ANALISIS RESEPSI PEMBACA TERHADAP NOVEL INTELEGENSI ANALISIS RESEPSI PEMBACA TERHADAP NOVEL...

download ANALISIS RESEPSI PEMBACA TERHADAP NOVEL INTELEGENSI ANALISIS RESEPSI PEMBACA TERHADAP NOVEL INTELEGENSI

of 14

 • date post

  16-Aug-2019
 • Category

  Documents

 • view

  218
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of ANALISIS RESEPSI PEMBACA TERHADAP NOVEL INTELEGENSI ANALISIS RESEPSI PEMBACA TERHADAP NOVEL...

 • i

  ANALISIS RESEPSI PEMBACA TERHADAP NOVEL INTELEGENSI EMBUN PAGI KARYA DEWI LESTARI DALAM KOMUNITAS CYBERSASTRA

  SKRIPSI

  Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia

  Oleh:

  EKA NUR’AINI

  201410080311121

  PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

  UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG 2018

 • ii

 • iii

 • iv

 • v

  MOTTO

  Iqra' biismi rabbikal-ladzii khalaq

  Khalaqa-insaana min 'alaq

  Iqra' warabbukal akram

  Al-ladzii 'allama bil qalam

  'Allama-insaana maa lam ya'lam

  Bacalah, dengan nama Tuhanmu yang menciptakan.

  Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah.

  Bacalah, dan Tuhan-mu lah Yang Maha Mulia.

  Yang mengajar (manusia) dengan pena.

  Dia mengajar manusia sesuatu yang tidak diketahui.

 • vi

  PERSEMBAHAN

  Ku Persembahkan Skripsi ini…

  Kepada wanita, yang Allah anugerahkan kepadanya kebaikan tiada tara, Ibu.

  Kepada lelaki, yang Allah anugerahkan kepadanya hati seorang kesatria, Ayah.

  Kepada adik besar yang ku doa kan menjadi lebih hebat dariku, Dyah.

  Kepada mereka yang menjadi ladang koleksi doa dan semangatku, Kawan.

  Kepada bapak dan ibu, yang mengajarkan bahwa ilmu itu diperoleh dengan air mata

  dan dengannya kita menjadi lebih berharga, Guru.

  Semoga Allah limpahkan karunia-Nya kepada kita semua.

 • vii

  KATA PENGANTAR

  Puji syukur peneliti panjatkan rahmat dan hidayah dari Allah SWT, sehingga

  peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Resepsi Pembaca

  terhadap Novel Intelegensi Embun Pagi karya Dewi Lestari dalam Komunitas

  Cybersastra”. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan pada Nabi Muhammad

  SAW yang telah Allah anugerahkan kepada-Nya kebesaran hati untuk berjuang,

  membawa umatnya dalam keselamatan lewat Islam.

  Bukanlah perihal mudah untuk menjalani proses pengerjaan tugas akhir ini,

  karena Peneliti memiliki banyak batas kemampuan. Melalui hadirnya beberapa pihak

  yang membantu serta membimbing hingga pada akhirnya tugas ini terselesaikan.

  Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang

  memberikan dukungan, terutama kepada:

  1. Drs. Fauzan, M.Pd., selaku rektor Universitas Muhammadiyah Malang.

  2. Dr. Poncojari Wahyono, M.Kes., selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu

  Pendidikan.

  3. Dr. Sugiarti, M.Si., selaku Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia

  sekaligus dosen pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan,

  motivasi, serta masukan yang sangat membantu dalam penyusunan skripsi ini.

  4. Dr. Ekarini Saraswati, M.Pd., selaku dosen pembimbing II yang telah banyak

  memberikan bimbingan, motivasi, serta masukan yang sangat membantu dalam

  penyusunan skripsi ini.

 • viii

 • ix

  DAFTAR ISI

  COVER ....................................................................................................................... i LEMBAR PERSETUJUANi ...................................................................................... ii LEMBAR PENGESAHAN ........................................................................................ iii SURAT PERNYATAAN ........................................................................................... iv MOTTO ....................................................................................................................... v PERSEMBAHAN ....................................................................................................... vi ABSTRAK ................................................................................................................... vii KATA PENGANTAR ................................................................................................ ix DAFTAR ISI ............................................................................................................... xi DAFTAR TABEL ....................................................................................................... xiii DAFTAR LAMPIRAN ............................................................................................... xiv

  BAB I PENDAHULUAN ........................................................................................... 1

  1.1 Latar Belakang ......................................................................................... 1

  1.2 Rumusan Masalah .................................................................................... 7

  1.3 Tujuan ........................................................................................................ 8

  1.4 Manfaat ...................................................................................................... 8

  1.4.1. Manfaat Praktis............................................................................ 8

  1.4.2. Manfaat Teoritis .......................................................................... 8

  1.5 Definisi Istilah .......................................................................................... 9

  BAB II KAJIAN PUSTAKA ..................................................................................... 11

  2.1. Resepsi Pembaca...................................................................................... 11

  2.3.1 Aspek Resepsi Pembaca ............................................................. 13

  2.3.2 Kategori Pembaca ....................................................................... 14

  2.2. Cybersastra .............................................................................................. 16

  2.3. Karya Sastra dan Unsur Pembangun ...................................................... 17

  2.3.1 Unsur Estetik ............................................................................... 19

  2.3.2 Unsur Ekstra Estetik.................................................................... 22

  BAB III METODE PENELITIAN ............................................................................. 25

  3.1. Jenis Penelitian......................................................................................... 25

  3.2. Pendekatan Penelitian .............................................................................. 25

 • x

  3.3. Metode Penelitian .................................................................................... 26

  3.4. Sumber Data dan Data Penelitian ........................................................... 26

  3.5.1. Sumber Data ................................................................................ 26

  3.5.2. Data Penelitian ............................................................................ 27

  3.5. Instrumen Penelitian ............................................................................... 28

  3.5.1. Teknik Pengumpulan Data ......................................................... 30

  3.5.2. Teknik Analisis Data ................................................................... 31

  BAB IV PEMBAHASAN .......................................................................................... 32

  4.1. Struktur Estetik ........................................................................................ 32

  4.1.1. Resepsi Pembaca terhadap Tokoh dalam novel Intelegensi

  Embun Pagi karya Dewi Lestari ........................................... 32

  4.1.2. Resepsi Pembaca terhadap Alur dalam novel

  Intelegensi Embun Pagi karya Dewi Lestari ........................ 42

  4.2.Struktur Ekstra Estetik .............................................................................. 50

  4.2.1. Resepsi Pembaca terhadap Latar dalam novel

  Intelegensi Embun Pagi karya Dewi Lestari ........................ 50

  4.2.2. Resepsi Pembaca terhadap Tema dalam novel

  Intelegensi Embun Pagi karya Dewi Lestari ........................ 56

  BAB V PENUTUP ...................................................................................................... 68

  DAFTAR PUSTAKA ................................................................................................. 71

  LAMPIRAN ................................................................................................................ 73

 • xi

  DAFTAR TABEL

  Tabel Halaman

  3.1 Indikator Penelitian ............................................................................................... 28

  3.1 Instrumen Penjaring Data ..................................................................................... 29

  4.1 Rangkuman Variabel Pembaca 1 ......................................................................... 40

  4.2 Resepsi Tokoh oleh Pembaca dengan Variabel Pendidikan............................... 41

  4.3 Resepsi Tokoh oleh Pembaca dengan Variabel Pekerjaan ................................ 41

  4.4 Rangkuman Variabel Pembaca 2 ......................................................................... 48

  4.5 Resepsi Alur oleh Pembaca dengan Variabel Pendidikan ...............................