Kabeh pakaryan linakwanKanthi seneng ulat padhang tan nggresulaUrun bau suku, penggalihan, apadene redanaKanthi dhasar karukunanMahanani bebrayan kang tata tentrem karta raharja(Pak Jarno, Sleman 23 Maret 2011)

1. Kodrate manungsa iku kepriye?a. Bisa urip dhewe, ora gumantung wong liyab. Ora bisa urip dhewe lan tansah mbutuhake wong liyac. Saka lahir nganti mati bisa urip dhewed. Ora perlu bantuane sapa-sapa2. Kembang-kembang terongMbang terong megare soreAyo gotong royongGotong royong nyambut gaweRumapakan iki kalebu .....a. Parikanb. Geguritanc. Cangkrimand. Wangsalan3. Rumpakan Ayo Gotong Royong sing ditengenake .....a. Cacahing guru wilanganb. Runtuting swarac. Pamilihing tembung kang mentesd. Guru gatra, guru wilangan, lan guru lagu4. Rumpakan ayo Gotong Royong kalebu .....a. Tembang campursarib. Tembang dolananc. Tembang macapatd. Geguritan5. Mula, urip gotong royong kang pinatri ing telenging nalaTindakna ywa nganti kepeksa Tembung nala, dasanamane......a. Ludira, rahb. Angga, badan, salirac. Ati, wardaya, kalbud. Netra, paningal, soca6. Sepi ing pamrih rame ing gawe, nduweni teges ....a. Sakabehing gegayuhan mbutuhake wragadb. Nyambut gawe kanthi mempeng lan ora ngarep-arep sembulihc. Nyambut gawe mempeng kanthi pamrih bisaa oleh pituwaskang gedhed. Nyambut gawe kudu dikantheni pamrih supaya katekan sedyane7. Kang bisa disumbangake ana ing gotong royong kaya ing ngisor iki, kajaba ....a. Dhuwitb. Tenagac. Panganan lan inumand. Semangat8. Kang dadi dhasar gotong royong kaya ing ngisor iki, kajaba .....a. Lila legawab. Karukunanc. Rasa handarbenid. Pangkat lan drajad9. Sing dikarepake gotong royong yaiku ....a. Nyambut gawe bebarengan ing lingkungan papan dunungeb. Nyambut gawe bebarengan tanpa opahanc. Nyambut gawe bebarengan kanthi oleh opah kang murwatd. Nyambut gawe ngresiki dalan, gawe kreteg lan sapanunggalane10. Tembung kang tegese meh padha karo gotong royong, kaya ing ngisor iki, kajaba .....a. Reresik dalanb. Gugur gunungc. Kerja baktid. Usung-usung lumbung11. Gugur gunung iku mujudake pengamalan Pancasila kang kaping ....a. Sijib. Loroc. Telud. Lima12. Gugur gunung pinangka salah sawijining tradisi leluhur ing sajroning urip bebrayan.Tembung tradisi nduweni teges .....a. Kuna b. Lawasc. Turun temurund. Tinggalan 13. Tembung gotong royong, menawa ditulis Jawa ....a. gt=ry=b. [go[toz\[ro[yoz\c. [go[t=o[ro[y=od. [go[t=oz[ro[yoz\14. Kudu lila legawa, yen ditulis Jawa ....a. kufulilXgwb. kufulillegwc. kudulil[lgwd. kudulillegw15. Nemoni kabegjan utawa nampa kanugrahan saka Gusti Allah, bebasane.....a. Ngontragake gunungb. Karubuhan gunungc. Kajugrugan gunung menyand. Katepang ngrangsang gunung16. Sesawangan iku yen sinawang saka kadohan nengsemake, bareng dicedhaki njuwarehi. Sesawangan kang mangkono iku bebasane .a. Watu gunungb. Sri gunungc. Tunggang gunungd. Gunung geni17. Lho kok njanur gunung kadingaren esuk-esuk kok wis tekan kene!Tembung njanur gunung, kadingaren karepe ......a. Kadingarenb. Aren c. Blarak d. Degan 18. Maca geguritan kudu nggatekake wirama, tegese .a. Munggah mudhune swarab. Dawa cendhake tetembunganc. Gedhe cilice ukarad. Rasa pangrasane pocapan19. Maca geguritan uga kudu nggatekake wiraga, tegese .a. Tingkah laku nalika arep maca geguritanb. Patrap, sikap, obahing awak lan pasemon sawise maca geguritanc. Patrap, sikap, obahing awak lan pasemon nalika maca geguritand. Patrap, sikap, obahing awak lan pasemon sadurunge maca geguritan20. Mengkono uga babagan wirasa aja dilalekake amarga wirasa iku .a. Kanggo mbedakake apik lan orane geguritanb. Kanggo nambahi greget anggone maca geguritanc. Kanggo ngetokake pinter lan orane sing maca d. Kanggo mbedakake isine geguritan iku sedhih, seneng, semangat apa nesuWacan 2 Sengkut Gumregut

