07. Akhlakul Karimah Pemimpin Umat_ Revisi 2014

download 07. Akhlakul Karimah Pemimpin Umat_ Revisi 2014

of 30

 • date post

  19-Feb-2018
 • Category

  Documents

 • view

  216
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of 07. Akhlakul Karimah Pemimpin Umat_ Revisi 2014

 • 7/23/2019 07. Akhlakul Karimah Pemimpin Umat_ Revisi 2014

  1/30

  Versi : 1 Revisi : 3 Halaman : 1 d

  FM-UII-AA-FKA-07/R3PERTEMUA : VII

  !UM"AH HA"AMA : 22MU"AI #ER"AKU :201$

  MATERI/#AHA MATA KU"IAHMATA KU"IAH : %TU&I KEPEMIMPIAI%"AMK'&E MATA KU"IAH : 10000(11&'%E : H)*air AH+ %ana,.&r+M%I

  UIVER%ITA% I%"AM I&'E%IA!URU%A/PR'&I :FAKU"TA% :

  Dosen : Hujair AH. SanakyDosen : Hujair AH. Sanaky

  PERTEMUA VII

  AKH"AKU" PEMIMPI UMAT

  a,la, mam)daemiminmen)r) al-)r4an dan adis

  a,la, ma5m)maemimin

  )ma men)r) al-)r4an danadis

 • 7/23/2019 07. Akhlakul Karimah Pemimpin Umat_ Revisi 2014

  2/30

  Indi,a6r aaian:

  Maasis8a daa men*elas,an a,la,mam)da dan a,la, ma5m)maemimin men)r) al-)r4an dan adisse9ara enar dan ea+

  %rae;i ela*ar dis,)si ,el6m6,.resenasi

 • 7/23/2019 07. Akhlakul Karimah Pemimpin Umat_ Revisi 2014

  3/30

  AKH"AK MAHMU&AH PEMIMPIPER%PEKTIF A"-

 • 7/23/2019 07. Akhlakul Karimah Pemimpin Umat_ Revisi 2014

  4/30

  a,la,,arima =mam)da

  emimin

  adala a,la, emiminan; m)lia an; ar)s

  dimili,i emimin )ma

 • 7/23/2019 07. Akhlakul Karimah Pemimpin Umat_ Revisi 2014

  5/30

  a,la,ma5m)maemimin

  adala a,la,emimin

  an; er9ela aa) ida,Ter)*i. dari:er)aan%i,a.

  er,aaanan; ar)sdiin;;al,an

 • 7/23/2019 07. Akhlakul Karimah Pemimpin Umat_ Revisi 2014

  6/30

  a,la, emimin erse,i> al)ran

  #eren;ea)an l)as. ,reai>.inisiai>. laan; dada. selal)an;;a

  Adil. *)*)r dan ,6nse,)en #eran;;)n; *a8a %ele,i> erada in>6rmasi

  Memeri,an erin;aan Memeri,an imin;an. e)n*),

  dan en;araan %),a erm)sa8ara

  Isiama dan e;) endirian %enan; er)a ,eai,an #era ai ila s)sa dan ,asi

  a,an 6ran; m),min Kreai>. a8a,al ,6meii>

  Esei, arm6nis r66rsi6nal

 • 7/23/2019 07. Akhlakul Karimah Pemimpin Umat_ Revisi 2014

  7/30

  A,la,Mam)daPerse,i>

 • 7/23/2019 07. Akhlakul Karimah Pemimpin Umat_ Revisi 2014

  8/30

  A,la,Mam)daPerse,i>

  Hadis

  Memimin ),Melaani

  #),an dilaani

  ))d TeradaKe,)asaan

  !)*)r dan Tida,M)naB, Memili,i VisiKe)mmaan

  ?ereas dari>anaisme@ Memili,i Tan;;)n;

  !a8a

 • 7/23/2019 07. Akhlakul Karimah Pemimpin Umat_ Revisi 2014

  9/30

  a,la,ma5m)maemimin

  adala a,la,emimin

  an; er9ela aa) ida,er)*i an; ar)sdiin;;al,an

 • 7/23/2019 07. Akhlakul Karimah Pemimpin Umat_ Revisi 2014

  10/30

  AKH"AK PEMIMPI

  Perse,i> al-

 • 7/23/2019 07. Akhlakul Karimah Pemimpin Umat_ Revisi 2014

  11/30

  Pemiminmen9inaiKeenaran

  di6rmai dan dia)i. ida, erna ;enar dalam

  mene;a,an ),)m. ; dia,)i ana Alla. emimin ; adil dan

  men9inai ,eadilan

 • 7/23/2019 07. Akhlakul Karimah Pemimpin Umat_ Revisi 2014

  12/30

  2+ &aa men*a;a amana ?trust@,erer9aaan 6ran; lain

  !"##$arina : ?ai)@ ,ei,a 6ran;-6ran; an; dii,)i i) leas dari 6ran;-6ran; an; men;i,)ina. dan

