Aqidah, syariah dan akhlaq mulia

Click here to load reader

 • date post

  14-Jul-2015
 • Category

  Education

 • view

  114
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Aqidah, syariah dan akhlaq mulia

Aqidah

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI AKUNTANSI DAN MANAJEMEN STIE MANAJEMEN BISNIS INDONESIA 2014

DISUSUN:KERANGKA DASAR DALAM ISLAM( Aqidah, Syariah, Akhlak )

Abdul Hamiid Imam SyafiiMayanihNurmalaRahayu WulandariRegeng Suryo KentariRizky AndriyaniWidia AstutiYuri Nur Anggara

Aqidah

Dalam istlah islam artinya IMAN yaitu menyangkut semua sistem kepercayaan atau keyakinan bisa dianggap sebagai aqidahEtimologi(bahasa) asal katanya al-aqdu= ikatan

At-tautsiiqu=kepercayaan atau keyakinan yang kuatAl-ihkaamu=mengokohkan(menetapkan)Rabthu biquw-wah=mengikat dengan kuat

Terminologi(istilah): iman yang teguh dan pasti yang menyangkut rukun iman dan tidak ada keraguan sedikitpun

Aqidah ISLAM meliputi rukun iman1. Iman/Percaya kepada Allah2. Iman/Percaya kepada Malaikat3. Iman/Percaya kepada Kitab Allah4. Iman/Percaya kepada Rosul5. Iman/Percaya kepada Hari Akhir6. Iman/Percaya kepada Takdir

Hadis; beritahukan lah aku tentang iman. Nabi muhammad menjawab: engkau mesti percaya adanya Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rosul-rosulnya,hari akhirat dan mesti percaya kepada adanya takdir yang baik maupun buruk(H.R muslim dari Umar Bin Khaththob)

Aqidah islam juga meliputi mempercayai perkara yang ghoib yang telah di ungkapkan di al-quran1.Surga Allah berfiman dalam surat (ali imron:133)2.nerakaAllah berfirman dalam surat (at-tahrim:6)3.hisab(perhitungan amal)Allah berfirman dalam surat(al-ghaasyiah:25-26)

TUJUAN MEMPELAJARI AKIDAH ISLAMMemperoleh tuntunan untuk mengembangkan dasar ketuhanan yang telah ada. (Q.S Al-araaf:172)Membimbing ke arah keyakinan yang benar kepada allah(Q.S muhammad:19)Menjaga agar terhindar dari kemusyirikan(Q.S azzumar:65)Menghindar diri dari pengaruh kehidupan yang sesat.(Q.S al-baqoroh)

PERBUATAN YANG MEMBATALKAN AQIDAHPerbuatan ini dapat menjerumuskan pada kemuartadan( meninggalkan agama Allah dan keluar darinya)Perbuatan ini dapat berupa Perkataan, perbuatan, keyakinan atau sikap ragu.

Pertama: Murtad dengan perkataan.a. Mencela, mengancam, mengejek Allah dan RasulNya,

"Sesungguhnya Allah adalah Tuhan yang zalim, pelit, fakir" "Sesungguhnya Allah tidak mengetahui sebagian perkara, Dia tidak kuasa untuk berbuat sesuatu dalam beberapa urusan" "Allah tidak mewajibkan sholat, zakat, puasa kepada kita" berdasarkan ijma' ulama, ia harus dipaksa bertaubat.

Kedua : Murtad dengan perbuatanMeninggalkan Shalat. "Sabda Rasulullah SAW 'Perjanjian kita dengan mereka(orang kafir) adalah shalat. Barang siapa yang meninggalkannya maka ia telah kafir'" HR Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah

"Batas antar seseoran muslim dengan kekafiran dan kesyirikan adalah meninggalkan shalat" HR Muslim

Menghina Al Qur'an - Mendudukinya demi merendahkan kedudukannya atau melumurinya dengan zat yang najis secara senaja. serta menginjaknyaThawaf dan shalat di kubur utk mendekatkan diri pd yang ada di dlm kubur atau jin.Memohon pertolongan atau bernazar untuk penghuni kubur.Menyembelih binatang untuk selain Allah

Ketiga:Murtad secara i'tiqad (keyakinan)keyakinan hati sekalipun tidak di ucapkan dan di kerjakan,seperti keyakinan bahwa Allah adalah Tuhan yang miskin,pelit atau zalim.

