APRESIASI PROSA JEUNG DRAMA A. APRESIASI SASTRA 1 ...

download APRESIASI PROSA JEUNG DRAMA A. APRESIASI SASTRA 1 ...

of 70

 • date post

  08-Dec-2016
 • Category

  Documents

 • view

  782
 • download

  7

Embed Size (px)

Transcript of APRESIASI PROSA JEUNG DRAMA A. APRESIASI SASTRA 1 ...

 • APRESIASI PROSA JEUNG DRAMA

  A. APRESIASI SASTRA

  1. Wangenan Apresiasi

  Istilah Aprsiasi asalna tina bahasa latin apreciatio anu hartina

  mengindahkan atawa menghargai ( Aminuddin, 1989: 34 ).

  Dina kamus besar bahasa Indonesia ( 1987:46), istilah aprsiasi

  miboga harti ngajnan kana hiji hal. Pamadegan sjna diasongkeun ku

  Rusyana ( 1987:175 ) nu dimaksud aprsiasi nya ta ngararasakeun karya seni

  dina wangun neuleuman jeung mr ajn anu mrna.

  Tina tilu harti Aprsiasi diluhur, bisa dicindekkeun yn nu dimaksud

  apresiasi nya ta pross neuleuman kana hij hal nepika bisa ngararasakeun

  had- gorngna ta karya.

  Istilah aprsiasi biasana dilarapkeun kana karya sastra. Kukituna, nu

  dipedar th ngeunaan wangenan aprsiasi nu aya patalina jeung aprsiasi

  sastra.

  Aprsiasi sastra nurutkeun Sutono ( 1986:10 ) nya ta pengertian dan

  penghargaan terhadap karya sastra yang tumbuh setelah melalui kegiatan

  menggumuli karya sastra tersebut dengan sungguh-sungguh.

  Pamadegan liana dittlakeun ku Zakaria spk. (1981:6) nu dimaksud

  aprsiasi sastra nya ta kegiatan memahami cipta sastra dengan sungguh-

  sungguh sehingga menimbulkan pengertian dan penghargaan yang baik

  terhadapnya.

  Pamadegan nu leuwih lengkep ditetelakeun ku Rusyana (1984:322),

  aprsiasi sastra nya ta pengenalan dan pemahaman yang tepat terhadap nilai

 • sastra dan kegairahan kepadanya, serta kenikmatan yang timbul sebagai akibat

  semua itu.

  Tina sababaraha pamadegan di luhur, bisa dicindekkeun yn nu

  dimaksud aprsiasi sastra nya ta kegiatan neuleuman karya sastra sangkan

  ngarti jeung bisa ngararasakeun had atawa ndahna ta karya sastra (bisa

  mr ajn ajn).

  2. Tahapan Apresiasi

  Tahapan aprsiasi unggal jalma henteu sarua. Aya nu handap, sedeng,

  jeung luhur. Sanajan kitu, tahapan aprsiasi hiji jalma nu handap atawa

  sedeng bisa dimekarkeun kana tahapan nu leuwih luhur.

  Nurutkeun Rusyana (1984:322-323), tahapan aprsiasi dibagi tilu

  saperti ieu di handap.

  a. Apresiasi Tahap Munggaran

  Dina ieu tahapan, nu maca miboga pangalaman nu nyampak

  dina karya sastra. Nu maca baris baris kabawa intelkna, emosina,

  jeung imajinasina kana ta karya sastra. Pikiran, pangrasa, jeung

  hayalan nu maca baris milampah luyu jeung nu dipikahayang ku nu

  nyipta ta karya sastra

  b. Apresiasi Tahapan Kedua

  Dina tahapan kedua, daya intelktual nu maca leuwih giat. Nu

  maca mimiti boga rasa panasaran kana eusi ta karya sastra.

  Upamana ba hayang nengetan unsur-unsur carita tina ta karya.

  Ku kituna, nu maca bakal ngalengkepan dirina ku pangaweruh

  ngeunaan unsur-unsur carita/karya sastra.

 • c. Apresiasi Tahap Katilu (Tahapa Pamungkas)

  Dina tahapan pamungkas, nu maca nalungtik karya sastra bari

  dipatalikeun jeung faktor-faktor sejenna. Upamana ba jeung faktor

  ekonomi, politik, jeung kana waktu ta karya sastra dijieunna.

