1.Slide Ceramah Sek. Rendah

Click here to load reader

 • date post

  13-Feb-2018
 • Category

  Documents

 • view

  228
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of 1.Slide Ceramah Sek. Rendah

 • 7/23/2019 1.Slide Ceramah Sek. Rendah

  1/47

  Anda mampumengubahnya

  CERAMAHKESELAMATANJALANRAYA

  SEKOLAHRENDAH

 • 7/23/2019 1.Slide Ceramah Sek. Rendah

  2/47

  TAHUKAH ANDA ??????

  PEJALAN KAKI ADALAH

  GOLONGAN KE-3YANGMENGALAMI KECELAKAAN

  DI JALAN RAYA

 • 7/23/2019 1.Slide Ceramah Sek. Rendah

  3/47

  KESAN KEPADA ND!D"

  Kecacatan/Lumpuh/

  Keshatan

  Em!s " #e$h/

  Mu%un&

 • 7/23/2019 1.Slide Ceramah Sek. Rendah

  4/47

  Ke#an pada $e%ua&ga

  H'an&tempat(e%&antun&

  Gan&&ua

  n em!s

  #e$h

  Keh'an&an Ah'Ke'ua%&a

 • 7/23/2019 1.Slide Ceramah Sek. Rendah

  5/47

  KESAN KEPADA NE'ARA

  KER"'AN KEPADA EKONOMNE'ARA

  Pe'a)a% un*e%st+ Pe%$ana Mente%+

  D!,t!%+ Gu%u

 • 7/23/2019 1.Slide Ceramah Sek. Rendah

  6/47

  KERATAN AKH(AR

 • 7/23/2019 1.Slide Ceramah Sek. Rendah

  7/47

 • 7/23/2019 1.Slide Ceramah Sek. Rendah

  8/47

 • 7/23/2019 1.Slide Ceramah Sek. Rendah

  9/47

 • 7/23/2019 1.Slide Ceramah Sek. Rendah

  10/47

 • 7/23/2019 1.Slide Ceramah Sek. Rendah

  11/47

 • 7/23/2019 1.Slide Ceramah Sek. Rendah

  12/47

  1. KESELAMATAN

  PEJALAN KAKI

 • 7/23/2019 1.Slide Ceramah Sek. Rendah

  13/47

  3 PERKARA YAN' PERL" D)AHAMOLEH KANAK- KANAK

  Ja'an Ra-a a$a'ah . (ER(AHAYA 0 1u,an tempat pe%manan 2

  Kana,3,ana, pe%'u $teman !'eh !%an&$e4asa apa('a (e%a$a $ atas )a'an %a-a"cth (u(apa+ 5T#

  Te,n,3 te,n, me'ntas )a'an %a-a

 • 7/23/2019 1.Slide Ceramah Sek. Rendah

  14/47

  Kenapa Kana$-$ana$ Pe&%ud*a+a#*,,,,

  Ku%an& Kemah%an Men&an&&a% Ja%a, / Mem(uatKeputusan

  #a6 Tu(uh Yan& Le(h Kec' untu, me%*ha$an d*%*ha

  Meme%'u,an Ma#a7 TenagaYan& Le(h

  Da'am masa Kecemasan+ $,huat% a,an men)a$.$a$u

 • 7/23/2019 1.Slide Ceramah Sek. Rendah

  15/47

  .LAN'KAH

  MELNTA

  S

 • 7/23/2019 1.Slide Ceramah Sek. Rendah

  16/47

  LANGKAH 8

  /0 (ERHENT

 • 7/23/2019 1.Slide Ceramah Sek. Rendah

  17/47

  10 MELHAT

  LANGKAH 9

 • 7/23/2019 1.Slide Ceramah Sek. Rendah

  18/47

  LANGKAH :

  30 MENDEN'AR

 • 7/23/2019 1.Slide Ceramah Sek. Rendah

  19/47

  LANGKAH ;

  20 (ER)KR

 • 7/23/2019 1.Slide Ceramah Sek. Rendah

  20/47

  .0 (ERASPADA

  LANGKAH

 • 7/23/2019 1.Slide Ceramah Sek. Rendah

  21/47

 • 7/23/2019 1.Slide Ceramah Sek. Rendah

  22/47

  CIRI3CIRI TAM1AHAN #E1AGAI PEJALAN KAKI

 • 7/23/2019 1.Slide Ceramah Sek. Rendah

  23/47

  (ERPAKAAN CERAH

 • 7/23/2019 1.Slide Ceramah Sek. Rendah

  24/47

  JAN'AN MEM(ELAKAN'KENDERAAN

 • 7/23/2019 1.Slide Ceramah Sek. Rendah

  25/47

  (ERKAN PERHATANSEPEN"HNYA

 • 7/23/2019 1.Slide Ceramah Sek. Rendah

  26/47

  '"NAKAN KEM"DAHANYAN' DSEDAKAN

 • 7/23/2019 1.Slide Ceramah Sek. Rendah

  27/47

  LAL"AN PEJALAN KAK

 • 7/23/2019 1.Slide Ceramah Sek. Rendah

  28/47

  2. KESELAMATAN

  BERBASIKAL

 • 7/23/2019 1.Slide Ceramah Sek. Rendah

  29/47

 • 7/23/2019 1.Slide Ceramah Sek. Rendah

  30/47

  PERATURANMENUNGGANG 1A#IKAL

  Beri isyarat sebelum membelok atau berhenti

  (Lambai Tangan)

  Gunakan laluan yang disediakan/ laluan selamat Berbasikal mengikut arus trafik/ kenderaan

