Abss2103 Prinsip Pemasaran (Assgnment Sept 2014)

download Abss2103 Prinsip Pemasaran (Assgnment Sept 2014)

of 33

Transcript of Abss2103 Prinsip Pemasaran (Assgnment Sept 2014)

 • 7/26/2019 Abss2103 Prinsip Pemasaran (Assgnment Sept 2014)

  1/33

  1

 • 7/26/2019 Abss2103 Prinsip Pemasaran (Assgnment Sept 2014)

  2/33

  Isi Kandungan

  Muka Surat

  1.0 Pengenalan

  3

  2.0 Konsep Pemasaran Berorientasikan Tanggungjawab Sosial

  2.1 Konsep!Konsep "sas #alam Pemasaran

  $2.2 %rusniaga dan Per&ubungan

  122.3 Perkembangan Konsep Pemasaran

  13

  3.0 'onto&!'onto& Produk atau Perk&idmatan (ang Menepati

  Konsep Pemasaran

  Berorientasikan Tanggungjawab Sosial

  1)

  *.0 Peranan Pi&ak +rganisasi dan Pi&ak Berwajib #alam

  Melaksanakan Konsep

  Pemasaran Berorientasikan Tanggungjawab Sosial

  20

  .0 Kesimpulan

  2*

  2

 • 7/26/2019 Abss2103 Prinsip Pemasaran (Assgnment Sept 2014)

  3/33

  ,ujukan

  2$

  1.0 P-/-""

  Dalam tugasan kali ini, saya telah diamanahkan untuk membuat kertas kerja

  yang bertajuk konsep pemasaran berorientasikan tanggungjawab sosial yang

  mana dalam tugasan ini saya dikehendaki menghuraikan konsep pemasaran

  berorientasikan tanggungjawab sosial serta mengenal pasti kriteria produk

  atau perkhidmatan yang bertepatan dengan konsep tersebut. Disamping itu,

  saya juga dikehendaki memberi cadangan untuk pihak organisasi dan pihak

  berwajib dalam melaksanakan konsep pemasaran berorientasikan

  tanggungjawab sosial.

  Pembuka bicara yang mana kita lihat dewasa ini, kita mungkin sering

  didedahkan dengan perkataan pemasaran samada melalui media mahupun

  orang-orang perseorangan yang terlibat dengan dunia perniagaan. Selain

  daripada itu, kita juga tentu pernah terbaca atau terdengar perkataan

  pemasaran diucap atau ditulis di dada-dada akhbar, corong radio sertatele!isyen, mahupun di "nternet. Di samping itu, kita juga mungkin pernah

  didatangi oleh pegawai pemasaran yang ingin memasarkan produk-produk

  mereka. #anakala istilah pasaran juga sudah kerap kita dengar seperti

  pasaran saham, pasaran modal, pasaran global dan bermacam-macam lagi.

  $

 • 7/26/2019 Abss2103 Prinsip Pemasaran (Assgnment Sept 2014)

  4/33

  Dalam hal ini, sudah tentu sebagai manusia, kita tidak terlepas daripada

  membeli produk atau perkhidmatan dan ini termasuklah membeli barang-

  barang atau perkhidmatan keperluan atau kehendak kita. Dengan ini,

  pemasaran adalah merupakan satu proses sosial dan pengurusan di mana

  indi!idu atau kumpulan memenuhi keperluan dan kehendak mereka melalui

  penghasilan dan penukaran produk atau nilai di kalangan mereka.

  %usteru itu, satu daripada &ungsi perniagaan ialah pemasaran yang juga

  adalah merupakan kunci penting kepada sesebuah perniagaan. "ni kerana

  moti& perniagaan ialah untuk memperolehi keuntungan melalui pertukaran,

  sedangkan untuk mengadakan dan meningkat pertukaran memerlukan

  kemahiran pemasaran. #alahan pemasaran juga merupakan keperluan didalam semua aspek kehidupan. 'al ini diterangkan oleh (otler dengan

  menyatakan seseorang itu tidak boleh melepaskan diri dari pemasaran

  seperti ia tidak boleh melepaskan diri daripada cukai pendapatan dan

  kematian. #enurut (otler selanjutnya menyebut bahawa seseorang akan

  bangun pagi dengan menggosok gigi dengan menggunakan berus dan ubat

  gigi yang dibuat, diiklan dan dijual serta diagih melalui proses pemasaran-

  hidupnya sepanjang hari sehinggalah kepada tidurnya tidak terlepas

  daripada dunia pemasaran )(otler, 1*+1.

  pabila kita membincangkan tentang pemasaran, asas kepada subjek ini

  ialah pengguna, oleh itu mempelajari pemasaran mestilah dilengkapkan

  dengan memahami psikologi dan gelagat pengguna dengan menepati

  konsep pemasaran berorientasikan tanggungjawab sosial serta mengenal

  pasti kriteria produk atau perkhidmatan yang bertepatan dengan konsep

  tersebut.

  #aksud pemasaran boleh didenisikan sebagai satu proses sosial dan

  pengurusan yang melihat dimana indi!idu atau kumpulan berinteraksi untuk

  memperolehi keperluan dan kehendak mereka. 'al ini berlaku menerusi

  proses-proses penciptaan, penawaran dan pertukaran nilai dan produk di

  /

 • 7/26/2019 Abss2103 Prinsip Pemasaran (Assgnment Sept 2014)

  5/33

  antara satu sama lain. Dengan perkataan lain, pemasaran adalah merupakan

  proses pengwujudan sesuatu produk atau perkhidmatan itu dan kemudian

  melibatkan perancangan penetapan harga. Setelah itu, promosi yang sesuai

  akan dijalankan dan seterusnya berlaku proses penempatan produk atau

  perkhidmatan dengan merangsang pertukaran dan belian yang mana kedua-

  dua penjual dan pembeli akan mendapat keuntungan. 0leh yang demikian,

  denisi pemasaran secara keseluruhannya boleh digambarkan menerusi

  rajah konsep asas pemasaran seperti yang tertera di dalam rajah 1

  ajah 1 (onsep Pemasaran

  3anjutan daripada ajah 1, pemasaran boleh didenisikan dengan lebih

  komprehensi& lagi. Pemasaran kini telah didenisikan sebagai satu proses

  merancang dan melaksanakan konsep, harga, promosi dan pengagihan

  produk untuk memuaskan kehendak dan keperluan semua pihak yang

  terlibat di dalam urusniaga pertukaran.

  Pemasaran bukan hanya sekadar jualan, skopnya adalah luas meliputi sebab-

  sebab perlunya penciptaan produk sehingga kepada memuaskan kehendak

  dan keperluan pengguna selepas mereka membeli produk yang telah dijual.

  Secara umumnya, pemasaran bertanggungjawab kepada &ungsi-&ungsinya

  yang khusus termasuk membeli, menjual, mengangkut, menyimpan,

  menggredkan, membiaya, mengambil risiko dan mengumpul serta

  menyimpan maklumat pemasaran bagi digunakan di dalam membuat

  keputusan.

  4

  (eperluan (ehendak Permintaan Produk

  Pasaran 5rusniaga Pertukaran

 • 7/26/2019 Abss2103 Prinsip Pemasaran (Assgnment Sept 2014)

  6/33

  6egitulah secara ringkasnya serba sedikit pengenalan mengenai pengertian

  pemasaran dan konsep pemasaran berorientasikan tanggungjawab sosial.

