Bahasa Arab Dasar

of 35 /35
Addarsul Awwal: eberapa pelajaran dasar sebagai rumus atau kunci dalam pembelajaran berbahasa dan bahasa Arab yang harus dikuasai dengan baik dimana penguasaannya akan mempermudah dalam belajar maupun berbicara, dan pelajaran ini merupakan inti dasar dari penguasaan bahasa Arab yang akan membantu mengurangi dan mengjhilangkan kendala-kendala di dalam mempelajarinya. A. BENTUK-BENTUK ABJAD ARAB Abjad Arab terdiri dari 28/30 huruf yang mempunyai beberapa bentuk sesuai letak atau posisi huruf di dalam suatu kata, baik ia berdiri sendiri pada awal kata, di tengah dan di akhir sebuah kata. Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini : َ ِ ﺎﻟَ ْ َ أِ ْ ﯿِ َ ِ ِ َ ﯿِ َ َ ْ اﻟِ َ ِ َ ْ اﻷﺑُ َ ِ ﺎﺋَ فْ َ ْ اﻟُ ْ َ Bentuk Huruf ِ فْ وُ ُ ْ اﻟُ ْ إﺳNama Huruf ُ ْ اﻟﺮﱠ ﻗNo ْ ِا ﻓً دِ َ ْ ُ َ ِ َ ْ اﻟِ َ ﺎﯾَ ِPada akhir kata ْ ِ ﻼ ﻓِ ُ َ ِ َ ْ اﻟِ َ ﺎﯾَ ِBersambung di akhir kata َ ِ ﻼ ﻣِ ُ ْ ﯿَ ِ ﺎﻧَ ْ اﻟDi tengah ِ ً ِ ُ َ ِ َ اﻟﻜِ ل أوBersambung di awal kata اً دِ َ ْ ُ Berdiri sendiri ا- - اِ ﻷﻟَ ا١ ب ب بُ ﺎءَ ْ َ ا٢ ت ت ﺎء ﻟﺘَ ا٣ ث ث ﺎء ﻟﺜَ ا٤ ج جْ ﯿِ ْ َ ا٥ ح ح ﺎءَ ْ َ ا٦ خ خ ﺎءَ ْ َ ا٧ د- - د اﻟﺪﱠ ال٨ ذ ذ- - ذالَ اﻟﺬ٩ ر ر- - ر اﻟﺮﱠ اء١٠ ز ز- - ز اي اﻟﺰ١١ س س سِ ّ اﻟﺴْ ﯿ١٢ ش شْ ﯿِ ّ اﻟﺸ١٣ ص ص اﻟﺼﱠﺎد١٤ ض ﺿ ﺿ ض اﻟﻀﱠﺎد١٥ ط ط ط ط ط ﺎء اﻟﻄ١٦ ظ ظ ﺎء اﻟﻈ١٧ ع عْ ﯿَ ْ اﻟ١٨ غ غْ ﯿَ ْ اﻟ١٩ ف ف فﺎءَ ْ اﻟ٢٠ ق قﺎفَ ْ اﻟ٢١ ك ك ﺎفَ ْ اﻟ٢٢ B

Embed Size (px)

description

bahasa arab

Transcript of Bahasa Arab Dasar

Page 1: Bahasa Arab Dasar

Addarsul Awwal:

eberapa pelajaran dasar sebagai rumus atau kunci dalam pembelajaran berbahasa dan bahasa Arab yang harus dikuasai dengan baik dimana penguasaannya akan mempermudah dalam belajar maupun berbicara, dan pelajaran ini merupakan inti dasar dari penguasaan bahasa Arab

yang akan membantu mengurangi dan mengjhilangkan kendala-kendala di dalam mempelajarinya.

A. BENTUK-BENTUK ABJAD ARAB

Abjad Arab terdiri dari 28/30 huruf yang mempunyai beberapa bentuk sesuai letak atau posisi huruf di dalam suatu kata, baik ia berdiri sendiri pada awal kata, di tengah dan di akhir sebuah kata. Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

قائمة األبجد یة العربیة بجمیع أشكالھا شكل الحرف

Bentuk Huruf إسم الحروف Nama Huruf

قم الرNo

منفردا في نھایة الكلمةPada akhir

kata

متصال في نھایة الكلمة

Bersambung di akhir kata

متصال من الجانبین

Di tengah

متصال في ل الكلمة أو

Bersambung di awal kata

منفرد اBerdiri sendiri

١ األلف ا - - ا ا

٢ الباء ب ب ب ب ب

٣ التاء ت ت ت ت ت ٤ الثاء ث ث ث ث ث ٥ الجیم ج ج ج ج ج ٦ الحاء ح ح ح ح ح ٧ الخاء خ خ خ خ خ ٨ الد ال د - - د د ٩ الذ ال ذ - - ذ ذاء ر - - ر ر ١٠ الراي ز - - ز ز ١١ الزینالس س س س س س ١٢ ین ش ش ش ش ش ١٣ الشاد ص ص ص ص ص ١٤ الصاد ض ض ض ض ض ١٥ الض ١٦ الطاء ط ط ط ط ط ١٧ الظاء ظ ظ ظ ظ ظ ١٨ العین ع ع ع ع ع ١٩ الغین غ غ غ غ غ ٢٠ الفاء ف ف ف ف ف ٢١ القاف ق ق ق ق ق ٢٢ الكاف ك ك ک ك ك

B

Page 2: Bahasa Arab Dasar

٢٣ الال م ل ل ل ل ل ٢٤ المیم م م م م م ٢٥ النون ن ن ن ن ن ٢٦ الھاء ھ ھ ھ ھ ه ٢٧ الواو و و و و و ٢٨ الیاء ي ی ی ي ي

ء - ئ ئ / ؤ / أ أ / ء / ئ ٢٩ الھمزة

Kolom huruf yang bertanda (–) menunjukkan bahwa huruf ini tidak dapat ditulis bersambungan dengan huruf sesudahnya. Contoh :

مثال ׃

م ا ر ة = عمارةع

ر ج = برج ب

ر ر ا س ة = كراسةك

ت ا ب = كتابك

ج ل = رجل ر

ر أ ة = مرأةم

ر ن ب = أرنبأ

م ر = نمرن

ا ئ ر ة = طائرةط

ر ر ا ج ة = دراجةد

Jika suatu kata terdiri dari huruf ganda (dobel) maka penulisannya dengan menghilangkan satu

huruf yang sama dan diganti dengan tanda Tasydiid ( ◌ ). Setelah memperhatikan contoh-contoh penulisan kata di atas, perbanyaklah berlatih dan cobalah untuk menuliskan kata-kata di bawah ini :

Page 3: Bahasa Arab Dasar

مثال : ك ت ا ب كتاباسة ك ر ر ا س ة كر

. ك أ س ..............................١ . م ن د ي ل ..............................٢ .. ش ب ب ا ك ............................٣ . م ك ي ي ف .............................٤ . ف و ط ة .............................٥ . ا ل م ح ف ظ ة .............................٦

B. MENGEJA DAN MEMBACA

Untuk lebih memudahkan mengeja dan membaca tulisan Arab, sebaiknya dihafalkan dan dikuasai terlebih dahulu persamaan bunyi antara abjad Arab dan latin beserta tanda baca. Namun dalam pelajaran ini sebaiknya dibimbing oleh seorang guru agar lebih tepat dan betul dalam pengucapan abjad tersebut. Persamaan bunyi dan tanda baca dapat dilihat pada table di bawah ini:

PERSAMAAN HURUF ARAB DAN LATIN

DAFTAR TANDA BACA

Harakah Biasa (pendek)

Harakah Panjang (Madd) Siddah (Tasydiid) Penekanan pada huruf

◌ ـ ) aa = ( ا) Fatha = a ( ـ ) ) = dobel harakah Contoh :

سرر dibaca سر

) Kasrah = i ( ـ ) یي / ) = ii uu = ( و) Dhammah = u ( ـ ) Panjangnya 2 = ( ـ ) Sukuun = ` / k ( ـ )

ketukan

Untuk mempermudah mengeja dan membaca, maka bentuk-bentuk huruf Arab yang ada disamakan dengan huuruf latin sebagaimana tertera pada tabel di atas, dengan menambahkan bunyi vokal (fatha=a,

Kasrah=i dan Dhammah=u) pada huruf tersebut. Contoh : Huruf Ba berharakat Fatha, Kasrah dan Dhammah (

Huruf Baa disamakan dengan Huruf B, maka pengejaannya dengan menambahkan .( ب ) dan ( ب ) ,( ب

bunyi vokal a, u atau i. Contoh; B+a=Ba, B+i=Bi dan B+u=Bu. Contoh lain; Huruf Nun ( ن ), ( ن ) dan ( ن

). Huruf Nun disamakan degan huruf N dalam bahasa Indonesia, maka pengejaannya menjadi N+a=Na, N+i=Ni dan N+u=Nu. Kecuali pada huruf Alif, (A+u=Tidak dibaca Au melainkan hanya dibaca U). Jika

hurufnya berharakah (berbaris) Sukun ( ـ) maka bunyi huruf tesrebut diberhentikan (dimatikan bunyinya)

sambil menahan bunyi sesuai hurufnya. Contoh; kata من , pada huruf Mim berharakah Fatha dan huruf

Nun berharakah Sukun, maka pengejaannya adalah: Mim disamakan dengan M dan Nun disamakan dengan N, maka pengejaannya M+a=Ma dan N+Sukun=N menjadi Man.

