Alam Semesta - Teori

download Alam Semesta - Teori

of 34

 • date post

  17-Feb-2018
 • Category

  Documents

 • view

  230
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Alam Semesta - Teori

 • 7/23/2019 Alam Semesta - Teori

  1/34

  Page 1

  TOPIK 7 : PENJELAJAHAN ALAM

  SEMESTA

 • 7/23/2019 Alam Semesta - Teori

  2/34

  Page 2

 • 7/23/2019 Alam Semesta - Teori

  3/34

  Page 3

  ASAL USUL ALAM SEMESTA

  Kesemua benda yang wujud, sama ada dapat dilihat (pepejal),atau tidak dapat dilihat (udara)

  !enda"benda di dalam alam semesta dapat di bahagikan

  kepada dua kumpulan utama, iaitu benda hidup dan benda

  bukan hidup

 • 7/23/2019 Alam Semesta - Teori

  4/34

  Page 4

  #rang"$rang %unani purba " alam ini telah sedia wujud dan tidak dijadikan

 • 7/23/2019 Alam Semesta - Teori

  5/34

  Page 5

  TEORI EVOLUSI ALAM SEMESTA

 • 7/23/2019 Alam Semesta - Teori

  6/34

  Page 6

  Asal-usul Alam Semesta: teori BBTeori Big Bang adalah

  penjelasan ilmiah yangberlaku tentang asal-usulalam semesta.

  1 billion=109asal$d &

  'ada awal terbentuknya alam

  semesta telah terjadi sebuah

  en$mena Ledakan !esar

  Ledakan raksasa yang

  menandai permulaan alam

  semesta ini dinamakan !ig

  !ang,

 • 7/23/2019 Alam Semesta - Teori

  7/34

  Page 7

  * Big Bangialah salah satu akti+iti atau pr$sesletupan yang wujudnya gel$mbang ahayayang terus berkembang

  * -el$mbang ahaya itu dikenali sebagairadiasi latar belakang k$smik atau .M!

  (Cosmic Bacg!o"n# Ra#ia$ion) ataudalam bahasa yang mudah ia merupakansaki"baki gema daripada !ig !ang

 • 7/23/2019 Alam Semesta - Teori

  8/34

  Page %

  'ada tahun /010 Astr$n$m Amerika Serikat, Edwin 2ubble melakukan $bser+asi

  dan melihat -alaksi yang jauh dan bergerak selalu menjauhi kita dengan

  keepatan yang tinggi

  3a juga melihat jarak antara -alaksi"galaksi bertambah setiap saat 'enemuan

  2ubble ini menunjukkan bahawa Alam Semesta kita tidaklah statis seperti yang

  diperaya sejak lama, namun bergerak mengembang

  Kemudian ini menimbulkan suatu perkiraan bahawa Alam Semesta bermula dari

  pengembangan di masa lampau yang dinamakan 4entuman !esar

  Titik dengan kerapatan yang sangat tinggi tentu memiliki temperatur yang

  sangat tinggi pula Titik inilah disebut dengan singularitas yang akan

  mengembang menjadi alam semesta melalui sebuah dentuman besar,

  maka perlahan"lahan kerapatan dan temperatur akan menurun sedangkan

  +$lume akan semakin membesar

 • 7/23/2019 Alam Semesta - Teori

  9/34

  Page &

  LETUSA5 !3- !A5- %A5-

  'E6TAMA

 • 7/23/2019 Alam Semesta - Teori

  10/34

  Page 1'

  'E6MULAA5 LETUSA5

  * Te$ri !ig !ang menyatakan alam ini bermula dengan

  tiada berjuta"juta tahun dahulu, alam ini bermula

  dengan satu letupan titik keil Letupan yang membawa

  kepada peniptaan alam ini dikenali !ig !ang

  * Selepas letupan ini, sejumlah besar unsur mula

  terbentuk yang menjadikan alam ini, dan unsur"unsur ini

  mula bergerak menjauhi satu sama lain

  * .akerawala ini berkembang apabila $bjek"$bjek di

  dalamnya bergerak daripada satu sama lain

 • 7/23/2019 Alam Semesta - Teori

  11/34

  Page 11

  'E635-KAT LETUSA5

 • 7/23/2019 Alam Semesta - Teori

  12/34

  Page 12

  'E635-KAT 'E6TAMA

  * 'eringkat ini bermula daripada saat ledakan !ig !angsehingga berlalu masa777777777777777777777777777777777/ saat

