232999842 Borang Penarafan Tandas Sekolah KPM

18
BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH HARIAN BIL KRITERIA MARKAH BIL KRITERIA MARKAH MAKSIMUM DIPEROLEH MAKSIMUM DIPEROLEH A KEADAAN PERSEKIT ARAN 7 Dinding 1 Bekalan Air 3 2  Ada / tiada 5 5 Tiada kesan retak / pecah 3 2 Mencukupi untuk kapasiti pengguna 5 5 3 2 Sistem perparitan berfungsi 5 5 3 2  Air bersih 3 3 8 Siling 2 Rawatan Kuma!an " Tangki Se#tik Bersih dan tidak bersawang 3 3 Berfungsi 3 3 Tiada kesan retak / pecah 3 3 ek!d kekerapan / pen"e#enggaraan 1 1 Bebas dari kesan kekuningan 3 1 3 Pengudaraan $ Sink " Ba$in %u&i Tangan 3 2 Baik / tidak retak / r!sak 3 3 Semu#a %adi &ruang bukaan tingkap' 3 3 Tiada kesan t!mp!kan air &watermark' 3 2 Tidak berbau 3 2 (i#i air pada setiap sinki berfungsi 3 3 ) Pen&a!a'aan Tiada kesan kehitaman dan daki 3 2 Mekanika# &#ampu' 3 3 1* Pintu Semu#a %adi &ruang bukaan tingkap' 3 3 3 2 +aha"a ma#ap tidak mencukupi 3 3 T!mb!# bersih / tidak pudar / berkarat 3 2 (UMLAH )* +, 3 2 Se#ak berfungsi / tidak 1 1 B STRUKTUR DAN PEN-ELENGGARAAN KEBERSIHAN 11 Saliran Permukaan 5 Lantai Bersih / tidak berbau 3 2 ,ering dan tiada kesan t!mp!k air 5 3 Tidak tersumbat / tiada ker!sakan 3 2 Tiada kesan retak / pecah 3 2 -ancar dan sempurna 1 1 Bebas dari sampah 3 3 12 Pili Air " H.$ Geta! " Bidet 3 2  Ada 3 2 Tiada penggunaan .#!!r Mat. 3 3 Tiada kesan karat / kekuningan 3 2 Tiada kesan kehitaman pada #antai 3 2 0isangkut dengan kemas 3 2 Mangkuk Tanda$ " Urinal Berfungsi sepenuhn"a 1 1 Sistem f#ush berfungsi 5 5 (UMLAH /) 0* Tidak retak / sumbing 3 2 Tiada kesan t!mp!k air kencing / na%is 3 2  KEMENTERI AN PENDIDIKAN MALA -SIA Lampiran 1  PENARA1AN KEBERSIHAN TANDAS SEKOLAH ubin bergi#ap &15 dari #antai' dan ka#is air Bebas dari kesan t!mp!kan habuk dan air Bebas dari kesan c!ntengan dan k!t!ran / bendasing Mekanika# &kipas / airc!nd 4bebas habuk' Baik / ka#is / tahan #ama / buka ke arah da#am Bebas dari kesan c!ntengan dan k!t!ran / bendasing Tiada habuk dan kesan daki pada %ubin #antai (6AAA6 B-A6 (UN

Transcript of 232999842 Borang Penarafan Tandas Sekolah KPM

Page 1: 232999842 Borang Penarafan Tandas Sekolah KPM

7/21/2019 232999842 Borang Penarafan Tandas Sekolah KPM

http://slidepdf.com/reader/full/232999842-borang-penarafan-tandas-sekolah-kpm 1/18

BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH HARIAN

BIL KRITERIAMARKAH

BIL KRITERIAMARKAH

MAKSIMUM DIPEROLEH MAKSIMUM DIPERO

A KEADAAN PERSEKITARAN

7

Dinding

1

Bekalan Air  3 2

 Ada / tiada 5 5 Tiada kesan retak / pecah 3 2

Mencukupi untuk kapasiti pengguna 5 5 3 2

Sistem perparitan berfungsi 5 5 3 2

 Air bersih 3 3

8

Siling

2

Rawatan Kuma!an " Tangki Se#tik Bersih dan tidak bersawang 3 3

Berfungsi 3 3 Tiada kesan retak / pecah 3 3

ek!d kekerapan / pen"e#enggaraan 1 1 Bebas dari kesan kekuningan 3 1

3

Pengudaraan

$

Sink " Ba$in %u&i Tangan

3 2 Baik / tidak retak / r!sak 3 3

Semu#a %adi &ruang bukaan tingkap' 3 3 Tiada kesan t!mp!kan air &watermark' 3 2

Tidak berbau 3 2 (i#i air pada setiap sinki berfungsi 3 3

)