Page 4: Bahasa Arab Dasar

Jika hurufnya berharakah Siddah atau Tasydiid ( ـ ) menunjukkan atas dua huruf ganda, maka bunyi yang ada pada huruf pertama dimatikan atau disukunkan dan huruf yang kedua dibunyikan sesuai

dengan harakatnya. Contoh: Kata سر asal katanya adalah سرر , cara bacanya yaitu Sin disamakan

dengan S+i=Si, huruf Ra disamakan dengan R+Sukun=R, dan R+u=Ru menjadi Sirru.

الحركات القصیرة والسكون :Harakah Pendek dan Sukun :

( ـ ) الفتحة : بیت ھذ ا بیت ( ـ ) الكسرة : بنت ھذ ه بنت ة : مشط ھذ ا مشط ( ـ ) الضم

( ـ ) السكون : شمس ھذ ه شمس

الحركات الطویلة ( المد ) :Harakah Panjang (Madd) :

( ا ) الف المد : كت اب ذ لك كت اب ( ي / ی ) یاء المد : سر ی ر ذ لك سریر ( و ) واو المد : ف و طة تلك فوطة

د ة ( ) : الش

Siddah (Tasydiid) :

( ب = ب ب ) : س ب ورة ھذ ه سبورة اسة ( ر = ر ر ) : ك ر اسة تلك كر

( م = م م ) : یس م ( ل = ل ل ) : س ل م

ي ) :ھ قراء ة حروف القمریة ( ا ب ج ح خ ع غ ف ق ك م و

Cara baca huruf Qamariah (huruf yang terletak setelah AL-alif lam) dibaca dengan jelas bunyi huruf AL-nya :

الوجھ ٬الكتف ٬الماء ٬الغائب ٬العین ٬ند الج ٬ال : األحد Al-ahadu, Al-jundu, Al-`ainu, Al-maa`, Al-Katifu, Al-wajhu

قراء ة حروف الشمسیة ( ت ث د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ل ن ) :Cara baca huruf Syamsiyah (tidak dibaca bunyi Lam-nya)

جل ٬الد لو ٬الثعبان ٬ل + ـ : التوبة ا ند وق ٬السیارة ٬الر الص At-taubah, At-tsu`baan, Ad-dalwu, Ar-rajulu, As-sayyaarah, As-shunduuq

تد ریب :

Page 5: Bahasa Arab Dasar

Latihan :

إقرأ الكلمات اآلتیة :Bacalah kata-kata di bawah ini :

المحفظة القمر الشمس البد ر الھال ل النجم الكوكب السور

C. KATA BENDA (ISIM)

Kata “Isim” berarti nama, maka segala sesuatu yang dapat dinamakan atau dinamai disebut Isim, Contoh; Sesuatu yang digunakan untuk menulis dinamakan pulpen, seorang yang belajar dinamakan pelajar, seorang yang banyak bersantai dinamakan pemalas, sesuatu yang diminati dinamakan hobi atau selera. Kesemuanya menunjukkan atas penamaan dan itulah yang disebut dalam bahasa Arab dengan Isim. Termasuk di dalamnya kata benda, nama orang, kata sifat, profesi dan kata penunjuk. Untuk mempermudah penyebutannya maka Isim diidentikkan dengan Kata Benda di dalam Bahasa Indonesia. (Lih. Lampiran kata benda).

Isim terbagi menjadi Mudzakkar (laki-laki) dan Muannats (perempuan). Tanda umum isim sebagai

Muannats adalah ber-Ta Marbuthah ( ة ) pada akhir kata. Contoh : سیار ة . Jika isim itu kosong/tanpa ber-

Ta Marbuuthah pada akhir kata, maka ia termasuk Mudzakkar.

Di bawah ini contoh dari beberapa kata yang menunjukkan atas benda di dalam bahasa Arab yang darinya dapat dibedakan antara Mudzakkar dan Muannats :

قلم Qalamun

Pulpen / Pena

كتاب Kitaabun

Buku

اسة كرKurraasatun

Buku Tulis

رصاص قلم Qalamun Rashaashin

Pensil

طائرة Thaairatun

Pesawat / Kapal terbang

سیارة Sayyaaratun

Mobil / Oto

سفینة Safiinatun

اجة بخاریة در Daraajatun-bukhaariyyatun

Page 6: Bahasa Arab Dasar

Kapal laut Sepeda motor

سمكة Samakatun

Ikan

دجاجة Dajaajatun

Ayam

فیل Fiilun Gajah

أسد Asadun

Singa

تمساح Timsaahun

Buaya

طائر Thaairun

Burung

كرسي Kursiyyun

Kursi

لمبة Lambatun

Lampu / bohlam

مفتاح Miftaahun

Kunci / Pembuka

ینة سكSikkiinatun

Pisau

كرة Kuratun

Bola

ة نظار Naddzhaaratun

Kaca mata

طماطم Thamaatimun

Tomat

فالفل Falafilun Cabe / Cili

Page 7: Bahasa Arab Dasar

فرولة Farawlatun

Strawbery

موز Mauzun

Pisang

Isim, terangkai dengan huruf Alif dan Lam ( ال) pada awal kata, guna menunjukkan atas sesuatu yang

sudah diketahui ataupun telah jelas keberadaanya. Contoh; kata Buku ( كتاب). Pada kata ini tidak

terangkai dengan huruf Alif dan Lam di awal kata, menunjukkan atas buku yang belum jelas keberadaannya dan masih menimbulkan tanda tanya, buku yang mana?. Namun jika kata ini

ditambahkan Alif dan Lam menjadi Al-kitaab ( الكتاب), maka kata buku ini berarti suatu buku yang telah jelas keberadaannya dan dapat diartikan dengan “buku ini”, atau “buku itu”.

Page 8: Bahasa Arab Dasar

`Addarsul AT-Tsaani:

Bentuk-bentuk Isim di dalama bahasa Arab dilihat dari segi jumlah terdiri dari tiga bentuk, yaitu

bentuk tunggal ( مفرد ), bentuk dua ( مثنى ) dan bentuk Jamak ( جمع ). Untuk merubah bentuk tunggal

menjadi bentuk Dua yaitu dengan menambahkan huruh Alif dan Nun (ان) pada akhir bentuk Tunggal dan

diberi harakat Fatha pada huruf sebelumnya. Contoh : kata بیت (Baytun) diubah menjadi بیتان (Baytaani) . Adapun bentuk Jamak dan macam-macam jamak dapat dilihat di bawah ini :

Jamak Taksir (جمع التكسیر) yaitu jamak yang tidak beraturan. Di dalam bahasa Indonesia tidak ada bilangan kata benda, kalau kita menyebutkan, misalnya; satu kursi, dua kursi, lima kursi dan seterusnya. Maka kata “Kursi” tidak berubah bentuknya. Tetapi dalam bahasa Arab, bentuk kata benda berubah sesuai dengan bilangannya, contoh :

مفرد مثنى جمع التكسیر

بیت بیت ان بیوت/أبیات كتاب كتب ان كتب أستاذ أستاذ ان أساتیذ

Dari contoh di atas dapat dilihat bahwa untuk menunjukkan atas dua (مثنى) yaitu dengan

menambahkan Alif dan Nun (ان) pada akhir bentuk tunggal (مفرد). Sedangkan jamak Taksir, karena tidak beraturan maka sebaiknya jamak-jamak ini dihafalkan. (lih. pada bab III).

Jamak Mudzakkar Saalim (جمع المذكر السالم) yaitu jamak yang khusus untuk laki-laki (mudzakkar).

