2 Mehanika Neprekidnih Sredina PDF

download 2 Mehanika Neprekidnih Sredina PDF

of 44

Embed Size (px)

Transcript of 2 Mehanika Neprekidnih Sredina PDF

 • 7/24/2019 2 Mehanika Neprekidnih Sredina PDF

  1/44

  Mehanikaneprekidnih

  sredinaKOLEGIJ: INENJERSKA MEHANIKA STIJENA

 • 7/24/2019 2 Mehanika Neprekidnih Sredina PDF

  2/44

  Sadraj

  Matematike veliine

  Naprezanja

  Jednadbe ravnotee

  Jednadbe transformacije

  Glavna naprezanja i Mohrove krunice

  Deformacije

  Jednadbe transformacije

  Glavne deformacije i Mohrove krunice

  Zadatci

 • 7/24/2019 2 Mehanika Neprekidnih Sredina PDF

  3/44

  Osnovni pojmovi

  IN SITU NAPREZANJA

  SEKUNDARNA NAPREZANJA (INDUCIRANA)

 • 7/24/2019 2 Mehanika Neprekidnih Sredina PDF

  4/44

  Skalar, vektor, tenzor

  SKALARje matematiki pojam uveden u svrhu razlikovanja veliinaprisutnih u prirodi.

  Matematiki odreen samo veliinom.

  U potpunosti opisan jednom dimenzijom (sekunda, kilogram).

  Usporedba mogua samo izmeu skalara iste prirode (iste fizikalnedimenzije).

  Dva skalarajednaka ako su im jednaki predznaci i brojane vrijedn

  -2 C 2 C

 • 7/24/2019 2 Mehanika Neprekidnih Sredina PDF

  5/44

  Skalar, vektor, tenzor

  VEKTOR najee oznaava veliinu koja ima iznos, smjer i orijentac

  Sloenije veliine od skalara jer su za potpuni opis potrebna tri realna b(npr. kod pomaka x, y, z koordinate u potpunosti odreuju koliko pomatoke iznosi, pravac pomaka, te smjer na pravcu u kojem se pomakodvija).

  Ove prirode su pomak, brzina, akceleracija, sila, moment sile

  Zadavanje vektora sile

 • 7/24/2019 2 Mehanika Neprekidnih Sredina PDF

  6/44

  Skalar, vektor, tenzor

  TENZORI su veliine sloenije strukture, odreene, osim veliinom ismjerom, referentnom ravninom na koju se promatra.

  Postoje tenzor naprezanja (lat. tensio = naprezanje), tenzordeformacija, tenzor inercije .

  Puni tenzor naprezanja 3 x 3 = 9 podataka

 • 7/24/2019 2 Mehanika Neprekidnih Sredina PDF

  7/44

  1. Naprezanja

 • 7/24/2019 2 Mehanika Neprekidnih Sredina PDF

  8/44

  Naprezanje u toki

  Svaku silu mogue rastaviti na dvije komponente: Normalnu sile tj. okomitu na ravninu (Fn)

  Posmini silu (Fs)

  Odnos normalne sile po jedinici povrine

  Definira normalno naprezanje n

  Odnos posmine sile po jedinici povrine Definiraposmino naprezanje

  Dimenzija 1 Pa = 1 N/m2

 • 7/24/2019 2 Mehanika Neprekidnih Sredina PDF

  9/44

  Naprezanje u toki

  Normalno naprezanje moe biti tlano ili vlano.

  U geotehnikom inenjerstvu veinom se radi sa normalnim tlanimnaprezanjima te se iz toga razloga uzimaju kaopozitivna naprezanj

  Iz ove konvencije slijedi da momenti u smjeru kazaljke sata dajupozitivna posmina naprezanja.

  Takoer, kutovi u smjeru kazaljke sata uzimaju se kao pozitivni.

  Suprotno od ope mehanike !

