adart karang taruna

download adart karang taruna

of 14

Embed Size (px)

Transcript of adart karang taruna

 • 7/25/2019 adart karang taruna

  1/14

  HOME

  PROVIL

  PAPUA

  INFORMASI

  KEWIRAUSAHAAN

  SEKERTARIAT

  PEDOMAN

  [email protected]!"rg # $%&'&()*'+%,('

  !Hari -umat. , F/0ruari &1(%. -am &+2(+2,& Wit

  3ERITA KARAN4 TARUNA

  KE4IATAN

  KEPEDULIAN

  UN5ATE4ORI6ED

  NEW POST

  -a7an Santai Karang Taruna Paua

  KARAN4 TARUNA WADAH PEM3INAAN 4ENERASI MUDA DALAM 3IDAN4 SOSIAL( & + 8 ,

  P/d"man AD ART Karang Taruna

  S/ar9:

  http://karangtarunapapua.org/http://karangtarunapapua.org/provil-2/http://karangtarunapapua.org/papua/http://karangtarunapapua.org/informasi/http://karangtarunapapua.org/informasi/http://karangtarunapapua.org/kewirausahaan/http://karangtarunapapua.org/sekertariat/http://karangtarunapapua.org/pedoman/http://time.is/Jayapurahttp://time.is/Jayapurahttp://karangtarunapapua.org/category/berita/http://karangtarunapapua.org/category/karangtaruna/http://karangtarunapapua.org/category/kegiatan-karang-taruna-papua/http://karangtarunapapua.org/category/kepedulian/http://karangtarunapapua.org/category/uncategorized/http://karangtarunapapua.org/jalan-santai-karang-taruna-papua/http://karangtarunapapua.org/pedoman/pedoman-ad-art-karang-taruna/http://karangtarunapapua.org/pedoman/pedoman-ad-art-karang-taruna/http://karangtarunapapua.org/provil-2/http://karangtarunapapua.org/papua/http://karangtarunapapua.org/informasi/http://karangtarunapapua.org/kewirausahaan/http://karangtarunapapua.org/sekertariat/http://karangtarunapapua.org/pedoman/http://time.is/Jayapurahttp://karangtarunapapua.org/category/berita/http://karangtarunapapua.org/category/karangtaruna/http://karangtarunapapua.org/category/kegiatan-karang-taruna-papua/http://karangtarunapapua.org/category/kepedulian/http://karangtarunapapua.org/category/uncategorized/http://karangtarunapapua.org/jalan-santai-karang-taruna-papua/http://karangtarunapapua.org/pedoman/pedoman-ad-art-karang-taruna/http://karangtarunapapua.org/pedoman/pedoman-ad-art-karang-taruna/http://karangtarunapapua.org/pedoman/pedoman-ad-art-karang-taruna/http://karangtarunapapua.org/pedoman/pedoman-ad-art-karang-taruna/http://karangtarunapapua.org/pedoman/pedoman-ad-art-karang-taruna/http://karangtarunapapua.org/
 • 7/25/2019 adart karang taruna

  2/14

  SURAT KEPUTUSAN

  TEMU KARYA NASIONAL V TAHUN 2005

  Nomor: 006/TKN-V/KTI/IV/2005

  TENTANG

  PEDOMAN RUMAH TANGGA KARANG TARUNA

  BAB I

  KEANGGOTAAN

  P!" #

  Angg"ta Karang Taruna t/rdiri dari Angg"ta Pa;i< dan Angg"ta Akti

  P!" 2

  =(> Angg"ta Pa;i< ada7a: k/angg"taan ?ang 0/r;i Angg"ta Pa;i< ada7a: g/n/ra;i muda ?ang m/nadi k/7"m"k ;a;aran k:u;u; da7am /ng/m0angan r"gramr"gram "rgani;a;iB

  =&> Angg"ta Akti< ada7a: g/n/ra;i muda di tingkat D/;aK/7ura:an atau k"munita; ;";ia7 ;/d/raat ?ang t/7a: m/ngikuti

  ;/9ara akti< ;/kurangkurangn?a % =Enam> 3u7an 0/rturutturut k/giatank/giatan ?ang di7ak;anakan "7/: Karang Taruna!

  P!" %

  P/m0/r:/ntian K/angg"taan

  K/angg"taan 0/r:/nti kar/na2

  (! M/ningga7 duniaB

  &! Ata; /rmintaan ;/ndiri. untuk Angg"ta Akti

  =(> S/tia angg"ta m/mi7iki :ak2

  a! M/ndaatkan /7a?anan ?ang ;ama da7am rangka /n?/7/nggaraan r"granr"gram "rgani;a;iB

  0! M/n?amaikan /ndaat. ;aran. 0/rtan?a. dan m/n?amaikan kritik 0aik ;/9ara 7i;an mauun t/rtu7i; k/ada

  "rgani;a;iB

  9! Untuk m/nadi /nguru; Karang Taruna 0agi ;/tia Angg"ta Akti< ?ang m/m/nu:i /r;?aratan t/rt/ntuB

  d! M/mi7i: dan dii7i: 0agi ;/tia Angg"ta Akti< ;/;uai d/ngan m/kani;m/ "rgani;a;iB

  /! M/m/r"7/: P/d"man Ruma: Tangga Karang Taruna Ha7! &

  P!" 6

  P/m0/r:/ntian dan P/m0/r:/ntian S/m/ntara k/angg"taan akti< diatur m/kani;m/n?a ;/9ara t/ri;a:!

