7. BG Kls 8 Tema 7 (Murtini) Malang

of 270

 • date post

  06-Jan-2016
 • Category

  Documents

 • view

  227
 • download

  0

Embed Size (px)

description

malang

Transcript of 7. BG Kls 8 Tema 7 (Murtini) Malang

 • 7/17/2019 7. BG Kls 8 Tema 7 (Murtini) Malang

  1/270

  BUKU PEGANGAN GURU

  Tema 7

  MAKANANKU SEHAT dan BERGIZI

  Disusun Oleh

  MURTINI, S.Pd

 • 7/17/2019 7. BG Kls 8 Tema 7 (Murtini) Malang

  2/270

  KATA PENGANTAR

  Kui!ulum "#$% adalah !ui!ulum &e&asis !'m(e)ensi. Di

  dalamn*a diumus!an se+aa )e(adu !'m(e)ensi si!a(,

  (ene)ahuan, dan !e)eam(ilan *an haus di!uasai

  (ese)a didi!. -ua diumus!an ('ses (em&elaaan dan

  (enilaian *an di(elu!an (ese)a didi! un)u! men+a(ai

  !'m(e)ensi *an diinin!an i)u. Bu!u *an di)ulis denan

  mena+u (ada !ui!ulum "#$% ini dian+an denanmenuna!an ('ses (em&elaaan *an sesuai un)u!

  men+a(ai !'m(e)ensi *an sesuai dan diu!u denan

  ('ses (enilaian *an sesuai.

  Sealan denan i)u, !'m(e)ensi *an dihaa(!an dai

  se'an lulusan SMP/B Tunaunu adalah !emam(uan (i!i

  dan )inda! *anproduktifdan kreatifdalam anah a&s)a!

  dan !'n!e). Kemam(uan i)u di(eelas dalam !'m(e)ensi

  in)i, *an salah sa)un*a, 0men*ai!an (ene)ahuan dalam

  &ahasa *an elas, l'is dan sis)ema)is dalam !a*a *an

  es)e)is a)au dalam )inda!an *an men+emin!an (eila!u

  ana! seha), &eiman, &ea!hla! mulia.1 K'm(e)ensi i)u

  dian+an un)u! di+a(ai melalui ('ses (em&elaaan

  &e&asis (enemuan 2 discovery learning )melalui !eia)an 3

  !eia)an &e&en)u! )uas 2 project based learning), dan

  (en*elesaian masalah 2 problem solving based learning),

  dan (en*elesaian masalah2 problem solving based

  learning) *an men+a!u( ('ses menama)i, menan*a,

 • 7/17/2019 7. BG Kls 8 Tema 7 (Murtini) Malang

  3/270

  menum(ul!an in4'masi, menas'siasi, dan

  men'muni!asi!an.

  Bu!u sei (em&elaaan )ema)i! )e(adu un)u! (ese)a didi!

  !elas 5III SMP/B Tunaunu ini disusun &edasa!an !'nse(

  i)u.se&aaimana la6imn*a &u!u )e!s (elaaan *an

  mena+u (ada !ui!ulum &e&asis !'m(e)ensi, &u!u ini

  memua) en+ana (em&elaaan &e&asis a!)ii)as. Bu!u ini

  memua) uu)an (em&elaaan *an din*a)a!an dalam

  !eia)an8!eia)an *an haus dila!u!an (ese)a didi!. Bu!u

  ini menaah!an hal8hal *an haus dila!u!an (ese)a didi!

  &esama uu dan )eman se!elasn*a un)u! men+a(ai

  !'m(e)ensi )e)en)u9 &u!an &u!u *an ma)ein*a han*a

  di&a+a, diisi, a)au diha4al.

  Pen+a(aian !'m(e)ensi )e(adu se&aaimana umusan i)u,

  menun)u) (ende!a)an (em&elaaan )ema)i! )e(adu, *ai)umem(elaai semua ma)a (elaaan se+aa )e(adu, *ai)u

  mem(elaai semua ma)a (elaaan se+aa )e(adu melalui

  )ema8)ema !ehidu(an *an dium(ai (ese)a didi! sehai8

  hai.Pese)a didi! diaa! meni!u)i ('ses (em&elaaan

  transdisipliner *an menem(a)!an !'m(e)ensi *an

  di&elaa!an di!ai)!an denan !'n)e!s (ese)a didi! danlin!unan. Ma)ei8ma)ei &e&aai ma)a (elaaan

  di!ai)!an sa)u sama lain se&aai sa)u !esa)uan,

  mem&en)u! (em&elaaan multidisipliner dan

  interdisipliner, aa )ida! )eadi !e)um(an)indihan dan

  !e)ida!selaasan an)ama)ei ma)a (elaaan. Tuuann*a,

 • 7/17/2019 7. BG Kls 8 Tema 7 (Murtini) Malang

  4/270

  aa )e+a(ai e:siensi ma)ei *an haus di(elaai dan

  e4e!)ii)as (en*ea(ann*a 'leh (ese)a didi!.