Jamak ini termasuk jamak yang beraturan. Tanda dan cirinya adalah penambahan huruf Wau dan Nun

:pada akhir bentuk tunggalnya. Contoh (ون)

مفرد جمع المذكر السالم

مسلم مسلم ون س ون س مدر مدر مؤمن مؤمن ون

Jamak Muannats Saalim ( الم جمع المؤنث الس ) yaitu jamak yang beraturan untuk perempuan

(Muannats) tanda dan cirinya yaitu dengan menambahkan huruf Alif dan Taa (ات) pada akhir bentuk tunggalnya, contoh:

مفرد جمع المؤنث السالم

بة طال طالب ات س ات سة مد مد ر ر سیارة سیار ات

Page 9: Bahasa Arab Dasar

Addarsul At-Tsaalits:

A. KATA PENUNJUK (ISMUL ISYAARAH)

Di dalam bahasa Arab, kata penunjuk untuk dekat adalah Haadza (ھذا), Haadzihi ( ھذه) yang berarti

“Ini” dan Hunaa (ھنا) yang berarti “Di sini”. Sedangkan kata untuk menunjuk yang jauh adalah Dzaalika ( ذ) yang berarti “itu” dan Hunaaka (تلك ) Tilka ,(لك ك ھنا ) yang berarti “Di sana”.

Kata ه ھذ dan تلك digunakan untuk perempuan (مؤنث ) tandanya ber-Ta Marbuthah pada akhir kata (

اھذ Kata .( ة dan ذ لك digunakan untuk laki-laki (مذ كر ), tandanya kosong (tidak menggunakan) dari

Ta Marbuthah ( ة ). Adapun penggunaan Hunaa dan Hunaaka, dapat digunakan terhadap kata yang

Muannats maupun Mudzakkar. Perhatikan contoh-contoh di bawah ini :

ھذ ه ساعة

Haadzihi Saa`atun

Ini Jam

ھذ ا بیت

Haadza Baytun

ini rumah

تلك حافلة

Tilka haafilatun

Itu Bis

ذ لك كرسي

Dzaalika kursiyyun

Itu kursi

ھناك بقرة

Hunaaka Baqaratun

Di sana Sapi

ھنا بقرة

Hunaa Baqaratun

Di sini Sapi

Latihan : Isilah kata penunjuk yang benar sesuai penggunaannya pada kata-kata di bawah ini :

اسة١ . ................. كر . ................. كوب ٢ . ................. قلنسوة ٣ . ................. جیب ٤

Page 10: Bahasa Arab Dasar

...... أسطوانة . ...........٥ Addarsul Ar-Raabi’:

A. KATA TANYA (ISMUL ISTIFHAAM)

Kata tanya adalah kata yang digunakan untuk menanyakan sesuatu, apakah ia benda, tempat, waktu, jumlah, arah, alasan/sebab dan sebagainya. Untuk menanyakan benda dalam bahasa Arab, digunakan

kata Tanya Maa (ما)=Apa, Maadza (ماذا)=Apa, Hal ( ھل)=Apakah, A ( أ)=Apakah. Untuk

menanyakan tempat, digunakan Ayna ( أین)= Dimana dan Ilaa Ayna ( أین إلى )=Ke mana. Untuk

menanyakan orang digunakan Man ( من)=Siapa dan Ma’a Man ( مع من)=Dengan Siapa. Untuk

menanyakan jumlah digunakan Kam ( كم)=Berapa,. Untuk menanyakan waktu digunakan Mataa

Mengapa atau Limaa=(لماذا) Kapan. Dan untuk menanyakan alasan/sebab digunakan Limaadza=(متى)

: Perhatikan contoh-contoh di bawah ini .(لما)

Apa ini ? Itu Kursi

Maa haadza ? Dzaalika kursiyun

ما ھذ ا ؟ ذ لك كرسي

Apakah itu tas ? Iya, itu tas Tidak/bukan, itu papan tulis

Hal tilka haqiibah ? Na`am, tilka

haqiibatun Laa, tilka

sabbuuratun

ھل تلك حقیبة ؟بة تلك حقی ٬نعم تلك سبورة ٬ال

Apa yang ada di dalam tas ? Di dalam tas itu ada pulpen

Maadza fil mihfadzhah ? Fil haqiibati qalamun

ماذ ا في المحفظة ؟ في الحقیبة قلم

Apakah ini mobil ataukah pesawat ?

Itu mobil

Ahaadzihi sayyaarah am thaairah ?

Tilka sayyaaratun

أھ ذه سیارة أم طائرة ؟ تلك سیارة

Berapakah uang yang kamu miliki ?

Saya mempunyai 100 rupia

Kam nuquudan `indak ? `Indiy alfu

ruubiyyatin

كم نقود ا عند ك ؟ عندي ألف روبیة

Dimanakah terminal ? Aynal mahatthah ? أین المحطة ؟ Kapan kamu berangkat ? Mataa tusaafir ? متى تسافر ؟ Mengapa kamu terlambat ? Limaadza ta akkhart ? رت ؟ لماذ ا تأخKemana kamu pergi ? Ila ayna tamsyi ? إلى أین تمشى ؟ Darimana kamu datang ? Min ayna anta qaadim ? من أین أنت قادم◌ ؟ Dengan siapa kamu pergi ? Ma`a man tadzhab ? مع من تذ ھب ؟

Catatan : Kata (ما) digunakan untuk menanyakan benda, sedangkan kata ( من) digunakan untuk menanyakan orang karena mengandung arti bagi yang bernyawa, tidak dibenarkan untuk menanyakan

sebuah nama dengan ungkapan من إسمك ؟ . Sebab yang ditanyakan bukanlah Mu melainkan Nama.

Sehingga dalam bahasa Arab maupun bahasa yang lain menggunakan kata Tanya “Apa” untuk

Page 11: Bahasa Arab Dasar

menanyakan Nama. Contoh, dalam bahasa Inggris dengan menggunakan kata Tanya “Apa” ; What is your

name?. Dan dalam bahasa Arab ما إسمك ؟.

Setelah memperhatikan kata-kata Tanya di atas, cobalah mempraktekkannya dengan menggunakan kata penunjuk seperti pada contoh-contoh di bawah ini :

ما ھذه ؟Maa haadzihi ?

Apa ini ?

تلك ملعقة Tilka mil`aqatun

Itu sendok

ھل ھذا فنجان ؟Hal haadza finjaanun

Aakah ini cangkir

تلك ملعقة ٬ال Laa, tilka ml`aqatun

Tidak, itu sendok

ما ھذا ؟Maa haadza ?

Apa ini ?

ذلك فنجان Dzaalika finjaanun

Itu cangkir

ھل ھذا فنجان ؟Hal Haadza finjaanun

Apakah itu cangkir ?

ذلك فنجان ٬نعم Na`am, dzaalika finjaanun

Iya, itu cangkir

أھذه كرة أم مفتاح Ahaadzihi kuratun am miftaahun ?

Apakah ini bola atau kunci ?

ھذه كرة Haadzihi kuratun

Ini bola

ھذا مفتاح أم كرة أ Ahaadza miftaahun am kuratun?

Apakah ini kunci atau bola ?

ھذا مفتاح Haadza miftaahun

Ini kunci

تفاح Tuffaahun

Apel

اح ھناك تف Hunaaka tuffaahun

Di sana apel

عنب `Inabun Anggur

ھنا عنب Hunaa `Inabun

Di sini anggur

Page 12: Bahasa Arab Dasar

ما ھذه ؟Maa Haadzihi?

Apa ini ?

ھل ھذه شجرة ؟Hal haadzihi Syajaratun?

Apakah ini pohon?

ما ھذا ؟Maa Haadzaa?

Apa ini?

رنب ؟أ ھذا أ Ahaadzaa arnabun?

Apakah ini kelinci?

ومن ھو ؟Wa man huwa?

Dan siapa dia (laki-laki)?

وھورجل األعمال Wa Huwa Rajulul a`maal

Dan dia (laki-laki) seorang bisnessman

من أنت ؟Man Anta ? Siapa kamu ?

أناطبیب Ana Thabiibun

Saya seorang dokter

ومن ھذا الرجل ؟Wa man haadzar-rajulu ?

Siapa laki-laki ini ?

ھو طباخ Huwa thabbaakh

Dia (laki-laki) seorang juru masak

ومن ھي ؟Wa man hiya ?

Dan siapa dia (peempuan)?

سة ھي مد رHiya mudarrisatun

Dia (perempuan) seorang guru

لة ا الشاب فیلعب كرة الس أمAmmas-syaabu yal`abu kuratas-sallati

Adapun pemuda itu bermain bola basket

یلعب الولد كرة القدم Yal`abul waladu kuratal qadami

Anak itu bermain sepak bola

Page 13: Bahasa Arab Dasar

وماذا یلعب الشاب ؟Wa maadza yal`abus-syaabu?