Pen&a!a'aan Tiada kesan kehitaman dan daki 3 2

Mekanika# &#ampu' 3 3

1*

Pintu

Semu#a %adi &ruang bukaan tingkap' 3 3 3 2

+aha"a ma#ap tidak mencukupi 3 3 T!mb!# bersih / tidak pudar / berkarat 3 2

(UMLAH )* +, 3 2

Se#ak berfungsi / tidak 1 1

B STRUKTUR DAN PEN-ELENGGARAAN KEBERSIHAN

11

Saliran Permukaan

5

Lantai Bersih / tidak berbau 3 2

,ering dan tiada kesan t!mp!k air  5 3 Tidak tersumbat / tiada ker!sakan 3 2

Tiada kesan retak / pecah 3 2 -ancar dan sempurna 1 1

Bebas dari sampah 3 3

12

Pili Air " H.$ Geta! " Bidet

3 2  Ada 3 2

Tiada penggunaan .#!!r Mat. 3 3 Tiada kesan karat / kekuningan 3 2

Tiada kesan kehitaman pada #antai 3 2 0isangkut dengan kemas 3 2

Mangkuk Tanda$ " Urinal Berfungsi sepenuhn"a 1 1

Sistem f#ush berfungsi 5 5 (UMLAH /) 0*

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALA-SIA Lampiran 1

  PENARA1AN KEBERSIHAN TANDAS SEKOLAH

ubin bergi#ap &15 dari #antai' dan ka#is

air 

Bebas dari kesan t!mp!kan habuk danair 

Bebas dari kesan c!ntengan dank!t!ran / bendasing

Mekanika# &kipas / airc!nd 4bebashabuk'

Baik / ka#is / tahan #ama / buka ke arahda#am

Bebas dari kesan c!ntengan dank!t!ran / bendasing

Tiada habuk dan kesan daki pada %ubin#antai

(6AAA6 B-A

(UN

Page 2: 232999842 Borang Penarafan Tandas Sekolah KPM

7/21/2019 232999842 Borang Penarafan Tandas Sekolah KPM

http://slidepdf.com/reader/full/232999842-borang-penarafan-tandas-sekolah-kpm 2/18

Tiada kesan kehitaman dan daki 3 2

Page 3: 232999842 Borang Penarafan Tandas Sekolah KPM

7/21/2019 232999842 Borang Penarafan Tandas Sekolah KPM

http://slidepdf.com/reader/full/232999842-borang-penarafan-tandas-sekolah-kpm 3/18

BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH HARIAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALA-SIA

PENARA1AN KEBERSIHAN TANDAS SEKOLAH

La#.ran Setenga! Ta!un

BIL PENARA1ANPENARA1AN

(UMLAH PERATUS(UN NO2

 A ,A0AA6 (S,TAA6 38 38 3456

B ST,T 0A6 (69-6::AAA6 ,BS;A6 7* 7* +*5)

+  A-AT ,M0A;A6 SA6TA 27 27 3350

0 T6, AA; / SMB<- A6T6A $ $ +5/

 A,T=T (MBS;A6 TA60AS 2) 2) 3*5)

,(-A6 TAMBA;A6 12 12 657

: ;ASA6 ) ) 350

; 6<=AS 0A6 >4A,T< * * *5*

(UMLAH 18) * 18) 8**

Tandatangan +ap Sek!#ah ?

(engetua / :uru Besar 

i

ii Si#a hantar sa#inan ini ke ((0 pada minggu pertama u#ai dan 0isember setiap tahun

6!ta ?

