5 Sholat Fardhu Lengkap Tata Caranya.docx

download 5 Sholat Fardhu Lengkap Tata Caranya.docx

of 14

Embed Size (px)

Transcript of 5 Sholat Fardhu Lengkap Tata Caranya.docx

 • 7/25/2019 5 Sholat Fardhu Lengkap Tata Caranya.docx

  1/14

  5 Sholat Fardhu Lengkap Tata Caranya

  artikel ini sengaja saya posting sekedar untuk koleksi pribadi dan adik adik yangbaru belajar sholat juga untuk sahabat mualaf yang baru belajar sholat,sebelum sayamenerangkan tata cara sholat,mari kita bahas tentang sholat Fardhu.

  Shalat wajib 5 (lima) waktu yang terdiri dari:

  Dhuhur,Ahar!"aghrib, #ya$ dan Subuhhukumnya fardhu (wajib) dan salah satu tiang

  utama dalam Islam di samping shahadat, puasa Ramadhan, zakat dan haji.

  leh karena itu, melakukan shalat lima waktu setiap hari adalah wajib bagi setiap muslim dan

  muslimah selagi dia masih bernafas.

  !ecuali, karena sebab adanya udzur yang ditentujan oleh syariah seperti haid, nifas, gila,lupa, tertidur. Itupun harus diganti ("adha) pada waktu yang lain, apabila faktor penyebab

  tidak solat tersebut tidak ada lagi. #isalnya, tidak shalat subuh karena tertidur, maka dia

  harus meng"adha$nya begitu dia bangun. %ang tak kalah penting adalah mengetahui tata cara

  shalat dengan benar. &erikut tuntunan tata cara shalat fardhu.

  %& S'AAT SA*'A SALAT

  !husus poin no. ' adalah syarat khusus untuk shalat lima waktu. edangkan untuk poin dan

  * berlaku untuk semua shalat, baik fardhu atau sunnah.

  '. #asuk waktu shalat+ shalat lima waktu baru sah apabila dilaksanakan pada waktu yang

  telah ditentukan. #isalnya, shalat dhuhur harus dilaksakan pada waktu dzuhur. !ecuali shalat

  "adha. #aka, boleh bahkan dianjurkan melaksanakan shalat "adha sesegera mungkin saat

  ingat.

 • 7/25/2019 5 Sholat Fardhu Lengkap Tata Caranya.docx

  2/14

  . uci dari hadats besar dan hadats kecil+ hadats besar adalah haid, nifas dan junub (keluar

  sperma). ntuk mensucikannya harus dengan mandi junub atau jinabat. -adats kecil adalah

  kentut dan menyentuh wanita bukan mahram. ara mensucikannya adalah dengan berwudhu.

  *. uci badan, pakaian dan tempat shalat dari najis. /erkara najis adalah darah, segala kotoran

  (tinja) hewan atau manusia, bangkai (binatang yang mati tanpa disembelih secara syariah),

  anjing dan babi. ara mensucikannya adalah dengan air. !husus najis anjing dan babi harus

  disucikan tujuh kali siraman air dan salah satunya dicampur dengan tanah menurut madzhab

  yafi0i.

  1. #enutup 2urat. 2urat (anggota badan yang harus ditutupi) laki$laki adalah antara pusar

  sampai lutut. edang aurat perempuan adalah seluruh anggota badan kecuali wajah dan

  telapak tangan.

  3. #enghadap !iblat

  ##& +A,T- SALAT L#"A +A,T-

  '. hubuh+ 4aktu hubuh diawali dari munculnya fajar shaddi", yakni cahaya putih yang

  melintang di ufuk timur. 4aktu shubuh berakhir ketika terbitnya #atahari.

  . 5huhur, dzuhur atau zuhur. 4aktu dzuhur diawali jika matahari telah tergelincir (condong)

  ke arah barat, dan berakhir ketika masuk waktu 2shar.

  *. 2shar. 4aktu 2shar diawali jika panjang bayang$bayang benda melebihi panjang benda itu

  sendiri. 4aktu 2shar berakhir dengan terbenamnya #atahari.

  1. #aghrib. 4aktu #aghrib diawali dengan terbenamnya #atahari, dan berakhir dengan

  masuknya waktu Isya.

