1. Power Point Guru Penyayang Fasa II Taklimat Kpm

download 1. Power Point Guru Penyayang Fasa II Taklimat Kpm

of 55

Embed Size (px)

Transcript of 1. Power Point Guru Penyayang Fasa II Taklimat Kpm

 • 7/24/2019 1. Power Point Guru Penyayang Fasa II Taklimat Kpm

  1/55

  PELAKSANAANPELAKSANAAN

  AMALAN GURUAMALAN GURUPENYAYANGPENYAYANG

  BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH HARIANBAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH HARIAN

  KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIAKEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

 • 7/24/2019 1. Power Point Guru Penyayang Fasa II Taklimat Kpm

  2/55

  JURULATIH UTAMAJURULATIH UTAMA

  AMALAN GURU PENYAYANGAMALAN GURU PENYAYANG

  ZANARIAH BT HAJI KADIRZANARIAH BT HAJI KADIR

  SMK JALAN EMPATSMK JALAN EMPAT

  BANDAR BARU BANGI SELANGOR D.EBANDAR BARU BANGI SELANGOR D.E

 • 7/24/2019 1. Power Point Guru Penyayang Fasa II Taklimat Kpm

  3/55

  AKTIVITI

  Dalam Fasa pertama, tumpuanDalam Fasa pertama, tumpuan

  diberi kepada tiga aktiviti berikut;diberi kepada tiga aktiviti berikut;

  Mengalu-alukan kehadiran muridMengalu-alukan kehadiran murid

  Memberi penghargaan kepadaMemberi penghargaan kepada

  muridmurid

  Pelaksanaan Program MentorPelaksanaan Program Mentor

  MenteeMentee

 • 7/24/2019 1. Power Point Guru Penyayang Fasa II Taklimat Kpm

  4/55

  T!A"

  #upa$a guru mengamal dan#upa$a guru mengamal danmembuda$akan sikapmembuda$akan sikap

  pen$a$ang di sekolahpen$a$ang di sekolah

 • 7/24/2019 1. Power Point Guru Penyayang Fasa II Taklimat Kpm

  5/55

  K%"#&P

  'uru Pen$a$ang adalah'uru Pen$a$ang adalah

  seorang $ang memilikiseorang $ang memiliki si(atsi(atkepeduliankepedulian (concern)(concern)

  terhadap setiap perkara $angterhadap setiap perkara $ang

  berkaitan dengan muridn$aberkaitan dengan muridn$a(every child matters)(every child matters)

 • 7/24/2019 1. Power Point Guru Penyayang Fasa II Taklimat Kpm

  6/55

  K%"#&P

  Men)i*ai baha*a muridMen)i*ai baha*a murid

  mereka merupakanmereka merupakan asetasetpentingpenting

  kepada sekolahkepada sekolah

 • 7/24/2019 1. Power Point Guru Penyayang Fasa II Taklimat Kpm

  7/55

  K%"#&P

  Membuda$akan amalanMembuda$akan amalan

  pen$a$ang merupakanpen$a$ang merupakan si(atsi(atpro(esionalpro(esionalguru dalamguru dalam

  perhubungann$a denganperhubungann$a dengan

  murid, ibu bapa danmurid, ibu bapa dan

  mas$arakatmas$arakat

 • 7/24/2019 1. Power Point Guru Penyayang Fasa II Taklimat Kpm

  8/55

  %+!&KTIF

  Men)i*ai baha*a amalanpen$a$ang adalah buda$a guru

  Menginsa baha*a kehadiranmurid merupakan rahmat

  kepada sekolah

 • 7/24/2019 1. Power Point Guru Penyayang Fasa II Taklimat Kpm

  9/55

  %+!&KTIF

  Men$edari baha*a setiap murid

  adalah aset kepada sekolah

  Menghargai sumbangan murid,ibu bapa, komuniti dan

  mas$arakat kepada sekolah

 • 7/24/2019 1. Power Point Guru Penyayang Fasa II Taklimat Kpm

  10/55

  I# I# P&.MA#A/A0A"P&.MA#A/A0A"

  #%#IA/ DA"#%#IA/ DA"DI#IP/I"DI#IP/I"

  M.IDM.ID

 • 7/24/2019 1. Power Point Guru Penyayang Fasa II Taklimat Kpm

  11/55

  SALAH LAKU DISIPLIN MURID (JANUARI-JUN)2009 - 2013

  BilKategori #alah

  /aku

  1223 1242 1244 1241 1245

  +ilMurid

  6+il

  Murid6

  +ilMurid

  6+il

  Murid6

  +ilMurid

  6

  1+&."#.

