Bab 2_guru Dan Perundangan

download Bab 2_guru Dan Perundangan

of 44

Embed Size (px)

Transcript of Bab 2_guru Dan Perundangan

 • 7/29/2019 Bab 2_guru Dan Perundangan

  1/44

  BAB 2 :

  GURU DAN PERUNDANGAN

  Nordin Tahir

  IPG Kampus Ipoh

 • 7/29/2019 Bab 2_guru Dan Perundangan

  2/44

  Pendahuluan

  Golongan guru hendaklah memastikan martabat

  perguruan sentiasa dipertingkatkan dari semasa kesemasa ke tahap yang lebih tinggi dan dihormati.

  Oleh yang demikian Peraturan-peraturan PegawaiAwam (Kelakuan dan Tatatertib) telah diperkenalkan

  untuk menjadi panduan kepada guru dan kaki tangankerajaan yang lain dalam melaksanakan tanggungjawabyang diamanahkan.

  Dalam konteks pendidikan, setiap guru harusmemahami sepenuhnya peraturan Kelakuan dan

  Tatatertib 1993 dan telahpun dibuat pindaannya pada2002.

  Di samping itu Akta Pendidikan 1996 juga harusdiperhalusi dengan teliti demi menjayakan matlamatpendidikan negara.

  Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

 • 7/29/2019 Bab 2_guru Dan Perundangan

  3/44

  Berkuatkuasa pada 20 Jun 2002. Pindaan ini melibatkan Peraturan 2 iaitu Peraturan-

  Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993[P.U. (A) 395/1993], yang disebut Peraturan-Peraturanibu. Dalam peraturan ini, pindaan dibuat terhadapperaturan 2 dengan memotong subperaturan2(2).

  Tujuan utama peraturan adalah untuk menjaga imejkerajaan khasnya dan Perkhidmatan Awam amnya.

  Tindakan tatatertib merupakan langkah yang perlu diikuti

  bagi menghukum pegawai awam yang didapati melanggarmana-mana peraturan supaya dapat memperbaiki tingkahlaku mereka pada masa hadapan dan pada masa yangsama dapat dijadikan panduan kepada orang lain.

  Peraturan-peraturan Pegawai Awam

  (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 (Pindaan 2002)

  Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

 • 7/29/2019 Bab 2_guru Dan Perundangan

  4/44

  Untuk memastikan pegawai awam;

  Melaksanakan tugas dengan cekap, beramanah

  dan bertanggungjawab; Meletakkan kepentingan awam lebih utama

  daripada kepentingan mereka sendiri;

  Menjaga imej perkhidmatan awam; dan

  Yang melakukan kesalahan / melanggar peraturandihukum.

  Rasional Peraturan Tatatertib

  Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

 • 7/29/2019 Bab 2_guru Dan Perundangan

  5/44

  DiKuatkuasakan pada 20.6.2002, antara

  peraturan yang dimasukkan dalam peraturan ini

  adalah seperti yang berikut;

  Jenis-jenis kesalahan yang membolehkan diambil

  tindakan tatatertib. Jenis-jenis tindakan tatatertib yang boleh diambil

  terhadap pegawai yang melakukan kesalahan

  Peraturan-peraturan Pegawai Awam

  (Kelakuan dan Tatatertib) 1993, (Pindaan) 2002

  (P.U.A.246)

  Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

 • 7/29/2019 Bab 2_guru Dan Perundangan

  6/44

  Jenis-jenis Hukuman

  Tindakan Tatatertib

 • 7/29/2019 Bab 2_guru Dan Perundangan

  7/44

  Definisi

  Menurut Kamus Dewan Edisi Kedua :

  tatatertib dapat didefinisikan sebagai

  peraturan yg mesti dipatuhi; disiplin.

  Manakala menurut Kamus Dewan Edisi

  Keempat : tindakan tatatertib pula dapat

  ditakrifkan sebagai hukuman yg dikenakan

  terhadap seseorang yg melanggar peraturantatatertib perkhidmatan, organisasi dsb.

  Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

 • 7/29/2019 Bab 2_guru Dan Perundangan

  8/44

  Pengenalan

  Sebagai seorang penjawat awam, seorang guru

  hendaklah mematuhi peraturan-peraturan yang

  telah termaktub dan sebarang pelanggaran

  peraturan yang telah ditetapkan boleh dikenakan

  tindakan tatatertib.