  3. Isya, terdiri dari 1 raka0at. 4aktu Isya0 diawali dengan hilangnya cahaya merah (syafa") di

  langit barat, dan berakhir hingga terbitnya fajar shadi" keesokan harinya.

  ###& -,-* SALAT L#"A +A,T-

  Rukun sholat atau perkara yang wajib dilakukan saat menjalankan shalat. Rukun shalat ini

  berlaku untuk shalat fardhu atau sunnah. 6umlahnya ada '1 sebagai berikut+

  '. 7iat

  . &erdiri bagi yang mampu

  *. 8akbiratul ikhram. %aitu takbir pembuka shalat.

 • 7/25/2019 5 Sholat Fardhu Lengkap Tata Caranya.docx

  3/14

  1. #embaca 2l$Fatihah

  3. Ruku9 (membungkukkan badan)

  :. I9tidal (bangun dari ruku0)

  ;. ujud

 • 7/25/2019 5 Sholat Fardhu Lengkap Tata Caranya.docx

  4/14

  @>+'1A esungguhnya 2ku ini adalah 2llah, tidak ada 8uhan (yang hak) selain 2ku, maka

  sembahlah 2ku dan dirikanlah shalat untuk mengingat 2ku.

  6& 4ur$an Surat Al32a7arah(api betina) ayat %%8 yang berbunyi:

  wa-aqiimuu alshshalaata waaatuu alzzakaata wamaa tuqaddimuu li-anfusikum min

  khayrin tajiduuhu 'inda allaahi inna allaaha bimaa ta'maluuna bashiirun

  artinya +

  5an dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. 5an kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi

  dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi 2llah. esungguhnya 2lah #aha

  #elihat apa$apa yang kamu [email protected]+''>A

  TATA CAA S9LAT :

  '.'. &erikut Bafadz niat 3 holat 4ajib +

  a& Laad; *iat Sholat Subuh :

  6umlah rakaat halat ubuh ada (dua) rakaat.

  Ushalli fardhas shubhi rak'ataini mustaqbilal qiblati adaa-an (ma'muuman/imaaman)

  lillahi ta'aalaa

  2rtinya + C2ku niat sholat fardhu shubuh rakaat dengan menghadap kiblat (jadi

  makmumDImam) karena 2llah 8a0alaC.

  b& Laad; *iat Sholat D;uhur

  6umlah rakaat halat 5zuhur ada 1 (empat) rakaat.

  Ushalli fardhazh zhuhri arba'a rakaatim mustaqbilal qiblati adaa-an

  (ma'muman/imaman) lillaahi ta'aalaa

  2rtinya + C2ku niat halat fardu dzuhur 1 rakaat dengan menghadap kiblat (jadi

  makmumDimam) karena 2llah 8a0alaC.

 • 7/25/2019 5 Sholat Fardhu Lengkap Tata Caranya.docx

  5/14

  Ushalli fardhal 'ashri arba'a rakaatim mustaqbilal qiblati adaa-an (ma'muman/imaman)lillaahi ta'aalaa.

  2rtinya + C2ku niat shalat fardhu ashar 1 rakaat dengan menghadap kiblat (jadi

  makmumDimam) karena 2llah 8a0alaC.

  d& Laad; *iat Sholat "aghrib

  6umlah rakaat halat #aghrib ada * (tiga) rakaat.

  Ushalli fardhal maghribi tsalaatsa raka'aatim mustaqbilal qiblati adaa-an

  (ma'muman/imaman) lillaahi ta'aalaa

  2rtinya +C2ku niat shalat fardhu maghrib * rakaat dengan menghadap kiblat (jadi

  makmumDimam) karena 2llah 8a0alaC.

  e& Laad; *iat Sholat #ya

  6umlah rakaat halat Isya ada 1 (empat) rakaat.

  Ushalli fardhal isyaa-i arba'a raka'aatim mustaqbilal qiblati adaa-an

  (ma'muman/imaman) lillahi ta'aalaa

  2rtinya + C2ku niat shalat fardhu Isya 1 rakaat dengan menghadap kiblat (jadi

  makmumDimam) karena 2llah 8a0alaC.