Sek!#ah per#u sediakan penarafan bagi bu#an un/6!@ember dengan meni#ai penarafan tandas sek!#ah ter#ebih dahu#u pada -ampiran 1 dan n"atakan pemarkahanpada #ampiran ini &-ampiran 2'

(6AAA6 B-A6

(UN

Lampiran 2 

Page 4: 232999842 Borang Penarafan Tandas Sekolah KPM

7/21/2019 232999842 Borang Penarafan Tandas Sekolah KPM

http://slidepdf.com/reader/full/232999842-borang-penarafan-tandas-sekolah-kpm 4/18

iii ,er%asama ((0 untuk meman%angkan ke (6 seterusn"a ke Bahagian (engurusan Sek!#ah ;arian ,(M

Page 5: 232999842 Borang Penarafan Tandas Sekolah KPM

7/21/2019 232999842 Borang Penarafan Tandas Sekolah KPM

http://slidepdf.com/reader/full/232999842-borang-penarafan-tandas-sekolah-kpm 5/18

BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH HARIAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALA-SIA

PENARA1AN KEBERSIHAN TANDAS SEKOLAH

BIL KRITERIAMARKAH

BIL KRITERIAMARKAH

MAKSIMUM DIPEROLEH MAKSIMUM DIPERO

A KEADAAN PERSEKITARAN

7

Dinding

1

Bekalan Air  3

 Ada / tiada 5 Tiada kesan retak / pecah 3

Mencukupi untuk kapasiti pengguna 5 3

Sistem perparitan berfungsi 5 3

 Air bersih 3

8

Siling

2

Rawatan Kuma!an " Tangki Se#tik Bersih dan tidak bersawang 3

Berfungsi 3 Tiada kesan retak / pecah 3

ek!d kekerapan / pen"e#enggaraan 1 Bebas dari kesan kekuningan 3

3

Pengudaraan

$

Sink " Ba$in %u&i Tangan

3 Baik / tidak retak / r!sak 3

Semu#a %adi &ruang bukaan tingkap' 3 Tiada kesan t!mp!kan air &watermark' 3

Tidak berbau 3 (i#i air pada setiap sinki berfungsi 3

)

Pen&a!a'aan Tiada kesan kehitaman dan daki 3

Mekanika# &#ampu' 3

1*

Pintu

Semu#a %adi &ruang bukaan tingkap' 3 3

+aha"a ma#ap tidak mencukupi 3 T!mb!# bersih / tidak pudar / berkarat 3

(UMLAH )* * 3

Se#ak berfungsi / tidak 1

B STRUKTUR DAN PEN-ELENGGARAAN KEBERSIHAN

11

Saliran Permukaan

5

Lantai Bersih / tidak berbau 3

,ering dan tiada kesan t!mp!k air  5 Tidak tersumbat / tiada ker!sakan 3

Tiada kesan retak / pecah 3 -ancar dan sempurna 1

Bebas dari sampah 3

12

Pili Air " H.$ Geta! " Bidet

3  Ada 3

Tiada penggunaan .#!!r Mat. 3 Tiada kesan karat / kekuningan 3

Tiada kesan kehitaman pada #antai 3 0isangkut dengan kemas 3

Mangkuk Tanda$ " Urinal Berfungsi sepenuhn"a 1

Sistem f#ush berfungsi 5 (UMLAH /) *

ubin bergi#ap &15 dari #antai' dan ka#is

air 

Bebas dari kesan t!mp!kan habuk danair 

Bebas dari kesan c!ntengan dank!t!ran / bendasing

Mekanika# &kipas / airc!nd 4bebashabuk'

Baik / ka#is / tahan #ama / buka ke arahda#am

Bebas dari kesan c!ntengan dank!t!ran / bendasing

Tiada habuk dan kesan daki pada %ubin#antai

Lamp

(6AAA6 B-

NO2EMBER

Page 6: 232999842 Borang Penarafan Tandas Sekolah KPM

7/21/2019 232999842 Borang Penarafan Tandas Sekolah KPM

http://slidepdf.com/reader/full/232999842-borang-penarafan-tandas-sekolah-kpm 6/18

Tiada kesan kehitaman dan daki 3

Page 7: 232999842 Borang Penarafan Tandas Sekolah KPM

7/21/2019 232999842 Borang Penarafan Tandas Sekolah KPM

http://slidepdf.com/reader/full/232999842-borang-penarafan-tandas-sekolah-kpm 7/18

BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH HARIAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALA-SIA