  Seorang pegawai dianggap melanggar peraturan-

  peraturan ini jika didapati melakukan sebarang

  kesalahan yang bertentangan dengan mana-mana

  peraturan tatakelakuan. Jika disabitkan kesalahan, seseorang pegawai awam

  boleh dikenakan tindakan bergantung kepada

  kesalahan yang dilakukan.Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

 • 7/29/2019 Bab 2_guru Dan Perundangan

  9/44

  Jenis-Jenis Hukuman Tindakan Tatatertib

  Terdapat beberapa jenis tindakan tatatertib yang

  boleh dikenakan ke atas pegawai awam jika seseorang

  pegawai didapati bersalah atas suatu kesalahan

  tatatertib, mana-mana satu atau apa-apa gabungandua atau lebih hukuman. Berikut merupakan jenis-

  jenis tindakan tatatertib:

  - Amaran -Turun Pangkat

  - Denda -Buang Kerja

  - Lucut Hak Emolumen -Tangguh Pergerakan Gaji

  Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

 • 7/29/2019 Bab 2_guru Dan Perundangan

  10/44

  Amaran

  Amaran merupakan salah satu tindakan seorang

  guru itu tidak mematuhi peraturan-peraturan

  tatakelakuan dan tatatertib.

  Amaran boleh diberi oleh seorang ketua jabatan

  atau pihak pentadbiran secara lisan atau bertulis.

  Amaran boleh diberikan kepada guru sebanyak 3

  kali sebelum pihak sekolah mengambil tindakanyang seterusnya.

  Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

 • 7/29/2019 Bab 2_guru Dan Perundangan

  11/44

  Contoh Surat Amaran

  Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

 • 7/29/2019 Bab 2_guru Dan Perundangan

  12/44

  Hukuman TatatertibPeraturan 42 Turun Pangkat

 • 7/29/2019 Bab 2_guru Dan Perundangan

  13/44

  Pihak Berkuasa Tatatertib yang berkenaan boleh

  mengenakan hukuman turun pangkat ke atas seseorang

  pegawai mengikut cara yang berikut:

  Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

 • 7/29/2019 Bab 2_guru Dan Perundangan

  14/44

  Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

 • 7/29/2019 Bab 2_guru Dan Perundangan

  15/44

 • 7/29/2019 Bab 2_guru Dan Perundangan

  16/44

  Pelucutan Hak Emolumen

 • 7/29/2019 Bab 2_guru Dan Perundangan

  17/44

  Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

 • 7/29/2019 Bab 2_guru Dan Perundangan

  18/44

  Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

 • 7/29/2019 Bab 2_guru Dan Perundangan

  19/44

  Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

 • 7/29/2019 Bab 2_guru Dan Perundangan

  20/44

  Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

 • 7/29/2019 Bab 2_guru Dan Perundangan

  21/44

  Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

 • 7/29/2019 Bab 2_guru Dan Perundangan

  22/44

  Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

 • 7/29/2019 Bab 2_guru Dan Perundangan

  23/44

  Takrif Emolumen

  Emolumen ertinya segala saraan dalambentuk wang yang kena dibayar kepadaseseorang pegawai termasuklah gajipokok, imbuhan tetap, bayaran insentifdan elaun bulanan lain

  Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

 • 7/29/2019 Bab 2_guru Dan Perundangan

  24/44

  Hukuman denda atau lucut hak emolumen hendaklahdibuat mengikut subperaturan (2), (3), (4), (5) dan (6).

  Apa-apa denda yang dikenakan pada mana-mana satumasa tidak boleh melebihi amaun yang sama banyakdengan emolumen bagi tujuh hari pegawai yangberkenaan.

  Jika seseorang pegawai didenda lebih daripada sekalidalam mana-mana bulan kalendar, agregat denda yangdikenakan ke atasnya dalam bulan itu tidak boleh

  melebihi amaun yang sama banyak dengan empat puluhlima peratus daripada emolumen bulanannya.

  Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

 • 7/29/2019 Bab 2_guru Dan Perundangan

  25/44

  Jika hukuman yang dikenakan adalah kerana pegawai tidakhadir untuk bertugas tanpa cuti atau tanpa terlebih dahulumendapat kebenaran atau tanpa sebab yang munasabah,apa-apa pelucuthakan emolumen pegawai itu hendaklah,

  melainkan jika diputuskan selainnya oleh JawatankuasaTatatertib yang berkenaan, dihitung dengan mengambil kiratempoh sebenar pegawai itu tidak hadir.