  !&"A7A04283

  42912 44352 2911 :3

  294

 • 7/24/2019 1. Power Point Guru Penyayang Fasa II Taklimat Kpm

  12/55

  !M/A0 M.ID T&./I+AT #A/A0/AK DI#IP/I"

  !A"A.I - !" 1241 DA" 1245

  +il "&'&.I

  1241 1245

  !M/A0M.ID 6"&'&.I !M/A0M.ID 6"&'&.I

  4 P&./I# 55 29

 • 7/24/2019 1. Power Point Guru Penyayang Fasa II Taklimat Kpm

  13/55

 • 7/24/2019 1. Power Point Guru Penyayang Fasa II Taklimat Kpm

  14/55

  T.A'&DI M.IDT.A'&DI M.ID

  T&.!" +A"'"A"T&.!" +A"'"A"

  #MK T%K #&.A,#MK T%K #&.A,KA"TA"KA"TA"

  PA0A"' DA./PA0A"' DA./

  MAKM. Pada tarikh 15MAKM. Pada tarikh 15Mei 1245Mei 1245

 • 7/24/2019 1. Power Point Guru Penyayang Fasa II Taklimat Kpm

  15/55

  /AP%.A" './AP%.A" '.P&"7A7A"' 1245P&"7A7A"' 1245

 • 7/24/2019 1. Power Point Guru Penyayang Fasa II Taklimat Kpm

  16/55

  +I/9 "&'&.I

  AP.I/ 1245 !" 1245

  !M/A0#&K%/A0DIPA"TA

  TIDAK/AK#A"Askor 4-

  5B

  /AK#A"ATA0APMI"IMAskor =-

  B

  /AK#A"A

  D&"'A" +AIKskor

 • 7/24/2019 1. Power Point Guru Penyayang Fasa II Taklimat Kpm

  17/55

  +I/9 "&'&.I

  AP.I/ 1245 !" 1245

  !M/A0#&K%/A0DIPA"TA

  TIDAK/AK

  #A"Askor4-5B

  /AK#A"A TA0APMI"IMAskor =-

  B

  /AK#A"A

  D&"'A" +AIKskor

 • 7/24/2019 1. Power Point Guru Penyayang Fasa II Taklimat Kpm

  18/55

  FA#A K&DA

  M&"A"'A"I M.ID 7A"' +&/M M&"!ADIUNLOCK STUDENT POTENTIALB

  M&"&.#I

  AMA/A" '. P&"7A7A"'

 • 7/24/2019 1. Power Point Guru Penyayang Fasa II Taklimat Kpm

  19/55

  PENYAYANGPENYAYANG

  MenghargaiMengalu-alu

  Mentor-Mentee

  AMALANGURU

  PENYAYANG

  Emosi

  SahsiahAkademik

  Potensi

  ASA !

  ASA "

  UNL#$% S&U'EN&P#&EN&(AL

 • 7/24/2019 1. Power Point Guru Penyayang Fasa II Taklimat Kpm

  20/55

  +erkonsepkan

  K&'&li*+ M,i i*i .&i*'/,i/&,*.* i,i *+&*i,*+ /&,&***l* '&+i+*+ i* /&,*.*

  &,.i.i

  berpegang kepada ke$akinan setiap murid

  il*i,*+ /li*,l& i*5*,dansetiap daripada mereka** '&+.i dan**

 • 7/24/2019 1. Power Point Guru Penyayang Fasa II Taklimat Kpm

  21/55

  Tu)uan

  'uru-guru dapat menCahirkan &kspresiB'uru-guru dapat menCahirkan &kspresiB

  si(at pen$a$ang dan kepedulian sebagaisi(at pen$a$ang dan kepedulian sebagaiamalan dan buda$a perkhidmatan merekaamalan dan buda$a perkhidmatan mereka

  kepada murid di sekolahkepada murid di sekolah

 • 7/24/2019 1. Power Point Guru Penyayang Fasa II Taklimat Kpm

  22/55

  Faktor kritikal terhadap ke)a$aan critical sccess!actorB dalam merealisasikan konsep ini adalah;