  BAB II

  KEPENGURUSAN

  P!" &

  =(> K//nguru;an di0/ntuk m/7a7ui T/mu Kar?a ma;ingma;ing tingkatanB

  =&> Untuk m/namin da?aguna dan :a;i7guna d/ngan ;/0aik0aikn?a. k//nguru;an Karang Taruna di0agi m/nadi

  P/nguru; Harian dan P/nguru; P7/n"B

  =+> P/nguru; P7/n" ada7a: ;/mua /nguru; ?ang ;/9ara d/. ;/rta

  3/nda:ara3/nda:ara Umum. dan Waki7 3/nda:ara =3/nda:ara untuk tingkat na;i"na7>

 • 7/25/2019 adart karang taruna

  3/14

  P!" '

  P/m0/ntukan K//nguru;an

  =(> P/m0/ntukan K//nguru;an di7akukan da7am T/mu Kar?a di ma;ingma;ing tingkatann?a aa0i7a2

  a! P/nguru; ;/0/7umn?a t/7a: :a0i; ma;a a0atan0:aktin?aB

  0! Da7am ma;a a0atan0:akti 0/ra7an t/tai da7am kurun aktu ;/7ama7aman?a & =Dua> ta:un tidak m/nunukkan

  k/akti Untuk k/t/ntuan da7am 0utir 0 dan 9 a?at =(> diata;. maka /nguru; ;atu tingkat diata;n?a 0/rk/ai0an m/m Untuk k/t/ntuan da7am 0utir a a?at =(> diata;. /nguru; ;atu tingkat diata;n?a 0/rk/ai0an m/m k//nguru;an t/7a: :a0i; namun 0/7um uga

  di7akukan T/mu Kar?aB

  =8> Tata 9ara /m0/ntukan dan /mi7i:an /nguru; diatur t/r;/ndiri da7am k/t/ntuan 7ain ?ang m/ruakan 0agian ?ang

  tidak t/ri;a:kan dari P/d"man Ruma: Tangga Karang Taruna iniB

  =,> P/nguru; Karang Taruna ?ang ;uda: di0/ntuk k/mudian dir/k"m/nda;ikan "7/:

  dima;ingma;ing tingkatann?a. k/9ua7i P/nguru; Na;i"na7 "7/: M/nt/ri S";ia7 RI d/ngan r/k"m/nda;i :an?a dari Uraian/m0agian tuga; dan tata 9ara /nguku:an k//nguru;an ;/7anutn?a dit/takan da7am /raturan "rgani;a;i

  t/r;/ndiri ?ang tidak t/ri;a:kan dari P/d"man Ruma: Tangga Karang Taruna ini!

  P!" (

  Ma;a -a0atan dan -um7a: P/nguru;

  =(> Ma;a -a0atan k//nguru;an diatur ;/0agai 0/rikut2

  a! Untuk tingkat Na;i"na7 :ingga K/9amatan , ta:unB

  0! Untuk tingkat D/;aK/7ura:an k/ 0aa: + ta:un!

  =&> -um7a: k//nguru;an untuk ma;ingma;ing tingkatan ada da;arn?a dit/ntukan da7am T/mu Kar?a. namun ;/tia

  tingkatan m/mi7iki 0ata;an minima7 ;/0agai 0/rikut2a! Na;i"na7 2 +) OrangB

  0! Pr"Cin;i 2 +, OrangB

  9! Ka0uat/nK"ta 2 &) OrangB

  d! K/9amatan 2 &, OrangB

  /! D/;aK/7ura:an 2 +, OrangB

  P/d"man Ruma: Tangga Karang Taruna Ha7! +

  P!" #0

  Krit/ria P/nguru;

  S/9ara umum. untuk m/nadi /nguru; Karang Taruna ;/;/"rang :aru; m/mm/nu:i krit/ria ;/0agai 0/rikut2

  a! 3/rtaa K/ada Tu:an Gang Ma:a E;aB0! S/tia k/ada Pan9a;i7a dan UUD ()8,B

  9! 3/rd"mi;i7i di i7a?a: tingkatann?a ?ang di0uktikan d/ngan id/ntita; r/;miB

  d! M/mi7iki k"ndi;i a;mani dan r":ani ?ang ;/:atB

  /! 3/rtanggung aa0. 0/rak:7ak 0aik. dan mamu 0/k/ra d/ngan timn?a mauun d/ngan 0/r0agai i:akB

  g! M/ng/ta:ui dan m/ma:ami a;/k k/"rgani;a;ian ;/rta m/ng/ta:ui k/ Karang TarunaanB

  :! P/du7i t/r:ada 7ingkungan ma;?arakatn?aB

  i! P/rna: duduk ;/0agai /nguru; Karang Taruna minima7 & =Dua> tingkat di0aa:n?aB

  ! 3/r/ndidikan minima7 SLTA;/d/raat untuk k//nguru;an tingkat Ka0uat/nK"ta :ingga na;i"na7. minima7

  SLTP;/d/raat untuk k//nguru;an tingkat k/9amatan. dan minima7 7u7u;an SD;/d/raat untuk tingkat D/;aK/7ura:an

  atau k"munita; ;";ia7 ;/d/raatB

  S/9ara rin9i dan ;/;i

  =(> S/"rang P/nguru; din?atakan 0/r:/nti ika2

  a! M/ningga7 DuniaB

  0! Kar/na :a0i; ma;a 0aktin?aB

  9! M/ngundurkan diri ata; k/mauan ;/ndiriB

 • 7/25/2019 adart karang taruna

  4/14

  d! Di0/r:/ntikan untuk ;/m/ntara aktu =n"nakti kar/na ka;u;ka;u; idana t/rt/ntu ?ang m/7i0atkann?a. untuk

  k//ntingan nama 0aik "rgani;a;i. ?ang aa0i7a t/rn?ata tidak t/r0ukti 0/r;a7a: naman?a dir/:a0i7ita;i dan di0/rikan