  Hukuman denda atau lucut hak emolumen tidak bolehdikenakan ke atas seseorang pegawai yang tidak hadir tanpacuti atau tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran atautanpa sebab yang munasabah jika emolumen pegawai itutelah dilucuthakkan, berkenaan dengan ketidakhadiran untukbertugas itu, di bawah peraturan 27.

  Segala denda atau lucut hak emolumen hendaklah dipotongdaripada emolumen bulanan pegawai itu dan hendaklahdibayar ke dalam hasil Majlis itu.

  Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

 • 7/29/2019 Bab 2_guru Dan Perundangan

  26/44

  Situasi

  Seorang guru di salah sebuah sekolah rendah di ibu

  kota sering tidak hadir ke sekolah tanpamengemukakan kebenaran cuti (surat tunjuk

  sebab).

  Hal ini telah menimbulkan banyak masalah danmembebankan pihak sekolah terutama para guru.

  Sebagai seorang Guru Besar, anda diminta untuk

  melakonkan cara untuk memberi amaran kepada

  guru tersebut secara lisan.

  Lakonkan situasi tersebut secara spontan.

  Watak : Guru yang selalu ponteng, Guru Besar.

  Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

 • 7/29/2019 Bab 2_guru Dan Perundangan

  27/44

  Penjawat awam wajib mematuhi peraturan-peraturan

  yang telah ditetapkan dan tindakan tatatertib bolehdikenakan kepada pegawai yang ingkar.

  Peraturan 3A

  Peraturan 3B

  Seseorang pegawai dikehendaki memberi aku janjisebagaimana yang diperuntukkan dalam Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (PU.A.176) Lantikan, Naik

  Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan

  Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

 • 7/29/2019 Bab 2_guru Dan Perundangan

  28/44

  Menjadi tanggungjawab seseorang pegawaiuntuk menjalankan kawalan dan pengawasantatatertib ke atas pegawai bawahannya danmengambil tindakan yang sesuai dengan segeraterhadap mana pegawai yang melanggar mana-

  mana peruntukan peraturan-peraturan ini. Pegawai yang gagal menjalankan kawalan dan

  pengawasan atau gagal mengambil tindakanterhadap pegawai bawahannya yang melanggar

  mana-mana peruntukan peraturan-peraturan inihendaklah disifatkan cuai dan tidakbertanggungjawab dan dia boleh dikenakantindakan tatatertib.

  Peraturan 3C

  Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

 • 7/29/2019 Bab 2_guru Dan Perundangan

  29/44

  Seseorang pegawai hendaklah pada setiap masa memberikan taatsetianya kepada Yang di- Pertuan Agong, Negara dan Kerajaan.

  Pegawai hendaklah sentiasa menjaga, memelihara danmempertahankan kedaulatan dan maruah negara, hormat danpatuh kepada undang- undang serta berusaha untuk berbaktikepada negara.

  Antara contoh pelanggaran peraturan 4(1) adalah seperti berikut;

  Bersubahat dengan musuh negara

  Membocorkan rahsia Kerajaan.

  Memburuk-burukkan serta memperkecil-kecilkan dasar serta

  tindakan Kerajaan. Menjadi Anggota Jemaah Islamiah

  Menyertai Kesatuan Militan Malaysia

  Peraturan 4 (1)

  Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

 • 7/29/2019 Bab 2_guru Dan Perundangan

  30/44

  Seseorang pegawai tidak boleh ;

  membelakangkan tugas awamnya demi kepentingan peribadinya;

  berkelakuan dengan sedemikian cara yang mungkin menyebabkankepentingan peribadinya bercanggah dengan tugas awamnya);

  berkelakuan dengan apa-apa cara yang mungkin menyebabkan syakyang munasabah bahawa;

  Seseorang pegawai tidak boleh berkelakuan dengan cara yang bolehmemburukkan /mencemar nama baik perkhidmatan awam;

  Seseorang pegawai tidak boleh kurang cekap atau kurang berusaha;

  Seseorang pegawai tidak boleh tidak jujur atau tidak amanah;