  &kspresi Kepen$a$angan 'uru iaitubagaimana seseorang guru dapat

  mempamerkan si(at dan sikappen$a$ang n$a; dan

  Kompetensi Kepen$a$angan 'uru

  iaitu bagaimana seseorang guru bolehbertindak sebagai kaunselor dalammembimbing dan mempamerkan *atakkepimpinan

 • 7/24/2019 1. Power Point Guru Penyayang Fasa II Taklimat Kpm

  23/55

  A#A# PA"DA"#trategi &kspresi Kepen$a$angan 'uruKepedulian MuridB

  #trategi ini adalah untuk memastikan#trategi ini adalah untuk memastikan

  murid merasa diri dan kehadiranmurid merasa diri dan kehadiran

  mereka adalah penting serta tidakmereka adalah penting serta tidak

  merasa tersisih di sekolahmerasa tersisih di sekolah

 • 7/24/2019 1. Power Point Guru Penyayang Fasa II Taklimat Kpm

  24/55

  #T.AT&'I F%K# AKTIVITIP&/AK#A"

  AP&MA"T

  A

  KepedulianMurid

  Murid .asaPentingB

  &mosiE

  Meraikan Murid

  49 Mengalu-alukan Murid

  hadir sekolah, masukkelas, penglibatanaktivitiB

  19 #ambut 0ari lahir59 0argai keterlibatan

  dalam PdP=9 0argai kemen)adian

  akademik,kehadiran,

  disiplin, ll89 Interakasi bersemuka

  (ae to (aeB

  'uru PKG'KMP

  GKetuaPanitia

  AkademikE#emua murid bolehdia)ar

  49 Kaedah menga)armengikut potensi murid

  19 Penta(siran dalaman

  $ang berbeCa59 Intervensi murid lemahakademik

  a9 Fokus sub)ek lulusb9 Fokus sub)ek

  diminati

  'uru PKG'KMPGKetua

  Panitia

  Aktiviti E &kspresi Kepen$a$angan 'uru

 • 7/24/2019 1. Power Point Guru Penyayang Fasa II Taklimat Kpm

  25/55

  #T.AT&'I F%K# AKTIVITIP&/AK#A

  "AP&MA"T

  A

  KepedulianMurid

  Murid .asaPentingB

  #ahsiahE#emua insandilahirkan mulia

  49 Ketidak patuhandibimbing19 >ipta peluang untuk

  setiap muridmen$umbang Tiadamurid $ang tiadaperananB

  59 @ar-*arkan sumbangan

  murid betapa keilpun9

  'uru PK 0&M

  Potensi#etiap Murid+erbakat

  49 Pendekatanberorientasikan bakatsukan, muCik,penulisan, pidato, senipentas, la*ak, pidato,saintis muda,perekabentuk,ke)uruteraan, pertanian,kulinari

  19 #embangG #antaibersama ikon ikontempatanB

  59 Mengenali kualiti

  personaliti murid melalui&-prol- Intervensi e-

  'uru'uruKaunseling

  PK KK

  Aktiviti E &kspresi Kepen$a$angan 'uru

 • 7/24/2019 1. Power Point Guru Penyayang Fasa II Taklimat Kpm

  26/55

  A#A# PA"DA"#trategi Kompetensi Kepen$a$angan 'uru

  #etiap guru boleh menggunakan

  kemahiran kaunselingB

  untuk memastikan setiap guru memilikiuntuk memastikan setiap guru memiliki

  kompetensi kepen$a$angan dalam aspekkompetensi kepen$a$angan dalam aspekkepimpinan, memberi bimbingan sertakepimpinan, memberi bimbingan serta