  Pakaian Cerah

  Jangan mencelah antara kenderaan

  Jangan menunggang beriringan

  Jangan bergurau

  Berkasut dan Pakaian yang selesa

 • 7/23/2019 1.Slide Ceramah Sek. Rendah

  31/47

  3. KESELAMATAN

  MENAIKI BAS

 • 7/23/2019 1.Slide Ceramah Sek. Rendah

  32/47

  1e%atu% se(e'um mena, (as

  Jan&an (e%e(ut3%e(ut/ t!'a, men!'a,

  Past,an (as (ena%3(ena% (e%hent se(e'um tu%un (as

  Jan&an men&e)a% (as Du$u, $ tempat -an& $se$a,an

  Jan&an men&e'ua%,an ,epa'a $an tan&an semasa (as(e%&e%a,

  Jan&an te%us me'ntas sete'ah tu%un $a% (as Jan&an men&&an&&u pe'a)a% 'an $$a'am (as

  CARA3 CARA MENAIKI 1A#/ =ANDENGAN 1ETUL

 • 7/23/2019 1.Slide Ceramah Sek. Rendah

  33/47

  GAM1AR MENAIKI 1A#

 • 7/23/2019 1.Slide Ceramah Sek. Rendah

  34/47

  4. MENAIKI

  KERETA

 • 7/23/2019 1.Slide Ceramah Sek. Rendah

  35/47

  TATATERTI1 DAN ADA1

  Jan&an (sn& $an men&&an&u (u/ a-ah/ peman$u

  Du$u, $ tempat $u$u, (e'a,an&

  Jan&an me'!mpat/ (e%&e%a, ,e $epan > (e'a,an&

  Pa,a ta' pn&&an& ,e'e$a%/ ,e%us ,ana,3,ana,Jan&an (u,a pntu se(e'um ,e%eta (ena%3(ena%

  (e%hent

  Jan&an men&e'ua%,an tan&an/ ,epa'a semasa

  ,en$e%aan (e%&e%a,Jan&an mem(uan& sampah ,e'ua% $a% ,en$e%aan

  -an& $na,

  Jan&an (e%a$a $ 'ua%/ $a'am ,e%eta tanpa !%an&

  $e4asa

 • 7/23/2019 1.Slide Ceramah Sek. Rendah

  36/47

  KE#ELAMATAN KANAK @ KANAK DIDALAM KERETA

 • 7/23/2019 1.Slide Ceramah Sek. Rendah

  37/47

  5. MEMBONCENG

  MOTOSIKAL

 • 7/23/2019 1.Slide Ceramah Sek. Rendah

  38/47

  Kana$-$ana$ hanya b4%eh memb4n5engm44#*$a% bu$an MEN"N''AN'66

  Tahu$an Anda 6666

 • 7/23/2019 1.Slide Ceramah Sek. Rendah

  39/47

  TATATERTI1 DAN ADA1

  Mem(!ncen& $en&an !%an& $e4asa/ (u/ (apa

  saha)a

  Mema,a pa,aan ce%ah $an se'amat

  Mema,a t!p ,e'e$a% ,has untu, ,ana,3,ana,

  Jan&an (e%&u%au semasa mem(!ncen&

  Meme&an& e%at $e4asa/ (u/ (apa

  Mena, m!t!s,a' $en&an pen&a4asan !%an&

  $e4asa saha)a

  Jan&an me'!mpat semasa tu%un $a% m!t!s,a'

  Tu%un $a% m!t!%s,a' han-a apa('a (ena%3(ena%

  (e%hent $en&an se'amat

 • 7/23/2019 1.Slide Ceramah Sek. Rendah

  40/47

  T4p*Ke%eda&

  Ma*nan

 • 7/23/2019 1.Slide Ceramah Sek. Rendah

  41/47

  6. AKTIVITIAKTIVITI

  KJR DI SEKOLAH

 • 7/23/2019 1.Slide Ceramah Sek. Rendah

  42/47

  Mu%$ Tahun 8 sehn&&a Tahun

  D a)a% $a'am Mata Pe'a)a%an 1ahasa Me'a-u

  #e'ama 8 )am semn&&u

  PENDIDIKAN KE#ELAMATANJALAN RAYA

 • 7/23/2019 1.Slide Ceramah Sek. Rendah

  43/47

  KELA1 KJR

  LO'OKELA( KJR

  (AHAN KEMPENKELA( KJR

 • 7/23/2019 1.Slide Ceramah Sek. Rendah

  44/47

  A,t*t3a,t*t Ke'a( KJR #e,!'ah

  Ce%amah KJR

  #he'' Games

  Pame%an KJR

  Pe%manan KJR

 • 7/23/2019 1.Slide Ceramah Sek. Rendah

  45/47

  5ARDEN TRABIK #EKOLAH

  5a%$en atau pen&a4a'-an& $tu&as,an !'eh &u%use,!'ah (a& mem(antu

  mu%$3mu%$ se,!'ahme'ntas )a'an $en&anse'amat semasa pe%& atau(a', se,!'ah

  A'atan 5a%$en T%a,

  #e,!'ah 1a)u Puth/ Pemantu'

  Caha-a #a%un& Tan&an 5se' T!p Puth Tan$a .1ERHENTI

 • 7/23/2019 1.Slide Ceramah Sek. Rendah

  46/47

  KESMP"LAN

 • 7/23/2019 1.Slide Ceramah Sek. Rendah

  47/47

  ANDA MAMPU MENGUBAHNYA