Akhlaq dalam pergaulan 12

Click here to load reader

 • date post

  26-May-2015
 • Category

  Marketing

 • view

  477
 • download

  2

Embed Size (px)

description

studi akhlaq

Transcript of Akhlaq dalam pergaulan 12

 • 1. MANFAAT DAN SUMBER AKHLAQDisusun Oleh:Arsyad Nim: 0130105002Class room: A/1 Dosen pengampu: H. Gilman Y. Pary, MsiFAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON 2013

2. AKHLAQ DALAM PERGAULANI. Pendahuluan Masa remaja merupakan masa persiapan untuk menjadi dewasa yang matang dan sehat masa ini biasanya di ikuti keguncangan emosi, kebimbangan dalam mencari pegangan hidup serta kesibukan mencari pengetahuaan dan kepandaian untuk menjadi senjata pada usia dewasa. Akhlak mulia dalam pergaulan laki-laki dan perempuan berperan penting dalam mewujudkan suatu kehidupan bermakna, damai dan bermartabat. Akhlak mulia menyangkut etika, budi pekerti, dan moral sebagai manifestasi dari pendidikanagama.Sering kali terdengar bila bicara soal akhlak laki-laki dan perempuan yang kerap terdengar adalah segala penyimpangannya, tetapi ada juga akhlak yang sangat kontras yaitu mereka yang menjaga akhlaknya. Mereka menghabiskan waktunya untuk menuntut ilmu, bahkan banyak juga yang masih remaja sudah hapal Al-Quran. Akhlak yang baik adalah fondasi agama dan merupakan hasil dari usaha orang-orang bertakwa. Dengan akhlak yang baik, pelakunya akan terangkat ke derajat yang tertinggi. Tidak ada amalan yang lebih berat dalam timbangan seorang muslim dihari kiamat nanti dari pada akhlak yang baik. Pengarahan yang tepat ialah dengan mengikuti contoh konkret lewat keteladanan Rasulullah saw. Dengan dukungan orang tua dan pendidikan formal, insyaAllah akan memperkuat dasar akidah remaja sehingga dia akan siap terjun dalam pergaulan masyarakat yang lebih luas. Dia biasa menjalankan tanggung jawabnya terhadap diri sendiri dan lingkunganya yang semuanya akan bermuara pada realisasi tanggung jawabnya kepada Allah swt.1 Pengertianakhlakitubermacammacampendapat.Akhlakpadaumumnyamenerangkantentangperilakuatauperbuat1hairulmuslimin, akhlaqpergaulanlakilakidanperempuan,http://hairulzlaloe.wordpress.com/2013/05/31/makalah-akhlak-pergaulan-lakilaki-dan-perempuan/ 19 November 2013 3. anmanusia.Akhlakitusangatpentingbagimanusia.Akhlakmanusiaituadadua, yaituakhlakyngbaikdanakhlakyangburuk.Akhlakmerupakankehendakmanusiadansumberakhlakpunbermacammacam. Untukmeraihkesempurnaanakhlak,seseorangharus,melatihdiridanmembiasakannyadalamkehidupansehari-hari. Seseorangharusmelatihdiridanmembiasakandiriberfikirdanberkehendakbaik.Ak hlakseseorangbukanlahtindakanyangdirencankanpadasaat-saattertentusaja.Akhlakjugajugamerupakankeutuhankehendakdanperbuatan yang melekatpadaseseorang yang akantampakpadaperilakunyasehari-hari. Pengertian akhlak juga dikemukakan oleh Imam al-ghozali, menurut dia akhlak adalah suatu sifat yang tertanam dalam jiwa yang daripadanya timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah, dengan tidak memerlukan pertimbangan pikiran. sedangkan menurut pendapat Hamzah yaqub akhlak adalah ilmu yang menentukan antara yang baik dan buruk, antara yang terpuji dan tercela, tentang perkataan atau perbuatan manusia lahir dan batin. Menurut imam al-ghozali akhlak adalah suatu sifatyang tertanam dalam jiwa yang dapat memunculkan perbuatan-perbuatan dengan tanpa