Dan apa yang dimainkan oleh pemuda itu ?

ب الشاب ؟أین یلع Ayna yal`abus-syaabbu?

Dimana pemuda itu bermain?

ماذا یلعب الولد ؟Maadza yal`abul waladu ? Apa yang anak itu bermain ?

الولد ؟ أین یلعب Ayna yal`abul waladu? Dimana anak itu bermain?

یطبخ الطباخ الطعام Yatbukhut-thabbaakhu at-tha`aama

Koki itu memasak makanan

ماذا یطبخ الطباخ ؟Maadza yathbakhut-thabbaakhu ?

Apa yang koki itu masak ?

م المرور الشرطة تن ظ As-syurthatu tunaddzimul muruurra

Polisi mengatur lalu lintas

م الشرطة ؟ ماذا تنظMaadza tunaddzhimus-syurthatu ?

Apa yang polisi itu atu ?

من الذي یذھب إلى المدرسة Manilladzii yadzhabu ilal madrasati

Siapa yang bergi ke sekolah

یذھب الولدان إلى المدرسة Yadzhabul waladaani ilal madrasati

Kedua anak itu pergi ke sekolah

إلى أین یذھبان ؟Ilaa ayna yadzhabaani

Kemana mereka berdua pergi?

ما الذي یقرأ Malladzii yaqra u

Apa yang ia baca

یقرأ الولد الكتاب Yaqraul waladu alkitaaba

Anak itu membaca buku

ماذا یقرء الولد ؟Maadzaa yaqraul waladu?

Apa yang sedang dibaca oleh anak itu?

أتركب الحافلة أم سیارة األجرة ؟ Atarkabul haafilata am sayyaaratal ujrati?

Apakah kamu mengendarai bis atau taxi?

أركب الحافلة Arkabul haafilata

Saya naik bis

ھل تركب الحافلة إلى المدرسة ؟Hal tarkabul haafilata ilal madrasati?

Apakah kamu naik bis ke sekolah?

ي المدرسة نعم ، أركبھا إل Na`am, Arkabuha ilal madrasati

Iya, Saya naik bis ke sekolah

Page 14: Bahasa Arab Dasar

Addarsul Al-Khaamis:

A. KATA GANTI ORANG (ISMUD-DHAMAAIR)

Kata ganti orang pertama tunggal yaitu saya dan orang pertama jamak yaitu kita/kami, dalam

bahasa Arab dinamakan Mutakallim (متكلم). Dinamakan orang pertama karena ia yang berbicara.

Orang kedua yaitu orang yang diajak berbicara, dalam bahasa Arab dinamakan Mukhaathab

yaitu kamu laki-laki dan perempuan beserta kelompoknya. Sedangkan orang ketiga (مخاطب)yaitu orang yang dibicarakan atau orang yang tidak berada di tempat terjadinya pembicaraan,

dalam bahasa Arab dinamakan Ghaaib (غائب) yaitu Dia laki-laki dan perempuan beserta kawan-kawannya.

Di bawah ini, kata ganti orang dalam bahasa Arab beserta contoh penggunaannya jika bergandengan dengan isim yang menunjukkan atas arti kepunyaan. Misalnya kata buku yang digabungkan dengan kata ganti orang yaitu kamu akan berarti bukumu, dan seteusnya. Dan cara penggabungannya terletak pada akhir Isim seperti yang terdapat dan bergaris bawahi pada contoh-contoh berikut :

معنىArti

إتصالھا باإلسمJika bergandengan dengan

Isim

ضمائرKata ganti orang

Dia (1 orang laki-laki) كتاب ھ Kitaabuhu

ھو Huwa

Dia/Mereka (2 orang laki-laki)

كتاب ھم اKitaabuhumaa

ھماHumaa

Dia/Mereka (banyak laki-laki)

كتاب ھ م Kitaabuhum

ھم Hum

Dia (1 orang perempuan) كتاب ھا Kitaabuhaa

ھي Hiya

Dia/Mereka (2 orang perempuan)

كتاب ھم اKitaabuhumaa

ھماHumaa

Dia/Mereka (banyak perempuan)

كتاب ھن Kitaabuhunna

ھن Hunna

Kamu (1 orang laki-laki) كتاب ك Kitaabuki

أنت Anta

Kamu/Kalian (2 orang laki-laki)

كتاب كم اKitaabukumaa

أنتماAntumaa

Kamu/Kalian (banyak laki-laki)

كتاب كم Kitaabukum

أنتم Antum

Kamu (1 orang perempuan) كتاب ك Kitaabuki

أنت Anti

Page 15: Bahasa Arab Dasar

Kamu/Kalian (2 orang perempuan)

كتاب كم اKitaabukumaa

أنتماAntumaa

Kamu/Kalian (banyak perempuan)

كتاب كن Kitaabukunna

أنتن Antunna

Saya/Aku كتاب ي Kitaabiiy

أناAnaa

Kita/Kami كتاب نا Kitaabunaa

نحن Nahnu

B. KATA KETERANGAN DAN JARR (DHZARF WAL JARR)

Perhatikanlah contoh-conoh di bawah ini :

Murid-murid di / di dalam kelas التال میذ في الفصل Dia datang dari pasar ھو قادم من السوق Tas itu di atas meja المحفظة على المكتب Buah itu di atas pohon الثمرة فوق الشجرة Anak itu ngumpat di bawah

kolong tempat tidur یختبئ الولد تحت السریر

Siswa itu berdiri di depan pintu وقف الطالب أمام الباب Khalid duduk di belakang sekolah یجلس خالد خلف المدرسة Saya telah mengetahui apa di

belakang / di balik kejadian ini علمت ما وراء الحد ثة

Saya tinggal di samping mesjid أسكن بجوار المسجد Sapu itu di samping rumah المكنسة جانب البیت

Latihan : Berlatih dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini sesuai dengan contoh-

contoh di atas :

ما ھذه ؟ .....................

أین الشجرة ؟ ..................

ھذ ا ؟ ......................ما

أین الفیل ؟ ....................

من ھذا ؟ ...................

من ھذه ؟ ...................

Page 16: Bahasa Arab Dasar

ا یعمل ؟ .................ماذ ماذا تعمل ؟ .................

ھل ھي مطربة ؟ ................. مامھنتھا ؟ .......................

ھل ھو مھندس ؟ .............

.........مامھنتھ ؟ ..........

أتركب الحافلة أم سیارة األجرة

؟ ..........................

ھل تركب الحافلة إلى المدرسة ؟

.........................

أین الولد ؟ .....................ھل یجلس على الكرسي ؟

..................

أین المنزل ؟ ....................

ھل المنزل وراء النھر ؟ ...................

أین الملعقة ..................

أین المعجون ................

.............................. أین التالمیذ ؟ ....١ . من أین علي قادم ؟ ..........................................٢ . أین المحفظة ؟ .............................................٣ . أین وقف الطالب ؟ .............................................٤ ..................................... أین تسكن ؟ .........٥ . ھل علمت ما وراء الحادثة ؟ .......................................٦

. أین المكنسة ؟ ....................................٧

Page 17: Bahasa Arab Dasar

Addarsul As-Saadiis:

A. PENYEBUT DAN PEMBILANG (ADAD WA MA’DUUD)

Al’Adad dan Ma’duud ( ◌لعد د والمعد ودا ) adalah pembilang/bilangan ( العد د) dan penyebut ( المعد

Jika pembilang adalah angka Tiga hingga sepuluh, maka penyebutnya berbentuk jamak. Bila .(ود

penyebutnya (المعد ود) muannats maka pembilangnya ( د د الع ) Mudzakkar. Dan bila Penyebutnya ( المعددو ) mudzakkar maka ( العدد) nya Muannats. Contoh :

العد د المعدود

ثالثة كتب ( مؤنث ) ( مذكر)

اسات ثالث كر ( مذكر) ( مؤنث )

مین عشرة معل

( مؤنث ) ( مذكر)

Adapun bilangan untuk menunjukkan atas yang pertama, kedua dan seterusnya adalah sebagai

berikut :

العد د مذ كر مؤنث

ل األولى واحد األو

إثنان الثانى الثانیة

ثةثال الثالث الثالثة

ابعة ابعالر الر أربعة

خمسة الخامس الخامسة

ستة الساد س الساد سة

سبعة السابع السابعة

ثمانیة الثامن الثامنة

تسعة التاسع التاسعة

عشرة العاشر العاشرة Contoh:

ف األو ل كنت في الص Saya duduk di kelas satu (pertama)

Page 18: Bahasa Arab Dasar

كنت في السنة األولىSaya duduk di tahun/tingkat satu (pertama)

