Agama Ini Dijadikan Di Atas

download Agama Ini Dijadikan Di Atas

of 9

Transcript of Agama Ini Dijadikan Di Atas

 • 8/14/2019 Agama Ini Dijadikan Di Atas

  1/9

  Agama ini dijadikan

  di atas 2 JANGAN

 • 8/14/2019 Agama Ini Dijadikan Di Atas

  2/9

  Kalau tak gerak, kita tak testeduntuk stabil. Ada motion dankita stabil, itulah ISTIQAMAH

 • 8/14/2019 Agama Ini Dijadikan Di Atas

  3/9

  Oleh itu, hendaklah engkau (wahai Muhammad) sentiasa tetapteguh di atas jalan yang betulsebagaimana yang diperintahkankepadamu dan hendaklah orang-orang yang rujuk kembali kepadakebenaran mengikutmu berbuat demikian dan janganlah kamu

  melampaui batas hukum-hukum Allah; sesungguhnya Allah MahaMelihat akan apa yang kamu kerjakan. (112)Dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang berlakuzalim maka (kalau kamu berlaku demikian), api Neraka akanmembakar kamu, sedang kamu tidak ada sebarang penolong punyang lain dari Allah. Kemudian (dengan sebab kecenderungan kamuitu) kamu tidak akan mendapat pertolongan. (113)Dan dirikanlah sembahyang (wahai Muhammad, engkau danumatmu), pada dua bahagian siang (pagi dan petang) dan pada

  waktu-waktu yang berhampiran dengannya dari waktu malam.Sesungguhnya amal-amal kebajikan (terutama sembahyang) itumenghapuskan kejahatan. Perintah-perintah Allah yang demikianadalah menjadi peringatan bagi orang-orang yang mahu beringat.(114)

  Dan sabarlah (wahai Muhammad, engkau dan umatmu, dalammengerjakan suruhan Allah), kerana sesungguhnya Allah tidak akan

 • 8/14/2019 Agama Ini Dijadikan Di Atas

  4/9

  ISTIQAMAH

 • 8/14/2019 Agama Ini Dijadikan Di Atas

  5/9

  Rukun Istiqamah #1

  Oleh itu, hendaklah engkau (wahai Muhammad)sentiasa tetap teguh di atas jalan yang betulsebagaimana yang diperintahkan kepadamu danhendaklah orang-orang yang rujuk kembali kepada

  kebenaran mengikutmu berbuat demikian danjanganlah kamu melampaui batas hukum-hukum Allah; sesungguhnya Allah Maha Melihatakan apa yang kamu kerjakan. (112)

 • 8/14/2019 Agama Ini Dijadikan Di Atas

  6/9

  Rukun Istiqamah #2

  Danjanganlah kamu cenderung kepadaorang-orang yang berlaku zalim maka(kalau kamu berlaku demikian), api Nerakaakan membakar kamu, sedang kamu tidakada sebarang penolong pun yang lain dariAllah. Kemudian (dengan sebabkecenderungan kamu itu) kamu tidak akanmendapat pertolongan. (113)

 • 8/14/2019 Agama Ini Dijadikan Di Atas

  7/9

  Rukun Istiqamah #3

  Dan dirikanlah sembahyang (wahaiMuhammad, engkau dan umatmu), pada duabahagian siang (pagi dan petang) dan padawaktu-waktu yang berhampiran dengannya dari

  waktu malam. Sesungguhnya amal-amalkebajikan (terutama sembahyang) itumenghapuskan kejahatan. Perintah-perintah Allahyang demikian adalah menjadi peringatan bagiorang-orang yang mahu beringat. (114)

 • 8/14/2019 Agama Ini Dijadikan Di Atas

  8/9

  Rukun Istiqamah #4

  Dan sabarlah (wahai Muhammad, engkaudan umatmu, dalam mengerjakan suruhanAllah), kerana sesungguhnya Allah tidak

  akan menghilangkan pahala orang-orangyang berbuat kebaikan. (115)

 • 8/14/2019 Agama Ini Dijadikan Di Atas

  9/9

  Agama ini dijadikan di atas 2 JANGANHassan Al-Basri