  :akn?a untuk m/nadi /nguru; k/m0a7iB

  /! Di0/r:/ntikan d/ngan :"rmat aa0i7a ;/7ama kurun aktu ;/kurangkurangn?a % =/nam> 0u7an da7am ma;a 0akti

  0/ra7an. ;/t/7a: di7akukan /Ca7ua;i dan di0/rikan t/guran ;/0an?ak0an?akn?a + =tiga> ka7i 0/rturutturut. n?atan?ata

  tidak daat m/nunukkan ka/kti

  k/0/r7ang;ungan r"da "rgani;a;iB

  g! Di0/r:/ntikan kar/na k/t/r7i0atann?a da7am ka;u;ka;u; idana ?ang m/ru;ak nama 0aik "rgani;a;i dan dirin?a

  ;/ndiri ?ang n?atan?ata t/7a: t/r0ukti did/an /ngadi7an. da7am ma;a 0akti 0/ra7anB

  =&> Aa0i7a ;/;/"rang t/7a: din?atakan 0/r:/nti ;/0agai /nguru;. maka Raat P/nguru; P7/n" =RPP> 0/r/nang

  m/n9arikan /nggantin?a ;/7ama ma;a 0akti 0/ra7an =P/nggantian AntaraktuPAW> d/ngan 9ara2

  a! M/minta /nggantin?a k/ada i:ak ?ang m/r/k"m/nda;ikann?aB

  0! M/ngu;u7kan ;/;/"rang k/ada i:ak ?ang m/r/k"m/nda;ikann?a dan k/ada RPPB

  9! M/n;a:kan /nggantin?a ?ang t/7a: di;/tuui m/7a7ui k/utu;an RPP!

  P!" #2

  ECa7ua;i K//nguru;an

  =(> Pada da;arn?a tingkat k/akti 0u7an2

  a! Tidak daat m/na7ankan k/ai0ann?a ;/0agai /nguru; ?ang k/t/ntuann?a ;/0agaimana t/rtuang da7am a;a7

  0/rikut di0aa: iniB

  0! Tidak daat m/nunukkan k/;unggu:ann?a ;/0agai /nguru; 0aik da7am m/ng:adiri raat dan k/giatan "rgani;a;i

  7ainn?a. da7am 0/rk"munika;i. mauun da7am m/m0/rikan k"ntri0u;i. ;/0agaimana ;urat /rn?ataan k/;/diaan ?ang

  ditanda tangani /nguru; ?ang 0/r;angkutanB

  P/d"man Ruma: Tangga Karang Taruna Ha7! 8

  =&> ECa7ua;i k//nguru;an untuk m/n/ntukan /r7un?a PAW atau tidak di7akukan ;/kurangkurangn?a % =/nam> 0u7an;/ka7i di;/tia tingkatan "7/: P/nguru; Harian untuk k/mudian di/rtanggungaa0kan da7am

 • 7/25/2019 adart karang taruna

  5/14

  BAB III

  PIMPINAN ORGANISASI

  P!" #5

  K/tuaK/tua Umum

  =(> S/tia k//nguru;an Karang Taruna diimin "7/: ;/"rang K/tua atau K/tua Umum untuk tingkat na;i"na7B

  =&> K/tua ?ang 0/r;angkutan daat dii7i: k/m0a7i untuk dua ka7i ma;a a0atan =/ri"d/> 0/rturutturut k/9ua7i K/tua

  Umum ?ang :an?a ;atu ka7iB

  =+> Tata 9ara /mi7i:an K/tuaK/tua Umum diatur t/r;/ndiri da7am k/t/ntuan 7ain ?ang m/ruakan 0agian ?ang tidak

  t/ri;a:kan dari P/d"man Ruma: Tangga Karang Taruna ini!

  P!" #6

  Krit/ria K/tuaK/tua Umum

  =(> ;/9ara Umum. K/tuaK/tua Umum P/nguru; Karang Taruna :aru; m/m/nu:i krit/ria ;/0agai 0/rikut2

  a! 3/rtaa k/ada Tu:an Gang Ma:a E;aB

  0! S/tia k/ada Pan9a;i7a dan UUD ()8,B

  P/d"man Ruma: Tangga Karang Taruna Ha7! ,

  9! P/ndidikan minima7 SD untuk tingkat d/;ak/7ura:an dan SLTA untuk tingkat ?ang 0/rada diata;n?aB

  d! 3/rd"mi;i7i di i7a?a: tingkatann?a ?ang di0uktikan d/ngan id/ntita; r/;miB/! M/mi7iki k"ndi;i a;mani dan r":ani ?ang ;/:atB

  g! P/du7i t/r:ada /rma;a7a:an ;";ia7 dan k/ma;?arakatan umumn?aB

  :! M/mi7iki k/mamuan untuk m/miminB

  i! 3/ru;ia minima7 &1 ta:un dan mak;ima7 8, ta:unB

  ! M/ng/ta:ui dan m/ma:ami Karang Taruna dan k/"rgani;a;ian ada umumn?aB

  k! M/mi7iki k/mamuan m/ng/m0angkan :u0ungan ;/9ara 7/0i: akti< d/ngan i:ak 7ainB

  7! S/kurangkurangn?a /rna: m/nadi /nguru; Karang TarunaB

  m! Tidak ;/dang t/r;angkut /rkara m/7aan :ukum d/ngan an9aman :ukuman 7/0i: dari , =7ima> ta:unB