B. WARNA-WARNI (ALWAAN)

Penggunaan kata warna-warni haruskah sesuai dengan jenisnya mudzakkar dan Muannats , jika kata yang digunakan Mudzakkar maka warnanya disesuaikan dengan menggunakan warna yang menunjukkan atas mudzakkar, dan sebaliknya. Hal itu dapat dilihat pada contoh-contoh di bawah ini :

مذكر م ؤنث م عنى

Putih أبیض بیضاء Hitam اء سود أسود Merah حمر أ حمراء Biru أزرق زرقاء Hijau أخضر خضراء Itam Kecoklatan/ Itam manis

أسمر سمراء

Kuning أصفر صفراء Coklat بني بنیة Abu-abu یة رماد رمادي Biru Donker كحلي كحلیة Ungu زھري زھریة Jingga بنفسجي بنفسجیة Orange برتقالي برتقالیة

Jika ingin menjelaskan/meyebutkan warna suatu kata benda yang Mudzakkar, maka gunakanlah

warna yang ada pada bagian Mudzakkar. Dan sebaliknya, Contoh :

القمیص أبیض لون Warna kemeja itu putih

القمیص أبیض Baju itu berwarna putih

فانلة بیضاء جدیدة Baju kaos yang putih itu baru

C. JAM (SAA’AH)

Ungkapan/pertanyaan yang digunakan untuk menanyakan jam adalah ( اعة اآلن ؟ Jam= كم الس

berapakah sekarang). Huruf Wau ( و) berarti “Dan”, huruf Illa ( إال) berarti “Kecuali”. Namun penggunaanya

dalam menyatakan “Jam” mengalami perubahan. Wau berarti “Lewat/lebih” dan Illa berarti “Kurang”. Perhatikan contoh-contoh di bawah ini :

Page 19: Bahasa Arab Dasar

Jam satu tepat الواحدة تماما الساعة Jam dua lewat setengah الساعة الثانیة و النصف Jam tiga lewat seperempat بع الساعة الثالثة و الرJam empat kurang setengah ابعة إال النصف الساعة الرJam lima kurang seperempat بع الساع ة الخامسة إال الر Jam enam lewat lima menit قائق الساعة السادسة و خمس د Jam tujuh kurang lima menit اعة السابعة إال خمس د قائق الس Jam delapan lewat sepuluh menit قائق الساعة الثامنة و عشر د Jam Sembilan kurang 10 menit 20 detik قائق الساعة التاسعة إال عشر د

وعشرون ثانیة Jam 10 kurang 5 menit 10 detik قائق و الساعة العاشرة إال خمس د

عشر ثوانىJam 11 tepat یة عشر تماما الساعة الحاد Jam 12 الساعة الثانیة عشر

......

Page 20: Bahasa Arab Dasar

Addarsul As-Saabi’:

A. KATA KERJA (FI’IL)

Kata kerja adalah kata yang menunjukkan atas perbuatan/pekerjaan yang terikat dengan salah satu dari tiga bentuk waktu; masa lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Terbagi menjadi tiga ;

Fi`il Maadhi (الفعل الماضى) yaitu kata kerja yang menunjukkan suatu pekerjaan atau kejadian yang berlangsung pada masa sebelum waktu penuturan atau lebih disederhanakan dengan “Kata Kerja Bentuk

Lampau”, misalnya; كتبت (saya telah menulis).

Fi`il Mudhaari` ( الفعل المضارع ) yaitu kata kerja yang menunjukkan pekerjaan atau peristiwa yang

terjadi pada saat dituturkan (sekarang) atau sesudahnya (akan datang). Contoh; ب أذھ ( saya akan/sedang pergi).

Fi`il Amar (الفعل األمر ) yaitu kata yang menunjukkan tuntutan tercapainya pekerjaan tersebut

setelah masa pengungkapan, atau lebih disederhanakan dengan Kata Perintah, contoh; أكتب (tulislah!). (Lih. Lampiran kata kerja).

Setiap Kata Kerja akan mengalami perubahan sesuai dengan kata ganti orang ( ضمائر ), perhatikan perubahan-perubahan kata kerja di bawah ini dan cobalah untuk menghafalkannya agar mempermudah dalam menggunakannya:

أمر Perintah

مضارعSekarang/akan

datang

ماضيLampau

الضمائزK.Ganti Orang

رقمNo

Uktub اكتب Taktubu تكتب Katabta كتب ت Anta ١ أنت

Uktubaa اكتبا Taktubaani تكتبان Katabtumaa كتب تما Antuma ٢ أنتما

Uktubuu اكتبوا Taktubuuna تكتبون Katabtum كتب تم Antum ٣ أنتم

Uktubii اكتبي Taktubiina تكتبین Katabti كتب ت Anti ٤ أنت

Uktubaa اكتبا Taktubaani تكتبان Katabtumaa كتب تما Antuma ٥ أنتما

Uktubna اكتبن Taktubna تكتبن Katabtunna كتب تن Antunna ٦ أنتن

- Yaktubu یكتب Kataba كتب Huwa ٧ ھو

- Yaktubaani یكتبان Katabaa كتب ا Humaa ٨ ھما

- Yaktubuuna یكتبون Katabuu كتب و ا Hum ٩ ھم

- Taktubu تكتب Katabat كتب ت Hiya ١٠ ھي

- Taktubaani تكتبان Katabataa كتب ت ا Humaa ١١ ھما

- Yaktubna یكتبن Katabna كتب ن Hunna ١٢ ھن

Page 21: Bahasa Arab Dasar

- Aktubu أكتب Katabtu كتب ت Ana ١٣ أنا

- Naktubu نكتب Katbnaa كتب نا Nahnu ١٤ نحن

Latihan : Ubahlah kata kerja-kata kerja di bawah ini sesuai perubahannya jika dimasuki oleh

Dhamaair (kata ganti orang) seperti pada contoh di bawah ini :

أنت تذ ھبین أنت تذ ھب نا أذ ھب مثال : أ حن نذ ھب ن تذ ھب ھو یذ ھب ھي

أعمل / . أنا أقرأ ١ . أنت ........... / ............٢ . أنت ........... / ............٣ ........... / ............. . ھو ٤ . ھي ........... / .............٥ . نحن ........... / .............٦

Adapun kata ganti orang yang menunjukkan atas objek/penderita yang bersambung (Muttashil)

dengan menggunakan kata Dharaba=memukul ( ضرب) dan subjeknya adalah Saya (أنا) -kecuali pada

Ana dan Nahnu subjeknya adalah Anta ( أنت) - dan kata ganti orang yang terpisah (Munfashil) yang menunjukkan atas objek/penderita, untuk lebih memahaminya dapat dilihat pada huruf-huruf yang bergaris bawahi pada table di bawah ini :

أنت Anta ضربت ك إیاك أنتما Antuma ضربت كما إیاكما

أنتم Antum ضربت كم إیاكم

أنت Anti ضربت ك إیاك

أنتما Antuma ضربتك ما إیاكما

أنتن Antunna ضربت كن إیاكن

ھو Huwa ضربت ھ إیاه

ھما Humaa ضربتھ ما إیاھما

ھم Hum ضربت ھم إیاھم

ھي Hiya ضربت ھا إیاھا

ھما Humaa ضربت ھما إیاھما

ھن Hunna ضربت ھن إیاھن

أنا Ana ضربت ني إیایا

نحن Nahnu ضربت نا إیانا

Page 22: Bahasa Arab Dasar

Addarsul As-Saamin:

التعارف׃السال م علیكم ׃خالد م السال وعلیكم ׃ عبد ا� ؟ حالك كیف ׃ خالد

� الحمد ٬ بخیر ׃ ا� عبد ؟ إسمك ما׃ خالد

إسمي عبد ا� و أنت ؟׃ ا� عبد أنا خالد ׃خالد خالد یا أھال ׃ عبد ا�

أھال وسھال بك یا عبد ا� ׃خالد ھل أنت أمبو ني ؟ ׃عبد ا� ؟ أنت و م ، أنا أمبوني نع ׃خالد جا وي أنا׃ عبد ا� إذ ن أنت طالب جد ید ׃ خالد نعم ، أنا طالب جد ید ׃عبد ا� ما لعبتك ؟ ׃خالد تك ؟وما لعب ، م أنا ألعب كرة القد ׃عبد ا� ألعب كرة السلة ׃خالد وما ھوایتك یا خالد ؟ ׃عبد ا� ؟ وأنت ، الطوابع جمع ھوایتي ׃ خالد

سم ھوایتي ׃ ا� عبد با حة و الر الس تك أنا سعید جد� ا لمعرف ׃خالد و أنا أیضا ׃عبد ا�

شكرا علي التعارف ׃ خالد عفوا ׃عبد ا� مع السال مة ׃خالد السال مة مع ׃ عبد ا�

تد ریبا تل كما في المثا لین التا لیین : ١( ) . حو

ھو تلمیذ لمیذ خالد ت - أ ׃مثال ھي أمبونیة فاطمة أمبو نیة - ب

Page 23: Bahasa Arab Dasar

س .................................. .١ .عبد هللا مد ر .................................. علي سوالویسي ..٢ . الطالبة جد ید ة ...................................٣ . عائشة طبیبة ...................................٤ سة ماھرة ........٥ ............................ المد ر ل كما في األ مثلة : ٢( ) . حو

خالد أ مبوني أمبون / خالد -أ׃ مثال فا طمة عربیة فا طمة / عرب - ب ا� جا وي عبد عبد ا� / جا وا -ج .................................... . علي / كالمنتان ١ .................................... . خالد / بانتان ٢ د / أند ونیسیا ٣ .................................... . محم . عا ئشة / باكستان ...................................٤ ................................... . زینب / مصر ٥ ل كما في األ مثلة : ٣( ) . حو

أنا عربیة عربي أنا -أ ׃مثال س - ب سة أنت مد ر أنت مد ر كریمة أمبونیة كریم أمبوني -ج ................................. . أنا تلمیذ ١ ................................. . أنت أستا ذ ٢ .................................. . ھو جمیل ٣ س جد ید ٤ ................................. . المد ر ................................. ألستا ذ ة ما ھرة . ا ٥ ل كما في المثا لین التا لیین : ٤( ) . حو

ھذ ا مھند س أحمد مھند س -أ ׃مثال ذ لك مھند س

ضة - ب ضة فا طمة ممر ھذ ه ممر ضة تلك ممر

د مد یر ١ ................................... . محم .................................... . زینب موظفة ٢ ................................... . علي ممثل ٣ .................................... . ھو سا ئق ٤ ................................... . ھي مطربة ٥ ) . تكلم : أجرالتد ریب اآلتي كما في المثال : ٥(

س ؟ نعم س ٬مثال : ھل ھذ ا مد ر ھذ ا مد ر

Page 24: Bahasa Arab Dasar

ھذ ا طا لب ٬ال ................................... . ھل ھذ ا مال كم ؟ ١ ................................... . ھل ذ لك رئیس ؟ ٢ .................................. . ھل ھذ ه نا ئبة ؟ ٣ ................................... . ھل تلك مغنیة ؟ ٤ ................................ . ھل خالد عمید ؟ ...٥ ل كما في األمثلة : ٦( ) . حو

د م أنا ألعب كرة الق أنا لعبت كرة القد م -مثال : أ لة - ب لة أنت لعبت كرة الس أنت تلعب كرة الس ھو یلعب كرة الطا ئرة ھو لعب كرة الطا ئرة -ج یشة -د یشة ھي لعبت كرة ال ھي تلعب كرة الر ر نحن نلعب كرة الید نحن لعبنا كرة الید -ه

................................ . أنا شربت المآء ١ ................................ . أنت شربت القھوة ٢ ................................ . ھو شرب الشا ي ٣ ................................ . ھي شربت العصیر ٤ ................................ بنا كوال . نحن شر ٥

) . إستبد ل كما في األمثلة : ٧(

ھذ ا كتابي مثال : أنا / كتاب اسة استك أنت / كر ھذ ه كر

ك ذ لك قلم أنت / قلم تلك مسطرتھ ھو / مسطرة ھذ ه حقیبتھا ھي / حقیبة ذ لك بیتنا نحن / بیت

اجة .....١ ............................. أنا / د ر . أنت / قمیص .................................٢ . أنت / ھد یة .................................٣ . ھو / حذ اء ................................٤ ھي / نعل ................................. .٥ . نحن / مد رسة ................................٦

Page 25: Bahasa Arab Dasar

MATA PELAJARAN : BAHASA ARAB

KELAS/SEMESTER : I

Pilihlah salah satu option yang paling benar pada jawaban pertanyaan di bawah ini:

1. Penulisan huruf-huruf ini “ا ل ق ي ا م ة” secara bersambung yang benar adalah :

a. الق یامة b. ال قیامة c. القـي مة d. الـقـیامـة 2. Di bawah ini adalah huruf-huruf yang penulisannya tidak dapat disambungkan dengan huruf

yang terletak setelahnya, kecuali :

a. ر b. د c. س d. ا 3. Penulisan kata “Mistharatun” yang benar di bawah ini, adalah :

a. مستـرة b. مسطــرة c. مصتـرة d. مصطـرة

4. Penulisan kata “Mimsahatun” yang benar di bawah ini, adalah :

a. ممسحة b. ممصحة c. ممسخـة d. ـةممصخ

5. Cara membaca kata “الرعـد” yang benar adalah :

a. Alra’du b. Ar-ra’du c. Alrra’du d. Ara’du

6. Kata “kelas” dalam bahasa Arab adalah :

a. الـمدرسة b. شبـاك c. غـرفـة d. الـفصل

7. Arti dari kata “حقیبة” yang benar adalah :

a. Tas b. Penghapus c. Mistar d. Pensil

8. Kata “ممسحة” berarti :

a. Penggaris b. pencil c. penghapus d. buku tulis

9. Kata penunjuk untuk menunjukkan sesuatu yang dekat dalam bahasa Arab, yang benar adalah :

a. ھـذا dan لك ذ b. ـذه ھ dan تلـك c. ذه ھ dan ذاھ d. لك ذ dan تلـك

10. Kata penunjuk jauh yang benar adalah :

b. ھـذا dan لك ذ b. ـذه ھ dan تلـك c. ذه ھ dan ذاھ d. لك ذ dan تلـك

11. Kata yang menunjukkan atas perempuan (muannats) dalam bahasa Arab, pada umumnya

ditandai dengan :

a. Ta Marbuthah b. Ta Saakin c. Ta Ta’nis d. Ta fai’il

12. Di bawah ini adalah kata-kata yang menunjukkan atas perempuan (muannats) dalam bahasa

Arab, Kecuali :

a. اسة ت بی .c حقیبة .b كـر d. مدرسة

13. Kata yang menunjukkan atas laki-laki (mudzakkar) adalah, kecuali :

a. قلـم b. مسطـرة c. كتـاب d. حذاء

14. Angka 0 (nol) di dalam bahasa Arab adalah :

Page 26: Bahasa Arab Dasar

a. سفـر b. سبر c. صفـر d. شفـر

15. Angka 7 (tujuh) dalam bahasa Arab yang benar adalah :

a. اربعة b. سبعة c. ستـة d. خمسة

16. Angka 13 (tiga belas) di dalam bahasa Arab yang benar adalah :

a. إثنا عشر b. خمسة عشر c. ستـة عشر d. ثالثة عشر

17. Angka 20 (dua puluh) di dalam bahasa Arab yang benar adalah :

a. عشر b. عشرن c. عشرون d. عشرن

18. Penggunaan kata penunjuk yang benar di bawah ini adalah :

a. ذه قـلـم ھ b. ذا مسطـرةھ c. لك باب ذ d. تلـك مكـتـب

19. Kata Tanya yang digunakan untuk menanyakan tempat adalah :

a. ما b. من c. متـى d. أین

20. Ungkapan “ ؟ذا ما ھ ” berarti :

a. Apa ini? b. Siapa ini c.Milik siapakah ini d. Dimana?