 • 7/24/2019 2 Mehanika Neprekidnih Sredina PDF

  10/44

  Naprezanje u toki

  Rastavljanje sile na komponente s obzirom na kut ostupanja .

  Fn = F cos

  Fs = F sin

  Vrijednost komponente normalnog naprezanja n :

  n =

  =

  cos

  = 2

  Ovisnost tenzora o promatranoj ravnini

  predstavlja klju razumijevanja .

 • 7/24/2019 2 Mehanika Neprekidnih Sredina PDF

  11/44

  Tenzor naprezanja

  Ukoliko promatramo normalne i posmine komponente naprezanjaodnosu na definirane osi, primjerice Kartezijevom koordinatnomsustavu sa 3 meusobno okomite osi, tijelo se moe zamisliti kao kocije su stranice meusobno okomite ravnine presjeka:

  Stupac sadri komponente koje djeluju na istoj ravnini,

  Redak sadri komponente koje djeluju du iste osi.

 • 7/24/2019 2 Mehanika Neprekidnih Sredina PDF

  12/44

  Tenzor naprezanja

  Promatranjem 2D ravnine, u sluaju ravnotenog stanja i iz o = 0slijedi da je:

  xy = yx, analogno slijedi da i

  xz = zx,

  yz = zy.

  Tenzor naprezanja definiran je saest (6) nezavisnih komponenti

  tri normalne komponente xx, yy, zz,

  tri posmine komponente xy, xz, yz .

 • 7/24/2019 2 Mehanika Neprekidnih Sredina PDF

  13/44

  Tenzor naprezanja

  Tenzor naprezanja je simetrian (ima 6 komponenti samo) tenzordrugog reda, te se moe podijeliti na dvije komponente:

  SFERNI DIOmijenja volumen tijela (oblik ostaje nepromijenjen = const

  DEVIJATORSKI DIOmijenja oblik tijela (V= const.).

  Pri tome je 0 odreen kao 0 =1

  3(xx + yy + zz)

 • 7/24/2019 2 Mehanika Neprekidnih Sredina PDF

  14/44

  Jednadbe ravnotee

  Na paralelnim stranicama diferencijalnog elementa komponentenaprezanja nisu jednakog iznosa! Svaka komponenta tenzoranaprezanja varira u iznosu od toke do toke unutar tijela

  ij = ij (x,y,z), ij = ij (x,y,z) u funkciji su x,y,z tj. zavise od poloaja

  Element je u ravnotei ako vrijede slijedeejednadbe ravnotee

  Svaka jednadba sadri inkremente komponentenaprezanja u jednom smjeru.

  Vrijednosti X,Y,Z su sile samog tijela (F=ma).

  U geotehnici openito dominantna sila gravitacije (zusmjerena prema dolje) Vektor sile tijela oblika je

  (0,0,z).

  Inkrementnormalnognaprezanjau smjeru x

 • 7/24/2019 2 Mehanika Neprekidnih Sredina PDF

  15/44

  Jednadbe transformacijenaprezanja

  Koriste se kada je potrebno odrediti naponsko stanje u odreenomlokalnom (zarotiranom)sustavu, u odnosu na glavni sustav osi(globalne osi) za koji znamo vrijednost naprezanja!

  Npr. Potrebno je odrediti normalno i posmino naprezanje nadiskontinuitetu ako su poznata naprezanja u smjeru osix,y:

  Drugim rijeima, za poznate y i xy odrediti y i xy na diskontinuitetu

  stijenske mase

  Oito, sustav je zarotiran okosi z, te se z i z poklapaju

  ??

 • 7/24/2019 2 Mehanika Neprekidnih Sredina PDF

  16/44

  Jednadbe transformacijenaprezanja

  Potrebno za tenzor globalnih naprezanja odrediti lokalna naprezan

  Kako se rotacija dogaa oko osi z, slijedi da je z = z.

  Ostala naprezanja dobiju se na slijedei nain

 • 7/24/2019 2 Mehanika Neprekidnih Sredina PDF

  17/44

  Jednadbe transformacijenaprezanja

  Prostorni element je kocka!