  =&> S/9ara rin9i dan ;/;i kar/na ;atu dan 7ain :a7 ?ang tidak m/mungkinkan untuk m/na0at 7agiB

  d! Di0/r:/ntikan untuk ;/m/ntara =n"nakti "7/: RPP kar/na k/t/r7i0atann?a da7am ka;u;ka;u; idana ?ang

  m/ngan9am 0aik dirin?a mauun "rgani;a;i. ?ang mana 0i7a n?atan?ata tidak t/r0ukti daat dir/:a0i7ita;i naman?a dandi/rk/nankan k/m0a7i m/na0at ;/0agai K/tuaK/tua UmumB

  /! Di0/r:/ntikan "7/: RPP ika t/rn?ata ?ang 0/r;angkutan t/r0ukti 0/r;a7a: di d/an /ngadi7an da7am ka;u; idana

  ?ang m/ru;ak nama 0aik "rgani;a;i dan dirin?a ;/ndiriB

  di0aa:n?a> ika t/rn?ata da7am kurun aktu ;/kurangkurangn?a ( =;atu> ta:un tidak daat m/nunukkan k/akti

  K/tuaK/tua Umum :ingga K/tuaK/tua Umum ?ang 0/r;angkutan m/m/r"7/: k/utu;an :ukum t/taB

  =8> Aa0i7a t/rn?ata K/tuaK/tua Umum ?ang 0/r;angkutan n?atan?ata t/r0ukti 0/r;a7a: d/ngan dik/7uarkann?a

  k/utu;an :ukum t/ta "7/: i:ak ?ang 0/r/nang. maka ;tatu; P; 0agi ;/;/"rang ?ang ditunuk daat ditingkatkan

  m/nadi P/7ak;ana K/tuaK/tua Umum ?ang 0/rtuga; m/m/r;iakan /7ak;anaan T/mu Kar?a Luar 3ia;a ;/7am0at

  7am0atn?a % =/nam> 0u7an ;/ak /nunukann?aB

  =,> P/nunukan P/a0at S/m/ntara dan P/7ak;ana K/tuaK/tua Umum :aru; m/m/r:atikan dan m/mri"rita;kan

  k/0/radaan un;ur K/tua da7am k//nguru;an Karang Taruna ?ang 0/r;angkutanB

 • 7/25/2019 adart karang taruna

  6/14

  =%> K/utu;an RPP m/ng/nai /nunukan P/a0at S/m/ntara dan P/7ak;ana K/tuaK/tua Umum ;/0agaimana

  dimak;ud a?at =&> dan a?at =+> a;a7 ini :aru; di;amaikan k/ada ;/7uru: P/nguru; Karang Taruna di tingkat 0aa:n?a!

  P/d"man Ruma: Tangga Karang Taruna Ha7! %

  P!" #'

  S/0/7um m/mangku a0atann?a. ;/"rang K/tuaK/tua Umum :aru; m/ngu9akan ;uma: did/an Karang Taruna m/mi7iki "rgani;a;i di ;/mua tingkatan dari tingkat na;i"na7 :ingga k/ tingkat d/;ak/7ura:anB

  =&> P/m0/ntukan "rgani;a;i Karang Taruna di tingkat RW =unit> dan RT =;u0 unit> di;/7/nggarakan d/nganm/m/rtim0angkan k"ndi;i dan k/0utu:an ma;ingma;ing i7a?a: d/;ak/7ura:an d/ngan t/ta 0/r/d"man k/ada

  P/d"man Ruma: Tangga Karang Taruna iniB

  =+> S/tia Karang Taruna mu7ai dari tingkat k/9amatan :ingga na;i"na7 m/mi7iki k//nguru;an d/ngan ;truktur ;/kurang

  kurangn?a t/rdiri dari2

  a! K/tua =K/tua Umum untuk tingkat na;i"na7>B

  0! Waki7 K/tua I =K/tua I untuk tingkat na;i"na7>B

  9! Waki7 K/tua II =K/tua II untuk tingkat na;i"na7>B

  d! S/kr/tari; =S/kr/tari; Umum untuk tingkat na;i"na7>B

  /! Waki7 S/kr/tari; I =S/kr/tari; I untuk tingkat na;i"na7>B

  B

  :! Waki7 3/nda:ara I =3/nda:ara I untuk tingkat na;i"na7>B

  i! Waki7 3/nda:ara II =3/nda:ara II untuk tingkat na;i"na7>B

  ! 3idang P/ng/m0angan Sum0/r Da?a Manu;iaB

  k! 3idang U;a:a K/;/a:t/raan S";ia7B

  7! 3idang P/ng/m0angan Ek"n"mi Ska7a K/9i7 dan K"/ra;iB

  m! 3idang P/ng/m0angan K/giatan K/r":anian dan P/m0inaan M/nta7B

  n! 3idang P/ng/m0angan K/giatan O7a:raga dan S/ni 3uda?aB

  "! 3idang Lingkungan Hidu dan Parii;ataB

  ! 3idang Hukum. AdC"ka;i dan HAMB! 3idang Organi;a;i dan P/ng/m0angan Hu0ungan K/ra;ama K/mitraanB

  r! 3idang Hu0ungan Ma;?arakat. Pu07ika;i dan P/ng/m0angan K"munika;iB

  =8> S/tia Karang Taruna di tingkat d/;ak/7ura:an atau k"munita; ;";ia7 ;/d/raat m/mi7iki k//nguru;an d/ngan