21. Kata “ من” berarti :

a. Apa b. Siapa c. Dimana d. Kapan

22. Huruf “علـى” berarti :

a. Di bawah b. di atas c. di depan d. di dalam

23. Huruf “ في” berarti :

a. Di bawah b. di atas c. di depan d. di dalam

24. Kata keterangan “Di Depan” yang benar dalam bahasa Arab, adalah :

a. وراء b. فـوق c. امام d. بـجوار

25. Kata keterangan “Di belakang” di dalam bahasa Arab yang benar di bawah ini, adalah :

a. بـجوار b. وراء c. وق فـ d. امام 26. Di bawah ini adalah kata-kata keterangan di dalam bahasa Arab, kecuali :

a. جانب b. خـلـف c.ال تـحت .d جو

27. Ungkapan “صباح الـخـیر” berarti :

a. Selamat pagi b. selamat siang c. selamat sore d. selamat malam

28. Ungkapan “ كـیف حالـك” berarti :

a. Selamat sore b. apa kabar c. terima kasih d. sama-sama

29. Ungkapan “terima kasih” yang benar dalam bahasa Arab adalah :

a. شكـرا b. عفـوا c. نـعم d. ال

30. Ungkapan untuk menyatakan “Selamat atas kenaikan kelas” di dalam bahasa Arab yang benar,

adalah :

Page 27: Bahasa Arab Dasar

a. مبروك b. مبارك c. مبرك d. بركـة

31. Kata “kambing” dalam bahasa Arab, adalah :

a. بقـرة b. غـنـم c. نـمل d. فــــیل

32. Binatang “gajah” dalam bahasa Arab, adalah :

a. بقـرة b. غـنـم c. نـمل d. فــــیل

33. Kata “Pasar” dalam bahasa Arab, adalah :

a. مدرسة b. مكـتـبة c. فـصل d. سوق

34. Kata “Sekolah” dalam bahasa Arab, adalah :

a. مدرسة b. مكـتـبة c. فـصل d. سوق

35. Kata “perpustakaan” yang benar dalam bahasa Arab, adalah :

a. سوق b. رسةمد c. مكـتـبة d. فـصل

36. Ungkapan “ ماإسمك” di dalam bahasa Indonesia berarti :

a. Siapa kamu? b.Siapa namamu? c. Siapa temanmu d. Siapa dia

37. Ungkapan “Dimana kamu tinggal” di dalam bahasa Arab, adalah ;

a. أین تسكـن b. أین أنـت c. أین تـدرس d. أین تـذھب 38. Olah raga “Sepak Bola” dalam bahasa Arab adalah :

a. كـرة الـید b. كـرة الـقـدم c. ةالسلـ كـرة d. كـرة الطـائرة

39. Kata kerja “Makan” yang benar dalam bahasa Arab, adalah :

a. شــرب b. أكـــل c. ضرب d. كـتـب

40. “Iya/Ya” dalam bahasa Arab adalah :

a. شكـرا b. عفـوا c. نـعم d. ال

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan baik dan benar sesuai dengan keterangan dan

petunjuk yang ada pada tanda kurung:

................................................... ) tulislah bersambung(ب ن ط ل و ن .41

) ...................................................tulislah bersambung( ا ل م ك ن س ة .42

...................) ..............................itu tas( ما ھذه؟ .43

) ..................................................di atas meja( أین الـكتـاب؟ .44

) ...................................................iya itu meja( ھل ه◌ذا مكتب؟ .45

Page 28: Bahasa Arab Dasar

MATA PELAJARAN : BAHASA ARAB

KELAS/SEMESTER : I

Pilihlah salah satu option yang paling benar pada jawaban pertanyaan di bawah ini:

1. Ungkapan “selamat hari raya” dalam bahasa Arab adalah :

a. مبروك b. تصبح علي الخیر c. حرما d. كل سنة وأنت طیب

2. Ungkapan “saya setuju” yang benar dalam bahasa arab adalah :

a. موافق b. أنا موافق c. موافقة .d ھل أنت موفق

3. “Jangan terburu-buru/tergesa-gesa”, ungkapan ini di dalam bahasa Arab yang benar, adalah :

a. بـسرعة b. احة ھیـا .d ال تـستـعجـل .c بـالر

4. Jawaban yang benar atas ungkapan “تـصبح علـى الـخیر” adalah :

a. وأنـت طـیـب b. وأنـت من أھلـھ c. حرما d. نـعیما

5. Ungkapan “كـم السـاعة اآلن” adalah ungkapan untuk menanyakan :

a. Waktu b. Jam c. Tempat d. Arah

6. Kata-kata di bawah ini adalah kata keterangan, kecuali :

a. أمـام b. خـلـف c. تـحت d. شـارع

7. Perhatikan kalimat berikut ini, “ ◌ جلـست بـجوار الـبیت ”, kata “ بجوار” pada kalimat ini

berarti :

a. Di belakang b. Di Depan c. Di samping d. Di dalam

8. Di bawah ini adalah ungkapan selamat dan ucapan salam, kecuali :

a. مبر◌ك b. حرما c. نعیما d. معاج

9. Kata “dapur” dalam bahasa Arab adalah :

a. مطبخ b. طبق c. ملعقة d. صحن

10. Kata “madu” dalam bahasa Arab adalah :

a. حلیب b. لبن c. عسل d. قھوة

11. Kata-kata di bawah ini berhubungan dengan alat makan, kecuali :

a. صحن b. طبق c. ملعقة d. مطبخ

12. Kata “pencopet” dalam bahasa Arab adalah :

a. سارق b. لص c. كاتب d. لئیم 13. Di bawah ini adalah kata yang menunjukkan atas profesi, kecuali :

a. مدیر b. مھندس c. صغیر d. جند

14. Kata-kata di bawah ini adalah termasuk nama-nama hewan di dalam bahasa Arab, Kecuali :

Page 29: Bahasa Arab Dasar

a. قـرد b. طفـل c. جمل d. فیل

15. Persamaan kata dari kata “ صحن“ adalah :

a. طبق b. فنجان c. كأس d. دلو

16. Kata “Istri” dalam bahasa Arab adalah :

a. زوجة b. زوج c. رملةأ d. قرین

17. Persamaan kata dari kata “ ولد “ adalah :

a. إبنة b. إبن c. طفل d. أخ 18. Kata “Presiden” yang benar dalam bahasa Arab, adalah :

a. رئیس b. رئیس الـوزراء c. رئیس الـجمھریة d. رئیس الـبـالد

19. Di bawah ini adalah kata-kata yang menunjukkan atas profesi atau jabatan di dalam bahasa

Arab, Kecuali :

a. لـص b. طـالـب c. طـبـیب d. جمیل

20. Di bawah ini adalah kata-kata yang menunjukkan atas keluarga, kecuali :

a. أخ b. عم c. إبن d. عام

21. Lawan kata dari kata “ نساء“ adalah :

a. زوج .d رجل .c أنثى .b مرأة

22. Kata “Gila” dalam bahasa Arab adalah :

a. جاھل b. مجنـون c. بخــیل d. بھلـول

23. Lawan kata dari kata “ ماھر “ adalah :

a. نشیط b. جاھل c. مجتھد d. الن كس

24. Lawan kata dari kata “ كبیر “ adalah :

a. صغیر b. قصیر c. كثیر d. واسع

25. Warna ungu dalam bahasa arab adalah :

a. زھري b. بنفسجي c. رمادي d. كحلي

26. Warna pink dalam bahasa arab adalah :

a. زھري b. بنفسجي c. رمادي d. كحلي

27. Angka 100 dalam bahasa Arab adalah :

a. مائة b. ألف c. ألفان d. ملیون

28. Angka 55 (lima puluh lima) dalam bahasa arab adalah :

a. خمسة وخمسة b. خمسة عشر .d جمسة وخمسون .c خمسة وخامس

Page 30: Bahasa Arab Dasar

29. Kata-kata di bawah ini termasuk nama-nama buah-buahan, kecuali :

a. لـیمون b. برتـقـال c. طـماطم d. عنـب

30. Buah semangka dalam bahasa Arab adalah :

a. تمر b. تمرالھند c. بطیخ d. كنتلوب

31. Jika kata kerja “ شرب” bergandengan dengan kata ganti orang “ أنـت” yang menunjukkan atas

terjadinya pekerjaan di masa lampau, maka perubahan yang benar terhadap kata kerja tersebut,

adalah :

a. شرب b. بت شر c. شربت d. شربت

32. Perubahan kata “ لـعب” pada bentuk Fi’il Mudhaari’ atas kata ganti orang “ ھي” yang benar,

adalah :

a. یلـعب b. تـلـعب c. بن یلـع d. تـلـعبـي

33. “ أین الـقـلـم؟ ٬الــكـتاب تـحت الـكرسي والـقـلم في الـحقیبة ” :

a. تـحت الـكرسي b. في الـكـرسي c. في الـحقیبة d. علــى الـكرسي

34. “ الـقـمیص أبیض والـبنـطـلون أزرق، مالـون الـقـمیص؟لـون ” :

a. أزرق b. أحمر c. أسود d. أبیض

35. “ السوق، إلـى أین عقـلیة ذاھبة؟ أذھب إلـى الـمكتـبة، وعقـلیة تـذھب إلـى ” :

a. مكـتبة b. ذاھبة c. سوق d. تـذھب

36. “ یشة، ماذا لـعب رم لي؟لـعب رملي كـرة الـقـدم ویلـعب إلـھام كـرة الر ” :

a. كـرة الـقـدم b. یشة الـكرة .d كرةالـطائرة .c كـرةالر

: ”الـجواب علـى الـعبارة، كـل سنـة و أنـت طیب “ .37

a. وأنـت طیب b. وأنـت طـیبة c. طـیـب d. حسنا

: ”الـجواب علـى الـعبارة حرما“ .38

a. نـعیما b. جمعا c. حرما d. مبروك

39. “ س في الـمكـتب، أین رملـي؟ الطـالب في الـفصل والـمدر ” :

a. في الـمكـتب b. في الـمكـتبة c. في الـفـصل d. في الـحدیقـة

: ”الطـالب الـماھر ناجـح والـجاھل ..........“ .40

a. رابـح b. فـاشل c. مریض d. نـائم

Page 31: Bahasa Arab Dasar

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini ;

1. Tulislah lima kata buah-buahan yang anda ketahui, selain yang ada pada soal-soal di atas ?

2. Tulislah lima kata yang menunjukkan atas keluarga, selain yang ada pada soal-soal di atas ?

3. Tulislah lima kata profesi, selain yang ada pada soal-soal di atas ?

4. Sebutkan dan tuliskanlah lima kata yang menunjukkan atas hewan?

5. Perhatikanlah bacaan di bawah ini, dan jawablah kata-kata yang dihilangkan pada bacaan

tersebut?