  * 3a berkembang daripada ukuran sebesar at$m kepadaukuran sebiji buah nangka dalam masa yang teramatsingkat, iaitu, kurang daripada satu per sebili$n saatdalam keadaan suhu yang meneah /7 kuasa 18darjah .elsius 4alam masa yang singkat angkasadipenuhi elektr$n dan 9uarks

 • 7/23/2019 Alam Semesta - Teori

  13/34

  Page 13

  'E635-KAT KE4UA

  * 4i peringkat ini masa berlalu lebih kurang tiga minit Suhu, yang diperingkat sebelumnya berada di tahap yang amat tinggi, melaluipr$ses penyejukan dan turun ke paras /7 kuasa : darjah .elsius

  *Keadaan ini memungkinkan 9uarks berantum sesama sendiridan bertukar menjadi pr$t$n dan neutr$n

  * 'erantuman pr$t$n dan neutr$n melahirkan nukleus dan pr$seskelahiran nukleus ini menjadi asas kepada kelahiran at$mhidr$gen dan helium kemudiannya

  * #leh kerana at$m belum lagi wujud di peringkat ini k$sm$sberada dalam keadaan yang gelap gelita

 • 7/23/2019 Alam Semesta - Teori

  14/34

  Page 14

  'E635-KAT KET3-A

  * ;77,777 tahun

  * Elektr$n berantum dengan pr$t$n serta neutr$n

  dan dengan itu lahirlah at$m"at$m, terutamanya,

  at$m"at$m hidr$gen dan helium* At$m"at$m ini menjadi titik permulaan kepada

  kelahiran ahaya di k$sm$s

  * Suhu ketika itu meneah lebih kurang /7,777

  darjah .elsius

 • 7/23/2019 Alam Semesta - Teori

  15/34

  Page 15

  Formasi ElemenDalam bbrp menit alam semesta mengembang menjadi ukuranbesar dan !ukup dingin yg menjadikan proton dan neutron berpadumembentuk inti atom. "roses ini dikenal sebagai #ukleosida-$intesis.

  %anya dalam &aktusehari #ukleosida-$intesismenghasilkanhampir semua intihidrogen dan helium

  seperti keadaansekarang

  %idrogen dan %eliummerupakah unsurpaling ringan danpaling melimpah dialam semesta

  1'

 • 7/23/2019 Alam Semesta - Teori

  16/34

  Page 16

  'E635-KAT KEEM'AT

  * bermula ;77,777 tahun sehingga lebih kurang /bili$n tahun selepas !ig !ang

  * Tarikan gra+iti menyebabkan gas"gas hidr$gen

  dan helium berantum sehingga melahirkangumpalan"gumpalan asap raksasa

  * 4aripada gumpalan"gumpalan asap ini lahirlahgalaksi

  * Adapun gumpalan"gumpalan asap yang keil, iaberperanan melahirkan bintang"bintang

 • 7/23/2019 Alam Semesta - Teori

  17/34

  Page 17

  'E635-KAT KEL3MA

  * / bili$n tahun hingga 0 bili$n tahun selepas ledakan !ig !ang

  * 4i peringkat awal asa ini galaksi"galaksi berantum antara satusama lain 'r$ses antuman ini berlaku dengan dahsyat sekali danmenyebabkan kemusnahan sebahagian bintang

  * !intang"bintang yang hanur bersama"sama dengan gas yangterhasil terkumpul ke suatu pusat dan dengan itu menghasilkan satulubang yang teramat padat (+ery dense) tanpa mempunyai isipadu(with n$ +$lume)

  * Lubang ini mempunyai tarikan gra+iti yang teramat kuat dan dikenalisebagai lubang hitam atau blak h$le