  3. Kagiatan Apresiasi

  Nu dimaksud kagiatan aprsiasi nya ta kagiatan nu dilakukeun

  kalawan sadar tur miboga tujuan (Rusyana, 1984:323). Upamana baik dina

  kagiatan aprsiasi carita pondok, kagiatan nu dilakukeun th dipilampah

  kalawan sadar tur miboga tujuan pikeun wanoh jeung paham kana ajn-

  inajn nu nyampak dina ta carita pondok.

  Kagiatan aprsiasi sastra di sakola kudu luyu jeung tujuan nu baris

  dihontal. Guru kudu bisa nyiptakeun situasi nu pikaresepeun, sangkan

  siswa meunang kanikmatan jeung kasugemaan tina kagiatan aprsiasi

  sastra.

  Kagiatan aprsiasi bisa dilaksanakeun sacara langsung jeung teu

  langsung. Ieu hal luyu jeung pamadegan Effendi (1972:18) nu ntlakeun

  yn kagiatan aprsiasi sastra bisa dilaksanakeun ku dua cara, nya ta cara

  langsung jeung cara teu langsung.

  Kagiatan aprsiasi sastra sacara langsung, nya ta ku jalan maca,

  ngaregepkeun, jeung lalajo pintonan karyana. ta kagiatan baris mere

  pangaruh nu had, nya ta aprsiator baris bener-bener ngarti jeung

  ngajnan kana karya sastra. Nu dimaksud kagiatan aprsiasi sastra sacara

  teu langsung nya ta kagiatan saperti :

  1. Diajar tori sastra

  2. Neuleuman essay jeung kritik

 • 3. Diajar sajarah sastra

  Bagian nu kahiji, nya ta kagiatan neuleuman atawa nalungtik karya

  sastra. Umpamana ba neuleuman sajak, carita pondok, novel, jeung

  drama.

  Bagian kadua, nya ta kagiatan neuleuman karangan-karangan atawa

  essay-essey nu medar hal-hal nu aya patalina, jeung karya sastra. Salian ti

  ta, dina ieu kagiatan aya pross neuleuman jeung ngajn karya sastra.

  Bagian katilu, nya ta neuleuman kamekaran sastra ti mimiti gelar nepi

  ka kiwari, boh neuleuman lobana hasil sastra nu medar boh neuleuman

  ajn sastrana.

  Sanajan cara langsung mangrupa cara nu utama, tapi ta dua cara th

  teu bisa dipisahkeun, hartina raket pisan patalina. Dina prakna, ta dua

  cara th silih rojong dina ngaronjatkeun aprsiasi sastra.

  B. APRESIASI DONGENG

  1. WANGENAN DONGENG

  Dongng kaasup kana golongan carita anu parondok, sarta sok aya

  bagian anu pamohalan, upamana dina jalan caritana, palakuna, atawa

  waktu kajadianana (Rusana, 1982:18).

  James Danandjaya (1984:83) ntlakeun yn, dongng th nya ta

  carita prosa rakyat anu dianggap teu kungsi kajadian, dicaritakeun upama

  keur hiburan, sok sanajan ra og anu ngagambarkeun bebeneran, eusina

  pangajaran moral, atawa sisindiran.

  Istilah-istilah anu sinonim jeung dongng dina sababaraha basa di

  dunya, nya ta fairy tales, (carita peri), nursery tales (carita barudak),

  atawa wonder tales (carita ajaib) dina bahasa Inggris; marchen tina bahasa

  Jerman; aeventyr dina bahasa Denmark; snookje tina bahasa Walanda;

 • siaosu tina bahasa Mandarin; satua tina bahasa Bali jeung saterusna (ilikan

  Danandjaya, 1984:84).

  Nurutkeun susunan bahasana, dongng kaasup kana wangun lancaran

  (prosa) tapi sakapeung-kapeungeun sok diselang ku wangun ugeran (puisi)

  anu disebut kawih. Tina prakna didongngkeun wangun lancaran

  dicaritakeun, ari wangun ugeran sok dikawihkeun.