  ;truktur ;/kurangkurangn?a t/rdiri dari2

  a! K/tuaB

  0! Waki7 K/tuaB

  9! S/kr/trai;B

  d! Waki7 S/kr/tari;B

  /! 3/nda:araB

  g! 3idang P/ndidikan dan P/7ati:anB

  :! 3idang U;a:a K/;/a:t/raan S";ia7B

  i! 3idang K/7"m"k U;a:a 3/r;amaB

  ! 3idang K/r":anian dan P/m0inaan M/nta7B

  k! 3idang O7a:raga dan S/ni 3uda?aB

  7! 3idang Lingkungan HiduB

  m! 3idang Hu0ungan Ma;?arakat dan K/ra;ama K/mitraan!

  =,> I;ti7a: 3idang di tingkat na;i"na7 m/nadi D/art/m/n. i;ti7a: 3idang di tingkat r"Cin;i m/nadi 3ir". i;ti7a: 3idang di

  tingkat ka0uat/nk"ta t/ta 3idang. i;ti7a: 3idang di tingkat k/9amatan

 • 7/25/2019 adart karang taruna

  7/14

  P/d"man Ruma: Tangga Karang Taruna Ha7! *

  m/nadi 3agian. i;ti7a: 3idang di tingkat d/;ak/7ura:an atau k"munita; ;";ia7 ;/d/raat m/nadi S/k;i!

  P!" 20

  Kua7i Untuk k//ntingan dan k/mauan "rgani;a;i k:u;u;n?a ditingkat d/;ak/7ura:an. Karang Taruna m/mi7iki m/kani;m/

  /ni7aian untuk m/n/takan kua7i t/rt/ntu 0agi Karang Taruna ;/;uai d/ngan tingkat /rk/m0angan dan

  k/mauann?aB

  =&> P/ni7aian dan /n/taan kua7i 3/rda;arkan krit/ria /ni7aian ;/0agaimana dimak;ud ada a?at =&> a;a7 ini. maka dit/takan Karang Taruna di

  d/;ak/7ura:an d/ngan kua7i 0agi Karang Taruna da7am m/ng/m0angkan aktiCita; r"gram dan

  tatanan k/7/m0agaann?aB

  ,! M/m0/rikan dukungan mat/ria7 dan m"ri7 0agi Karang Taruna di i7a?a:n?aB

  %! M/ngak"m"dir k/akaran dan k"m/t/n;i ;/;/"rang agar daat dik/m0angkan dan di;um0angkan 0agi k/mauan

  Karang Taruna!

  P/d"man Ruma: Tangga Karang Taruna Ha7! '

  P!" 2%

  =(> S/tia Karang Taruna daat m/m0/ntuk MPKT ada m/rangka angg"ta. dan ara

  angg"ta ?ang um7a:n?a dit/ntukan ;/;uai d/ngan um7a: mantan aktiCi; Karang Taruna dii7a?a:n?a ma;ingma;ing

  ditam0a: 0/0/raa t"k": ?ang diangga 7a?ak. aa0i7a m/mungkinkan!

  BAB VI

  UNIT TEKNIS KARANG TARUNA +UTKT,

  P!" 25

  =(> Karang Taruna daat m/m0/ntuk Unit T/kni; ;/;uai d/ngan k/0utu:an /ng/m0angan "rgani;a;i dan r"gram

 • 7/25/2019 adart karang taruna

  8/14

  r"gramn?aB

  =&> Unit T/kni; dimak;ud m/ruakan 0agian ?ang tidak t/ri;a:kan dari k/7/m0agaan Karang Taruna dan

  /m0/ntukann?a :aru; m/7a7ui m/kani;m/ /ngam0i7an k/utu;an da7am m/ruakan dan d/ngan /r;/tuuan

  ;/kurangkurangn?a &+ =dua /r tiga> P/nguru; Pr"Cin;i. maka daat di;/7/nggarakan T/mu Kar?a Na;i"na7 Luar 3ia;a

  =TKNL3>

  P!" 2&

  TKN di:adiri "7/: PNKT dan P/nguru; Pr"Cin;i ;/0agai utu;an dan P/nguru; Ka0uat/nK"ta dan Ma/7i; P/rtim0anganNa;i"na7 Karang Taruna ;/0agai /ninau!

  P!" 2'

  TKN 0/r/nang untuk2

  (! M/m0a:a; dan m/ni7ai La"ran P/rtanggungaa0an =LP-> PNKTB

  &! M/n/takan P"7a Umum K/0iakan dan K/rangka P"k"k Pr"gram Na;i"na7 Karang TarunaB

  +! M/m0i9arakan dan m/mutu;kan P/d"man Da;ar dan P/d"man Ruma: Tangga Karang Taruna ;/rta /n/7a;ann?aB

  8! M/m0i9arakan dan m/n/takan ;truktur dan Uraian Tuga; PNKTB

  ,! M/mi7i: dan m/ngangkat K/tua Umum. P/nguru; Na;i"na7 Karang Taruna. dan Ma/7i; P/rtim0angan Na;i"na7 Karang

  Taruna /ri"d/ 0/rikutn?aB

  %! M/m0i9arakan ma;a7a:ma;a7a: int/rna7 dan /k;t/rna7 Karang Taruna ?ang diutu;kan da7am 0/ntuk r/k"m/nda;i!P!" 2(

  =(> T/mu Kar?a Da/ra: t/rdiri dari T/mu Kar?a Pr"Cin;i =TKP>. T/mu Kar?a Ka0uat/nK"ta =TK3TKK>. T/mu Kar?a

  K/9amatan =TK5>. dan T/mu Kar?a D/;aK/7ura:an =TKSTKL>.