  Rotirane vertikalne strane A i B dotiu strane

  originalnog elementa.

  Isjee se prizma 0AB i promotre komponente

  naprezanja na njenim povrinama:

  Iz jednadbiravnotee dobijusejednadnabetransformacije

 • 7/24/2019 2 Mehanika Neprekidnih Sredina PDF

  18/44

  Jednadbe transformacijenaprezanja

  Jednadbe transformacije slue za odreivanje naprezanja uproizvoljnom smjeru ako su poznate komponente naprezanja u dvameusobno okomita smjera!

 • 7/24/2019 2 Mehanika Neprekidnih Sredina PDF

  19/44

  Glavna naprezanja

  Drugi nain potpunog definiranja stanja naprezanja (umjesto 3normalne i 3 posmine komponente na meusobno okomitimravninama) je odreivanjem veliine ismjera tri glavna naprezanja

  Glavna naprezanja predstavljaju maksimalnu moguu vrijednostnormalnih naprezanja.

  Kada su normalna naprezanja ekstremna, posmina

  naprezanja jednaka su nuli (nema ih)!

  Algebarsko vee normalnonaprezanje

 • 7/24/2019 2 Mehanika Neprekidnih Sredina PDF

  20/44

  Glavna naprezanja

  Pravci na kojima ne djeluje posmina naprezanja nazivaju se glavnosi naprezanja a normalna naprezanja koja djeluju na tim pravcimglavna naprezanja i oznaavaju se sa 1,2,3.

  Matrica tenzora naprezanja za orijentaciju koordinatnih osi kada neposminih naprezanja.

  Vrijedi 1 > 2 >

 • 7/24/2019 2 Mehanika Neprekidnih Sredina PDF

  21/44

  Glavna naprezanja

  Pod kojim kutom su posmina naprezanja jednaka nuli?

  Za glavna naprezanja vrijedi xy = 0 te slijedi:KUT POD KOPRAVCI (RAGLAVNIH NA

 • 7/24/2019 2 Mehanika Neprekidnih Sredina PDF

  22/44

  Glavna naprezanja

  U transformacijske jednadbe uvrtavanjem

  Dobivaju se vrijednosti glavnih naprezanja:

  Uvrtavanjem kuta u drugu transformacijsku jednadbu dobiva seda je posmino naprezanje = 0!

 • 7/24/2019 2 Mehanika Neprekidnih Sredina PDF

  23/44

  Glavna naprezanja

  Najvee posmino naprezanje nalazi se u ravnini nagnutoj za 45 uodnosu na osi glavnih naprezanja.

  Iznos najveeg posminog naprezanja:

  Kut najveeg posminognaprezanja, max

 • 7/24/2019 2 Mehanika Neprekidnih Sredina PDF

  24/44

  Mohrove krunice naprezanja

  Ukoliko su globalnex,y osi ujedno osi glavnih naprezanja tada izjednadbi transformacija posmina naprezanja nestaju (=0), te su oosi glavnih naprezanja.

  Nadalje se jednostavnim trigonometrijskim odnosima dobiju jednad

 • 7/24/2019 2 Mehanika Neprekidnih Sredina PDF

  25/44

  Mohrove krunice naprezanja

  Jednadbe predstavljaju jednadbu krunice centrirane u 12 (1 + 3)

  = 2 ,

  1,2 najvea i najmanja vrijednostnormalnog naprezanja,

  dvije toke koje predstavljaju ravnineglavnih naprezanja lee na suprotnim

  krajevima promjera Mohr-ove krunice, ravnine glavnih naprezanja su u stvarnosti

  meusobno okomite,

  ravnine najveih posminih naprezanjapod kutom od 45 u odnosu na ravnineglavnih naprezanja.