  Seseorang pegawai tidak boleh tidak bertanggungjawab;

  membawa atau cuba membawa apa-apa bentuk pengaruh atautekanan luar

  Membantah atau melawan pegawai atasan;

  cuai dalam melaksanakan tugasnya;

  Peraturan 4 (2)

  Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

 • 7/29/2019 Bab 2_guru Dan Perundangan

  31/44

  Antara contoh pelanggaran Peraturan 6 adalah

  seperti;

  Memakai singlet atau baju-T, tanpa kolar

  Memakai sarong, seluar pendek dan lain-

  lain

  Peraturan 6:Pakaian

  Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

 • 7/29/2019 Bab 2_guru Dan Perundangan

  32/44

  Perkhidmatan Pegawai Boleh ditamatkanAtas Kepentingan Awam [Peraturan 49]

  sekiranya Pegawai mencapai umur persaraan

  pilihan. Contoh Pelanggaran Peraturan 7 adalah

  menghisap ganja, morfin, heroin atau

  menagih dadah.

  Peraturan 7:Menyalahgunakan Dadah

  Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

 • 7/29/2019 Bab 2_guru Dan Perundangan

  33/44

  Seseorang penjawat awam tidak boleh menerima /

  memberi keraian sekiranya keraian itu didapati

  dengan apa-apa cara mempengaruhi tugas rasmi

  kerana ini bercanggah Peraturan 4.

  Contoh pelanggaran peraturan 9 pula adalah sepertikontraktor meraikan ketua jabatan yang menjadi ahli

  lembaga tender seperti [keraian] - belanja makan,

  hotel, tambang bercuti dan lain-lain.

  Peraturan 9 : Menerima/ Memberi Keraian

  Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

 • 7/29/2019 Bab 2_guru Dan Perundangan

  34/44

  Seseorang pegawai tidak boleh;

  Menyenggara taraf hidup melebihi

  emolumen/ pendapatan yang sah.

  Menguasai/memiliki sumber kewangan atau

  harta yang tak seimbang atau tak munasabah

  dengan emolumen/ pendapatan yang sah.

  Peraturan 11 : Menyenggara Taraf Hidup

  Melebihi Emolumen/ Pendapatan Yang Sah

  Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

 • 7/29/2019 Bab 2_guru Dan Perundangan

  35/44

  Penjawat awam tidak boleh meminjam wang /

  menjadi penjamin kepada mana-mana orang.

  Peraturan 12

  Peraturan 13

  Seseorang pegawai tidak boleh terlibat dengan

  Keterhutangan Kewangan yang Serius.

  Peraturan 16

  Seseorang pegawai tidak boleh terlibat dalam

  pasaran hadapan.

  Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

 • 7/29/2019 Bab 2_guru Dan Perundangan

  36/44

  Seseorang pegawai juga tidak boleh menerbitkan

  atau menulis buku, makalah atau karya lain

  berdasarkan maklumat rasmi terperingkat.

  Antara Contoh Pelanggaran Peraturan 18 adalahseperti menulis/menerbit buku dengan

  menggunakan maklumat rasmi terperingkat (rahsia

  besar, rahsia dan sulit).

  Peraturan 18 : Penerbitan Buku dan Karya

  Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

 • 7/29/2019 Bab 2_guru Dan Perundangan

  37/44

  Seorang penjawat awam adalah tidak boleh

  menjadi penyunting akhbar/majalah/jurnal

  kecuali, penerbitan;

  Jabatan

  Profesional

  Pertubuhan sukarela yang tidak bercorak

  politik.

  Diluluskan secara bertulis oleh ketua jabatan.

  Peraturan 20 : Penyunting

  Akhbar/Majalah/Jurnal

  Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

 • 7/29/2019 Bab 2_guru Dan Perundangan

  38/44

  Rumusan Peraturan

  Tingkatkan mutu perkhidmatan

  Halang penyelewengan

  Halang rasuah

  Banyak beri pengajaran

  Langkah pencegahan

  Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

 • 7/29/2019 Bab 2_guru Dan Perundangan

  39/44

  Akta Pendidikan 1996

  Merupakan lanjutan dan pembaharuan dari AktaPelajaran 1961.

  Bertujuan memantapkan sistem pendidikankebangsaan sejajar dengan kehendak dan cita-cita

  Malaysia untuk menjadi pusat kecemerlanganpendidikan yang bermutu tinggi dan bertaraf dunia.