  P/d"man Ruma: Tangga Karang Taruna Ha7! )

  ma;ingma;ing m/ruakan untuk tingkat

  ka0uat/n. PKKT =P/nguru; K"ta Karang Taruna>. P5KT =P/nguru; K/9amatan Karang Taruna> untuk tingkat

  K/9amatan. dan PSKTPLKT =P/nguru; D/;aK/7ura:an Karang Taruna> untuk tingkat d/;ak/7ura:anB

  =&> M/n/takan r"gram k/ra untuk /ri"d/ 0/rikutn?aB

  =+> M/n?/akati ak/t u;u7an di 0idang r"gram k/ra mauun k/"rgani;a;ian ?ang akan di0aa dan diaukan ada

  T/mu Kar?a Da/ra:T/mu Kar?a Na;i"na7 ditingkat ?ang 7/0i: tinggiB

  =8> M/mi7i: dan m/ngangkat K/tua ;/rta m/n?u;un dan m/n/takan P/nguru; ma;ingma;ing tingkatan ?ang

  0/r;angkutanB

  =,> M/m0a:a; dan m/mutu;kan ag/nda ;trat/gi; 7ainn?a. aa0i7a di/r7ukan!

  P!" $#

  Raat K/ra

  =(> Raat K/ra =Rak/r> ada7a: Rak/r di7ak;anakan ;/kurangkurangn?a ( =;atu> ka7i da7am ;atu /ri"d/ untuk m/na0arkan :a;i7:a;i7 T/mu Kar?a

 • 7/25/2019 adart karang taruna

  9/14

  m/nadi 7/0i: "/ra;i"na7 dan 0/r;i Rak/r di:adiri "7/: /nguru; ?ang 0/r;angkutan dan /nguru; ;atu tingkat di0aa:n?a ;/0agai utu;an ;/rta

  /nguru; ;atu tingkat diata;n?a dan MPKT tingkat ?ang 0/r;angkutan ;/0agai /ninau!

  P!" $2

  Rak/r m/mi7iki k//nangan untuk2

  (! M/mutu;kan /raturan dan r";/dur admini;trati< mauun r";/dut "/ra;i"na7 "rgani;a;iB

  &! M/mutu;kan r"gramr"gram angka /nd/k. angka m/n/nga:. dan angka anang ;/9ara 7/0i: t/kni; ?ang

  m/nadi amanat T/mu Kar?aB

  +! M/m0i9arakan :a7:a7 t/kni; dan admini;trati< 7ain ?ang diangga /r7u!

  P!" $$

  Raat Piminan

  =(> Raat Piminan =Raim> ada7a: Raim di:adiri "7/: /nguru; Karang Taruna ?ang 0/r;angkutan dan iminank/tua /nguru; ;atu tingkat di0aa:n?aB

  !karangtaruna0ant/n!9"m

  P/d"man Ruma: Tangga Karang Taruna Ha7! (1

  P!" $%

  Raim m/mi7iki k//nangan untuk2

  (! M/mutu;kan ;ika "rgani;a;i ;/9ara k/7/m0agaan 0aik ?ang 0/r;i ta:un;/ka7i dan dikaitkan d/ngan /7ak;anaan 3u7an 3:akti Karang Taruna

  =33KT> da7am rangka m/m/ringati :ari u7ang ta:un Karang Taruna ada tangga7 &% S/t/m0/rB

  =+> Rak"n m/m0a:a; :a7:a7 ?ang 0/r;i Rak"n di:adiri "7/: /nguru; ?ang 0/r;angkutan. /nguru; ;atu tingkat diata;n?a. /nguru; ;atu tingkat di0aa:n?a.

  MPKT. dan ara mitra 0aik in;tan;i /m/rinta:. mauun ;/kt"r k/ma;?arakatan 7ainn?a!

  P!" $6

  Raat P/nguru; P7/n"=(> Raat P/nguru; P7/n" =RPP> ada7a:

  0u7an ;/ka7i. dan untuk P/nguru; D/;aK/7ura:an atau k"munita; ;";ia7 ;/d/raat di7ak;anakan ;/kurangkurangn?a (

  =;atu> 0u7an ;/ka7iB

  =+> RPP m/m0a:a; /Ca7ua;i :a;i7 k/ra /nguru; dan :a7:a7 7ain ;/;uai d/ngan k/0utu:anB

  =8> Untuk k/0utu:an t/rt/ntu. RPP daat 0/r;i

  minggu ;/ka7i untuk /nguru; D/;aK/7ura:an atau k"munita; ;";ia7 ;/d/raatB

  =+> RPH m/m0a:a; mat/ri ?ang akan diutu;kan da7am RPP dan m/m0a:a; 7angka: dan tindak 7anut k/utu;an RPPB

  =8> Untuk k/0utu:an t/rt/ntu. RPH daat di7ak;anakan dan uga daat 0/r;i

 • 7/25/2019 adart karang taruna

  10/14

  BAB VIII

  MEKANISME KER*A ORGANISASI

  P!" $'

  Hu0ungan Organi;a;i Antartingkatan

  =(> Karang Taruna m/mi7iki ;truktur "rgani;a;i antartingkatan ?ang 0/r;i Karang Taruna tingkat Na;i"na7 di0/ntuk "7/: Karang Taruna tingkat Pr"Cin;i. tingkat Pr"Cin;i di0/ntuk "7/: tingkat

  Ka0uat/nK"ta. tingkat Ka0uat/nK"ta di0/ntuk "7/: tingkat K/9amatan. tingkat K/9amatan di0/ntuk "7/: tingkat

  D/;aK/7ura:an. tingkat D/;aK/7ura:an di0/ntuk "7/: arga Karang Taruna ;/t/mat!

