1000 ar beshi sunan

download 1000 ar beshi sunan

of 55

 • date post

  15-Aug-2015
 • Category

  Education

 • view

  103
 • download

  2

Embed Size (px)

Transcript of 1000 ar beshi sunan

 1. 1. 2
 2. 2. 3 cvV m~Px 01. jLKi K_v .................................................................................................. 5 02. Nyg _K RM DVv.......................................................................................... 7 03. UqjU cek Ges ei nIqv............................................................................. 7 04. Ihy............................................................................................................... 8 05. wgmIqvK......................................................................................................10 06. RyZv cwiavb.................................................................................................11 07. Kvco cwiavb Ges Lvjv..................................................................................11 08. Ni cek Ges ei nIqv.................................................................................12 09. gmwR` hvIqv...............................................................................................13 10. Avhvb..........................................................................................................15 11. BKvgvZ........................................................................................................17 12. myZivK mvgb iL mjvZ Av`vq.......................................................................17 13. mybvn mjvZmg~n ............................................................................................ 18 14. ivZi mjvn ..................................................................................................19 15. hv wKqvgyj jvBj RM DVZ mvnvh Kit...........................................................21 16. weZi mjvZ.................................................................................................. 22 17. dvRi mjvZ ................................................................................................. 22 18. dvRii ci emv........................................................................................... 23 19. mjvZi mgq hv cvV Kiv nq............................................................................ 24 20. mjvZ h KvRjv mv`b Kiv nq.................................................................. 26
 3. 3. 4 21. Avi-iKy..................................................................................................... 27 22. Avm mvR`vn................................................................................................. 28 23. mekl Zvkvn` ........................................................................................... 29 24. dvi` mjvZi ci.......................................................................................... 30 25. mKvj-mvq Avjvni whKi.............................................................................. 34 26. jvK`i mvvZ........................................................................................... 43 27. Lvevi LvIqv................................................................................................. 