  Akta ini berpaksi kepada perakuan-perakuan utamaPenyata Razak 1956 yang menjadi asas dasar

  Pendidikan kebangsaan. Akta baru ini juga banyak mengekalkan peruntukan

  yang masih relevan daripada Akta Pelajaran 1961.

  Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

 • 7/29/2019 Bab 2_guru Dan Perundangan

  40/44

  Tujuan Penggubalan Akta Pendidikan 1996

  Memperluaskan skop dan memperkenalkan perundanganmengenai pendidikan.

  Untuk memantapkan lagi sistem pendidikan kebangsaanbagi generasi muda sejajar dengan aspirasi negaramenjadikan Malaysia sebagai pusat kecemerlangan

  pendidikan yang bermutu tinggi.

  Untuk menggariskan perundangan yang berkaitan denganbidang pendidikan.

  Mencakupi perundangan pada tahap prasekolah hinggatahappendidikan tinggitermasuk kerajaan dan swasta.

  Memperkukuhkan kedudukan bahasa kebangsaan sebagai

  bahasa pengantar utama.Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

 • 7/29/2019 Bab 2_guru Dan Perundangan

  41/44

  Tujuan Penggubalan Akta Pendidikan 1996

  Penyelarasan semua jenis kurikulum kategori sekolah melalui

  kurikulum kebangsaan.

  Menggunakan sistem penilaian dan peperiksaan yang sama.

  Pendidikan islam diperluaskan untuk pelajar islam.

  Memperluaskan bidang kuasa menteri pendidikan.

  Mempertingkatkanpendidikan teknikal.

  Memperkukuhan latihan perguruan.

  Pendidikan swasta yang lebih sistematik.

  Memperkukuhkan kedudukan bahasa suku kaum.

  Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

 • 7/29/2019 Bab 2_guru Dan Perundangan

  42/44

  Seksyen 16: telah memberikan kategori kepada sekolah di Malaysia,

  tiga kategoriiaitu kerajaan, bantuan kerajaan dan swasta. ini bolehmenampung dengan jelas keperluan kelas tingkatan 6, kelasmatrikulasi dan sebagainya.

  Seksyen 17(2), memperuntukkan Bahasa Kebangsaan sebagai matapelajaran wajib di semua sekolah.

  Seksyen 18memperuntukkan semua sekolah perlu mengikutkurikulum kebangsaan melainkan yang dikecualikan.

  Seksyen 19 memperuntukkan semua sekolah menyediakan pelajaruntuk PeperiksaanAwam, melainkan yang dikecualikan.

  Seksyen 21 memberi kuasa kepada Menteriuntuk menubuh danmenyenggara tadika.

  Kandungan Akta Pendidikan 1996

  Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

 • 7/29/2019 Bab 2_guru Dan Perundangan

  43/44

  Seksyen 37 dan seksyen 38membolehkanpoliteknik mengadakan kursuspengajian atau program latihan bersama peringkat sijil atau lain-lain

  kelayakan dengan mana-mana universiti atau institusi pendidikan lain.

  Seksyen 47 (1), membolehkan maktab perguruan (maktab pendidikan)mengadakan kursus peringkat ijazah, diploma atau sijil dan mengadakanprogram kerjasama dengan universiti atau institusi pendidikan tinggi lain.

  Seksyen 40, yang membolehkan Menteri mengadakan kelas pendidikankhasdi sekolah khas atau di mana-mana sekolah rendah atau menengah.

  Seksyen 50 memperuntukkan supaya Pendidikan Islam wajib diajar disemua sekolah termasuk sekolah swasta bila terdapat 5 atau lebih pelajarIslam.

  Seksyen 69 semua pihak yang menganjurkan peperiksaan awam perlumendapatkan kebenaran dari Pengarah Peperiksaan terlebih dahulu.

  Seksyen 77 menjelaskan bahawa isntitusi pendidikan swasta yangmenjalankan program "twinning" dan "lingkage" hendaklah mendapat

  kebenaran bertulis dari Menteri terlebih dahulu.

  Kandungan Akta Pendidikan 1996

  Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

 • 7/29/2019 Bab 2_guru Dan Perundangan

  44/44

  Sekian, Terima Kasih

  Nordin Tahir,IPG Kampus Ipoh