  Dongng biasana miboga kalimah bubuka jeung panutup anu sipatna

  klise. Dina bahasa Inggris biasana sok dimimitian ku kalimah bubuka:

  once upon a time, there lived a..(dina hiji waktu, hirup saurang),

  jeung kalimah panutupend happily ever after (..jeung maranehna

  hirup bagja salalawasna) (Danandjaya, 1984:84).

  Hal sjna anu raket patalina jeung dongng nya ta kasempetan dina

  ngadongng. Dina ngadongng mah waktuna bbas pisan teu kauger ku

  aturan saperti dina carita pantun. Carita pantun mah pagelaranana biasana

  sok dilaksanakeun sapeuting jeput, malah aya sababaraha carita anu teu

  bisa sagawayah waktu dipintonkeun. Ieu hal th raket patalina jeung

  upacara nu sipatna sakral, saperti sukuran imah, mapag pann, jeung

  sajabana. Tapi dina ngadongng mah heunteu aya aturan waktu saperti

  kitu. Dongng bisa dicaritakeun iraha ba jeung dimana ba, teu kauger ku

  waktu jeung situasi. Yus Rusyana jeung Amy Raksanagara dina hasil

  panalungtikanana (1976), ntlakeun yn kasempetan ngadongng th bisa

  dilaksanakeun dina sababaraha bagian, nya ta:

  a. Pada waktu berkumpul banyak orang. Misalnya, pada pertemuan, pada

  hari lebaran, pada waktu ada orang meninggal, pada waktu rapat dsa,

  pada waktu kedatangan pembesar;

  b. Pada waktu mengobrol antara dua orang atau lebih, tetapi tidak banyak

  orang. Cerita muncul dalam obrolan pagi hari atau malam hari;

 • c. Pada waktu sedang bekerja atau dalam perjalanan;

  d. Pada waktu ada orang bertanya asal-usul benda, nama tempat, dan

  sejarah. (tina Rusyana 1981:49-50).

  2. Warna Dongng

  Anu kacaritakeun ngalalakon dina dongng th aya jalma, sasatoan

  tutuwuhan, mahluk lemes (gaib), jeung sajabana ti ta.

  Dina hiji dongng, anu ngalakona aya jalma pada jalma, atawa

  campuran jalma, aya sato, jeung aya mahluk gaib. Upamana dina dongng

  Si Caang nu aya dina Pariboga I, anu ngalalakon th aya jalma biasa

  saperti Si Caang jeung indungna, aya Pramswari, raja, jste. Aya sasatoan

  anu mangrupa sato biasa saperti ucing jeung anjing, og sato kajajadn,

  saperti oray jeung beurit bodas. Eta tokoh-tokoh sato th digambarkeun

  miboga sipat saperti manusa, bisa nyarita keung bisa mikir. Palaku sjn

  na anu ngalalakon nya ta bangsa siluman, ti mimiti raja, pramswari,

  putra raja, patih, nepi ka punggawa, anu ngageugeuh nagara Nusantara di

  dasar lautan.

  Kajadian anu kacatur dina dongng lamun diukur ku akal, aya nu bisa

  katarima ku akal jeung aya nu heunteu atawa pamohalan. Anu ngalalakona

  og sok miboga sipat anu teu lumrah, upamana bisa nerus bumi, bisa

  ngaleungit, sakti mandraguna, atawa miboga jimat anu kacida saktina bisa

  nedunan sagala kahayang jeung pamnta anu nyekelna.

  Nilik kana eusi carita jeung palakuna, dongng bisa dipasing-pasing

  jadi sababaraha golongan. Aya dongng jalma biasa, dongng sasatoan,

  dongng sasakala jeung dongng anu patali jeung mahluk gaib. Leuwih

  jentr bakal dipedar saperti ieu dihandap.

  a. Dongng anu nyaritakeun kahirupan jalma biasa (parabel).

  Dongng anu palakuna jalma biasa dibdakeun dumasar kana luluhur

 • (cikal bakal), pahlawan, pamingpin, manusa biasa, jalma tukang heureuy,

  jeung sajabana.disawang tina pakasabanana bisa dibdakeun, aya raja,

  putri, patih, ponggawa, kiai, tukang tani, tukang dagang, tukang nyirib,