  Dalam tugasan seterusnya saya akan menjelaskan dengan lebih mendalam

  lagi mengenai konsep pemasaran berorientasikan tanggungjawab sosial,

  contoh produk dan perkhidmatan yang menepati dengan konsep pemasaran

  berorientasikan tanggungjawab sosial, dan peranan pihak organisasi dan

  juga pihak berwajib dalam melaksanakan konsep pemasaran berorientasikan

  tanggungjawab sosial.

  2.0 K+S-P P-M"S"," B-,+,I-T"SIK" T"//%/""B

  S+SI"

  7akri& pemasaran menurut (otler, 2888 bermaksud satu proses sosial dan

  pengurusan oleh indi!idu atau kumpulan untuk memperoleh sesuatu bagi

  memenuhi keperluan dan kehendak melalui pertukaran antara satu sama

  lain. #enurut #ohd Said 0thman, 2889, pemasaran bermaksud satu proses

  akti!iti atau kemahiran sosial oleh indi!idu atau kumpulan untuk mencapai

  matlamat melalui rekaan, ciptaan, pembentukan dan pertukaran barangan,

  perkhidmatan, idea sesuatu yang bernilai dalam sesebuah masyarakat.

  #anakala menurut Pertubuhan hli-ahli Pemasaran merika pula pemasaran

  bermaksud satu proses perancangan dan pelaksanaan konsepsi, penentuan

  harga, promosi, serta pengagihan idea, barangan dan perkhidmatan dalam

  membentuk pertukaran yang memuaskan objekti& indi!idu dan organisasi.

  Dalam erti kata lain pemasaran ialah satu proses merancang dan

  melaksanakan proses, harga, promosi dan pengagihan produk untuk

  memuaskan kehendak dan keperluan indi!idu dan organisasi. #anakala

  denisi asas pemasaran ialah proses memuaskan kehendak dan keperluan

  semua pihak yang terlibat di dalam urusniaga )pertukaran. #enurut Philip

  (otler, pemasaran merupakan akti!iti manusia dalam memenuhi keperluan

  dan kehendak melalui proses pertukaran.Pemasaran bukan hanya berkisar

  :

 • 7/26/2019 Abss2103 Prinsip Pemasaran (Assgnment Sept 2014)

  7/33

  tentang jualan, tetapi ia juga melibatkan urusan-urusan sebelum jualan

  seperti kajian , pembangunan produk, kualiti produk, perletakan harga,

  pengagihan produk, pembungkusan, urusan selepas jualan dan lain-lain lagi.

  Selain daripada itu, pemasaran bermaksud mengurus pasaran untuk

  mewujudkan pertukaran dan perhubungan bertujuan mewujudkan nilai dan

  memuaskan keperluan dan kehendak. Pemasaran juga sebagai satu proses

  di mana indi!idu dan kumpulan mendapatkan apa yang mereka perlukan dan

  kehendaki melalui pembentukan dan pertukaran produk atau nilai dengan

  orang lain )(otler dan rmstrong, 1***.

  Dalam pada itu, akti!iti seperti pembangunan produk, penyelidikan ,

  komunikasi, pengagihan, penentuan harga dan perkhidmatan adalah akti!iti-

  akti!iti teras pemasaran. ;alaupun kita memikirkan pemasaran sebagai

  akti!iti yang dijalankan oleh penjual, pembeli juga menjalankan akti!iti

  pemasaran. Pengguna menjalankan

 • 7/26/2019 Abss2103 Prinsip Pemasaran (Assgnment Sept 2014)

  8/33

  pengguna mahu mengorbankan masyarakat. (eadaan seperti ini

  memerlukan istilah baru yang membesarkan konsep pemasaran. (ami

  mencadangkan memanggil konsep pemasaran sosial, yang menyatakan

  bahawa tugas organisasi adalah untuk menentukan keperluan, kehendak

  dan kepentingan pasaran sasaran dan untuk menyampaikan kepuasan yang

  dikehendaki dengan lebih e&ekti& dan esien daripada pesaing dengan cara

  yang memelihara atau meningkatkan pengguna dan masyarakat

  kesejahteraan.

  (onsep pemasaran kemasyarakatan menyeru pemasar untuk membina

  pertimbangan sosial dan etika dalam amalan pemasaran mereka. #ereka

  perlu mengimbangi kriteria yang sering bercanggah dengan keuntungansyarikat, pengguna mahu kepuasan, dan kepentingan awam. @amun

  beberapa syarikat telah mencapai jualan yang ketara dan keuntungan

  dengan mengguna pakai dan mengamalkan konsep pemasaran sosial.

  Sesetengah syarikat mengamalkan satu bentuk konsep pemasaran sosial

  yang dikenali sebagai punca yang berkaitan pemasaran. Pringle dan

  7hompson mentakri&kan ini sebagai kegiatan yang mana sebuah syarikat

  dengan imej, produk, atau perkhidmatan kepada pasaran membina

  hubungan atau kerjasama untuk &aedah bersama.

  Di sini dapatlah di simpulkan bahawa pengertian konsep pemasaran

  berorientasikan tanggungjawab sosial ialah di mana pemasaran ini

  bertanggungjawab kepada &ungsi-&ungsinya yang khusus termasuk membeli,

  menjual, mengangkut, menyimpan, mengredkan, membiaya, mengambil

  risiko, dan mengumpul serta menyimpan maklumat pemasaran bagi

  digunakan di dalam membuat keputusan dan menepati konsep pemasaran

  berorientasikan tanggungjawab sosial.

  2.1 K+S-P!K+S-P "S"S #""M P-M"S","

  +

 • 7/26/2019 Abss2103 Prinsip Pemasaran (Assgnment Sept 2014)

  9/33

  Di sini saya akan menjelaskan satu persatu mengenai konsep-konsep asas

  dalam pemasaran yang mana ianya berorientasikan tanggungjawab sosial,

  antaranya ialah

  a Keperluan4 Ke&endak dan Permintaan Pengguna.

  Keperluanmanusia merupakan satu pernyataan yang dapat memuaskan

  semua keperluan asas. "anya meliputi keperluan fzikal seperti makanan,

  pakaian, dan tempat tinggal, keperluan sosial seperti rasa dihormati,

  dihargai dan diterima dalam masyarakat, dan keperluan individuseperti ilmu

  pengetahuan.

  Dalam pada itu, braham #aslow juga telah menggariskan empat lagi

  keperluan manusia seperti

  )i (eperluan kepada keselamatan seperti bebas daripada ancaman

  musuhA)ii (eperluan kepada kasih sayangA)iii (eperluan kepada kejayaan dan pencapaianA serta)i! (eperluan kepada memenuhi segala keinginan dan cita-cita.

  Ke&endakpula merupakan keinginan kepada kepuasan-kepuasan tertentu

  ke atas keperluan-keperluan itu tadi. %ika keperluan manusia sama dan

  terhad kepada keperluan >ikal, sosial dan indi!idu sahaja, kehendak pula

  bersi&at tidak terbatas dan berbagai. Sebagai contoh, makanan sebagai

  keperluan >ikal manusia boleh mempunyai kepelbagaian dari aspek

  kehendak. Penduduk di sia 7enggara lebih menginginkan nasi sebagai

  makanan asasi mereka manakala penduduk di Bropah dan merika 5tara

  lebih mengkehendaki roti dan daging. Di dalam masyarakat yang sama pun,

  wujud pelbagai kehendak dari sudut makanan tadi. #isalnya apabila kita

  bersama rakan-rakan menjamu selera di sebuah warung, kita akan memesan

  makanan mengikut selera masing-masing. 6egitu juga dengan keperluan

  tempat tinggal yang berbagai kehendaknya. Sebagai contoh di negara kita

  *

 • 7/26/2019 Abss2103 Prinsip Pemasaran (Assgnment Sept 2014)

  10/33

  terdapat berbagai jenis rumah yang boleh dimiliki seperti rumah murah,

  rumah kos sederhana, rumah teres mewah dan banglo.

  kibat daripada kehendak yang pelbagai tadi, wujud permintaan di pasaran

  daripada pengguna. Permintaan adalah kehendak kepada produk-produk

  tertentu dan mestilah disokong oleh keupayaan dan kemampuan membeli.