  mere,a melia si,sa dan ,ei,a se;ala ))n;an

  anara mere,a er))s sama se,ali al-aara:1G

  "abatan sebuah aanahHarus dipertangung ja#abkan kepada! Manusia$ dan Allah

  % &'

  (

 • 7/23/2019 07. Akhlakul Karimah Pemimpin Umat_ Revisi 2014

  13/30

  3+ I,las dan memili,i seman;a en;adian

  ( *+,- ./%0

  ' 1/

  2 1./-34 563 6378;/.9

  ?< !=>,

  ,3

  @A

  B + $CDE34Arina: %iaa,a an; ma) memeri in*aman

  ,eada Alla. in*aman an; ai, ?mena>,a,anarana di *alan Alla@. Ma,a Alla a,anmeerlia ;anda,an emaaran ,eadanaden;an lia ;anda an; ana,+ dan Allamenemi,an dan melaan;,an ?re5,i@ dan

  ,eada-a-la ,am) di,emali,an+?al-aara2:2$@

  %eipin endasari pola kepeipinannya dengan rasa ikhlas! men;emali,an imalanna ,d Alla seman;a en;adian. ai r6>esi6nal.

 • 7/23/2019 07. Akhlakul Karimah Pemimpin Umat_ Revisi 2014

  14/30

  $+ #ai, dlm er;a)lan masara,a

  F0*

  G%0

  H9GI,

  0

  -LJ-K 0

  ' M

  N MF

  O8 63%, P%, *

  ! .Q,R' MQ 63S= .Q;TD$

  arina &an ida,la sama ,eai,an dan ,e*aaan+T6la,la ?,e*aaan i)@ den;an 9ara an; lei ai,. Ma,aia-ia 6ran; an; anaram) dan anara dia adaerm)s)an se6la-6la Tela men*adi eman an; san;a

  seia ?F)ssila 3$@+

  eberikan konstribusi poseti& bagiasyarakat

  pandai enepatakan diri dl asyarakat

  utk erebut sipati

 • 7/23/2019 07. Akhlakul Karimah Pemimpin Umat_ Revisi 2014

  15/30

  + #i*a,sana

  U,%

  56VOW X4 R

  = 9./R48 ./RY' V*Z[S P

  $CC,%0HR!Arina: &an a,ala dia 9),) de8asa7$( ,amieri,an ,eadana i,ma dan ilm)+ &emi,ianla,ami memeri alasan ,eada 6ran;-6ran; an;er)a ai,+ ?)s)>: 22@+

  %an;a dierl),an ), menema,an se;alaers6alan se9ara r66rsi6nal

  Kei*a,saan a,an memeri,an rasa eneram a;iera;ai ,eenin;an ), disa),an dia8a sa)visi dan ,6mimen+

 • 7/23/2019 07. Akhlakul Karimah Pemimpin Umat_ Revisi 2014

  16/30

  a,la, ,arima emimin

  &alam erse,i> adis

 • 7/23/2019 07. Akhlakul Karimah Pemimpin Umat_ Revisi 2014

  17/30

  a,la, ,arima

  #er)a adil Mela,sana,an ),)m Alla Amana dan mela,sana,an );as

  den;an ai,

  Melind)n;i ra,a Hid) sederana dan ida, erme8a-

  me8a

 • 7/23/2019 07. Akhlakul Karimah Pemimpin Umat_ Revisi 2014

  18/30

  dan ses)n;;)na en;,a?m)ammad@ enar-enaer)di e,eri an; a;)?al-alam : $@

  ,\8 ]4^ M4 PS

  perspekti& hadis

 • 7/23/2019 07. Akhlakul Karimah Pemimpin Umat_ Revisi 2014

  19/30

  T);as )ama se6ran; emimin adala melaaniUma. ),an mina dilaani 6le )ma+

  Sabda 'abi! peipin suatu kau adalah

  (pelayan) ereka (H*. Abu 'a+i)