45 28. cvb Kiv...................................................................................................... 46 29. bdj mjvZ Ni Av`vq Kiv.............................................................................. 47 30. gRwjm ZvM Kivi mgq.................................................................................. 47 31. mwVK wbqvZ Kiv........................................................................................... 49 32. AvjvnK me`v iY Kiv................................................................................. 50 33. Avjvn AbyMn wbq wPv-fvebv Kiv.....................................................................51 34. KyiAvbK cwZ gvm GKevi kl Kiv................................................................. 52 35. Nygvbvi c~e ................................................................................................ 52 36. mvivsk........................................................................................................ 56
 4. 4. 5 01. jLKi K_v Avjvn myenvbv Iqv Zvqvjv ejQb- ejyb, hw` Zvgiv AvjvnK fvjevm Ze AvgvK AbymiY Ki, Avjvn Zvgv`iK fvjevmeb Ges Zvgv`i cvcmg~n gv Kieb| Avjvn AZ gvkxj Ges cig `qvjy|1 nvmvb Avj evmix (int) ejb, Zv`i (Avjvni cwZ) fvjevmvi wb`kb nQ Zvui bex mjvjv AvjvBwn Iqv mvjvgi mybvni cwZ Zv`i AbyMvgxZv| Cgvb`vi`i ghv`vK cwigvc Kiv nq Zvui bexi my&bvni AbymiY Abyhvqx| GB RbB Avwg GwUK msKjb KiwQ hvZ gymwjg`i KvR Kg bex mjvjv AvjvBwn Iqv mvjvgi mybvnK cybRvMwiZ Kiv hvq; Zv`i `bw`b Rxeb, Bev`Z, Nyg, cvbvnvi, jvK`i mv_ AvPvi-AvPiY, cweZv, Ni cek Ges evwni hvIqv, cvkvK cwiavb Ges evwK Abvb | GUv Avhi welq h, hw` Avgv`i KD wKQy A_ nvivq m KZ gbvhvM `q Ges GB evcvi KZ wPwZ nq, KZ Pv Ki GUvK LyuR cvIqvi Rb| A_P KZ mybvn Avgv`i Rxeb Avgiv nvivwQ? GUv wK Avgv`iK wPwZ Ki? Avgiv wK GjvK Avgv`i Rxeb wdwiq AvbZ gyRvnv`v ev Pv mvabv Kwi? mgmv nQ Avgiv w`bvi-w`invgK ekx cvavb `B mybvni PvBZ| GB m` wKfve DcKvi Kie hLb Avgv`iK Avgv`i Kei kvqvbv ne Ges Rgxbi gvwU Avgv`i Dci vcb Kiv ne? Avjvn Avhhv Iqv Rvjvn ejQb- wKy Zvgiv `ywbqvi RxebKB ekx cvavb `vI| A_P AvwLivZ nQ LvBi (Dg) Ges vqx| 2 Avwg j Kijvg hw` KD h_vmva Pv Ki m Zvi Rxebi me cqvRb c~iY Ki h mybvn cvjb KiZ cvie Zv GK nvRvii Kg bq| 1 m~iv, Avj Bgivb 3t 31 2 m~iv, Avj Avjv 87t16-17
 5. 5. 6 GB QvU cywKvwU mybvnK mnR evevqbi Dcvq eZxZ Avi wKQyB bq| hw` GKRb gymwjg Pvq Zvnj GK nvRvi mybvn `wbK cvjb KiZ cvi| mybvnK AvKo aivi DcKvwiZvi ga iqQ- o fvjevmvi ghv`vq cuQvevi Rb- Avjvn myenvbv Iqv Zvqvjvi fvjevmv Zvui Cgvb`vi ev`v`i Rb| o GwU nQ dvi` KvRjvi KvwVbZv jvNe Kivi Dcvq| o GwU nQ we`qvZ cwZZ nIqv _K ivi c_| o Avjvn xb hv Dcvcb Ki ZvK ghv`v `evi GwU GKwU wb`kb| Avjvn bvg ejwQ, n gymwjg Dvn, Zvgv`i Rxebi me Zvgv`i ivm~j mjvjv AvjvBwn Iqv mvjvgi mybvnK RvMwiZ Ki, KviY mybvn nQ Zvgv`i Rxeb ivm~j mjvjv AvjvBwn Iqv mvjvgK cwic~Y fvjevmvi cgvY Ges ZvuK AbymiY Kiv Zvgv`i Rb GKwbZvi wb`kb|
 6. 6. 7 02. Nyg _K RM DVv 1| wbR nvZ viv Pnviv _K Nygi fve `~i Kiv|3 2 | Nyg _K RM DVvi `vAv cvV Kiv- A_t mg cksmv Avjvni Rb whwb Avgv`i gZyi (Nygi) ci Rxeb `vb KiQb Ges Zvui w`KB cZveZb|4 3| wgmIqvK Kiv|5 4 | `yB nvZ wZbevi aZ Kiv|6 5| bvK wZbevi cvwb `qv|7 03. UqjU cek Ges ei nIqv 1| evg cvq cek Ges Wvb cvq ei nIqv (wbw` `vjxj bB, mvaviY `vjxji wfwZ)| 2| UqjU cek Ges ei nevi mgq `vAv cvV Kiv- A_t n Avjvn Avwg Lyey_ Ges Lvevq_ (cyil Ges bvix kqZvb) _K Avcbvi wbKU Avkq PvB|8 3 Avj eyLvix, nv`xm 183| 4 Avj eyLvix, nv`xm 6312| 5 Avj eyLvix, nv`xm 245| gymwjg, nv`xm 255| 6 Avj eyLvix, nv`xm 3295, gymwjg nv`xm 245| 7 gymwjg nv/278| 8 Avj eyLvix nv/142, gymwjg nv/375|