Langit wetan sumamburat abangTrontong-trontong sang bagaskara ucul saka gendhongane jagadEmbun esuk lir mutyara rinonceAngawe-awe manembrama tekane dina anyar

Nalika sang surya mancati tataraning langitKapyarsi dara muluk angaluk-alukceluk warga desa PunthukMurih padha mlumpuk ing bambinging gumuk

Selur andalidir lir sela blekithiLumampah datan ana pedhotePacul, arit, dhandhang, linggisWus samekta ing astaGya makarya saiyeg saekaprayaSengkut gumregut tumandang kardiNambak-nambal setu banda kang ambrol

Tangan-tangan prakosa kinanthen tekad wajaLinambaran sesanti Sepi ing pamtih rame ing gawe,Holobis kuntul barisPakaryan abot lan nglengkaraDadya nyataSetu banda wus kabanda pengkuh kukuh bakuh

(Pak Jarno, 6 Agustus 2010)21. Rumpakan ing ndhuwur kalebu ..a. geguritanb. tembang macapatc. tembang dolanand. tembang campursari22. Apa sing katon ngawe-awe mangayubagya tekane dina anyar manut rumpakan ing ndhuwur?a. Langit abangb. Srengenge kang njedhulc. Embun esuk d. Swara dara muluk23. Tembung : Bagaskara, tegese padha karo .a. rembulanb. suryac. angind. gunung24. Dara muluk ngaluk-aluk celuk-celuk warga desa Punthuk.Sing dikarepake dara muluk yaiku .a. Swara dara mbekurb. Swara sawangan manuk darac. Swara kenthongan d. Swara ngeploki dara25. Nambak nambal setu banda kang ambrolAteges masarakat padha gotong royong ndandani ..a. Kretegb. Dalanc. Kalen irigasid. Bendungan26. Selur andalidir lir sela blekithi. Tegese a. Kaya wong nggiring bebekb. Kaya tentara barisc. Kaya wayang dijejer-jejerd. Kaya semut mlaku ing dhuwur watu

27. Sing digawa dening para warga kang arep gotong royong kaya ing ngisor iki, kajaba ....a. Sapub. Aritc. Paculd. Dhandhang28. ?kufulilXgw,[aorkepekS. Unine tulisan Jawa kasebut .....a. Kudu lila legawa, ora kepeksa.b. Kudu lila lan legawa, aja kepeksa.c. Kudu lila legawa, aja nganti kepeksa.d. Kudu lila lan legawa, ora kena kepeksa.29. Karukunan iku bakal nambahi kekuwatan, dene yen padudon njalari karusakan, kaya unine paribasan ..a. Tuna satak bathi sanakb. Obah ngarep kobet buric. Rukun agawe santosa, crah agawe bubrahd. Saiyeg saeka kapti30. Kabeh gegayuhan iku mbutuhake ragad, kaya unine paribasan ..a. Jer basuki mawa beyab. Tangan kumrembyah suku jumangkahc. Sepi ing pamrih rame ing gawed. Rumangsa handarbeni wajib melu hanggondheli

GLADHEN UJI KOMPETENSI 2ULANGAN HARIAN 2

Wacan 1Kanggo mangsuli soal nomer 1 tekan nomer 10Pocung1. Esuk iku para siswa padha ngumpul, Aneng ngarep kelas, Dhawuh guru kang den anti, Guru dhawuh para siswa nambut karya.