  P!" $(

  M/kani;m/ /m0/ntukan Karang Taruna ;/0agaimana dimak;ud ada Pa;a7 +' a?at =&> m/mungkinkan /m0agian

  tuga; dan k//nangan "rgani;a;i ;/0agai 0/rikut2

  (! Karang Taruna ?ang di0/ntuk m/mi7iki k//nangan 2

  a! k""rdinati< untuk k//ntingan m/ngg/rakkan r"da "rgani;a;i dan /n?/7/nggaran r"gramB

  0! K"n;"7ida;i ;truktura7 dan k"n;"7ida;i Karang Taruna ditingkat Ka0uat/nK"ta daat m/ngaukan u;u7 k/ada Karang Taruna tingkat Na;i"na7 mauun

  Pr"Cin;i . 0/rua2

  a! U;u7an /ru0a:an P/d"man da;ar dan P/d"man Ruma: Tangga dan 0/0/raa /raturan "rgani;a;i 7ainn?aB

  0! U;u7an /rgantian /nguru; d/ngan /rtim0angan/rtim0angan ?ang daat di/rtanggungaa0kanB

  9! U;u7an /n?/7/nggaraan r"gramn?a m/nadi ;ka7a atau ag/nda na;i"na7!

  =&> Karang Taruna di tingkat 7ain ?ang au: 7/0i: r/nda: daat u7a m/ngaukan u;u7 ;/0agaimana dimak;ud ada a?at

  =(> Pa;a7 ini t/tai t/ta m/7a7ui Karang Taruna ;/tingkat diata;n?a. ?ang m/kani;m/n?a k/mudian diatur ;/9ara

  t/r;/ndiriB=+> Karang Taruna tingkat Na;i"na7 daat m/minta k/ada Karang Taruna Ka0uat/nK"ta m/7a7ui tingkat Pr"Cin;i.

  0/rua2

  a! Kad/r ?ang dir"?/k;ikan m/nadi anitia t/rt/ntu. 0aik untuk k//ntingan /ng/m0angan "rgani;a;i mauun untuk

  /n?/7/nggaraan r"gram ditingkat na;i"na7. k/t/ntuan t/ntang ini ;/7anutn?a akan diatur t/r;/ndiriB

  0! K/;/diaan m/na7ankan r"gram t/rt/ntu m/7a7ui /rtim0angan da7am RPP dan k""rdina;i d/ngan tingkat r"Cin;i

  ?ang 0/r;angkutanB

  9! 3a:an data ?ang akan di/rgunakan 0agi k//ntingan /ng/m0angan "rgani;a;i mauun /7ak;anaan r"gram 0aik

  da7am 0/ntuk data m/nta:. data ;/t/nga: adi mauun data ?ang ;ia akai da7am 0idang SDM. k/;/a:t/raan ;";ia7.

  /k"n"mi. dan 0idang 7ain ?ang m/mungkinkanB

  =8> Karang Taruna tingkat Na;i"na7 daat u7a m/ngaukan /rmintaan ;/0agaimana dimak;ud ada a?at =+> Pa;a7 ini

  k/ada tingkat K/9amatan dan D/;aK/7ura:an ika m/mungkinkan. d/ngan m/nggunakan Karang Taruna ada ;atu tingkatan =;/tingkat> daat m/7akukan k/ra;ama da7am :a72

  a! P/ng/m0angan Karang TarunaB

 • 7/25/2019 adart karang taruna

  11/14

  0! P/n?/7/ngaraan r"gram 0/r;amaB

  9! P/n?/7/ngaraan aktiCita; ;tudi 0andingB

  d! M/n/m0atani k//ntingan Karang Taruna ditingkat 0aa:n?a!

  =&> Da7am :a7 antar & =dua> atau 7/0i: Karang Taruna tingkat Pr"Cin;i akan m/7akukan k/ra;ama maka ai0

  m/n?amaikan /m0/rita:uan k/ada Karang Taruna tingkat Na;i"na7. d/mikian u7a ika k/ra;ama di7akukan ada

  tingkatan di0aa:n?a ;/9ara d/riCati M/kani;m/ ;//rti t/r;/0ut da7am a?at =&> Pa;a7 ini 0/r7aku u7a untuk k/ra;ama ?ang di7akukan ada ;/mua

  tingkatanB

  =8> P/m0/rita:uan m/7akukan k/ra;ama ;/0agaimana dimak;ud da7am a?at =&> Pa;a7 ini 0/rtuuan untuk /ngag/ndaan

  r"gram k/giatan ditingkat Na;i"na7 dan untuk k//ntingan k""rdina;i Karang Taruna tingkat Na;i"na7B

  =,> Pada rin;in?a d"kum/n k/ra;ama m/ruakan k//nangan dan tanggungaa0 i:aki:ak ?ang m/ngadakan

  k/ra;ama!