 • 7/24/2019 2 Mehanika Neprekidnih Sredina PDF

  26/44

  Mohrove krunice naprezanja

  Primjer 1: Zadana su naprezanja na slici. Potrebno je odrediti normai posmino naprezanje na plohi nagnutoj pod kutom = 35 o u odnna referentnu horizontalnu ravninu.

 • 7/24/2019 2 Mehanika Neprekidnih Sredina PDF

  27/44

  Mohrove krunice naprezanja

  Rjeenje primjera 1:

  Normalno naprezanje = 39 kPa

  Posmino naprezanje = 18.6 kPa

  Sredite krunice

  Radijus

 • 7/24/2019 2 Mehanika Neprekidnih Sredina PDF

  28/44

  Invarijante naprezanja

  Kako je prikazano, rotiranjem osi komponente tenzora naprezanjamijenjaju vrijednosti.

  Ipak, postoje funkcije komponenata naprezanja koje se ne mijenjajve ostaju konstantne tzv. INVARIJANTE NAPREZANJA.

  PRVA INVAR. NAPREZAN

  DRUGA INVAR. NAPREZA

  TREA INVAR. NAPREZA

 • 7/24/2019 2 Mehanika Neprekidnih Sredina PDF

  29/44

  2. Deformacije

 • 7/24/2019 2 Mehanika Neprekidnih Sredina PDF

  30/44

  Deformacije

  Poetni (P,Q) i promijenjeni poloaji toaka (P,Q).

  Funkcije kojima se opisuju pomaci:- ux smjeru u ( x,y)- u y smjeru v ( x,y)

 • 7/24/2019 2 Mehanika Neprekidnih Sredina PDF

  31/44

  Deformacije

  Mogue komponente pri deformiranju tijela su: Translacija

  Rotacija

  Deformacija kao izduenje / skraenje u nekom smjeru

  Posmina deformacija

 • 7/24/2019 2 Mehanika Neprekidnih Sredina PDF

  32/44

  Rotacija krutog tijela

  Oblik elementa ostaje konstantan (ne mijenja se).

  kako se radi o malim kutovima sin =

  U matrinom zapisu:

 • 7/24/2019 2 Mehanika Neprekidnih Sredina PDF

  33/44

  Normalna deformacija

  U matrinom zapisu:

  Vlak u geotehnici - ve

 • 7/24/2019 2 Mehanika Neprekidnih Sredina PDF

  34/44

  Posmina deformacija

  Definira se kao promjena kuta izmeu dvije (prethodno) meusobnokomite linije.

  kako se radi o malim kutovima sin = , cos = 1

  du = dy sin() + dx cos() dx

  = dy + dx 1 dx

  = dy

  Prema slici, kut :

  U matrinom zapisu:

 • 7/24/2019 2 Mehanika Neprekidnih Sredina PDF

  35/44

  Ukupna matrica deformacije

  Matrica rotacije predstavlja samo rotaciju krutoga tijela Matrica deformacija uzrokuje distorziju

  IZ OVOG RAZLOGA PRAKTINO IH JE PISATI ODVOJENO!

  Dobije se:

  Matrica deformacija Matrica rotacije

  S obzirom da

  vrijedi:

 • 7/24/2019 2 Mehanika Neprekidnih Sredina PDF

  36/44

  Jednadbe deformacija

  Ispisivanjem i sreivanjem dobiju se konanejednadbe koje opisudeformacije u odnosu na ostvareni pomak:

  UZDUNE DEFORMACIJE:

  POSMINA DEFORMACIJA:

  ROTACIJA:

 • 7/24/2019 2 Mehanika Neprekidnih Sredina PDF

  37/44

  Tenzor deformacija

  Slino kao i kod naprezanja, kombiniranjem uzdunih i posminihdeformacija, moe se dobiti tenzor deformacija.

  Tenzor deformacija je tenzor drugoga reda, kao i tenzor naprezanjamatrica je simetrina sa est nezavisnih varijabli:

  xy = yx,

  xz = zx,

  yz = zy.