  Sebagai pemasar, mereka tidak mencipta keperluan manusia tetapi mereka

  dapat merangsang kehendak pengguna dan seterusnya merangsang

  permintaan. "ni boleh dilakukan dengan menjadikan produk itu tepat,

  menarik, dalam kadarkemampuandan mudahkepada pelanggan sasaran.

  b Produk

  Produk merupakan apa sahaja yang ditawarkan oleh pemasar untuk

  memuaskan keperluan atau kehendak manusia. Selalunya ia merangkumi $

  komponen iaitu barangan, perkhidmatan dan idea. (ebanyakan restoran

  makanan segera yang ada di negara kita memasarkan produk mereka

  berdasarkan komponen tersebut. Sebagai contoh, estoran #cDonald

  memasarkan produk yang berupa barangan terdiri dari semua jenis burger,kentang goreng dan minuman. Perkhidmatan yang disediakan oleh #cDonald

  pula terdiri dari proses belian, masakan, tempat duduk dan sudut permainan

  kanak-kanak. "dea yang diketengahkan dalam semua produk #cDonald ialah

  ringkas, mudah dan menjimatkan.

  5 Keluaran4 dan Perk&idmatan ole& Pengeluar4 6irma atau

  +rganisasi

  Dalam hal ini, manusia memuaskan keperluan dan kehendak mereka dengan

  keluaran dan perkhidmatan. pa sahaja yang ditawarkan kepada pasaran

  untuk memuaskan sesuatu keperluan atau kehendak pengguna dinamakan

  18

 • 7/26/2019 Abss2103 Prinsip Pemasaran (Assgnment Sept 2014)

  11/33

  keluaran, yang mana ianya tidak terhad kepada barangan berbentuk >ikal.

  (eluaran termasuklah entiti-entiti seperti orang, tempat, organisasi, akti!iti,

  idea serta perkhidmatan. Perkhidmatan merupakan akti!iti atau &aedah yang

  ditawarkan untuk jualan yang bukan ketara dan tidak mendatangkan

  pemilikan kepada sesuatu. Contohnya perbankan, penerbangan, hotel,

  telekomunikasi elektrik, air dan pelbagai lagi.

  d ilai dan Kepuasan Pelanggan Berkait ,apat dengan Kualiti

  Produk atau Perk&idmatan

  Pengguna kerap ditawarkan pelbagai pilihan keluaran dan perkhidmatan

  daripada pengeluar yang berbe>a bagi memenuhi keperluan mereka. 0leh

  yang demikian, bagaimanakah pengguna membuat pilihan #ereka memilih

  berdasarkan tanggapan mereka sendiri terutamanya mengenai nilai keluaran

  dan perkhidmatan yang diberikan.

  @ilai pelanggan adalah berbe>a di antara nilai yang pelanggan perolehi

  setelah memiliki dan menggunakan perkhidmatan atau keluaran dengan kos

  untuk mendapatkan keluaran atau perkhidmatan tersebut. Sebagai contoh,pelanggan menggunakan irsia kemungkinan disebabkan kosnya yang

  murah. Di samping itu, layanan perkhidmatannya mungkin berbaloi dengan

  wang yang dibayar serta waaktu ketibaan yang selalunya bertepatan dengan

  jadual.

  #anakala, bagi pelanggan yang menggunakan #alaysian irline System

  )#S pula ingin mendapat perkhidmatan yang cekap dan mesra, walaupun

  terpaksa membayar lebih berbanding irsia. Di samping itu, apabila

  menggunakan penerbangan #S, pelanggan akan menerima nilai status dan

  imej. #elihat kepada kedua-dua contoh bagi perkhidmatan yang sama iaitu

  perkhidmatan penerbangan, jelaslah bahawa pelanggan akan menilai

  11

 • 7/26/2019 Abss2103 Prinsip Pemasaran (Assgnment Sept 2014)

  12/33

  daripada segi wang, usaha, kos mereka dengan perkhidmatan yang akan

  diterima.

  e Pertukaran4 Peminda&an4 %rusniaga dan per&ubungan

  daripada Pemasaran

  Pertukaran dalam pemasaran merupakan satu perlakuan untuk

  mendapatkan sesuatu yang diingini dengan menawarkan sesuatu sebagai

  pulangan. Contohnya, untuk mendapatkan barangan dari Si D, Si 6 harus

  ada sesuatu yang boleh diberikan kepada Si D untuk mendapatkan barangan

  itu tadi. 5ntuk tujuan ini, terdapat lima keadaan yang perlu dipatuhi dalam

  proses pertukaran iaitu

  i 7erdapat dua pihak dalam proses pertukaran.ii 'arus ada sesuatu yang bernilai untuk ditawarkan kepada pihak

  lain.iii Setiap pihak yang terlibat dalam proses pertukaran mampu

  berkomunikasi dengan baik.i! (edua-dua pihak bebas menerima dan menolak tawaran.! Setiap pihak yang percaya adalah perlu untuk berurusan dengan

  pihak lain.

  pabila persetujuan telah dicapai dalam proses pertukaran, proses

  pemindahan pun berlaku. Pemindahan adalah dagangan nilai antara dua

  pihak atau lebih. Dalam contoh yang paling klasik, li memberi #1888

  kepada bu untuk mendapatkan sebuah peti sejuk. "ni bermakna

  pemindahan sesuatu yang bernilai iaitu wang #1888 daripada li kepada

  bu berlaku dan begitu juga pemindahan barangan iaitu peti sejuk daripadabu kepada li. ;alaubagaimanapun, proses ini boleh juga berlaku secara

  sistem barter iaitu pertukaran dan pemindahan barangan dengan barangan

  tanpa melibatkan wang.

  12

 • 7/26/2019 Abss2103 Prinsip Pemasaran (Assgnment Sept 2014)

  13/33

  pabila berlaku proses pertukaran dan pemindahan tadi, maka wujudlah apa

  yang dipanggil urusniaga. 5rusniaga wujud dalam bentuk atau barangan

  dengan barangan atau perkhidmatan. 6agi sesebuah organisasi, pemasaran

  melibatkan persetujuan pengguna untuk membuat pertukaran iaitu dengan

  membeli produk atau perkhidmatan yang ditawarkan. 0rganisasi tersebut

  tentunya dapat mengaut keuntungan melalui jualan produk tersebut,

  terutamanya jika ia dapat menjual kepada bilangan pelanggan yang ramai.

  Di sini tentunya berlaku pertukaran di mana kedua-dua pihak saling

  memenuhi hajat masing-masing. Penjual mendapat untung daripada

  pertukaran tersebut, manakala pembeli mendapat produk atau

  perkhidmatan yang memenuhi keperluan atau kehendak mereka.

  7 Pasaran

  Denisi pasaran ialah satu tempat yang mengandungi pelanggan yang

  berpotensi berkongsi keperluan dan kehendak, dan mungkin terlibat dalam

  pertukaran untuk memuaskan keperluan dan kehendak tadi. Dengan

  perkataan lain, pasaran merupakan suatu tempat di mana pembeli dan

  penjual berkumpul dan melakukan pertukaran barangan. Dalam dunia

  perniagaan, terma

 • 7/26/2019 Abss2103 Prinsip Pemasaran (Assgnment Sept 2014)

  14/33

  terpaksa menternak ayam dan jika kita ingin memakan sayur pula, kita

  terpaksa menanam sayur sendiri. langkah mudah jika orang yang pandai

  bercucuk tanam, menanam sayur lalu menjual kepada peniaga, orang yang

  menternak ayam menjual ternakannya dan nelayan pula menjual

  tangkapannya kepada peniaga.