2. Para murid wis nyawiske arit sapu, Gathul pacul seblak Kinarya aresik-resik, Kanggo mahargya pengetan kamardikan

3. Siswa putri sami sengkut nggenya nyapu, Miwah tata tata Nata meja lawan kursi, Jubin resik kelas kinclong gilar-gilar.

4. Siswa kakung nyekel pacul miwah gathul, Ngatur taman kelas, Babad-babad rumput teki, Nandur kembang ngrengga kelas sampun purna.

(Pak Jarno, Sleman 20 Januari 2010)

1. Tembang Pocung iku kalebu golongane .a. Tembang macapat b. Tembang dolananc. Tembang campursari d. Geguritan gagrag lawas2. Tembang Pocung ing ndhuwur ana 4 (patang) .a. Gatra b. Tembungc. Pada d. Paragraf3. Saben satembangan tembang Pocung ing dhuwur ana 4 (patang) .....a. Gatrab. Padac. Guru wilangand. Guru lagu4. Tujuane para murid padha resik-resik manut tembang ing ndhuwur yaiku .a. Kanggo mengeti dina kamardikanb. Kanggo ngramekake dina kamardikanc. Kanggo mahargya dina kamardikand. Kanggo memetri dina kamardikan5. Tembang ing ndhuwur kang nduweni guru wilangan 12 mapan ing larik .a. Larik 1 lan 2 b. Larik 3 lan 4c. Larik 2 lan 4 d. Larik 1 lan 46. Tibaning swara vocal : a, i, u, e , o ana ing pungkasan larik tembang diarani .a. Guru gatra b. Guru laguc. Guru wilangan d. Guru swara7. Apa dhawuhe guru marang para siswa?a. Para siswa didhawuhi nyambut gaweb. Para siswa didhawuhi sregep sinauc. Para siswa didhawuhi nggawa piranti kerja baktid. Para siswa didhawuhi reresik dalan8. Apa sing ditindakake siswa putri?a. Ngatur taman kelasb. Reresik kelasc. Ndandani meja lan kursid. Nyapu dalan 9. Sing ditindakake siswa kakung kaya ing ngisor iki, kajaba .....a. Ngatur taman kelasb. Mbabati suketc. Nandur kembangd. Ngatur meja lan kursi10. Nata meja lawan kursi Jubin resik kelas kinclong gilar-gilar.Tembung gilar-gilar, nduweni teges .......a. Padhang jingglangb. Katon resik lan padhangc. Resik bangetd. Resik lan sehat

Wacan 2

Kanggo nggarap soal nomer 11 tekan 20Holobis Kuntul BarisDening : Pak JarnoRowang,Aja pijer lungguh jegang sangga uwangNyawang kadang kang sengkut tumandangAja mung dadi mandhorTudang-tuding mondhar-mandhirMundur mungkur gangsirAyo disengkud tumandang !Mbabati kang rungkud, dimen padhang

Sawangen kae!Si Sumbul othal-athul namakake gathulDhik Atak giyak-giyak nyekel seblakMas Adul gombal-gambul ngangkat paculMbak Anggit jingkat-jingkit maprasasake aritRak ora ana sing nganggur ta?

Kanca,Coba uwuh lan plastik kuwi jupukanaKumpulna lan buwangen ing papan kiwaAja pating slebar nyenyepet netraMundhak dadi susuhing lelarHolobis kuntul barisMakarya kinanthen ikhlasing nalaUlat padhang awak sayah datan rinasaUsung-usung lumbung rampungKelas resik lingkungan sehat

11. Rumpakan Holobis Kuntul Baris iku kalebu ....a. Tembang macapatb. Tembang dolananc. Tembang campursarid. Gegurit