  dapat menggunakan kemahirandapat menggunakan kemahiran

  kaunseling kepada murid di sekolahkaunseling kepada murid di sekolah

 • 7/24/2019 1. Power Point Guru Penyayang Fasa II Taklimat Kpm

  27/55

  #T.AT&'I F%K# AKTIVITI P&/AK#A"AP&MA"TA

  #etiap guruboleh

  menggunakan

  kemahirankaunseling

  Kompetensi

  +imbingan

  49 Kemahiran mentoring

  kanak-kanak danrema)aB19 Kemahiran

  manipulative e-proluntuk perkembanganpotensi murid9

  'uru PengetuaG

  'uru+esarGPK

  KompetensiKaunseling

  49 Kemahiran MengenalPerubahan emosi

  19 Kemahiran menguruskonHik emosi

  59 Kemahirankomunikasiintrapersonal

  'uru PengetuaG'uru+esarGPK

  KompetensiKepimpinan

  49 KemahiranPenampilan Diri

  sel( groomingB49 Pemantapan etika

  dan pera*akan19 Kemahiran

  komunikasiinterpersonal

  'uru PengetuaG'uru+esarGPK

  Aktiviti E Kompetensi Kepen$a$angan 'uru

 • 7/24/2019 1. Power Point Guru Penyayang Fasa II Taklimat Kpm

  28/55

  6ADANGAN RINTIS2013

  +il "egeri

  !M/A0

  #&K9 M&"9T&./I+AT

  4 Perlis 4:

  1 Kedah 5

  5 P9Pinang 5

  = Perak 82

  8 #elangor 481 K9/umpur 12

  < @P9 Putra)a$a =

  : "9#embilan 8

  3 Melaka 1:

  42 !ohor 41=

  44 Pahang =241 Terengganu 8

  45 Kelantan 1=

  4= #abah 52

  48 #ara*ak =1

  !umlah

 • 7/24/2019 1. Power Point Guru Penyayang Fasa II Taklimat Kpm

  29/55

  KANDUNGAN PROGRAM2013LATIHAN DALAM

  PERKHIDMATANBIL

  MASA PENGISIAN

  4 3922 -42952

  pagi

  Konsep 'uru Pen$a$ang

  1 42922 - 44922

  th

  Menangani Murid 7ang +elum Men)adi Unloc" Stdent

  PotentialB5 44922 -41922 th Pengurusan &mosi

  = 41922 4922 th Komunikasi +erkesan

  8 4922 1922 th .&0AT

  1922 =922 ptg Perkongsian Terbaik Amalan 'uru Pen$a$ang

 • 7/24/2019 1. Power Point Guru Penyayang Fasa II Taklimat Kpm

  30/55

  'aris Panduan Pelaksanaan

  1% S,*&i E.',&.i K&'&+7*7*+*+G, (K&'&li*+ M,i)

  2% K/'&&+.i K&'&+7*7*+*+ G,(S&i*' G, Bl& M&++**+K&/*i,*+ K*+.&li+

 • 7/24/2019 1. Power Point Guru Penyayang Fasa II Taklimat Kpm

  31/55

  S,*&i E.',&.i K&'&+7*7*+*+G, (K&'&li*+ M,i)

  1% P&l*.*+**+i&*i *+ i'i/'i+l& P&+&*8G, B&.*, *+

  P&+l+ K*+*+2%M&/*.i*+ /,i /&,*.* i,i *+&*i,*+ /&,&* '&+i+3%A/*l*+ il*.*+* .&*,* &,,.

  *+ &,&,.*+ i .&l*4% B*+ ',,*/ *, &*'i/&,'**+ */*l*+ ',:&.i+*l ,

 • 7/24/2019 1. Power Point Guru Penyayang Fasa II Taklimat Kpm

  32/55

  S,*&i E.',&.i K&'&+7*7*+*+G, (K&'&li*+ M,i)

  % Memberi penghargaan bagi penglibatandan kemen)adian murid dalam PdP bidang

  akademik, kehadiran mereka ke sekolahdan kelas, peningkatan disiplin, ke)a$aandalam sukan, kokurikulum, penampilanbakat dan sebagain$aB9

 • 7/24/2019 1. Power Point Guru Penyayang Fasa II Taklimat Kpm

  33/55

  S,*&i E.',&.i K&'&+7*7*+*+ G,(K&'&li*+ M,i)

  9 Ketidakpatuhan atau pelanggaran disiplin olehmurid, dahulukan kaedah membimbing dan

  tun)uk a)ar searaberhemah9a9 +imbing perkara boleh dan takboleh dilakukan

  b9 +imbingan dari segi kesan dan

  akibat9 9 Murid bela)ar dari kesilapan dandapat menerima akibat hasildaripada sesuatu ketidakpatuhan9

 • 7/24/2019 1. Power Point Guru Penyayang Fasa II Taklimat Kpm

  34/55

  S,*&i E.',&.i K&'&+7*7*+*+ G,(K&'&li*+ M,i)

 • 7/24/2019 1. Power Point Guru Penyayang Fasa II Taklimat Kpm

  35/55

  S,*&i E.',&.i K&'&+7*7*+*+ G,(K&'&li*+ M,i)