  6&"ari ,ita Sholat :

  &erdiri tegak menghadap kiblat sambil melafadzkan niat. /ertama niat dilisan hukumnya

  sunnat, dan pada saat mengangkat tangan niat di dalam hati hukumnya wajib. Bafadz niat

  yang diucapkan sesuai sholat yang akan dikerjakan.

 • 7/25/2019 5 Sholat Fardhu Lengkap Tata Caranya.docx

  6/14

  etelah berdiri menghadap kiblat kemudian melakukan 8akbiratul Ihram (mengangkat kedua

  tangan ) sambil mengucapkan +

  "ALLAUA!A#" (2rtinya + 2llah #aha &esar)

  *.!edua tangan bersedekap di dada, pandangan mata mengarah ke tempat sujud. !emudian

  ucapkan doa iftitah, tapijangandidahului membacabasmalah.

  =&%& Laad; Do$a #titah :

 • 7/25/2019 5 Sholat Fardhu Lengkap Tata Caranya.docx

  7/14

  CAllahu Akbaru kabiraw walhamdu lillahi kathiraw wasubhanallahhi bukratau waasila.

  $ajjahtu wajhia lillazi fataras sama wati wal ardha hanifam muslimaw wama ana minal

  musyrikin. %nna s&lati wanusuki wamahyaya wammamati lillahi rabbil'alamin. La

  syarikalahu wabiza lika umirtu wa ana minal muslimin".

  Artinya "Allah Maha Besar sebesar-besarnya. Dan puji-pujian bagi Allah sebanyak-

  banyaknya. Dan maha suci Allah siang dan malam. Kuhadapkan mukaku, kepada yang

  menjadikan langit dan bumi, aku cenderung lagi berserah kepada Allah dan bukanlah aku

  dari golongan orang-orang yang menyekutukan Allah. Sesungguhnya sembahyangku,

  ibadatku, hidupku dan matiku kuserahkan hanya pada Allah tuhan seru sekelian alam.Sekali-kali tidaklah aku menyekutukanNya . Dan dengan demikian aku ditugaskan, dan aku

  adalah dari golongan orang-orang slam!.

  =&6& ,emudian dilanjutkan memba

 • 7/25/2019 5 Sholat Fardhu Lengkap Tata Caranya.docx

  8/14

  C2amiinC

  2rtinya + E5engan menyebut nama 2llah %ang #aha /emurah lagi #aha /enyayang,

  @'A.egala puji bagi 2llah, Rabb semesta alam,@A. #aha /emurah lagi #aha /enyayang,@*A.

  %ang menguasai hari pembalasan,@1A. -anya ngkaulah yang kami sembah dan hanya kepada

  ngkaulah kami mohon pertolongan,@3A. 8unjukilah kami jalan yang lurus,@:A. (yaitu) jalanorang$orang yang telah ngkau anugerahkan nikmat kepada merekaG bukan (jalan) mereka

  yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang [email protected];A.H

  *.*. !emudian #embaca urat$urat %ang /endek,

  ontohnya eperti Al Fala7, atau urat$surat yang pendek lainnya.

  +ul A'auzu bi'#abbil ,alaq. in-*har'ri mann !halaq. $a in *har'ri gassiqin idhaawaqab. $a in *har'rin affaa' sati fil-uqad. wa in *har'ri haa'sidin idha-hasad.

  2rtinya + E!atakanlah + E2ku berlindung kepada Rabb yang menguasai subuhH @'A E5ari

  kejahatan makhluk$7yaH @ A E5an dari kejahatan malam apabila telah gelap gulitaH @*A E5an

  dari kejahatan$kejahatan wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul$buhulH @1A E5an

  dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengkiH @3A

  uku$

 • 7/25/2019 5 Sholat Fardhu Lengkap Tata Caranya.docx

  9/14

  /unggung atas diratakan sejajar dengan kepala, dan pandangan mata tertuju pada tempat

  sujud. "emba

 • 7/25/2019 5 Sholat Fardhu Lengkap Tata Caranya.docx

  10/14

  > ,alau kita ebagai ma$mum mengu

 • 7/25/2019 5 Sholat Fardhu Lengkap Tata Caranya.docx

  11/14

  "*ubhaana rabbiyal a'laa wabihamdih C

  2rtinya + CMaha suci tuhan yang maha tinggi, dan segala puji bagi-nya.

