Akhlakul Karimah

download Akhlakul Karimah

of 14

 • date post

  31-May-2015
 • Category

  Education

 • view

  5.157
 • download

  32

Embed Size (px)

description

Presentasi Agama - Akhlakul Karimah ppt

Transcript of Akhlakul Karimah

 • 1. AKHLAKUL KARIMAHSebuah Persembahan Dari Kami Kelompok 4 : 1.Rina Rezkia Rekso P. (1112100113)2. Ishmatun Naila (1412100073) 3.Nurhati Dewi Kusuma (1412100110)4. Tera Rengganis()

2. ETIKAEtika berasal dari kata yunani ethos yangberarti watak kesusilaan atau dapat. Etika juga bermaknailmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk tentang hak dan kewajiban moral (akhlak), kumpulan asas ataunilai yang berkenaandengan akhlak, nilai mengenai benaratau salah, atau yang hak atau yang bathil.. 3. MORAL Moral berasal dari kata latin mos yang dalambentuk jamaknya mores yang berarti juga adat ataucara hidup. Moral juga diartikan dengan baik buruk yangditerima umum mengenaiperbuatan, sikap, dankewajiban. 4. AKHLAK Akhlak berasal dari bahasa arab akhlakyang merupakan bentuk jamak dari khuluq.Secara bahasa akhlak mempunyai arti budipekeri, tabiat, watak. 5. Menurut Istilah,Akhlak Didefinisikan Oleh Beberapa Ahli Sebagai Berikut: Imam al ghazali dalam bukunya ihya ulumiddin menyatakan akhlakialah sifat-sifat yang bertanam dalam jiwa, yang manimbulkan segalaperbuatan dengan gampang dan mudah, tanpa memerlukan pikiran danpertimbangan. Dr. Ahmad amin dalam bukunya al-akhlak menyatakan bahwa akhlakialah ilmu untuk menetapkan ukuran segala perbuatan manusia yang baikatau yang buruk, atau yang hak atau yang bathil. 6. KONSEP ETIKA, MORAL DAN AKHLAK objek pembahasannya, etika berupaya membahas perbuatan yangdilakukan oleh manusia. segi sumbernya, etika bersumber pada akal pikiran atau filsafat. segi fungsinya, etika berfungsi sebagai penilai, penentu danpenetap terhadap sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia. sifatnya, etika bersifat relatif yaitu dapat berubah-ubah sesuaidengan tuntutan zaman. 7. Ruang Lingkup Akhlak Dikelompokan Menjadi Beberapa Hal :Hubungan manusia dengan allahHubungan manusia dengan sesama manusiaHubungan manusia dengan alam 8. METODE-METODEMEMBENTUK MANUSIA BERAKHLAK MULIA Menjanjikan Pahala Ukhrawi bagi Orang yang Berakhlak Mulia. Menjelaskan Efek-efek Duniawi Akhlak. Memberikan Nasehat dan Wejangan. Menampilkan Suri Teladan yang Ideal. 9. Aktualisasi Akhlak Dalam Kehidupan Aktualisasi Akhlak dalam Kehidupan memiliki spesifikasi pada 3ruang lingkup, yaitu BidangBidang Bidang SosialPendidikan Dakwah 10. INDIKATOR MANUSIABERAKHLAK Akhlak telah tertanam kuat dalam jiwa seseorang sehingga telahmenjadi kepribadiannya. Akhlak telah diterapkan dengan mudah tanpa melalui prosesberpikir yang panjang. Akhlak timbul dari kesadaran dari orang tersebut tanpa adapaksaan dan tekanan. Akhlak tersebut dilakukan dengan sungguh-sungguh dan ikhlas 11. Upaya Mewujudkan Perilaku SeorangM u s l i m Ya n g B e r n a f a s k a n A j a r a n Islam Seorang muslim harus selalu menjunjung etika sebagai fitrah denganmenghadirkan kedamaian, kejujuran, dan keadilan. Menjadikan nabi Muhammad sebagai panutan dan contoh dalam setiapaktivitas sehari-hari. Berusah mewujudkan konsep iman, islam dan ihsan secara kontinyu. Seorang muslim harus selalu menjaga hubungan baik secara proporsionaldalam implementasi hubungan dengan Allah, sesama manusia dan sesamamahluk mahluk Allah. 12. akhirul kalam....