  :9 #etiap murid adalah berbakat;a9 .anang program dan aktiviti murid

  $ang berorientasikan bakat sukan, muCik,penulisan, pidato, seni pentas, la*ak,pidato, saintis muda, perekabentuk,ke)uruteraan, pertanian, kulinari dan

  lain-lainB9b9 #esekali adakan aktiviti seperti

  #embangG #antai bersama ikon ikontempatanB9

 • 7/24/2019 1. Power Point Guru Penyayang Fasa II Taklimat Kpm

  36/55

  S,*&i E.',&.i K&'&+7*7*+*+ G,(K&'&li*+ M,i)

  39 KPM telah melaksanakan e#prol setiap murid$ang bertu)uan murid boleh menerokai bidang

  ker)a$a dan pendidikan berdasarkan traitpersonaliti mereka9

  'uru +imbingan dan Kaunseling dan guru

  melakukan intervensi membantu muridmenggunakan e#prol9

 • 7/24/2019 1. Power Point Guru Penyayang Fasa II Taklimat Kpm

  37/55

  S,*&i E.',&.i K&'&+7*7*+*+ G,(K&'&li*+ M,i)

  429 'uru hendaklah berpegang kepada prinsipbaha*a semua murid boleh dia)ar9

  a9 Kaedah menga)ar seharusn$amengikut potensi murid9b9 Melaksanakan penta(siran

  dalaman $ang berbeCa

  9 Melakukan intervensi murid $anglemah akademik seara; i9 Fokus sub)ek lulus

  ii9 Fokus sub)ek diminati

 • 7/24/2019 1. Power Point Guru Penyayang Fasa II Taklimat Kpm

  38/55

  S,*&i K/'&&+.i K&'&+7*7*+*+ G,(S&i*' G, Bl& M&++**+

  K&/*i,*+ K*+.&li+)

  49 'uru memiliki kemahiran- kemahiran

  asas dalam memberi bimbingan ataumentoring kepada murid919 Memahami perkembangan dan

  perubahan psikologi kanak-kanak dan rema)a 9

 • 7/24/2019 1. Power Point Guru Penyayang Fasa II Taklimat Kpm

  39/55

  S,*&i K/'&&+.i K&'&+7*7*+*+ G,(S&i*' G, Bl& M&++**+

  K&/*i,*+ K*+.&li+)

  59 'uru memiliki kemahiran- kemahiran

  asas kaunseling;a9 Komunikasi seara berkesan9b9 Mengenalpasti perubahan

  emosi murid9

 • 7/24/2019 1. Power Point Guru Penyayang Fasa II Taklimat Kpm

  40/55

  S,*&i K/'&&+.i K&'&+7*7*+*+ G,(S&i*' G, Bl& M&++**+

  K&/*i,*+ K*+.&li+)

  =9 'uru memahami /+i*.i

  i+,*'&,.+*l (dalaman emosi murid B dandapat menduga $in overB tindakan murid9

 • 7/24/2019 1. Power Point Guru Penyayang Fasa II Taklimat Kpm

  41/55

  S,*&i K/'&&+.i K&'&+7*7*+*+ G,(S&i*' G, Bl& M&++**+

  K&/*i,*+ K*+.&li+)

  89 #etiap guru hendaklah men)adi ontoh

  dan teladan $ang baik kepada murid9 9 #etiap guru memiliki kemahiranpenampilan diri sel! %roomin%B searaberterusan dan konsisten9

 • 7/24/2019 1. Power Point Guru Penyayang Fasa II Taklimat Kpm

  42/55

  S,*&i K/'&&+.i K&'&+7*7*+*+ G,(S&i*' G, Bl& M&++**+

  K&/*i,*+ K*+.&li+)

  :9 .anang kaedah bimbingan menerusi

  program Mentor Mentee di peringkat sekolah9 39 Man(aatkan sepenuhn$a kemahiranmanipulati(B e#prol $ang dilaksanakan KPMdalam membantu perkembangan potensi

  murid9

 • 7/24/2019 1. Power Point Guru Penyayang Fasa II Taklimat Kpm

  43/55

  S,*&i L*i*+ D*l*/ P&,i/**+(Ol& G, Bi/i+*+ *+ K*+.&li+)

  49 Komunikasi +erkesan a9 Pengertian Komunikasi

  b9 Komunikasi lisan dan bukan lisandalam biik dar)ah9 0alangan dalam komunikasid9 0asrat dalam komunikasi