  ersedia memen)i dan melaani ,e))anmasara,a

  ida, dilaani aa) memina dilaani

  1+ memimin )ma melaani ),an dilaani

 • 7/23/2019 07. Akhlakul Karimah Pemimpin Umat_ Revisi 2014

  20/30

  2+ ))d erada ,e,)asaan

  Sabda 'abi! ,,ami ida, men;an;,a 6ran eramisi er,ed)d),anD ?HR+ #),ari

  dan M)slim@+

  jabatan adalah aanah dan bukankedudukan yang strategis utk enda

  patkan keuntungan - aterial

 • 7/23/2019 07. Akhlakul Karimah Pemimpin Umat_ Revisi 2014

  21/30

  . jujur dan tidak una/k

  Sabda 'abi! ,Allah elaknat penyuap$peneria suap yang eberi peluangbagi ereka0 (H*. Ahad)

  Seorang peipin harus eiliki kejujur tidak una/k! apa yg ditapilkan apa adanya bukan sa bukan lips politic saja!

  *ealitas sekarang$ peipin atau calon peipin ua jan

  *akyat sengsara

 • 7/23/2019 07. Akhlakul Karimah Pemimpin Umat_ Revisi 2014

  22/30

  $+ Memili,i visi ,e)mmaan ?ereas dari >anaisme

  6rienasi visi ada masala ,e)maanse9ara )niversal

  ),an >anaisme ;6l6n;an

  ana visi ; *elas = a,an er*ea, 6*e,ivias emimin ar)s di*a;a

  %ada ai ,a4a in iad ra erana : Ca ras)l)lla. aailase6ran; men9inai ,a)mna. aa,a i) er;6l6n;

  >anaismeJ nai sa8 men*a8a. Cida,. >anaismeasaia iala ila se6ran; mend),)n; meman),a)mna aas s)a) ,e5aliman r+ amad

 • 7/23/2019 07. Akhlakul Karimah Pemimpin Umat_ Revisi 2014

  23/30

  + Memili,i an;;)n; *a8a m6ral

  emimin ar)s memili,i an;;)n; *a8a m6ral ),an ana an;;)n; *a8a >6rmal sa*a. an;;)n; *a8an ,eada alla

  Arina: Csem)a ,am) adala emimin daneran;;)n; *a8a aas ,eemiminanna r+ ),ari dan m)slim

  ... 3F,8 I0_ 8 Y4= `Y4=

 • 7/23/2019 07. Akhlakul Karimah Pemimpin Umat_ Revisi 2014

  24/30

  a,la, ,arima emimin

  ,e*)*)ran e;as an;;)n; *a8a men;a6mi-

  melind)n;i

 • 7/23/2019 07. Akhlakul Karimah Pemimpin Umat_ Revisi 2014

  25/30

  AKH"AK MAMUHAM PEMIMPI UMAT

 • 7/23/2019 07. Akhlakul Karimah Pemimpin Umat_ Revisi 2014

  26/30

  a,la,ma5m)maemimin

  adala a,la,emimin

  an; er9ela aa) ida,Ter)*i. dari:er)aan%i,a.

  er,aaanan; ar)sdiin;;al,an

 • 7/23/2019 07. Akhlakul Karimah Pemimpin Umat_ Revisi 2014

  27/30

  a,la, ma5)m)ma emimin

  #er)a 5alim dan men*a),an,a)mmna ,e *)ran; ,e,aBran,einansaan+ ?lia an-naal aa 2

  dan Iraim aa 2L-2(@+

  Men;i,)i a8a na>s)+ ?lia s)ra %aad aa 2G@

  Tida, ere;an; e;) den;an),)m-),)m Alla dan ras)lna+?lia al-maida aa $3 dan 0@+

  erse,i> al-)r4an

 • 7/23/2019 07. Akhlakul Karimah Pemimpin Umat_ Revisi 2014

  28/30

  a,la, ma5m)ma emimin

  memina-mina *aaan+ mema8a )mana ,eada

  ,einasaan+ an;,) dan memenin;,an dirisendiri+

  6d6 dan ida, eren;ea)an+

  eri,ir ne;ai> = ne;ai> in,in;+ den;,i

  erse,i> adis

 • 7/23/2019 07. Akhlakul Karimah Pemimpin Umat_ Revisi 2014

  29/30

  %enyakit yang ada di

  negaraindonesia itu! Kudis! kurang

  disiplin. Kurap! kurang rapi. Kutil! kurang teliti.

  Kuan! kurangian.

 • 7/23/2019 07. Akhlakul Karimah Pemimpin Umat_ Revisi 2014

  30/30

  H * i AH % , & M%I