  Bu!u ini meu(a!an (ena&aan hal8hal *an haus

  dila!u!an (ese)a didi! un)u! men+a(ai !'m(e)ensi *an

  dihaa(!an. Sesuai denan (ende!a)an Kui!ulum "#$%,

  (ese)a didi! diaa! &eani un)u! men+ai sum&e &elaa

  lain *an )esedia dan )e&en)an luas dise!i)an*a. Pean

  uu dalam menin!a)!an dan men*esuai!an da*a sea(

  (ese)a didi! denan !e)esediaan !eia)an (ada &u!u ini

  sana) (en)in. Guu da(a) mem(e!a*a denan !easi

  dalam &en)u! !eia)an lain *an sesuai dan elean *an

  &esum&e dai lin!unan alam, s'sial, dan &uda*a.

  Bu!u ini sana) )e&u!a dan (elu )eus meneus dila!u!an

  (e&ai!an dan (en*em(unaan. Un)u! i)u, !ami

  menundan (aa (em&a+a mem&ei!an !i)i!, saan, danmasu!an un)u! (e&ai!an dan (en*em(unaan (ada edisi

  &ei!u)n*a. A)as !'n)i&usi i)u, !ami u+a(!an )eima !asih.

  Mudah8mudahan, !i)a da(a) mem&ei!an *an )e&ai! &ai

  !emauan dunia (endidi!an dalam an!a mem(esia(!an

  eneasi sea)us )ahun Ind'nesia Mede!a 2 "#;< =.

  -a!a)a, -anuai "#$;

  Men)ei Pendidi!an dan Ke&uda*aan

 • 7/17/2019 7. BG Kls 8 Tema 7 (Murtini) Malang

  5/270

  Ten)an Bu!u Panduan Guu

  Bu!u ini disusun aa uu menda(a) am&aan *an elas

  dan in+i dalam mela!sana!an !eia)an (em&elaaan. Bu!u

  ini &eisi>

  $. -ainan )ema *an mem&ei am&aan !e(ada uu

  )en)an sua)u )ema *an melin!u(i &e&ea(a

  !'m(e)ensi dasa 2 KD = dan indi!a)' dai &e&aai

  ma)a (elaaan.". Keia)an (em&elaaan )ema)i! )e(adu un)u!

  menam&a!an !eia)an (em&elaaan *anmen*a)u dan menali.

  %. Penalaman &elaa *an &ema!na un)u!

  mem&anun si!a( dan (eila!u ('si)i4, (enuasaan

  !'nse(, !e)eam(ilan &e(i!i sain)i:!, &e(i!i )in!a)

  )ini, !emam(uan men*elesai!an masalah, in!uii,

  !ea)ii)as dan (i&adi e?e!)i4.

  ;. Be&aai )e!ni! (enilaian (ese)a didi!

 • 7/17/2019 7. BG Kls 8 Tema 7 (Murtini) Malang

  6/270

  $. Mem&u!a (elaaan *an menai! (eha)ian (ese)a

  didi!, se(e)i mem&a+a!an +ei)a, &e)an*a aa&,

  &en*an*i, (emainan, dem'ns)asi, mem&ei!an

  masalah dan se&aain*a.

  ". Menin4'masi!an )uuan (em&elaaan sehina(ese)a didi! da(a) men'anisasi in4'masi *an

  disam(ai!an 2 a(a *an diliha), didena, diasa!an,

  dan di!ea!an=,%. Meman)i! (ene)ahuan (ese)a didi! *an di(e'leh

  se&elumn*a aa (ese)a didi! &isa menai)!an

  (ene)ahuan )edahulu dan *an a!an di(elaai,

  ;. Pem&eian )uas *an &e)aha( una mem&an)u

  (ese)a didi! memahami !'nse(,

 • 7/17/2019 7. BG Kls 8 Tema 7 (Murtini) Malang

  7/270

  Baaimana Menuna!an Bu!u Panduan Guu

  Bu!u (anduan Guu memili!i dua 4unsi, *ai)u se&aai

  (e)unu! (enunaan &u!u sisa dan se&aai a+uan

  !eia)an (em&elaaan di !elas. Menina) (en)inn*a

  &u!u ini, disaan!an mem(eha)i!an hal8hal se&aai

  &ei!u).