  Transformacijske karakteristike tenzora deformacija:- mjerenjem samo uzdunih deformacija mogue odrediti sve komponent

  tenzora!

  f ij

 • 7/24/2019 2 Mehanika Neprekidnih Sredina PDF

  38/44

  Jednadbe transformacijedeformacija

  Slino kao i kod naprezanja, za poznate globalne komponente x, xy mogue je odrediti (zarotirane) lokalne komponente x, y,i xy

  J d db t f ij

 • 7/24/2019 2 Mehanika Neprekidnih Sredina PDF

  39/44

  Jednadbe transformacijedeformacija

  Ako je funkcija fkoja ovisi ox i y :

  Zamjenom f sa u i v slijedi:

  J d db t f ij

 • 7/24/2019 2 Mehanika Neprekidnih Sredina PDF

  40/44

  Jednadbe transformacijedeformacija

  Konano, dobiju se jednadbe transformacije deformacija, slino kkod naprezanja:

  Slijedi iz:

  Gl d f ij

 • 7/24/2019 2 Mehanika Neprekidnih Sredina PDF

  41/44

  Glavne deformacije

  Slino kao i kod glavnih naprezanja, postavlja se pitanje za koji kutvrijedi exy (ili xy) = 0?

  xy - inenjerska posmina deformacija

  exymatematika posmina deformacija

  Uzdune deformacije exx se nazivaju glavnim

  deformacijama (posmine deformacije = 0!). Matrini zapis:

  KUT PODPRAVCI GLAVNI

  M h k i d f ij

 • 7/24/2019 2 Mehanika Neprekidnih Sredina PDF

  42/44

  Mohrove krunice deformacija

  Ukoliko su globalnex,y osi ujedno osi glavnih deformacija tadajednadbe transformacija postaju:

  Kao i kod naprezanja, pretpostavi se

  = 2 , te slijedi:

  H l ji!

 • 7/24/2019 2 Mehanika Neprekidnih Sredina PDF

  43/44

  Hvala na panji!

  K it lit t i i

 • 7/24/2019 2 Mehanika Neprekidnih Sredina PDF

  44/44

  Koritena literatura, izvori

  http://www.grad.unizg.hr/_download/repository/GI_2_predavanje_Stannaprezanja_i__deformacija.pdf

  http://www.gradst.hr/Portals/9/docs/katedre/Teorija%20konstrukcija/O20II/ONKII-1-5.pdf

  An Introduction to Geotechnical Engineering, 2nd Edition; Robert D. Hoal. (2010)

  http://www.grad.unizg.hr/_download/repository/GI_2_predavanje_Stanje_naprezanja_i__deformacija.pdfhttp://www.grad.unizg.hr/_download/repository/GI_2_predavanje_Stanje_naprezanja_i__deformacija.pdfhttp://www.grad.unizg.hr/_download/repository/GI_2_predavanje_Stanje_naprezanja_i__deformacija.pdfhttp://www.grad.unizg.hr/_download/repository/GI_2_predavanje_Stanje_naprezanja_i__deformacija.pdfhttp://www.gradst.hr/Portals/9/docs/katedre/Teorija%20konstrukcija/ONK%20II/ONKII-1-5.pdfhttp://www.gradst.hr/Portals/9/docs/katedre/Teorija%20konstrukcija/ONK%20II/ONKII-1-5.pdfhttp://www.gradst.hr/Portals/9/docs/katedre/Teorija%20konstrukcija/ONK%20II/ONKII-1-5.pdfhttp://www.gradst.hr/Portals/9/docs/katedre/Teorija%20konstrukcija/ONK%20II/ONKII-1-5.pdfhttp://www.gradst.hr/Portals/9/docs/katedre/Teorija%20konstrukcija/ONK%20II/ONKII-1-5.pdfhttp://www.grad.unizg.hr/_download/repository/GI_2_predavanje_Stanje_naprezanja_i__deformacija.pdf