  P!" %2

  Hu0ungan d/ngan Organi;a;iL/m0aga 7ain

  =(> Pada rin;in?a. :u0ungan Karang Taruna ditingkat manaun dngan "rgani;a;i atau 7/m0aga 7ain di7uar "rgani;a;i

  daat di7ak;anakan ;/anang m/ruakan :u0ungan k/ra;ama ?ang 0/r;i Hu0ungan dngan In;tan;i S";ia7 m/ruakan :u0ungan k/mitraan da7am k/rangka m/na7ankan r"gramk/;/a:t/raan ;";ia7 ;/9ara t/radu. t/rara:. dan 0/rk/;inam0ungan ?ang d7anda;i "7/: k/ra;ama ?ang

  m/nguntungkan 7/m0aga k/dua 0/7a: i:ak dan t/rutama "7/: k//ntingan m/maukan k/;/a:t/raan ma;?arakatB

  =+> Hu0ungan d/ngan /m/rinta: m/ruakan :u0ungan k/mitraan ?ang ;/7ain da7am k/rangka m/na7ankan r"gram

  r"gram k/ra Karang Taruna uga da7am rangka m/ng/m0angkan Karang Taruna. ?ang da7am kaa;ita; t/r;/0ut.

  P/m/rinta: daat 0/r";i;i ;/0agai ;a7a: ;atu un;ur /na;/:at =P/m0ina>!

  P!" %$

  =(> Hu0ungan k/ra;ama k/mitraan d/ngan i:ak 7ain di7uar P/m/rinta: di0angun da7am k/rangka m/na7ankan dan

  m/ng/m0angkan r"gramr"gram Karang Taruna d/ngan t/ta m/m/r:atikan rin;i ;a7ing m/nguntungkan.

  r" Karang Taruna tingkat Na;i"na7 ?ang m/7akukan :u0ungan k/ra;ama k/mitraan d/ngan i:ak 7ain ai0

  m/n;";ia7i;a;ikann?a k/ada tingkat Pr"Cin;i ada 0ata;0ata; t/rt/ntu. d/mikian u7a 0/r7aku k/t/ntuan ini 0agi

  tingkatan di0aa:n?aB

  =&> Karang Taruna tingkat Pr"Cin;i ?ang m/7akukan :u0ungan k/ra;ama k/mitraan d/ngan i:ak 7ain ai0

  m/m0/rita:ukann?a k/ada tingkat Na;i"na7 untuk k//ntingan k""rdina;i dan k"n;u7ta;i. d/mikian u7a 0/r7akuk/t/ntuan ini 0agi tingkatan di0aa:n?aB

  =+> K/t/ntuank/t/ntuan ;";ia7i;a;i dan m/m0/rita:ukan k/ra;ama k/mitraan ;/0agaimana dimak;ud ada a?at =(> dan

  =&> Pa;a7 ini ;/7anutn?a diatur t/r;/ndiri!

  P/d"man Ruma: Tangga Karang Taruna Ha7! (+

  BAB I.

  IDENTITAS ORGANISASI

  P!" %5

  Lam0ang

  =(> Lam0ang Karang Taruna m/ngandung un;urun;ur2

  a! S/kuntum 0ungan T/ratai ?ang mu7ai m/kar ?ang m/7am0angkan in;an r/maa ?ang diiai ;/mangat k/ma;?arakatan

  =;";ia7>! Emat :/7ai daun 0unga di0agian 0aa: m/7am0angkan k//mat ! -adi ;/9ara k/;/7uru:an 0/rarti P/uang ?ang

  0/rk/ri0adian. 0/r/ng/ta:uan. dan t/rami7! Pita di0agian 0aa: 0/rtu7i;kan KARAN4 TARUNAJ =KARAN4J 0/rarti

  /karangan. :a7aman. atau t/matB TARUNAJ 0/rarti r/maaB adi. KARAN4 TARUNAJ 0/rarti t/mat atau ada:

  /ng/m0angan r/maa Ind"n/;iaB

  9! S/0ua: 7ingkaran dngan 0unga T/ratai m/kar d/ngan tuu: :/7ai daun 0unga ;/0agai 7atar 0/7akang. ?ang

  m/7am0angkan Tuu: Un;ur K/ri0adian ?ang :aru; dimi7iki arga Karang Taruna2

 • 7/25/2019 adart karang taruna

  12/14

  (> Taat 2 taka k/ada Tu:an Gang Ma:a E;aB

  &> Tangga 2 /nu: /r:atian dan /ka t/r:ada ma;a7a:B

  +> Tangg"n 2 kuat da?a ta:an Tanda; 2 t/ga;. a;ti. tidak ragu. dan t/gu: /ndirianB

  ,> Tangka; 2 ;iga. g/;it. 9/at 0/rg/rak dan dinami;B

  %> T/rami7 2 mamu 0/rkr/a;i dan 0/rkar?a rakti;B

  *> Tu7u; 2 ;/d/r:ana. ik:7a;. r/7a m/m0/ri. dan uurB

  d! Lingkaran m/ngandung arti ;/0agai 7am0ang k/ta:anan na;i"na7 ?ang 0/r Puti: 2 k/;u9ian. tidak 0/r9/7a. dan tidak 0/rn"daB

  &> M/ra: 2 k/0/ranian. ;a0ar. t/nang. daat m/ng/nda7ikan diri dan t/kad antang mundurB

  +> Kuning 2 k/agungan dan k/7u:uran 0udi /k/rtiB

  =&> S/9ara k/;/7uru:an. 7am0ang Karang Taruna 0/rarti t/kad in;an r/maa =Warga Karang Taruna> untuk

  m/ng/m0angkan dirin?a m/nadi atri"t /uang ?ang 0/rkri0adian. 9/rda;. dan t/rami7 agar mamu dan ;/9ara akti