  Si peniaga tadi yang merupakan orang tengah kemudiannya akan menjual

  sayur, ikan dan ayam tersebut di tempat yang ada pasaran di mana ada

  permintaan bagi barangan tersebut. Di sini berlakulah pertukaran dan

  urusniaga di mana pembekal datang membekalkan hasil mereka dan

  mendapatkan pula barangan keperluan yang lain. 0leh yang demikian,

  dalam pasaran terdapat dua komponen iaitu penawaran dan permintaan.

  6egitulah serba sedikit penjelasan daripada saya mengenai konsep-konsep

  asas dalam pemasaran yang mana ianya berorientasikan tanggungjawab

  sosial dalam masyarakat masa kini dan ia juga adalah kriteria produk atau

  perkhidmatan yang sememangnya bertepatan dengan konsep tersebut.

  2.2 %,%SI"/" #" P-,8%B%/"

  %rusniagamerupakan pertukaran yang berlaku dalam dunia perniagaan.

  Dalam perniagaan, sesuatu urusniaga dicatat atau direkodkan di antara

  kedua-dua pihak )penjual dan pembeli. 3a>imnya, urusniaga melibatkan

  pertukaran wang dengan barangan atau perkhidmatan. 5rusniaga berlaku

  setelah pihak yang terbabit )penjual dan pembeli bersetuju untuk menukar

  sekurang-kurangnya dua perkara )barangan atau perkhidmatan dengan

  wang pada masa dan tempat yang dipersetujui.

  1/

 • 7/26/2019 Abss2103 Prinsip Pemasaran (Assgnment Sept 2014)

  15/33

  #anusia adalah makhluk yang hidup secara bermasyarakat. Dengan hal

  yang demikian, pemasaran adalah salah satu cabang ilmu yang mengasah

  kemahiran hidup bermasyarakat, yang berteraskan peraturan dan prinsip

  penjagaan hak indi!idu dan masyarakat. Seterusnya, ilmu pemasaran wujud

  disebabkan manusia hidup saling memerlukan dan bergantung kepada orang

  lain. #isalnya, nelayan hanya pandai menangkap ikan dan pada masa yang

  sama, dia perlu makan sayur dan ayam. 0leh yang demikian, dia

  memerlukan penternak dan pekebun untuk memenuhi keperluan tersebut.

  Pemasaran per&ubunganpula dibina berdasarkan perhubungan dengan

  pelanggan, pengedar, wakil penjual dan pembekal dengan pihak pemasar.

  #ereka perlu membina hubugan ekonomi dan sosial yang kukuh denganmemenuhi keperluan pelanggan dalam mengeluarkan produk atau

  perkhidmatan yang berkualiti tinggi dengan harga yang berpatutan.

  %usteru, rangkaian pemasaran perlu di bina bagi memaksimumkan

  keuntungan bagi setiap urusniaga. angkaian tersebut terdiri daripada

  syarikat )pengeluar serta pihak yang berkepentingan termasuklah

  pelanggan, pekerja, pembekal, pengedar, peruncit, agensi pengiklanan serta

  pihak-pihak lain yang mungkin mendapat keuntungan dari kerjasamatersebut. Sememangnya, pengeluar harus membina rangkaian pemasaran

  yang berkesan dengan pihak yang berkepentingan agar keuntungan dapat

  dikecapi bersama.

  Dalam hal ini, urusniaga dan pemasaran perhubungan memainkan peranan

  yang amat penting dan amat bertepatan dengan konsep pemasaran yang

  berorientasikan tangggunjawab sosial pada masa kini sepertimana yang

  dikehendaki.

  2.3 P-,K-MB"/" K+S-P P-M"S","

  14

 • 7/26/2019 Abss2103 Prinsip Pemasaran (Assgnment Sept 2014)

  16/33

  Setelah kita mengetahui berkenaan konsep teras di dalam pemasaran, di sini

  kita lihat pula apakah perkembangan konsep dalam pemasaran. Secara

  keseluruhannya terdapat lima perkembangan konsep pemasaran yang boleh

  dipilih oleh setiap organisasi untuk mengendalikan akti!iti-akti!iti pemasaran

  antaranya ialah

  i Konsep Pengeluaran

  "anya merupakan konsep pengurusan pasaran yang tertua. Pendekatan ini

  menganggap pengguna lebih menggemari produk yang telah tersedia secara

  kesuluruhannya dan dengan harga yang rendah. 0leh itu, organisasi yang

  berpegang kepada pendekatan ini akan menumpukan usaha untuk mencapai

  kecekapan pengeluaran yang tinggi dan pengedaran yang meluas. ndaian

  tentang pengguna gemar kepada produk yang telah tersedia di pasaran dan

  pada harga yang rendah bergantung kepada dua situasi. Situasi pertama

  ialah apabila permintaan terhadap produk melebihi penawaran seperti yang

  banyak berlaku di negara-negara sedang membangun. Dalam hal ini,

  pengguna lebih menekankan minat untuk mendapatkan produk berbanding

  dengan kelebihan produk. 0leh itu, pemasar akan menumpukan usaha untuk

  meningkatkan pengeluaran.

  Situasi yang kedua pula ialah di mana kos produk tinggi dan perlu diturunkan

  untuk meluaskan pasaran. Dalam hal ini, organisasi akan menggunakan

  seluruh keupayaan untuk meningkatkan pengeluaran dan menambah-

  baikkan teknologi untuk menurunkan kos. Dengan menurunkan kos,

  organisasi dapat mengurangkan harga produk dan seterusnya pasaran dapat

  diperluaskan. 5ntuk menjayakan pendekatan ini, organisasi juga perlu

  mencapai satu tahap yang dominan dalam pasaran. Contoh yang ada di

  #alaysia ialah produk ubat gigi keluaran syarikat Colgate-Palmoli!e #alaysia

  Sdn. 6hd. 5bat gigi jenama Colgate boleh didapati di mana-mana sahaja dan

  pada bila-bila masa, dan ia dikatakan menjadi dominan dalam pasaran ubat

  gigi di #alaysia.

  1:

 • 7/26/2019 Abss2103 Prinsip Pemasaran (Assgnment Sept 2014)

  17/33

  ii Konsep Produk atau Keluaran

  Di bawah pendekatan ini, pengurus organisasi menganggap pelanggan

  berminat kepada produk yang dibuat dengan baik dan menghargai produk

  dari segi kualiti dan apa yang sepatutnya dapat diberikan oleh produk

  berkenaan. 0leh itu, pengguna akan memilih produk yang bermutu tinggi,

  berprestasi tinggi dan berino!asi. 0rganisasi akan lebih &okus untuk

  menjadikan keluaran sentiasa bermutu tinggi dan menekankan

  penambahbaikan keluaran yang berterusan. ;alau bagaimanapun,

  pendekatan ini akan menjadikan pengeluar terlalu taksub dengan produk

  mereka dan merasakan produk mereka sentiasa yang terbaik tanpa

  menyedari perubahan yang mungkin berlaku dalam pasaran. 'al ini kerana

  syarikat-syarikat yang melakukan konsep keluaran la>imnya akan

  menghasilkan produk mereka tanpa atau dengan sedikit maklumat daripada

  pelanggan. #ereka terlalu yakin dengan keunggulan produk mereka tanpa

  melihat perkembangan produk pesaing.

