Acf422 fasa7 kad permainan ular & tangga js

of 39 /39
Berikan satu pengajaran yang berkaitan dengan watak Lebai Dahaman. Berikan satu pengajaran yang berkaitan dengan watak Kamal. Berikan satu nilai positif yang boleh dicontohi daripada watak Sabihah. Berikan satu pengajaran yang boleh didapati daripada pertembungan Murali dan Ah Chong.

Embed Size (px)

Transcript of Acf422 fasa7 kad permainan ular & tangga js

1. Berikan satu Berikan satupengajaran yangpengajaran yangberkaitan dengan berkaitan denganwatak Lebai Dahaman. watak Kamal.Berikan satu nilaiBerikan satu positif yang bolehpengajaran yang boleh dicontohi daripadadidapati daripada watak Sabihah.pertembungan Muralidan Ah Chong. 2. NilaiNilai&&Pengajaran Pengajaran NilaiNilai&&Pengajaran Pengajaran 3. Berikan mana-mana Berikan mana-manadua nilai positif. dua nilai negatif. Berikan satu Berikan satupengajaran daripadapengajaran yang bolehpertembungan Mak didapati daripada Joyah dan Dolah.perhubungan Tok Penghulu dan Sabihah. 4. NilaiNilai&&Pengajaran Pengajaran NilaiNilai&&Pengajaran Pengajaran 5. Tahniah! Mara satuTahniah! Mara satukotak ke hadapan. Anda kotak ke hadapan. Anda tidak perlu menjawab tidak perlu menjawab apa-apa soalan. apa-apa soalan. Maaf, sila undur dua Maaf, sila undur dua kotak ke belakang. kotak ke belakang.Anda tidak perlu Anda tidak perlu menjawab apa-apa menjawab apa-apa soalan.soalan. 6. NilaiNilai&&Pengajaran Pengajaran NilaiNilai&&Pengajaran Pengajaran 7. Mengapakah ia penting Apakah masalah yanguntuk Tok Penghuluakan timbul sekiranyamendengar semua sebuah kilang dibina? masalah-masalah penduduk kampung?Apakah masalah sosial Mengapakah Lebai yang mungkin terbit Dahiman enggan daripada pembinaan menjual sebahagiansebuah kelab malam? daripada tanahnya? 8. Pemikiran PemikiranPemikiran Pemikiran 9. Mengapakah Sabihah Mengapakah Munirahingin Tok Penghuludan Pak Leman sangatmemujuk anak mereka marah apabila Husinsupaya membeli tanah?terpegang kakiMunirah?Mengapakah sikap Mengapakah urbanisasiAzman dan Kamal suatu sesuatu yang dikhuatiricontoh ahli masyarakat penduduk kampung? yang baik? 10. Pemikiran PemikiranPemikiran Pemikiran 11. Mengapakah proses Mengapakah Makperbincangan penting Joyah bertindak betulbagi sesuatudalam mengadumasyarakat setempat? tentang perbuatanDolah? Mengapakah LebaiMengapakah undang-Dahaman mengatakan undang dan peraturan hutan patut dipagar penting dalam sesuatumenjadi sawah?masyarakat? 12. Pemikiran PemikiranPemikiran Pemikiran 13. Tahniah! Mara satuTahniah! Mara satukotak ke hadapan. Anda kotak ke hadapan. Anda tidak perlu menjawab tidak perlu menjawab apa-apa soalan. apa-apa soalan. Maaf, sila undur dua Maaf, sila undur dua kotak ke belakang. kotak ke belakang.Anda tidak perlu Anda tidak perlu menjawab apa-apa menjawab apa-apa soalan.soalan. 14. Pemikiran PemikiranPemikiran Pemikiran 15. Berikan satu sifat Berikan satu sifatpositif bagi watak Tok negatif bagi watak TokPenghulu.Penghulu.Berikan satu sifatBerikan satu sifatpositif bagi wataknegatif bagi watakSabihah.Sabihah. 16. WatakWatak&&Perwatakan PerwatakanWatakWatak&&Perwatakan Perwatakan 17. Berikan satu sifatBerikan satu sifatpositif bagi watak Mak negatif bagi watak Mak Joyah. Joyah.Berikan satu sifat Berikan satu sifatpositif bagi watak negatif bagi watakDolah. Dolah. 