  ;.5uduk 2ntara 5ua ujud (iftirasy)

  capkan C2llahu 2kbarC

  @.'.&'a duduk antara dua sujud

 • 7/25/2019 5 Sholat Fardhu Lengkap Tata Caranya.docx

  12/14

  "#abbiqhfirlii warhamnii wajburnii warfa'nii warzuqnii wahdinii wa'aafinii wa'fu 'annii"

  2rtinya + ! "a Allah, ampunilah dosa-dosaku, belas kasihanilah aku, angkatlah derajatku,

  berilah aku petunjuk, dan berikanlah aku kesehatan serta berilah aku keamanan.

  Sujud yang kedua

  ujud kedua kalinya dari duduk antara dua sujud. 8ata cara dan 5o0a sama seperti sujud

  pertama. 5ari sujud yang kedua ini langsung berdiri dan kembali mengucapkan Al

  Fatihah, Surat3urat pendek (rakaat kedua). Ruku0, I0tidal, ujud, duduk diantara dua sujud,

  sujud kedua (no.

 • 7/25/2019 5 Sholat Fardhu Lengkap Tata Caranya.docx

  13/14

  C2ttahiyyatul mubaarakaatush shalawaatuth thayyibaatulillaah. 2ssalaamu 0alaika

  ayyuhannabiyyu warachmatullaahi wabaraakatuh. 2ssalaamu 0alaina wa0alaa

  0ibaadillaahishshaalichiin. 2syhadu allaa ilaaha illallaah, wa$asyhadu anna

  #uchammadarrasuulullah. 2llaahummashalli 0alaa #uchammadC.

  2rtinya + Cegala kehormatan, keberkahan, kebahagiaan dan kebaikan adalah bagi 2llah.

  emoga keselamatan tetap bagimu wahai #uhammad. 5emikian pula rahmat 2llah sertaberkah$7ya. emoga keselamatan tetap bagi kami dan bagi sekalian hamba 2llah yang

  shaleh. 2ku bersaksi bahwa tidak ada 8uhan yang patut disembah kecuali hanya 2llah

  semata, dan aku bersaksi sesungguhnya 7abi #uhammad itu adalah utusan 2llah. 4ahai

  2llah berilah rahmat kepada junjungan kami 7abi #uhammad.

  %8& Tayahud Akhir

  5ari 8asyahud 2wal kembali berdiri seperti rakaat$rakat sebelumnya, kemudian sampailahpada tasyahud akhir. /osisinya + pantat diletakkan di alas shalat, kaki kiri dimasukkan ke

  kanan jemarinya tetap menghadap kiblat. 2dapun do0a yang dilafadzkan eperti tayahud

  Awal! lalu ditambahdoa sholawat kepada keluarga 7abi 24 dibawah ini +

  01.0. &'a 2asyahud akhir

  C#a $alaa aali Muchammad kamaa shallaita $alaa braahim %a$alaa aali braahim.

  #abaarik $alaa Muchammad %a $alaa aali Muchammad kamaa baarata $alaa braahim %a

  $alaa aali braahiim. &il $aalamiina innaka chamiidum majiid!

 • 7/25/2019 5 Sholat Fardhu Lengkap Tata Caranya.docx

  14/14

  Artinya :C5an berilah !esejahteraan kepada junjungan kami 7abi #uhammad sebagaimana

  ngkau memberikan kepada 7abi Ibrahim dan keluarganya. &erkahilah 7abi #uhammad

  dan keluarga 7abi #uhammad sebagaimana ngkau telah memberikan berkah kepada 7abi

  Ibrahim dan keluarganya. esungguhnya atas alam$alam ini, ngkau 5zat yang terpuji dan

  #aha #ulyaC.

  %%& Salam

  alam adalah penutup dari holat. alam pertama menoleh ke kanan (wajib) dan salam kedua

  menoleh ke kiri (sunnat) sambil melafadzkan salam berikut +

  ''.'. Bafadz alam

  "Assalaamu 'alaikum warahmatullaah"

  2rtinya + Cemoga keselamatan dan rahmat tetap untuk kamu sekalianC.