 • 7/24/2019 1. Power Point Guru Penyayang Fasa II Taklimat Kpm

  44/55

  S,*&i L*i*+ D*l*/ P&,i/**+(Ol& G, Bi/i+*+ *+ K*+.&li+)

  19 Pengurusan &mosi a9 Inventori #tres

  b9 Ka)ian Kes

  59 Pengurusan #tres

  a9 Kaedah mengurus stresb9 Aktiviti mengurus stres9 Amalan Pendekatan 0umanistik

  LDP KEMAHIRAN

 • 7/24/2019 1. Power Point Guru Penyayang Fasa II Taklimat Kpm

  45/55

  LDP KEMAHIRANKAUNSELING

  Tajuk Masa Aktiviti Objektif Kemahiran

  Kaunseling1. KOMUNIKASI

  BEKESAN

  a. Pengertian

  komunikasi

  b. Komunikasi Lisan dan

  Bukan Lisan Dalam

  Bilik Darjah

  c. Halangan

  Dalam Komunikasi

  ! jam - Penceramah mengedar

  lembaran kerja tentang dialog

  komunikasi yang selalu

  digunakan oleh guru ketika

  berinteraksi dengan murid dan

  berbincang tentang kelemahan

  dan kekuatan komunikasi yang

  digunakan

  - Penceramah menyampaikan

  tentang maksud komunikasi

  - Penceramah memaparkan

  contoh komunikasi lisan dan

  bukan lisan yang biasa

  digunakan oleh guru sama ada

  yang positif atau negatif

  - Penceramah menyampaikan

  tentang halangan komunikasi

  yang sering berlaku ketika guru

  berinteraksi dengan murid

  - Guru dapat

  membaiki cara

  berkomuni-kasi

  - Guru tahu

  kepentingan

  komunikasi

  - Guru

  muhasabah diri

  tentang

  kemahiran

  komunikasi

  masing-masing

  - Guru menilai

  halangan

  komunikasi yang

  dilakukan dan

  tahu untuk

  menghinda-rinya

  - enegur secara

  berhemah

  - engguna laras

  bahasa sopan

  - engambil berat

  perasaan murid

  - !mpati

  - enerima

  kelemahan diri

  dan bersedia

  berubah- "edia berkongsi

  - "abar dan tenang

  menghadapi

  pelbagai situasi

  - Pendengar yang

  baik

  - Bersifat #erbuka

  - enerima tanpasyarat

  - $ilai kendiri yang

  positif

  LDP KEMAHIRAN

 • 7/24/2019 1. Power Point Guru Penyayang Fasa II Taklimat Kpm

  46/55

  LDP KEMAHIRANKAUNSELING

  Tajuk Masa Aktiviti Objektif Kemahiran

  Kaunseling

  d. Hasrat DalamKomunikasi

  - Penceramah membacakanhasrat komunikasi murid

  terhadap guru

  - Guru menulis hasrat

  komunikasi guru terhadap

  murid

  - Gurumengetahui

  kemahuan

  murid tentang

  cara guru

  berinteraksi

  dengan mereka

  - Guru dapat

  meluahkan

  tentang

  kemahuan

  mereka tentang

  cara murid

  berinteraksi

  dan bertingkah

  laku

  LDP KEMAHIRAN

 • 7/24/2019 1. Power Point Guru Penyayang Fasa II Taklimat Kpm

  47/55

  LDP KEMAHIRANKAUNSELING

  Tajuk Masa Aktiviti Objektif Kemahiran

  Kaunseling

  !. "EN#UUSANEMOSI

  a.%n&entori "tres

  b.Kajian Kes

  !. $am-Penceramah menilai tahap

  stres guru melalui in&entori

  stres yang dija'ab oleh guru

  -Penceramah memaparkan

  kajian kes murid-murid dan

  guru yang terlibat denganstres

  -Guru tahu tahap

  stres masing-masing

  -Guru menjadikan

  kajian kes sebagai

  sempadan untukmengurus emosi

  guru dan murid

  dengan baik