  Pendekatan konsep pengeluaran ini juga kadangkala membawa syarikat

  kepada &enomena

 • 7/26/2019 Abss2103 Prinsip Pemasaran (Assgnment Sept 2014)

  18/33

  iii Konsep ualan

  Pendekatan ini merupakan satu lagi pendekatan umum tentang pemasaran.

  Pendekatan ini menganggap pengguna tidak akan membeli produk jika tidak

  didekati. Syarikat-syarikat yang mengamalkan pendekatan ini sering

  mengandaikan pengguna selalunya menunjukkan sikap ketidakmampuan

  membeli atau penolakan membeli. 0leh itu mereka harus

 • 7/26/2019 Abss2103 Prinsip Pemasaran (Assgnment Sept 2014)

  19/33

  dalam akti!iti-akti!iti pemasaran secara bersepadu ke arah mengenal pasti

  dan memuaskan keperluan dan kehendak pasaran sasar mereka. Pendekatan

  ini berpaksikan kepada empat tunjang utama iaitupasaran sasar, keperluan

  pengguna,kesepaduanpasarandan keuntungan.

  Dalam membincangkan pasaran sasar, tidak ada sebuah syarikat pun

  dengan mudah dapat beroperasi di semua pasaran dan dapat memuaskan

  setiap keperluan. Sebagai contoh, Sistem Penerbangan #alaysia )#S tidak

  dapat memberikan penyelesaian terbaik terhadap masalah pengangkutan

  domestik di #alaysia walaupun ia dikatakan dominan. Sesuatu yang terbaik

  yang boleh dilakukan oleh sesebuah syarikat untuk menguasai pasaran sasar

  mereka ialah apabila mereka mampu mentakri&kan sasaran pasaran denganpenuh terperinci dan menyediakan satu program pemasaran yang tepat.

  "nilah yang dapat dilihat dari persaingan dan perkembangan perkhidmatan

  prabayar tele&on mudah alih di #alaysia. (ejayaan perkhidmatan seperti

 • 7/26/2019 Abss2103 Prinsip Pemasaran (Assgnment Sept 2014)

  20/33

  spek ketiga yang menjadi tunjang pendekatan pemasaran moden ialah

  kesepaduan pemasaran. "ni hanya boleh dicapai apabila semua bahagian

  dalam sesuatu organisasi itu bekerjasama kea rah memberikan yang terbaik

  untuk memenuhi kepentingan pengguna. ;alau bagaimanapun, bukanlah

  mudah untuk semua indi!idu dalam sesebuah organisasi itu dilatih dan

  bermoti!asi untuk bekerja ke arah kepentingan pengguna. (esepaduan

  pemasaran akan berlaku berdasar dua tahap.

  Pertama, pelbagai &ungsi pemasaran seperti jentera jualan, pengiklanan,

  pengurusan produk, penyelidikan pemasaran dan sebagainya perlu sebati

  dan boleh bekerjasama. Semua &ungsi-&ungsi berkenaan mestilah

  berkodinasi selaras dari sudut pandangan pengguna. (edua, bahagianpemasaran sendiri harus mempunyai kordinasi dengan bahagian-bahagian

  lain dalam organisasi. 'al ini akan berkesan apabila semua indi!idu dalam

  organisasi berkenaan menghargai peranan mereka ke atas kepuasan

  pengguna. 5ntuk menggalakkan kerja sepasukan dalam semua jabatan,

  syarikat harus menjalankan pemasaran dalaman seiring dengan pemasaran

  luaran. Pemasaran luaran ialah pemasaran yang menjurus kepada pengguna

  di luar syarikat. Pemasaran dalaman ialah pemasaran yang kejayaannya

  boleh dilihat menerusi keberkesanan proses pengambilan pekerja, skim

  latihan dan moti!asi yang dapat membentuk pekerja untuk memberi

  perkhidmatan yang terbaik kepada pengguna.

  spek seterusnya yang menjadi tunjang keempat pendekatan pemasaran

  moden ialah keuntungan. "anya merupakan sasaran unggul dalam konsep

  pemasaran yang melihat organisasi mencapai matlamatnya. Dalam rma

  swasta, matlamat penting ialah keuntungan. Dalam organisasi bukan untung

  atau organisasi awam, matlamat penting ialah organisasi itu terus hidup dan

  dapat menarik dana yang mencukupi untuk mereka meneruskan akti!iti

  mereka. Syarikat akan mendapat keuntungan dengan keupayaan mereka

  memenuhi kepuasan pengguna berbanding dengan apa yang dilakukan oleh

  pesaing-pesaing mereka.

  28

 • 7/26/2019 Abss2103 Prinsip Pemasaran (Assgnment Sept 2014)

  21/33

  9 Konsep Pemasaran Kemas:arakatan

  #enerusi pendekatan pemasaran kemasyarakatan, syarikat atau rma harus

  menekankan isu dan kebajikan pelanggan disamping memberi kepuasan

  kepada pelanggan dengan memenuhi keperluan dan kehendak mereka.

  Pendekatan ini memerlukan organisasi mengimbangi antara keuntungan

  syarikat, kepuasan kehendak pengguna dan kepentingan awam.

  Sejak kebelakangan ini, timbul persoalan sama ada konsep pemasaran

  merupakan sesuatu yang sesuai dalam era kemerosotan kualiti alam sekitar,

  sumber-sumber yang semakin terhad, ledakan pertumbuhan penduduk,

  kelaparan dan kemiskinan sedunia, dan pengabaian khidmat sosial. Sebagai

  contoh, dalam kes syarikat Pan Parmacheutical ustralia yang didakwa telah

  melanggar etika pengeluaran sehingga menyebabkan pengguna menjadi

  mangsa ubat-ubatan yang dikeluarkan oleh syarikat berkenaan. "ni

  merupakan satu contoh yang mana produk syarikat berkenaan yang berupa

  produk makanan tambahan sepatutnya memberi man&aat kepada

  masyarakat pengguna.

  7egasnya, konsep pemasaran kemasyarakatan ini lebih menggalakkan

  pemasar mempertimbangkan aspek sosial dan etika dalam amalan

  pemasaran mereka. (eseimbangan diperlukan antara keuntungan syarikat,

  kepuasan kehendak pengguna dan kepentingan awam. ntara contoh lain di

  #alaysia ialah yang diamalkan oleh beberapa syarikat seperti syarikat

  pembuat biskut #unchy=s yang membuat sumbangan sepuluh sen untuk

  setiap belian produk mereka kepada tabung kanak-kanak tidak berubah.

  6egitulah diantaranya penjelasan mengenai perkembangan konsep

  pemasaran yang berorientasikan tanggungjawab sosial yang mana konsep

  tersebut sangat memberi keutamaan dalam membina jalinan hubungan yang

  baik dengan memenuhi kehendak dan kepuasan setiap pelanggan serta

  masyarakat.

  21

 • 7/26/2019 Abss2103 Prinsip Pemasaran (Assgnment Sept 2014)

  22/33

  3.0 '+T+8!'+T+8 P,+#%K "T"% P-,K8I#M"T" ("/

  M--P"TI K+S-P P-M"S"," B-,+,I-T"SIK"

  T"//%/""B S+SI".

  Pemasaran sosial adalah satu konsep pemasaran yang menekankan

  kesedaran sosial sebagai sebahagian daripada pelan pemasaran secara

  keseluruhan. Pemasaran sosial adalah apabila syarikat memasarkan produk

  yang bukan sahaja dengan keperluan pengguna dan syarikat di kiran, tetapi

  juga jangka masa panjang kesejahteraan masyarakat secara

  keseluruhannya. Syarikat-syarikat yang menghasilkan kempen pemasaran

  sosial yang berkesan menggabungkan pertimbangan sosial dan etika ke

  dalam pelan pemasaran. 7erdapat banyak cara syarikat boleh mencapai

  matlamat ini.