“ ا نـارتـي تـحب أن ........ كـرة الـید ٬یحب أن ...... كـرة الـقـدم رملي ٬أم

”واآلخـرون ........ أن یشاھدوا علـى الـمبـارءة

Page 32: Bahasa Arab Dasar

MATA PELAJARAN : BAHASA ARAB

KELAS/SEMESTER : X

Pilihlah salah satu option yang paling benar pada jawaban pertanyaan di bawah ini:

. ما معنى كلمة " كنتلوب " باألندونیسسا :١ Jambu - د Lemon – ج Melon - ب semangka -أ

. كلمة " البطیخ " بمعنى :٢ Jambu - د Lemon – ج Melon - ب semangka -أ

. كلمة " جوز الھند " بمعنى :٣

Anggur - د Asam Jawa - ج Tebu - ب Kelapa -أ

: . كلمة " المطبخ " بمعنى ٤

Kamar - د Dapur -ج Rantang -ب Piring -أ

. كلمة " الملعقة " بمعنى :٥ Rantang -د Piring -ج Garpu -ب Sendok -أ

. ما معنى كلمة " د قیق " في األندنیسیا :٦ Beras -د Terigu -ج Gandum -ب Jagung -أ

. كلمة " الجد " بمعنى :٧ Bibi - د Tante -ج Nenek -ب Kakek -أ

وجة " بمعنى :٨ . كلمة " الز

Tante -د Om - ج Suami -ب Istri -أ

. المراد ف بكلمة " األسرة " ھي :٩

یة د -النسب ج -األسرة ب -أ العائلة -الذ ر

. المرادف بكلمة " بلح " ھي :١٠

عنب -لیمون د -جوافة ج -تمر ب -أ

. العكس من كلمة " كبیر " ھي :١١

كثیر -صغیر د -قصیر ج -طویل ب -أ

. العكس من كلمة " جمیل " ھي :١٢

یر كث -طویل د -صغیر ج -قبیح ب -أ

. العكس من كلمة " رخیص " ھي :١٣

Page 33: Bahasa Arab Dasar

نظیف -طویل د -غال ج -كثیر ب -أ

" في العربیة ھي : presiden. الكلمة " ١٤

أ- رئیس الجامعة ب- رئیس الوزراء ج- رئیس الجمھوریة د- رئیس

" في العربیة ھي : Direktur. الكلمة " ١٥

عمید -وزیر د -مد یر ج - موظف ب -أ

ل من بنجاسیال :١٦ . ماھو األساس األو

عبیة د -ة الواحدة جاإللھی - اإلنسانیة العادلة ب -أ العدالة -الش

اإلجتماعیة

. الصالة ....... من أركان اإلسالم ١٧

عماد -ركن د -واجب ج -أركان ب -أ

. صلى المسلمون في :١٨

المسجد -المعبد د -المكتبة ج -الفصل ب -أ

. إشترى الطلب البنبنة في :١٩

المكتبة -الفصل د -البقالة ج -المد رسة ب -أ

. لعب الطالب الكرة في :٢٠

المكتبة -الفصل د -المد رسة ج -لعب بالم -أ

. محمد .......... الكتاب ٢١

قرأ -قرأنا د -قرءا ج -قرأت ب -أ

أین الـقـلـم؟ ٬لم في الـحقیبة الــكـتاب تـحت الـكرسي والـقـ . ٢٢

تحت الـقلم -في الـقـلـم د -تـحت الـكـرسي ج -في الـحقـیبة ب –أ

. لـون الـقـمیص أبیض والـبنـطـلون أزرق، مالـون الـقـمیص؟٢٣

أحمر -أزرق د -أبیض ج -أسود ب -أ

فـیھما األرخـص؟ ٬. إشـتـریت الـكتـاب بـخمسین روبـیة والـحذاء بـمائة٢٤

الـجوراب -الـقـمیص د -الـحذاء ج - الـكـتـاب ب -أ

ر وفـشل ........ نجح الـطـالب الـماھ ٢٥

الـعبقـري -الـغـائب د -الـجاھل ج -الـمجتـھد ب -أ

. لـعب مخـلص كـرة الـقـدم و نـورل ...... الشـطـرنـج٢٦

Page 34: Bahasa Arab Dasar

لـعبوا -لـعبت د -لـعبن ج -لـعب ب -أ

ئد خـمسة یساوي ...... أربعة زا٢٧

عشرة -ثـمانیة د -خـمسة ج -تسعة ب -أ

. عشرة نـاقص خـمسة یساوي .........٢٨

عشرة -ثـمانیة د -خـمسة ج -تسعة ب -أ

...... الـكـعك . أشتـرى الـخبز و خـیرول .٢٩

یشتـریا -تـشتـریا د -یشتـرى ج -تـشتـرى ب -أ

سون في الـمكـتـب ٣٠ أین رحمة؟ ٬. الطـالب في الـفصل والـمدر

ـمقـصف في ال -في الـمسجد د -في الـفـصل ج -في الـمكـتـب ب -أ

فـمن سمیة؟ ٬. أنـا طالب و دیوي طـالبة٣١

س د -طـالـبة ج -طـالب ب -أ سة -مدر مدر

. سنـذھب ...... حدیقـة الـحیوانـات في اإلجازة ٣٢

إلـى -عن د -علـي ج -في ب -أ

. كتـابـي جدید وكتـاب (,..نورل...) جدید ٣٣

كتـابك -كتـابھا د -كتـابـ◌نـا ج -كتـابھ ب -أ

قـال رحمة : ...... لـحظـة ٬. ھیا بنـا نـلـعب ٣٤

إنـتـظـر -إنـتـذر د-إنـظـر ج -أنـظـر ب -أ

. الـمنـظـر ھنـا جمیل والـمنـظـر ھنـاك......٣٥

واسع -وسخ د -صغیر ج -قـبـیح ب -أ

جل وسیم والـمرءة ........٣٦ . الر

جمیلـة -جمیل د -قـبـیحة ج -قـبـیح ب -أ

. الـقرد و الـكلـب والـغـنـم من أنـواع ......٣٧

نـبات -جماد د -حیوان ج -إنـسان ب -أ

. العبارة ال تـستـعجـل بـمعنـى.....٣٨

احة ب -أ ھیا -بـالـنـیة د -بـسرعة ج -بـالر

حن والطـبق والـكـأس في ........ ا ٣٩ لص

الـبقـالـة -الـمـقـصف د -الـمطـبخ ج -الـمكـتـب ب -أ

Page 35: Bahasa Arab Dasar

. الـعبارة كـم الســـاعة اآلن تـسأل عن ......٤٠

ـرف دالظ -الــــــوقـت ج -الـمكـــان ب -أ ـــعر -ــ الـس

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini ;

1. Terjemahkan kata-kata ini ke dalam bahasa Arab; Jilbab, Baju kemeja, Baju kaos, celana panjang,

celana pendek, rok, kaos kaki, sepatu?

2. Buatlah kalimat dari kata “celana panjang” menjadi ini celana panjangku, warnanya ….,

harganya…., saya telah membelinya di ….?

3. Sebutkan beberapa nama olah raga yang anda ketahui dalam bahasa Arab?

4. Tulislah 5 (lima) nama-nama binatang yang anda ketahui selain yang terdapat pada soal di atas?

5. Ubahlah kata kerja ini “ یلـعب -لـعب ”jika berhubungan dengan kata ganti orang “ ٬ھي ٬ھو

نـحن ٬أنـا ٬أنـت ٬أنت ”.