  - Kenalpasti(memahami

  dan

  membantu

  - !mpati

  - Keupayaan

  menga'al

  emosi- Prihatin

  - Bermoral

  teguh

  - Profesional

  dan sentiasa

  ingin

  membantu- #ulen dalam

  pendangan

  dan tindakan

  LDP KEMAHIRAN

 • 7/24/2019 1. Power Point Guru Penyayang Fasa II Taklimat Kpm

  48/55

  LDP KEMAHIRANKAUNSELING

  Tajuk Masa Aktiviti Objektif KemahiranKaunseling

  %. "EN#UUSAN

  STES

  a. Kaedah engurus

  "tres

  b. )kti&iti engurus

  "tres

  ! jam

  -Penceramah

  menyampaikan maklumat

  tentang cara mengurus stres

  -Penceramah mengajar

  akti&iti mengurus stress dan

  melakukannya bersama-

  sama guru

  *#apping+

  ,rutan kepala dan bahu

  Petik suis

  #eka-teki

  "enaman inda

  ideo Lucu

  Berikir dan berdoa

  -Guru-guru tahu

  tentang cara

  mengurus stres

  -Guru dapat

  mengamal

  kan akti&iti

  mengurus

  stress yang

  dipelajari

  - Pelepasan

  emosi secara

  sihat

  - Keupayaan

  menga'al

  emosi secara

  betul

  - "edia

  berkongsi

  - Kecindan

  - "entiasa ingin

  membantu

  - /ujur

  - Pengetahuan

  yang luas

 • 7/24/2019 1. Power Point Guru Penyayang Fasa II Taklimat Kpm

  49/55

  KOLEKSI CERAMAH USTAZ DONKOLEKSI CERAMAH USTAZ DON

  Ada 3 hal yan !"da# $%l&h h"lan dala'Ada 3 hal yan !"da# $%l&h h"lan dala'

  #&h"d()an*#&h"d()an*

  Ha+a)anHa+a)an

  K&"#hla,anK&"#hla,an

  K&-(-(+anK&-(-(+an

 • 7/24/2019 1. Power Point Guru Penyayang Fasa II Taklimat Kpm

  50/55

  KOLEKSI CERAMAH USTAZ DONKOLEKSI CERAMAH USTAZ DON

  Ada 3 hal yan da)a! '&nhan(+#anAda 3 hal yan da)a! '&nhan(+#an

  #&h"d()an*#&h"d()an*

  K&'a+ahanK&'a+ahan

  K&an#(hanK&an#(han

  D&nda'D&nda'

 • 7/24/2019 1. Power Point Guru Penyayang Fasa II Taklimat Kpm

  51/55

  KOLEKSI CERAMAH USTAZ DONKOLEKSI CERAMAH USTAZ DON

  Ada 3 hal yan da)a! '&'$&n!(# /a!a#Ada 3 hal yan da)a! '&'$&n!(# /a!a#

  ,&,&%+an dala' #&h"d()an*,&,&%+an dala' #&h"d()an*

  K%'"!'&nK%'"!'&n

  K&!(l(,anK&!(l(,an

  K&+-a #&+a,K&+-a #&+a,

 • 7/24/2019 1. Power Point Guru Penyayang Fasa II Taklimat Kpm

  52/55

  KOLEKSI CERAMAH USTAZ DONKOLEKSI CERAMAH USTAZ DON

  Ada 3 hal yan )al"n $&+ha+a dala'Ada 3 hal yan )al"n $&+ha+a dala'#&h"d()an*#&h"d()an*

  Ka,"h ,ayanKa,"h ,ayan

  C"n!aC"n!a#&$a"#an#&$a"#an

 • 7/24/2019 1. Power Point Guru Penyayang Fasa II Taklimat Kpm

  53/55

  AMALANAMALAN

  GURU PENYAYANGGURU PENYAYANG

  0ASA 10ASA 12Unl%# S!(d&n!2Unl%# S!(d&n!

  P%!&n!"alP%!&n!"al

  LATIHAN DALAMLATIHAN DALAM

 • 7/24/2019 1. Power Point Guru Penyayang Fasa II Taklimat Kpm

  54/55

  LATIHAN DALAMLATIHAN DALAM

  PERKHIDMATANPERKHIDMATAN

  4P&ny&la+a,5P&n&+a'ah4P&ny&la+a,5P&n&+a'ah

  GBKSMGBKSM

  4Sa,a+an4Sa,a+an

  S&'(a (+(S&'(a (+(4O$-!"64O$-!"6

  M&'()(# #&'ah"+an #a(n,&l"nM&'()(# #&'ah"+an #a(n,&l"n

  dala' #alanan (+(dala' #alanan (+(

 • 7/24/2019 1. Power Point Guru Penyayang Fasa II Taklimat Kpm

  55/55

  TERIMA KASIHTERIMA KASIH