  7ujuan pemasaran sosial adalah bagi syarikat untuk memenuhi keperluan

  dan keperluan pengguna semasa mempertimbangkan jangka baik masa

  panjang masyarakat. Dalam jenis ini pemasaran, syarikat yang

  menggunakan pendirian sedar sosial sebagai satu cara untuk menarik

  pengguna yang boleh menghargai hasrat syarikat untuk memasarkan produk

  dengan memberi pertimbangan untuk masyarakat. kibatnya, kebimbangan

  syarikat bagi masyarakat, seolah-olah lebih keuntungan, meletakkan syarikat

  itu dalam cahaya yang baik dan boleh membantu menjual lebih banyak

  produk.

  (empen pemasaran yang menekankan kesihatan pengguna adalah kempen

  yang jatuh ke dalam strategi pemasaran masyarakat. Syarikat-syarikat yang

  22

 • 7/26/2019 Abss2103 Prinsip Pemasaran (Assgnment Sept 2014)

  23/33

  memasarkan bahan-bahan organik atau bahan kimia atau bahan tambahan

  dalam produk mereka mempertimbangkan kesihatan pengguna dalam

  membuat produk mereka. "ni membimbangkan kepada kesihatan pengguna

  menjadi titik yang kuat dalam proses pemasaran. Produk yang meletakkan

  nilai yang tinggi kepada kesihatan pengguna memenuhi kriteria pemasaran

  masyarakat, memenuhi keperluan pengguna, keperluan syarikat dan

  man&aat jangka panjang masyarakat atau ahli-ahlinya.

  Syarikat-syarikat yang memberi penekanan kepada produk kitar semula dan

  bahan organik yang tidak akan merosakkan lapisan o>on jatuh di bawah

  strategi pemasaran masyarakat. Syarikat-syarikat yang membuat produk

  dari bahan kitar semula boleh memasarkan diri mereka sebagai sebuahsyarikat yang prihatin tentang kesan jangka panjang kepada masyarakat. "ni

  tidak hanya memohon kepada bahan yang digunakan untuk menghasilkan

  produk. Sesetengah syarikat memasarkan diri mereka sebagai kuota hijau

  dan menekankan bahawa ia menggunakan semua produk kitar semula pada

  hari-hari operasi perniagaan. Syarikat yang tidak mengimport bahan mentah

  mengamalkan bentuk yang lebih terkandung pemasaran kemasyarakatan

  oleh produk pemasaran dibuat dengan bahan-bahan yang diperolehi

  daripada sumber-sumber tempatan. "ni jenis pemasaran mengambil kira

  kesejahteraan struktur sosial tempatan. Sebuah syarikat yang membeli

  bahan-bahan mentah daripada petani tempatan atau perniagaan boleh

  memasarkan produknya menggunakan &akta ini sebagai bahagian penting

  dalam strategi pemasaran.

  ntara contoh-contoh lain mengenai produk atau perkhidmatan yang

  menepati konsep pemasaran yang berorientasikan tanggungjawab sosial

  adalah seperti berikut

  1. (ebanyakan syarikat mengakui bahawa akti!iti-akti!iti sosial yang

  memperbaiki imej di kalangan pelanggan, pemegang saham, komuniti

  kewangan dan orang awam yang lain. malan etika dan

  2$

 • 7/26/2019 Abss2103 Prinsip Pemasaran (Assgnment Sept 2014)

  24/33

  tanggungjawab sosial perniagaan ini adalah semata-mata untuk

  kebaikan dan bukan menyebabkan imej yang baik sahaja, tetapi

  akhirnya juga untuk peningkatan jualan.2. 7he 6ody Shop 7he 6ody Shop "nternational adalah jenama kecantikan

  asal semula jadi dan beretika. 6ody Shop juga adalah sebuah syarikat

  kosmetik yang ditemui oleh nita oddick. Syarikat itu hanya

  menggunakan bahan-bahan yang berasaskan sayur-sayuran atau

  tumbuhan untuk produknya.. "a adalah bertentangan dengan ujian

  haiwan, menyokong perdagangan masyarakat, akti&kan harga diri,

  mempertahankan hak asasi manusia, dan perlindungan keseluruhan

  planet ini. Syarikat ini mempunyai amal mereka sendiri untuk

  membantu mereka yang bekerja bagi mencapai kemajuan dalambidang hak asasi manusia dan awam, serta perlindungan alam sekitar

  dan haiwan. 0leh itu, syarikat ini benar-benar menepati konsep

  pemasaran masyarakat.$. G0@ Produk !on telah memulakan program yang dikenali sebagai

  program mencegah kanser payudara dengan kerjasama Perikatan

  (ebangsaan kanser payudara yang diasaskan oleh )@6C0. #ereka

  mula menjual pin merah jambu yang menggambarkan simbol

  antarabangsa yang mana untuk kanser payudara sebanyak H2 dan

  mendermakan H1 untuk @6C0. #elalui perang salib wakil jualan !on

  telah dibangkitkan bilion ringgit untuk pendidikan kanser payudara dan

  akses kepada perkhidmatan pengesanan awal bagi wanita yang kurang

  mendapat liputan. Di samping itu !on mendapat /4888888 S dari

  jualan orang yang telah dilatih untuk membincangkan payudara dan

  kepentingan pengesanan awal dengan pelanggan mereka dan

  diedarkan +8 juta risalah mengenai pengesanan kanser payudara

  tersebut./. riel adalah bahan pencuci yang dikeluarkan oleh Procter dan Iamble.

  riel menjalankan kempen khas pengumpulan dana untuk kelas

  dilucutkan dunia khususnya negara-negara membangun. "a juga

  2/

 • 7/26/2019 Abss2103 Prinsip Pemasaran (Assgnment Sept 2014)

  25/33

  menyumbang sebahagian daripada keuntungan dari setiap beg yang

  dijual kepada pembangunan masyarakat.4. 6ritish 7embakau merika Syarikat )67 67 adalah sebuah syarikat

  yang berasaskan 7embakau 6ritish. Didapati dalam tahun 1*82 67

  terlibat bekerja untuk masyarakat di setiap bahagian dunia. "a

  menjalankan penanaman pokok sebagai daripada strategi pemasaran

  sosial di mana ia memang menepati konsep tanggungjawab sosial.

  "tulah di antaranya contoh-contoh produk dan perkhidmatan yang

  menepati konsep pemasaran yang berorientasikan tanggungjawab

  sosial yang mana tanggungjawab sosial merupakan kesedaran

  perniagaan tentang tanggungjawab mereka terhadap kebajikan

  pekerja, masyarakat, negara, pengguna dan sebagainya. Perniagaan

  bertanggungjawab kepada masyarakat dengan menyediakan peluang-

  peluang pekerjaan, menjual barangniaga yang baik dan bermutu,

  memberikan perkhidmatan yang diperlukan oleh masyarakat,

  membantu negara pada amnya dalam meningkatkan kedudukan

  ekonomi dan objekti&-objekti& lain. Peniaga-peniaga yang sedar

  menganggap perkara-perkara yang boleh dilakukan ini sebagai

  tanggungjawab sosial mereka kepada masyarakat, pengguna, pekerja

  dan negara.

  *.0 P-,"" PI8"K +,/"IS"SI #" PI8"K B-,"IB #""M

  M-"KS""K" K+S-P P-M"S"," B-,+,I-T"SIK"

  T"//%/""B S+SI".