PENARA1AN KEBERSIHAN TANDAS SEKOLAH

La#.ran Ak!ir Ta!un

BIL PENARA1ANPENARA1AN

(UMLAH PERATUS(UN NO2

 A ,A0AA6 (S,TAA6 38 * 38 ,5+

B ST,T 0A6 (69-6::AAA6 ,BS;A6 7* * 7* 3657

+  A-AT ,M0A;A6 SA6TA 27 * 27 65/

0 T6, AA; / SMB<- A6T6A $ * $ 75*

 A,T=T (MBS;A6 TA60AS 2) * 2) 657

,(-A6 TAMBA;A6 12 * 12 754

: ;ASA6 ) * ) *5/

; 6<=AS 0A6 >4A,T< * * * *5*

(UMLAH 18) * 18) )**

Tandatangan +ap Sek!#ah ?

(engetua / :uru Besar 

i

ii Si#a hantar sa#inan ini ke ((0 pada minggu pertama u#ai dan 0isember setiap tahun

6!ta ?

Sek!#ah per#u sediakan penarafan bagi bu#an un/6!@ember dengan meni#ai penarafan tandas sek!#ah ter#ebih dahu#u pada -ampiran 1 dan n"atakan pemarkahanpada #ampiran ini &-ampiran 2'

(6AAA6 B-A6

NO2EMBER

Lampiran 2 

Page 8: 232999842 Borang Penarafan Tandas Sekolah KPM

7/21/2019 232999842 Borang Penarafan Tandas Sekolah KPM

http://slidepdf.com/reader/full/232999842-borang-penarafan-tandas-sekolah-kpm 8/18

iii ,er%asama ((0 untuk meman%angkan ke (6 seterusn"a ke Bahagian (engurusan Sek!#ah ;arian ,(M

Page 9: 232999842 Borang Penarafan Tandas Sekolah KPM

7/21/2019 232999842 Borang Penarafan Tandas Sekolah KPM

http://slidepdf.com/reader/full/232999842-borang-penarafan-tandas-sekolah-kpm 9/18

Page 10: 232999842 Borang Penarafan Tandas Sekolah KPM

7/21/2019 232999842 Borang Penarafan Tandas Sekolah KPM

http://slidepdf.com/reader/full/232999842-borang-penarafan-tandas-sekolah-kpm 10/18

Page 11: 232999842 Borang Penarafan Tandas Sekolah KPM

7/21/2019 232999842 Borang Penarafan Tandas Sekolah KPM

http://slidepdf.com/reader/full/232999842-borang-penarafan-tandas-sekolah-kpm 11/18

Page 12: 232999842 Borang Penarafan Tandas Sekolah KPM

7/21/2019 232999842 Borang Penarafan Tandas Sekolah KPM

http://slidepdf.com/reader/full/232999842-borang-penarafan-tandas-sekolah-kpm 12/18

Page 13: 232999842 Borang Penarafan Tandas Sekolah KPM

7/21/2019 232999842 Borang Penarafan Tandas Sekolah KPM

http://slidepdf.com/reader/full/232999842-borang-penarafan-tandas-sekolah-kpm 13/18

Page 14: 232999842 Borang Penarafan Tandas Sekolah KPM

7/21/2019 232999842 Borang Penarafan Tandas Sekolah KPM

http://slidepdf.com/reader/full/232999842-borang-penarafan-tandas-sekolah-kpm 14/18

Page 15: 232999842 Borang Penarafan Tandas Sekolah KPM

7/21/2019 232999842 Borang Penarafan Tandas Sekolah KPM

http://slidepdf.com/reader/full/232999842-borang-penarafan-tandas-sekolah-kpm 15/18

Page 16: 232999842 Borang Penarafan Tandas Sekolah KPM

7/21/2019 232999842 Borang Penarafan Tandas Sekolah KPM

http://slidepdf.com/reader/full/232999842-borang-penarafan-tandas-sekolah-kpm 16/18

Page 17: 232999842 Borang Penarafan Tandas Sekolah KPM

7/21/2019 232999842 Borang Penarafan Tandas Sekolah KPM

http://slidepdf.com/reader/full/232999842-borang-penarafan-tandas-sekolah-kpm 17/18

Page 18: 232999842 Borang Penarafan Tandas Sekolah KPM

7/21/2019 232999842 Borang Penarafan Tandas Sekolah KPM

http://slidepdf.com/reader/full/232999842-borang-penarafan-tandas-sekolah-kpm 18/18