 7. 7. 8 3| ei nevi mgq `vAv cvV Kiv- A_t Avwg Avcbvi (Avjvni) KvQ gv PvwQ|9 04. Ihy 1| wemwgjvni mv_ i Kiv|10 2| Ihyi iZ `yB nvZ Kw ch wZbevi aZ Kiv| 3| Kywj Kiv Ges bvK cvwb Ub bqv| 4| evg nvZ w`q bvK _K cvwb ei Kiv|11 5| gyL Ges bvK cvwb cQvbv (MoMov Kivi gvag gyLi me Ask cvwb cQvbv Ges bvKi DcwifvMi AwaKvsk Ask cvwb cQvbv|12 6| nvZi GKevii cvwb w`q Kywj I bvK cvwb cek Kivbv|13 7| wgmIqvK Kiv|14 8| Nb `vwoi ga Avyj Pvjvbv gyL aZ Kivi mgq|15 9| gv_v gvmn Kiv|16 9 Avey `vD` nv/30 | 10 Avey `vD` nv/101, wZiwgwR nv/25| 11 Avj eyLvix nv/164, gymwjg nv/226| 12 Avey `vD` nv/2366, wZiwgwR nv/788| 13 Avj eyLvix nv/191, gymwjg nv/235| 14 gymbv` Avngv` nv/9928| 15 AvZ wZiwgwR nv/31| 16 Avj eyLvix nv/185, gymwjg nv/235|
 8. 8. 9 10| Avyj Ges cvqi cvZvq cvwb cQvbv|17 11| Wvb nvZ Ges Wvb cvqi w`K _K i Kiv|18 12| Pnviv, ev Ges cv aZ Kiv GK evi _K wZb evi ch ew Kiv|19 13| Ihy kl kvnv`vn cvV Kiv- A_t Avwg ^v w`wQ h, Avjvn eZxZ Bev`Z hvM Kvb Bjvn bB Ges gynv` mjvjv AvjvBwn Iqv mvjvg Zvui ev`v Ges ivm~j| GUv cvV Kivi dvhxjvZ nQ, Zvi Rb RvbvZi AvUwU `iRv Lvjv ne Ges m h Kvb `iRv w`q BQv cek KiZ cvie|20 14| evwoZ Ihy Kiv |21 15| Ihy Kivi mgq nvZ w`q `ni cvwb cuQvbvi Ajv Nlv ev g`b Kiv|22 16| wnmve Ki cvwb eenvi Kiv, hgbt GK gy`|23 17| nvZ Ges cvqi dvi` Ajv avqvi mgq Gi mxgv evovbv|24 18| Ihy kl `yB ivKvAvZ mjvZ Av`vq Kivt 17 Avey `vD` nv/142, AvZ wZiwgwR nv/788, Avb bvmvqx nv/114| 18 Avj eyLvix nv/168, gymwjg nv/268 | 19 Avj eyLvix nv/159, gymwjg nv/226| 20 gymwjg nv/234| 21 gymwjg nv/666 | 22 Beb LyRvBgvn nv/118| 23 Avj eyLvix nv/201, gymwjg nv/325 | 24 gymwjg nv/246|
 9. 9. 10 h ew Avwg hfve Ihy Kwi Gi gZ Ki Ihy Ki, AZtci `yB ivKvAvZ mjvZ Av`vq Ki Ges G mgq Kvb wKQy wPv bv Ki (mjvZi mv_ RwoZ welq eZxZ), Zvi AZxZi bvn mg~n gv Ki `qv ne|25 Ab nv`xm iqQt ...Zvi Rb RvbvZ IqvwRe nq hve|26 h ew Dciv wbqg Dgfve Ihy mv`b Kie m Zv`i Af~ ne hv`i evcvi ejv nqQt h ew Dgfve Ihy mv`b Ki, bvn& Zvi kixi _K Si ci GgbwK Zvi Avyji bLi bxP _KI|27 m H ewi gaI Af~ ne h Ihyi ci `yB ivKvn mjvZ Av`vq Ki, hvi evcvi ejv nqQt Zvgv`i ga h KD Dgfve Ihy Ki Ges `yB ivKvAvZ mjvZ Av`vq Ki Zvi Pnviv Ges `q w`q (Ly mnKvi) Zvi Rb RvbvZ IqvwRe nq hve Ges bvn mg~n gv Ki `Iqv ne|28 05. wgmIqvK 1| cZK mjvZ, hgb bex mjvjv AvjvBwn Iqv mvjvg ejQbt Avwg hw` Avgvi DvZi Rb KwVb nZ cvi gb bv KiZvg Zvnj Avwg Zvgv`iK cZK mjvZi Rb wgmIqvK Kivi wb`k w`Zvg|29 25 Avj eyLvix nv/159, gymwjg 226| 26 gymwjg nv/234| 27 gymwjg nv/245| 28 gymwjg nv/234| 29 Avj eyLvix nv/887, gymwjg nv/252 |
 10. 10. 11 2| Ni cek Ki|30 3| Nyg _K RM DV|31 4| KyiAvb wZjvIqvZ Kivi mgq| 5| hLbB gyLi M cwieZb nq| 4| Ihy Kivi mgq|32 06. RyZv cwiavb 1 | RyZv covi mgq Wvb cv _K i Kiv Ges Lvjvi mgq evg cvqi w`K _K Lvjv|33 GKRb gymwjg eevi w`b RyZv cwiavb Ges Lyj _vK, hLb m wbqvZ Ges gvbwmKZvmn mybvn Abyhvqx GB KvRwU Kie m AbK cyivi ARb mg ne| 07. Kvco cwiavb Ges Lvjv 1| Kvco cov Ges Lyj ivLvi mgq wemwgjvn cov| (mvaviY `vjxji wfwZ) 2| cvkvK cwiavbi `vAv cvV Kivt A_t mg cksmv Avjvni Rb whwb AvgvK GB Kvco cwiavb KwiqQb Ges AvgvK GwU w`qQb Avgvi Kvb mvg_ Ges kw eZxZ|34 30 gymwjg nv/253| 31 Avj eyLvix nv/245 gymwjg nv/255| 32 gymbv` Avngv`, 10 Rb mymsev` cv mvnvex`i nv`xm/7| 33 gymwjg, nv/2096| 34 Avey `vD` nv/4023|
 11. 11. 12 3| Kvco cwiavbi mgq Wvb w`K _K i Kiv|35 4| evg w`K _K Lvjv| (mvaviY `vjxji wfwZ) 08. Ni cek Ges ei nIqv 1| Ni ceki mgq AvjvnK iY Kivt hLb GKRb ew Ni cek Ki Ges