 • 7/23/2019 Alam Semesta - Teori

  18/34

  Page 1%

  'E635-KAT KEE5AM

  * bili$n tahun dahulu

  * 4i peringkat ini bermulalah kejadian bumi dan atm$serayang berhubungan dengannya / bili$n tahun selepas itu(lebih kurang ;> bili$n tahun yang lepas) lahirlah hidup"hidupan yang pertama di atas bumi ('arker, !arry 6,The ?indiati$n $ the !ig !ang@ !reakthr$ughs and!arriers

 • 7/23/2019 Alam Semesta - Teori

  19/34

  Page 1&

  KESA5 LETU'A5

  * Le$"(an )Big Bang* ini meng+asi,an-e!-i,ion.-i,ion gan#a ,e$"(an a$om/Ban0a se!(i+an ""# #engan ,e$"(an ini

  #an se!(i+an.se!(i+an ini -e!ge!a #an-e!se,e!a e me!a$a $em(a$ sama se(e!$i$ana+ 0ang -e!se,e!a/

  * em"#ian m",a mem-en$" cae!aa,a#an (,ane$.(,ane$ #an ,ain.,ain 0ang$e!s"s"n #a,am eseim-angan/

 • 7/23/2019 Alam Semesta - Teori

  20/34

  Page 2'

 • 7/23/2019 Alam Semesta - Teori

  21/34

  Page 21

 • 7/23/2019 Alam Semesta - Teori

  22/34

  Page 22

  'E5-EM!A5-A5 !3- !A5-

 • 7/23/2019 Alam Semesta - Teori

  23/34

  Page 23

 • 7/23/2019 Alam Semesta - Teori

  24/34

  Page 24

 • 7/23/2019 Alam Semesta - Teori

  25/34

  Page 25

  / segera setelah terjadi dentuman besar, alam semesta mengembang dengan

  epat hingga menjadi kira"kira 1777 kali matahari

  1 sebelum satu detik, semua partikel hadir dalam keseimbangan satu detik

  setelah dentuman, alam semesta membentuk partikel"partikel dasar iaitu

  elektr$n, pr$t$n, neutr$n pada suhu /7 milyar kel+in

  ; kira"kira >77 ribu tahun telah terjadi ledakan, lambat laun alam semesta menjadi

  dingin hingga menapai suhu ;777 K 'artikel"partikel dasar membentuk benih

  kehidupan alam semesta

  = gas hidr$gen dan helium membentuk kel$mp$k"kel$mp$k gas rapat yang takteratur dalam kel$mp$k"kel$mp$k tersebut mulai terbentuk pr$t$galaksi

  > antara satu dan dua miliar tahun setelah terjadinya dentuman besar,

  pr$t$galaksi melahirkan bintang"bintang yang lambat laun berkembang menjadi

  raksasa merah dan supern$+a yang merupakan bahan asal kelahiran bintang"

  bintang baru dalam galaksi

  & satu diantara miliaran galaksi yang terbentuk adalah galaksi yang didalamnya

  adalah tata surya kita dengan matahari sebagai bintang yang terdekat dengan

  bumi

 • 7/23/2019 Alam Semesta - Teori

  26/34

  Page 26

  SU'E65#?A

 • 7/23/2019 Alam Semesta - Teori

  27/34

  Page 27

 • 7/23/2019 Alam Semesta - Teori

  28/34

  Page 2%

  Te$ri ini berlawanan dengan Te$ri !ig !ang, dengan mengatakan bahawa alam ini

  tidak ada permulaan, malah berkeadaan sama sejak dahulu hinggalah sekarang

  'ada tahun /0&=, dengan penemuan gel$mbang"gel$mbang tertentu di udara yang

  mengesahkan tentang kewujudan !ig !ang," te$ri Steady StateB telah dit$lak

  Te$ri ini menyatakan pada setiap saat ada partikel (hidr$gen) yang dilahirkan dan

  ada yang lenyap 'artikel"partikel tersebut kemudian mengembang menjadi kabut"

  kabut spiral dengan bintang"bintang dan jasad"jasad alam semesta

  'artikel"partikel selalu diiptakan dalam ruang angkasa diantara berbagai galaksi,

  sehingga galaksi baru akan terbentuk guna menggantikan galaksi yang menjauh

  TEORI EAAA TETAP .STEA8 STATE