memerlukan pertimbangan pemikiran. Sedangkan menurut Ibrahim anis khlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa, yang melahirkan bermacam-macam perbuatan, baik atau buruk, tanpa membutuhkan pemikiran dan pertimbangan.2 Dalammakalahinipenulisakanmenguraikantentangpengertianakhlaq, AkhlaqpergaulanMenurutIslam,nilainegatifpergaulanremaja,AkhlaqpositifdalamPergaulanremaja.II. pembahasan A. pengertianakhlaq Ilmuakhlaqadalahibaratseorangdokteryangdapatmemberikannasehatnasehattentangbahayanyasesuatuterhadapkesehatanmanusia.Ilmuakhlaqti 2imam al-ghozali,TafsirSolihinTentangAkhlak,(Jakarta: Al azzam2005) hlm. 18-19 4. dakakanadakegunaannya,apabilamanusiaitusendiritidakdapatmelaksanakanpetunjukpetunjuknyada nmeninggalkanlarangan-larangannya.Maka yang meninggalaknlaranganlarangannyadiatermasuk orang yang baik. ArtiAkhlaqadalahadatkebiasaan, kesusilaan, terhadapperbuatanperbuatankeseharianseseorang.Sebagaimanayangditerangkanbahwa,ilmuAkhlaqadalahilmuyangmenerangkantentangkebaikanhatidansegenappancaindra. ObyeknyaialahAkhlaqitusendiri, darisegimenghiasdiridenganAkhlaq yang terpujidanmelepaskandiridariAkhlaqyangburuk.Sedangkanbuahpfaedahnyaialahmemperolehkebaikanhatidansegen appancaindradalamkehidupandi 3duniainidanberbahagiamemperolehtingkatantertinggidiakherat. Jadiakhla qadalahgambarantentangkebiasaanmanusiayangmenjadiperilakudalamkesehariannyabaikdisengajaataupuntidakdengansengaja. B. akhlaqpergaulanmenurut Islam 1. MelakukanPerkenalan Langkahpertamadalampergaulanadalahperkenalan.Inilahtujuan Allahmenjadikanmansiabersuku-suku,berbangsa-bangsa,terdiridaripadalelakidanperempuan.Perkenalanharussegeradilakukand enganorangyangbelumdikenali,keranahalitulebihcepatdapatmenguatkantalipersaudaraa ndanmembukaperbualan.Denganitu,kitabolehbertanyakanmcm2hal.Rasulullah S.A.W bersabda : "Apabilaseseorangmenjadikanorglainsebagaisaudara,makahendaklahiamenanyakannamanya,namaayahnya danberasaldarimana.Keranahalitulebihdapatmenguatkanhubungankasi hsayang."(HR.At-Tirmidzi) 2. Memanggildengannama yang baik 3SyekhHafidzHasan Al Mas'udy, Durus Al Akhlaq, hal. 3. 5. Sesudahitu,kitabolehmemanggilnyadengannamapangilanyangpaling iasukai,seperti yang disabdkanRasulullah S.A.W : "3 haldapatmemurnikanbagimukecintaansaudaramu: Engkaumengucapkansalamkepadanyaapabilaengkaubertemudenga ndirinya,engkaumemperluasbaginyadalammajlisdanengkaumemanggi ldengannama yang paling iasukai."(HR.Ath-Thabrani) inilahcarauntukmenjagaperasaansesamawanitamuslimah,termasukb agaimanacaramemanggilsesuaidengansebutanataupanggilanyangdisenangiyangorgdisebut.Danbilaseseorangsenangdengansuatusebutan,makahendaklah is memberitahukannyakepada org lain.4 C. NIilai Negatif Pergaulan Remaja Pergaulan remaja pada hakekatnya sedang sibuk berjuang diri dalam itu jika di hadapkan pula pada dunia luar lingkungan yang kurang serasi penuh kontradiksi serta penuh dgn ketidak stabilan. akibatnya mereka akan mudah jatuh pada kesengsaraan batin, hidup dan kecemasan. Sikap remaja harus mewaspadai perilaku negative berikut: 1. Suka keluyuran 2. Menghabiskan waktu tanpa agenda yang jelas. 