Keyakinan bahwa tidak ada hari kebangkitan dan dikumpulkannya manusia(di padang mahsyar) dan meyakini itu tidak nyata, tidak ada susrga dan neraka dan tidak ada kehidupan selain kehidupan dunia.

Nabi Muhammad SAW tidak jujur, bukan penutup nabi, atau meyakini bahwa Musailamah, sang pembohong adalah nabi yang jujur, atau meyakini Nabi Nuh, Musa, Isa dan para nabi yang lainnya adalah pembohong.

Saya tidak tahu apakah Allah adalah Tuhan yang benar?Apakah Rasulullah SAW adalah rasul yag benar atau apakah Rasul SAW pembohong? atau mengatakan bahwa saya tidak tahu apakah beliau adalah penutup para nabi atau tidak?Meragukan Al Quran adalah Wahyu dari AllahMurtad : Karena rasa ragu

PERBUATAN YANG MENGURANGI DAN MELEMAHKAN AQIDAHPerbuatan ini bisa merusak aqidah tetapi tidak menjerumuskan pelakunya pada kekafiran, hanya melemahkan dan mengurangi keimanan dan menyeret pelakunya masuk neraka serta kemurkaan Allah, dan menyeret peakunya masuk neraka serta kemurkaan Allah.

Melakukan Zina tetapi ia menyadari bahwah itu perbuatan maksiat.

Perbuatan Bidah"Dan seburuk-buruk perbuatan (dalam agama) adalah perbuatan bid'ah, dan setiap bid'ah adalah kesesatan"

Syariah

Syariah adalah hukum/peraturan islam yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat manusia

Etimologi(bahasa) syariah atau syariat berarti jalan yang lurusTerminologis(istilah) hukum islam yang di yakini kebenarannya oleh umat islam sebagai ketentuan dan ketetapan dari allah yang wajib di patuhi.Tertuang dalam surat (al-jatsiah:18) menjelaskan manusia di perintah untuk mempercayai kebenaran dan hukum ciptaan allah .

Al Quran HadisIjtihad (kesepakatan ulama menetapkan hukum)

Sumber hukum islam

Hukum syariah dari allah sang penciptaundang-undang dari pemikiran manusia yang sifatnya tebatasHukum syariah menitik beratkan pendidikan manusia secara akhlakUndang undang ciptaan manusia bersifat memaksa yangpepengaruh pada kekuatanHukum syariah juga berkonsentrasi pada masalah hubungan antara hamba dengan robbnyaUndang undang mengatur sesama manusia.PEBEDAAN UNDANG-UNDANG DENGAN SYARIAH

Syariat dan fikihSyariat= hukum allahFikih yaitu suatu bidang ilmu dalam syariat islam yang secara khusus membahas persoalan hukum yang menyangkut aspek kehidupan manusiasyariahAl.quranHadistIjtihad

fikihPara ulamaMengatur hubungan manusia dengan rabb nyaMengatur hubungan manusia dengan sesama mausia

Akhlak

Secara bahasa Berasal dari kata bahasa arab,jamak dari kata khuluq yang artinya budi pekerti

Secara istilah (Imam Ghozali): akhlak adalah bentukdalam jiwa seseorang manusia yang dapat melahirkan suatu tindakan dan kelakuan yang mudah dan spontan tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan.

Akhlak; Tingkah laku seseorang yang di dorong oleh suatu keinginan secara sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang baik

Pembagian Akhlak

1.Ahklakul karimahYaitu aklhlak yang mulia (tepuji ) aklak yang baik akan melahirkan sifat sifat yang baik pula yaitu sesuai dengan ajaran allah.Misalnnya, bertakawa kepada allah (Q.S al-baqoroh) berbuat baik kepada orang tua (Q.S al-israa:23)suka menolong orang lemah (Q.S al-maidah:2)

2.Ahklakul madzmumahYaitu akhlak yang tercela atau akhlak yang tidak terpuji. Yang lahir dari tidak dar ajaran Allah

Misalnya,musryik(menyekutukan Allah) (Q.S Almaidah:72)pergaulan Bebas (zina) (Al Israa:32)minum-munuman keras(narkoba) (Q.S al maidah:90)

PENUTUPSadarlah, wahai kawan...

Hidupmu adalah kumpulan dari hari hari,,,berlalunya harimu, hilang juga waktu hidupmu...

Bertaqwalah kepada Allah,, dengan sebenar benar taqwa.

Karena sesungguhnya tidak ada surga untuk hamba yang lalai..

Cukuplah Allah Penolong bagiku..ALLAH BERSAMA ORANG YANG SABAR