  Pemasaran memainkan peranan yang amat penting di dalam menjayakan

  perniagaan kecil terutamanya yang baru bermula. Sesebuah perniagaan

  kecil perlu membina networking yang kukuh dengan pembekal dan

  pelanggan. 0leh itu ia perlu membina relationship marketing yang

  bermakna dan ia perlu membina hubungan jangka panjang cost-eective

  24

 • 7/26/2019 Abss2103 Prinsip Pemasaran (Assgnment Sept 2014)

  26/33

  dengan pelanggan indi!idu. Dalam hal ini, semua pihak organisasi dan pihak

  berwajib memainkan peranan yang amat penting dalam melaksanakan

  konsep pemasaran yang berorientasikan tanggungjawab sosial. ntara pihak

  yang bertanggungjawab adalah seperti berikut

  1 Pi&ak Pengurusan

  Pihak pengurusan adalah mereka yang diamanahkan dan diharapkan dapat

  menjana keuntungan syarikat dari akti!iti-akti!iti pemasaran yang

  dijalankan. #ereka adalah indi!idu atau sekumpulan indi!idu yang akan

  memastikan matlamat dan objekti& pemasaran tercapai. pa yang

  diharapkan oleh mereka adalah keuntungan kerana dengan keuntungan,

  kelangsungan syarikat dalam pemasaran akan berlaku. Pihak pengurusan

  juga perlu memastikan keuntungan dalam akti!iti pemasaran untuk

  memenuhi tuntutan dan kehendak pihak-pihak lain yang terlibat dalam

  persekitaran tugas. Pengurusan juga adalah uni!ersal iaitu ia bukan sahaja

  berhubung dengan organisasi perniagaan malah organisasi awam seperti

  hospital,sekolah, kementerian, kesatuan-kesatuan dan lain-lain organisasi. Di

  sini pengurus mempunyai tugas menyelaraskan dan mengawal kerja yang

  dilakukan oleh orang bawahan untuk mencapai matlamat tertentu. #atlamat

  itu tidak akan tercapai sekiranya dilakukan oleh pengurus secara

  berseorangan sahaja.

  2 Pi&ak Pelabur atau Pembia:a

  Pihak ini merupakan pihak yang membeli saham syarikat dan inginkan

  pulangan yang baik dari pelaburan mereka. Pelabur boleh terdiri daripada

  indi!idu, syarikat, institusi dan badan-badan yang ditubuhkan oleh kerajaan.

  Syarikat perlu memikirkan akti!iti pemasaran yang menguntungkan kerana

  ada pelabur yang mementingkan pulangan di!iden dalam jangka masa

  2:

 • 7/26/2019 Abss2103 Prinsip Pemasaran (Assgnment Sept 2014)

  27/33

  panjang. "ni perlu untuk memastikan pelabur tidak memilih alternati&

  pelaburan yang lain. Pelabur adalah pemilik yang menyumbangkan modal

  dan teknologi dalam perniagaan untuk mendapatkan keuntungan. Pemodal

  atau pembiaya merupakan pelabur syarikat. #ereka membeli saham syarikat

  dan inginkan pulangan yang baik berbanding dengan pelaburan-pelaburan

  lain. 0leh itu syarikat perlu memikirkan projek-projek yang dapat

  menguntungkan supaya pelabur tidak memilih alternati& lain untuk membuat

  palaburan.

  3 Pi&ak Pekerja

  Pekerja merupakan pihak yang terlibat secara langsung dalam akti!iti

  pengeluaran dan pemasaran. #ereka diberi gaji dan &aedah-&aedah lain

  seperti bonus, &aedah rawatan kesihatan percuma, cuti tahunan, peluang

  melanjutkan pelajaran, perumahan dan lain-lain lagi. "ni semua sebagai

  penghargaan atas sumbangan pekerja dalam pemasaran. Sekiranya akti!iti

  pemasaran tidak mendatangkan keuntungan yang diharapkan, semua

  kemudahan itu tidak dapat diberikan kepada pekerja. kibatnya, ada

  sebahagian pekerja yang akan berpindah ke syarikat lain. "ni akan merugikan

  syarikat jika pekerja yang berpindah itu merupakan pekerja-pekerja mahir

  dan terlatih dalam akti!iti pemasaran.

  * Pi&ak Pengguna

  Pengguna adalah pembeli produk dan perkhidmatan yang dikeluarkan oleh

  perniagaan. (ehendak dan citarasa pengguna mempengaruhi keputusan

  perniagaan terhadap jenis atau harga produk yang hendak dipasarkan.

  Pelanggan juga sebagai pengguna dalam usaha untuk memenuhi keperluan

  dan kehendaknya. (ejayaan sesebuah syarikat dalam akti!iti pemasarannya

  sangat bergantung kepada pelanggan. Pelanggan pula terdiri daripada

  29

 • 7/26/2019 Abss2103 Prinsip Pemasaran (Assgnment Sept 2014)

  28/33

  indi!idu, institusi, rma dan kerajaan. Pelanggan mahukan kepuasan dalam

  penggunaan barang atau perkhidmatan dari segi nilai berbanding dengan

  kos. Pelanggan mempunyai pilihan bagi kebanyakan barangan dan

  perkhidmatan kecuali barangan yang dikeluarkan oleh rma oligopoli dan

  monopoli yang hanya dikuasai oleh rma tertentu sahaja. Contohnya

  penghasilan minyak di #alaysia hanya dikuasai oleh beberapa rma seperti

  Shell, Bsso, 6P dan Petronas. 5ntuk memberikan barangan atau

  perkhidmatan yang terbaik, syarikat memerlukan keuntungan kerana

  dengan keuntungan yang baik sahaja syarikat dapat melabur semula untuk

  menghasilkan produk dan perkhidmatan yang baik tadi. 0leh itu, setiap rma

  harus memikirkan sama ada keluaran mereka dapat memenuhi kehendak

  pelanggan atau tidak.

  Pi&ak Pembekal

  Pembekal merupakan pihak yang membekalkan keperluan bahan oleh

  sesebuah syarikat pengeluar barangan atau perkhidmatan. 'ubungan yang

  baik dengan pembekal adalah perlu untuk menjamin operasi syarikat tidak

  terganggu. Pemilihan pembekal yang dapat membantu dan menyediakan

  pelbagai kemudahan dan perkhidmatan seperti penghantaran segera,tempoh kredit, bahan mentah berkualiti dan harga setanding akan dapat

  membantu perjalanan operasi syarikat. "ni akan melicinkan akti!iti

  pemasaran.

  ; Pi&ak Kerajaan

  Dalam hal yang demikian, pihak kerajaanlah yang memainkan peranan yang

  paling utama di dalam setiap organisasi syarikat dan juga pengeluaran

  sesuatu produk yang mana ia memastikan setiap syarikat tersebut mesti

  menepati segala peraturan sepertimana yang telah ditetapkan oleh pihak

  kerajaan bagi syarikat itu sendiri dan juga kepentingan hak-hak masyarakat

  2+

 • 7/26/2019 Abss2103 Prinsip Pemasaran (Assgnment Sept 2014)

  29/33

  dalam hal-hal pasaran dan pemasaran. 7anpa kebenaran dan kelulusan dari

  pihak kerajaan, mana-mana syarikat dan pemgeluar sesuatu produk itu tidak

  dibenarkan mengeluar dan memasarkannya kepada masyarakat. 0leh itu,

  kepada pihak pengurus mesti memastikan syarikat dan produk yang ingin

  dikeluarkan dan dipasarkan itu mesti mendapat kelulusan dan kebenaran

  dari pihak kerajaan terlebih dahulu.