  $. Kaa!)eis)i! (ese)a didi! )unaunu adalah

  (ese)a didi! *an )ida! mam(u memahami )e!s

  &a+aan, am&a a)au suasana se+aa lansun,!aena &ai mee!a semua i)u &ema!na han*a

  se&aai !'nse( lam&an saa. Oleh !aena i)u &ai

  (ese)a didi! )unaunu di(elu!an &an)uan

  (emahaman &e&ahasa denan ('ses (e+a!a(an.

  ". Pe+a!a(an 2 &u!an )an*a8aa& = dila!u!an an)aa

  uu dan (ese)a didi! &e4'!us !e(ada )e!s

 • 7/17/2019 7. BG Kls 8 Tema 7 (Murtini) Malang

  8/270

  &a+aan, am&a a)au a(a *an a!an dila!u!an 'leh

  (ese)a didi!, su(a*a (ese)a didi! da(a)

  memahami ma!na isi &a+aan, ma!na am&a a)au

  ('ses *an haus dila!u!an.

  %. Usaha!an !e)i!a uu menaa a)au &e!'muni!asi

  di dalam !elas aah dan ea!an &i&i uu da(a)

  )e&a+a a)au )eliha) 'leh seluuh (ese)a didi!.

  ;. Usaha!an u+a(an uu dila4al!an dalam in)'nasi

  *an aa )ida! (elu (enu+a(an !a)a a)au

  !alima) se+aa &ele&ihan a)au denan suaa *an

  !eas.

 • 7/17/2019 7. BG Kls 8 Tema 7 (Murtini) Malang

  9/270

  $#. '+'!!anlah se)ia( lan!ah !eia)an *an

  &ehu&unan denan &u!u sisa sesuai denan

  halaman *an dima!sud.

  $$. Kem&an!an ide8ide !ea)i4 dalam memilih

  me)'de (em&elaaan. Temu!an ua !eia)an

  al)ena)i4 a(a&ila !'ndisi *an )eadi !uan sesuai

  denan (een+anaan 2misaln*a, (ese)a didi! )ida!

  da(a) menama)i )anaman di lua !elas (ada saa)

  huan=.

  $". Beaam s)a)ei (em&elaaan *an a!an

  di!em&an!an 2misaln*a (ese)a didi! &emain (ean,

  menama)i, &e)an*a, &e+ei)a, &en*an*i, dan

  menam&a=, selain meli&a)!an (ese)a didi! se+aa

  lansun, dihaa(!an meli&a)!an aa se!'lah dan

  lin!unan se!'lah.

  $%. Hasil !a*a (ese)a didi! dan &u!)i (enilaiann*a

  da(a) dimasu!!an !e dalam (')'4'li' (ese)a didi!.$;. Se&aai u(a*a (e&ai!an dii, &ua)lah +a)a)an

  e?e!si se)elah sa)u su&)ema selesai. Misaln*a

  4a!)'84a!)' *an men*e&a&!an (em&elaaan

  &elansun denan &ai!, !endala8!endala *an

  dihada(i, dan ide8ide !ea)i4 un)u! (enem&ananle&ih lanu).

  $

 • 7/17/2019 7. BG Kls 8 Tema 7 (Murtini) Malang

  10/270

  e4e!)ii)as dan !esuli)an &elaa (ese)a didi!,

  sana) di&u)uh!an.$@. Demi (en+a(aian )uuan (em&elaaan, di(elu!an

  !'mi)men uu un)u! mendidi! se(enuh ha)i2an)usias, !ea)i4, (enuh +in)a, dan !esa&aan=.

  Interaksi Dengan Orang Tua

  Se+aa !husus, di se)ia( aal su& )ema Bu!u sisa,

  )eda(a) lem&a un)u! 'an )ua *an &eudul FBelaadi Rumah. Halaman ini &eisi ma)ei *an a!an a)au

  &elum di(elaai, a!)ii)as &elaa *an dila!u!an ana!

  &esama 'an )ua di umah, se)a saan aa ana!

  dan 'an )ua &isa &elaa dai lin!unan. Oan )ua

  dihaa(!an &edis!usi dan )eli&a) denan a!)ii)as

  &elaa ana!. Saan8saan un)u! !eia)an &esama

  an)aa (ese)a didi! dan 'an)ua di+an)um!an ua

  (ada a!hi se)ia( (em&elaaan. Guu dihaa(!anmem&anun !'muni!asi denan 'an )ua sehu&unan

  denan !eia)an (em&elaaan *an a!an meli&a)!an

  'an )ua dan (ese)a didi! di umah.

  S)anda K'm(e)ensi /ulusan dan K'm(e)ensi In)i Kelas 5III

  STANDAR KOMPETENSI /U/USAN

  DOMAIN SMP/B

  SIKAP Memili!i (eila!u *an men+emin!an si!a(

  'an