18. WatakWatak&&Perwatakan PerwatakanWatakWatak&&Perwatakan Perwatakan 19. Berikan satu sifat Berikan satu sifatpositif bagi watak negatif bagi watakMunirah. Munirah.Berikan satu sifat Berikan satu sifatpositif bagi watak Pak negatif bagi watak PakLeman. Leman. 20. WatakWatak&&Perwatakan PerwatakanWatakWatak&&Perwatakan Perwatakan 21. Berikan satu sifatBerikan satu sifatpositif bagi watak Lebai negatif bagi watakDahaman.Lebai Dahaman.Berikan satu sifatBerikan satu sifatpositif bagi watak positif bagi watak Azman.Azman yang belumdisebut. 22. WatakWatak&&Perwatakan PerwatakanWatakWatak&&Perwatakan Perwatakan 23. Berikan satu sifat Berikan satu sifatnegatif bagi watak Ahnegatif bagi watakChong.Murali.Siapakah yang telahSiapakah yangbersikap agresifmendakwa motosikal sehingga menolaksengaja dideram-seseorang ke dalam derumkan dengansawah? kuat? 24. WatakWatak&&Perwatakan PerwatakanWatakWatak&&Perwatakan Perwatakan 25. Siapakah yang menjadiSiapakah yang ingin pencatat di tempat baru untukperbincangandijadikan gelanggang penduduk kampung?permainan sepak takraw?Siapakah yang datangSiapakah yang menjualberjumpa dengan Tok roti kepada penduduk Penghulu membawakampung? parang dan cangkul? 26. WatakWatak&&Perwatakan PerwatakanWatakWatak&&Perwatakan Perwatakan 27. Mengapakah watak Adakah SabihahAzman patut dicontohi?seorang isteri yangBerikan satu sebab.baik? Berikan sebab.Setujukah kamu denganSiapakah Mamat danDolah bahawa MunirahRamli?seorang anak yang manja? Mengapa? 28. WatakWatak&&Perwatakan PerwatakanWatakWatak&&Perwatakan Perwatakan 29. Tahniah! Mara satuTahniah! Mara satukotak ke hadapan. Anda kotak ke hadapan. Anda tidak perlu menjawab tidak perlu menjawab apa-apa soalan. apa-apa soalan. Maaf, sila undur dua Maaf, sila undur dua kotak ke belakang. kotak ke belakang.Anda tidak perlu Anda tidak perlu menjawab apa-apa menjawab apa-apa soalan.soalan. 30. WatakWatak&&Perwatakan PerwatakanWatakWatak&&Perwatakan Perwatakan 31. Nyatakan lima struktur Berikan klimaks bagi plot bagi drama ini. drama ini.Berikan peleraian bagi Berikan kesan daripadadrama ini. pemagaran tanah lapang di kampung itu. 32. Plot PlotPlot Plot 33. Selain daripada Apakah kekuranganperistiwa Ah Chong danyang dikatakan Murali, nyatakan dua sekiranya diletakkanmasalah lain. Huraikan. lampu isyarat di kedua- dua hujung jalan?Apakah keputusan Tuk Apakah yang dimintaPenghulu mengenaiAh Chong dan Muralikawasan yang berpagar setelah mengadu itu? mengenai masalahmereka? 34. Plot PlotPlot Plot 35. Tahniah! Mara satuTahniah! Mara satukotak ke hadapan. Anda kotak ke hadapan. Anda tidak perlu menjawab tidak perlu menjawab apa-apa soalan. apa-apa soalan. Maaf, sila undur dua Maaf, sila undur dua kotak ke belakang. kotak ke belakang.Anda tidak perlu Anda tidak perlu menjawab apa-apa menjawab apa-apa soalan.soalan. 36. Plot PlotPlot Plot 37. Ular&Apakah jenis sudut pandangan yangTANGGAdigunakan penulis?Maaf, sila undur dua Maaf, sila undur duakotak ke belakang. kotak ke belakang. Anda tidak perlu Anda tidak perlumenjawab apa-apa menjawab apa-apasoalan.soalan. 38. Sudut Pandangan Sudut PandanganSudut Pandangan Sudut Pandangan 39. Ular Ular &&Tangga Tangga Ular Ular &&Tangga Tangga