  Dalam pada itu, (erajaan merupakan pengguna barangan dan perkhidmatan

  terbesar dalam sesebuah negara. (erajaan juga ingin mewujudkan

  kesejahteraan ekonomi dan mengharapkan rma-rma dapat membantu

  negara menambah pendapatan negara dan mewujudkan peluang-peluang

  pekerjaan. Selain daripada itu, kerajaan juga memastikan rma tersebutmematuhi peraturan dan undang-undang negara khasnya dalam penjagaan

  alam sekitar. 'asil pengeluaran rma juga merupakan imej negara dan

  penjagaan kualiti adalah penting supaya dapat bersaing di pasaran

  antarabangsa.

  $ Pi&ak "KIM

  Selain daripada itu, dalam pemasaran ini juga pihak %("# memainkan

  peranan yang amat penting bagi memastikan sesebuah syarikat dan produk

  yang ingin memasarkan sesuatu barangan itu mesti mendapat cop kelulusan

  daripada pihak %("# terlebih dahulu. Jang mana tugas pihak %("# adalah

  memastikan syarikat dan pengeluaran produk itu terjamin halal kesuciannyadan selamat digunakan oleh masyarakat di luar sana. Seperti yang kita lihat,

  jika sesebuah syarikat atau rma itu terdapat sijil pengesahan kelulusan

  daripada pihak %("#, itu menandakan syarikat atau rma tersebut telah

  layak menjalankan pemasaran. Dan jika kita lihat pada pengeluaran sesuatu

  produk atau barangan itu pula, didapati ada cop pengesahan daripada pihak

  2*

 • 7/26/2019 Abss2103 Prinsip Pemasaran (Assgnment Sept 2014)

  30/33

  %("#, itu juga menandakan barangan atau produk tersebut halal dan sah

  dipasarkan dan digunakan.

  6egitulah serba sedikit penerangan mengenai peranan pihak organisasi dan

  pihak berwajib dalam melaksanakan konsep pemasaran yang

  berorientasikan sosial yang mana masing-masing mesti memainkan peranan

  dalam melaksanakan sesuatu perkara dengan mengikut peraturan-peraturan

  seperti yang telah ditetapkan oleh pihak-pihak tertentu dan saling

  memerlukan di antara satu sama lain.

  .0 K-SIMP%"

  Pemasaran sosial adalah satu disiplin yang bermula pada tahun 1*91

  bersama dengan (otler dan Kaltman. "a juga ditakri&kan sebagai adaptasi

  teknologi pemasaran komersial kepada program yang direka untuk

  mempengaruhi tingkah laku secara sukarela sasaran untuk meningkatkankebajikan peribadi mereka dan masyarakat di mana mereka adalah

  sebahagian pemasaran sosial yang lebih menggunakan cara tradisional,

  teknik komersial, dan strategi memberi tumpuan kepada jualan untuk

  mencapai matlamat sosial yang baik dan yang lebih besar serta

  menggalakkan dengan adanya sesuatu kempen. 6arangan demerit, sebagai

  contohnya pengumpulan dana bukan untuk keuntungan organisasi atau

  menghalang penggunaan akan tetapi barangan demerit adalah cara untuk

  mempromosikan kesejahteraan masyarakat. Contoh lain seperti kempen

  tidak merokok atau menggalakkan penggunaan kerusi tali pinggang. Satu

  lagi ciri pemasaran sosial yang dirancang untuk mempengaruhi tingkah laku

  indi!idu untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. "a termasuk lebih

  daripada pengiklanan di media cetak, radio atau tele!isyen dan tajaan atau

  $8

 • 7/26/2019 Abss2103 Prinsip Pemasaran (Assgnment Sept 2014)

  31/33

  pemasaran online. Dan ia juga biasanya dirancang atau dilaksanakan oleh

  badan-badan kerajaan dan bukan kerajaan. Satu contoh yang jelas yang

  membe>akan masyarakat dari pemasaran sosial adalah kempen pemasaran

  di tempat larangan merokok. "a memberi tumpuan iklan berhenti merokok

  adalah contoh pemasaran sosial, tetapi jika strategi pemasaran dan teknik

  yang digunakan dalam kempen tumpuan kepada peningkatan kesejahteraan

  masyarakat, kempen yang sama boleh menjadi contoh kepada pemasaran

  masyarakat.

  Pelbagai percubaan untuk menentukan objekti& pemasaran masyarakat telah

  berkata, seperti tanggungjawab sosial membayangkan bahawa pembuat

  keputusan perniagaan adalah bertanggungjawab untuk mengambil tindakan

  yang juga melindungi dan meningkatkan masyarakat serta kepentingan

  perniagaan mempunyai tanggungjawab untuk membantu pengguna. %usteru

  kewajipan untuk menggalakkan perniagaan yang betul dengan adanya nilai

  kuota penggunaan. Pemimpin perniagaan yang diberi mandat adalah untuk

  mengambil peranan kepimpinan dalam kemajuan masyarakat kita ke tahap

  baru.

  5ntuk itu pemasaran perlulah dilakukan dengan kaedah yang betul untuk

  mengelakkan sebarang kerumitan terutama dalam memperkenalkan produk

  keluaran syarikat dan dalam usaha meraih minat dan kepercayaan

  pelanggan. Pemasaran merupakan satu elemen penting dalam perniagaan.

  Selain itu, elemen yang cukup penting dalam pemasaran ialah sasaran

  pasaran atau segmentasi pasaran yang perlu dilakukan secara berhati-hati.

  "ni adalah kerana sasaran yang salah atau kurang tepat akan memberi kesan

  terhadap permintaan dan penjualan produk. %usteru sasaran yang tepat akan

  pula membantu meningkatkan penjualan selain kejayaan dan kepuasan

  dalam perniagaan. 5ntuk mendapatkan sasaran pasaran yang tepat,

  $1

 • 7/26/2019 Abss2103 Prinsip Pemasaran (Assgnment Sept 2014)

  32/33

  penyelidikan pasaran perlulah dilakukan terutama dalam menilai gelagat

  pengguna. Penyelidikan gelagat pengguna ini penting juga dalam

  menempatkan produk keluaran kepada pengguna yang tepat.

  (esimpulannya, akhir kalam, setelah diperincikan dalam semua penerangan

  di atas, itulah hasil penjelasan yang menghalusinya berkenaan dengan

  konsep pemasaran, contoh produk atau perkhidmatan yang menepati

  konsep pemasaran berorientasikan tanggungjawab sosial, serta peranan

  pihak organisasi dan pihak berwajib dalam melaksanakan konsep

  pemasaran yang berorientasikan tanggungjawab sosial. Jang mana sedikit

  sebanyak kita memahami kepentingan pemasaran terutama dalam bidang

  perniagaan. (epentingannya bukan setakat meningkatkan jualan malah

  dalam memperkenalkan produk dan imej syarikat.

  $2

 • 7/26/2019 Abss2103 Prinsip Pemasaran (Assgnment Sept 2014)

  33/33

  5%5(@

  "smah 0sman, Disember 2811, 6SS218$ Prinsip Pemasaran, #eteor Doc.

  Sdn. 6hd. Selangor Darul Bhsan.

  Sabri 'j. 'ussin, %eLry #uhammad dan ohayu 6ujang, Pengurusan

  Perniagaan %ilid 1, Pemasaran dan Persekitaran, #alaysia.2$/4 PB3 89 8: 84.

  httpMMwww.thomsonlearningasia.com

  httpMMwww.societalmarketing.com

  http://www.thomsonlearningasia.com/http://www.societal/http://www.societal/http://www.thomsonlearningasia.com/