2 September Sn 3B

of 6 /6
 Tarikh : 2 September 2014 Masa : 60 minit T a hun : 3 Bestari Bilangan murid : 23 orang Subjek : Sains T ema : Sains Bahan Ta juk : Penerapan St an da rd !an du ng an : 6" 1 Me ngan al isis pen geta hu an tenta ng keupaaan bahan menerap air" Standard Pembelaja ran : 6"1"4 Membuat urutan jenis bahan mengikut keupaaan menerap air dengan menjalankan peniasatan" 6"1"# Menaakul kepentingan bahan ang boleh menerap air dan bahan ang kalis air dalam kehidupan" 6"1"6 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran$ penulisan$TM! atau lisan" %b jekti& Pembelajaran : Pada akh ir p en ga jaran$ murid bol eh: 1" Men ataka n bahan man a ang memp una i keupa aan men erap air an g lebih tinggi daripada bahan ang lain" 2" Membuat in&ere ns meng enai kep entin gan bah an ang men erap air dan ka lis air" 3" Mempa merka n k e&aha man mela lui hasil kerja" Peng etahuan S edia ' da : Murid me nget ahui baha (a t idak semua bahan mampu menerap air dengan banak" !emahiran Ber&ikir : Menghubungkait !emahiran S ainti& ik : !PS ) Berkomunikasi dan mengin&erens Sikap sainti&ik dan *ilai Murni: Ber&ikiran kritikal dan analitis dan bekerjasama"

Embed Size (px)

description

rph

Transcript of 2 September Sn 3B

Tarikh: 2 September 2014Masa: 60 minit Tahun:3 BestariBilangan murid: 23 orangSubjek: SainsTema:Sains BahanTajuk: PenyerapanStandard Kandungan: 6.1 Menganalisis pengetahuan tentang keupayaan bahan menyerap air.Standard Pembelajaran: 6.1.4 Membuat urutan jenis bahan mengikut keupayaan menyerap air dengan menjalankan penyiasatan. 6.1.5 Menaakul kepentingan bahan yang boleh menyerap air dan bahan yang kalis air dalam kehidupan. 6.1.6 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, penulisan,TMK atau lisan.Objektif Pembelajaran: Pada akhir pengajaran, murid boleh:1. Menyatakan bahan mana yang mempunyai keupayaan menyerap air yang lebih tinggi daripada bahan yang lain.2. Membuat inferens mengenai kepentingan bahan yang menyerap air dan kalis air.3. Mempamerkan kefahaman melalui hasil kerja.Pengetahuan SediaAda: Murid mengetahui bahawa tidak semua bahan mampu menyerap air dengan banyak.Kemahiran Berfikir: MenghubungkaitKemahiran Saintifik: KPS Berkomunikasi dan menginferensSikap saintifik dan Nilai Murni: Berfikiran kritikal dan analitis dan bekerjasama.EMK: KreativitiSumber Pengajaran dan Pembelajaran: Refleksi1. Nyatakan bilangan murid yang capai dan tidak capai objektif PdP.2. Tindakan susulan (pemulihan/pengayaan/pengayaan)Prosedur Pengajaran dan Pembelajaran:Fasa PengajaranIsi kandunganAktiviti Pengajaran dan PembelajaranCatatan

Persediaan(5 minit)Bahan yang menyerap air mempunyai keupayaan menyerap yang berbeza.

1. Guru menunjukkan demonstrasi dengan menyerap air menggunakan span, sapu tangan dan juga kapas.2. Murid diminta memberi respon terhadap demonstrasi yang ditunjukkan. 3. Guru membantu murid untuk menentukan bahan mana yang lebih menyerap air.Tahap Kognitif: Pengetahuan

KB:Menghubungkait

Imaginasi(15 minit)

Membuat urutan jenis bahan mengikut keupayaan menyerap air menggunakan gambar:

a) Pengemop lantaib) Bajuc) Putik Kapasd) Tanah

1. Guru melekatkan beberapa keping gambar bahan di hadapan kelas.2. Murid diminta mengenal pasti bahan tersebut supaya dapat membayangkan keupayaan penyerapan airnya. 3. Guru membimbing murid sepanjang proses supaya kefahaman mereka dapat dibetulkan.4. Murid merekodkan hasil dapatan mereka ke dalam buku nota dengan membuat urutan yang betul.5. Murid diminta secara lisan membuat urutan yang baru menggunakan bahan yang mereka ketahui.Tahap Kognitif:Pengetahuan,Pemahaman

KPS:Berkomunikasi

BBM: Gambar bahan

Perkembangan(25 minit)Mengkaji keupayaan menyerap air oleh beberapa bahan menggunakan:

a) Tisu mukab) Putik kapasc) Bongkah kayud) Kertas A4

Melihat kepentingan bahan yang boleh menyerap air dan kalis dalam kehidupan.1. Murid dibahagikan kepada empat kumpulan.2. Guru memberikan arahan sebelum murid menjalankan penyiasatan.3. Setiap kumpulan harus menggunakan keempat-empat bahan untuk melihat keupayaan menyerap airnya.4. Kemudian, murid diminta untuk membuat urutan mengikut keupayaan menyerap air.5. Murid berbincang dengan guru selepas tamat aktiviti untuk melihat tahap kefahaman mereka.6. Murid diminta mengaitkan peristiwa yang dilihat mereka itu dengan kepentingan bahan tersebut.

KPS: Menginferens

Nilai Murni: Bekerjasama BBB: Tisu muka, puitk kapas, bongkah kayu dan kertas A4.

Tindakan(10 minit)Kuiz Pop diadakan untuk melihat tahap kefahaman murid.

Mengaitkan apa yang dipelajari pada kehidupan seharian.

Cth: Kapas tidak dapat digunakan untuk mengemop lantai kerana serapan airnya rendah.1. Secara berkumpulan, murid menjawab soalan yang dikemukakan oleh guru.2. Kumpulan yang berjaya menjawab soalan akan dibenarkan untuk kembali duduk.3. Kemudian, murid-murid disoal apa yang mereka pelajari melalui P&P tadi.4. Murid-murid dibantu dengan rangsangan luar daripada guru.Sikap Saintifik: Berfikiran kritikal dan analitis

Penutup(5 minit)

Rumusan tentang subtopik yang dibincangkan. 1. Guru menanyakan soalan pada murid:a) Adakah semua bahan mempunyai keupayaan menyerap yang sama?b) Nyatakan satu urutan bahan mengikut keupayaan menyerap air yang betul seperti yang telah dibincangkan.c) Apakah kepentingan baldi sebagai bahan yang kalis air?Tahap kognitif:Membuat kesimpulan