Alasan Musa Menolak Panggilan.pptx

download Alasan Musa Menolak Panggilan.pptx

of 14

Embed Size (px)

Transcript of Alasan Musa Menolak Panggilan.pptx

 • 7/25/2019 Alasan Musa Menolak Panggilan.pptx

  1/14

  MENJADI TERANG

  RENUNGANPANGGILAN UNTUKMENJADI

  BERKAT dan TERANG !

 • 7/25/2019 Alasan Musa Menolak Panggilan.pptx

  2/14

  MENJADI BERKAT ?

  MENJADI TERANG?

 • 7/25/2019 Alasan Musa Menolak Panggilan.pptx

  3/14

  PADA DASARNYA SETIAPORANG INGIN MENJADIBERKAT BAGI ORANG

  LAIN

 • 7/25/2019 Alasan Musa Menolak Panggilan.pptx

  4/14

  II KORINTUS 9:8

  Dan Allah sanggup melimpahkansegala kasih karunia kepada kamu,supaya kamu senantiasa

  berkecukupan di dalam segalasesuatu dan malah bee"eb#$andidalam pelbagai eba%#an. !J"# And

  G$d is able t$ make all grace ab$undt$%ard y$u& that ye, al%ays ha'ingall su(ciency in all things, may

  ab&'ndt$ e'ery (&&d )&)

 • 7/25/2019 Alasan Musa Menolak Panggilan.pptx

  5/14

  BERKAT dan TERANG

  *ER!AT A+A Ide, hikmat,kaba-ikan, kabaikan, peluang,kesehatan, irman Tuhan, nasehat,

  damai se-ahtera, keselamatan,k$nseling, uang, takut akan Tuhan,dll.

  Men-adi berkat / membagi kepada$rang lain / melayani / memimpin.

 • 7/25/2019 Alasan Musa Menolak Panggilan.pptx

  6/14

  M01A

  MENJADI +0TRA MA2!3TA 1E4AMA56 TA20N DI ME1IR

  MENGGEM*A4A!AN D3M*A 56TA20N DI +ADANG G0R0N

  ALLAH MEMANGGIL MUSA UNTUK

  MENJADI BERKAT DAN TERANG SAAT

  DIA BERADA DITITIK PALING BAWAH

  DALAM HIDUPNYA

 • 7/25/2019 Alasan Musa Menolak Panggilan.pptx

  7/14

  T02AN MENG0T01 M01A MENJADI*ER!AT DAN TERANG

  !el 7)86 Jadi sekarang, pergilah, Aku

  mengutus engkau kepada iraununtuk memba%a umat9!u, $rangIsrael, keluar dari Mesir.:

 • 7/25/2019 Alasan Musa Menolak Panggilan.pptx

  8/14

  A4A1AN9A4A1AN M01A

 • 7/25/2019 Alasan Musa Menolak Panggilan.pptx

  9/14

  I. !el 7)88 ..;1iapakah aku ini

 • 7/25/2019 Alasan Musa Menolak Panggilan.pptx

  10/14

  II. !el 7)87 1iapa Engkau

  M'*a be('+'" den(an +a*a"a$e#n,#+an0 d#a ,#da +en(ena"A""a$ den(an ba# 'n,'

  +en((a+baan e/ada &an(5&an(

  Ja)ab TU.AN: AKU ADALA. AKU

 • 7/25/2019 Alasan Musa Menolak Panggilan.pptx

  11/14

  III. !el 5)8 *agaimana bila mereka

  tidak mendengar

  M'*a be('+'" den(an#n,#+#da*#

  D#a 6e+a* den(an ea*# &an(

  Be('+'" den(an e/e6a-aand##

  Ja)ab TU.AN: PER7AYALA.KEPADA5KU

  B#"a AKU *'da$ *e"e*a# +eeaa*,# +enden aan

 • 7/25/2019 Alasan Musa Menolak Panggilan.pptx

  12/14

  i'. !el 5)=6 Aku tidak pandaibicara

  M'*a be('+'" den(ane,#da+a+/'an

  S#a/a -an( +en(#', a' %#aa' ,#da b#*a b#6aa den(anba#?

  Ja)ab TU.AN: S#a/a -an(+e+b'a, +'"',? AKU ada"a$*'+be a'n#a -an( ada

  /ada+'.

 • 7/25/2019 Alasan Musa Menolak Panggilan.pptx

  13/14

  '. !el 5)87 1aya tahu Engkau dapatmenemukan $rang lain

  Musa bergumul dengan rasa rendahdiri, dia membandingkan diri dengan$rang lain.

  Ada banyak $rang yang lebih cakap,dia minder.

  Ja%ab T02AN) *aiklah A!0 biarkan2arun melakukannya untukmu

 • 7/25/2019 Alasan Musa Menolak Panggilan.pptx

  14/14

  A+A A4A1AN9A4A1AN >ANG!A0 MI4I!I 0NT0! TIDA!

  MENJADI *ER!AT DAN TERANG

  *AGAIMANA +I!IRANM0 A44A2

  MENANGGA+IN>A