3. Suka menunda pekerjaan 4. Ragu-ragu dan bimbang dlm menghadapi kehidupan 5. Mudah larut dalam berbagai kesenangan tanpa perhitungan D. Akhlak positif dalam pergaulan remaja. Akhlak yg baik adalah fondasi agama dan merupakan hasil dari usaha orang-orang bertakwa dengan akhlak yang baik perlakuan akan terangkat ke derajat yang tertinggi tak ada amalan yang lebih berat dalam timbangan seorang muslim di akherat nanti dari pada akhlak yang baik. Secara faktual harus di akui bahwa : dlm kehidupan remaja terdapat beberapa hal khusus. 4thoyib sah Saputra,Aqidah akhlak, (Jakarta : karya Toha saputra 2000), hlm. 507 6. Aspek khusus tersebut yakni: 1. Mengucapkan salam dan menjawab salam. Islam mengajarkan kepada sesama muslim bertukar salam bertemu atau bertamu supaya rasa kasih sayang dapat selalu terpupuk dengan baik. 2. Berjabat tangan Rasulullah saw. mengajarkan umatnya untuk lebih menyempurnakan salam dan menguatkan tali ukhuwah islamiyah sebaiknya salam di ikuti dg berjapat tangan. Rasulullah bersabda:" Dari al- barra' bin azib ia berkata: Tidaklah dua orang muslim bertemu, lalu bersalaman, melainkan Allah akan mengampuni dosa-dosa keduanya sebelum mereka berpisah."(H.R. Tirmdzi). Anjuran untuk berjabat tangan tidak berlaku antara pria dan wanita, kecuali antara suami isteri atau antara seseorang dgn mahramnya. seseorang yg beragama akan menghormati orang lain yang teguh memegang norma agama. 3. khalawah(berduaan) Rasulullah melarang pria dan wanita ber-khalawah baik di tempat umum , apalagi di tempat sepi. karena yang ketiga adalah syaitan .syaitan akan selalu mencari peluang dan memanfaatkan segala kesempatan untuk menjerumuskan anak cucu adam. banyak kasus muda-mudi mudah sekali jatuh ke dalam perzinaan. jadi larangan berkhalawah sebagai tindakan pencegahan supaya tidak terjatuh ke lembah dosa yang lebih dalam. 4. Mencari teman yang baik. mencari teman yang baikmerupakan suatu kebenaran yang telah diterima dan di buktikan oleh pengalaman. Setiap orang di anjurkan bergaul dgn orang-orang shalih, karena sesungguhnya orang-orang yg lurus dalam tutur kata dan perbuatan mereka, serta menjalani kehidupan yang sejalan dengan kehendak illahi memiliki semacam 7. daya tarik.maka barang siapa yg mempunyai fitrah bersih akan cenderung untuk memilih bergaul dgn orang baik.5III.Penutup 1. Akhlaqadalahkibiasaan, dalampergaulanAkhlaqdapatdiperolehdengantidakdisadarikarenam enjadikebiasaandalambergaul. 2. AkhlaqdalampergaulanadalahAkhlaqyangmengajarkanbagaimanamemanggildenganbaikdalambergaul, bagaimanaseseorangsalingkenaldenganbaik. 3. DampaknegatifyangtidakbaikadalahSuka keluyuran,ditimbulkanAkhlaq Menghabiskan waktuyang tanpaagenda yang jelas, Suka menunda pekerjaan, Ragu-ragu dan bimbang dlm menghadapi kehidupan, Mudah larut dalam berbagai kesenangan tanpa perhitungan. 4. Akhlaqdapatmembikanpetunjukuntukmemperolehteman yang baik, sertamemberikanajaranislamdalamberjabattangan.5Madi, "AkhlaqDalamPergaulanRemaja", Rehttp://madingmansumpiuh.blogspot.com/2010/08/akhlak-dalam-pergaulan-remaja.html 19 November 2013 8. DaftarpustakaAl-ghozali, Imam. 2005. TafsirSolihinTentangAkhlak. Jakarta: Al azzam. Al Mas'udy,Hasan, Hafidz, Syekh. Durus Al Akhlaq. Madi.2010."AkhlaqDalamPergaulanRemaja",Rehttp://madingmansumpiuh.blogspot.com/2010/08/akhlak-dalampergaulan-remaja.html 19 November 2013. Muslimin, Hairul. 2013. Akhlaqpergaulanlaki-lakidanperempuan. http://hairulzlaloe.wordpress.com/2013/05/31/makalah-akhlak-pergaulan-laki-laki-danperempuan/ 19 November 2013. Sah Saputra,Thoyib. 2000. Aqidah akhlak. Jakarta : karya Toha saputra 2000.