06.05 Soal Twk 05 - Tryout Ke-01

download 06.05 Soal Twk 05 - Tryout Ke-01

of 38

 • date post

  07-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  42
 • download

  0

Embed Size (px)

description

cpns

Transcript of 06.05 Soal Twk 05 - Tryout Ke-01

 • WWW.CPNSONLINE.COM

  PUSAT PEMBELAJARAN SOAL CPNS DAN TRYOUT CAT CPNS

  ContactUs:SMSCENTER:0857.95.600.612Email:[email protected]://www.cpnsonline.com

  MODULPEMBELAJARANSOALCPNSINIMILIKCPNSONLINE.COM

  HAKCIPTADILINDUNGIUNDANGUNDANG!

  Dilarangkerasmenerjemahkan,menyalin,ataumemperbanyaksebagianatauseluruhisimodulpembelajaraninitanpaizintertulisdaripemeganghakcipta.SanksiPelanggaranPasal44:UndangundangNomor7Tahun1987TentangPerubahanatasUndangundangNomor6Tahun1982TentangHakCipta.1) Barangsiapadengansengajadantanpahakmengumumkanataumemperbanyaksuatu

  ciptaan ataumemberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7(tujuh)tahundan/ataudendapalingbanyakRp.100.000.000,(seratusjutarupiah).

  2) Barangsiapadengansengajamenyiarkan,memamerkan,mengedarkan,ataumenjualkepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagaimanadimaksuddalamayat (1),dipidanadenganpidanapenjarapaling lama5 (lima) tahundan/ataudendapalingbanyakRp.50.000.000,(limapuluhjutarupiah).

 • ID Qu

  1

  Kese

  A

  B

  C

  D

  2

  Asse...

  A

  B

  uestions

  edudukanebagaiber

  A. PancasdariseIndonelebihla

  B. Mewumemp

  C. Mewubaikhu

  D. Mengamengalainpemoral

  sasyangbesuaideng..________

  A. Filosof

  B. Psikolo

  TE

  Pancasilaikut,kecua

  silasebagaiegalasumbeesia,yangdaanjutkedala

  judkancitapertahankan

  judkancitaukumdasar

  andungNormandungisiyaenyelenggararakyatyang

  erkaitandganfalsafah_________

  fis

  ogis

  TRYOESWAWASA

  SOAL

  sebagaidaali_____

  dasarnegarrhukum(sualampembuamempatp

  citapenguakekuasaann

  citahukumtertulismau

  mayangmeangmewajibanegarameluhur

  engantujuhnegara,d_

  OUTKENKEBANGSA

  PERTANYAA

  asarnegara_________

  aadalahmeumbertertibukaanUUD1okokpikiran

  saagarmamnya

  bagihukumupuntidakte

  ngharuskanbkanpemeriemegangteg

  uanpendiddisebutasa

  1AAN(TWK)

  AN

  adapatdir____

  erupakansumhukum)

  1945dijelman

  mpu

  dasarnegarertulis

  UUDntahdanlaiguhcitacita

  dikandanas

  Que

  rinci

  mber

  akan

  ra

  n

  estionImage

  1

 • C

  D

  3

  Saba

  A

  B

  C

  D

  4

  Padi

  A

  B

  C

  D

  C. Sosiolo

  D. Organ

  alahsatulaatangtubu

  A. Pasal1

  B. Pasal2

  C. Pasal3

  D. Pasal3

  ancasilaseisimpulkan

  A. MembIndone

  B. Tidakhaturan

  C. MemborangyangbdiIndo

  D. Aturanpedom

  ogis

  isasi

  andasanhuhUUD19

  1ayat1

  27

  30

  31

  ebagaipann,yaitu....

  bedakanoranesia

  hanyasebagntertulisten

  berikanarahIndonesiaitbersumberdonesia

  ntertulisyanmandalamk

  ukumBhin45,yaitu..

  danganhid._________

  ngIndonesia

  gaipedomanntangpandan

  danpedomubersikapdariciricirik

  ngdiberikanehidupanso

  nnekaTung.________

  dupbangs________

  adenganora

  nhidup,tetanganhidupo

  antentangbdalamhubunepribadiant

  sebagaisatocial

  ggalIka,ad_________

  adapat

  angbukan

  apimemberiorangIndon

  bagaimanangansosialnytiapsukuba

  usatunya

  dalah_

  kanesia

  yangsa

  2

 • 5

  Batem

  A

  B

  C

  D

  6

  Ddi

  A

  B

  C

  D

  7

  Asyale

  A

  B

  angsaIndoerhadapTumerupakan

  A. Animis

  B. Dinam

  C. Monot

  D. Politei

  ibawahinibidangpe

  A. Ikutmpersoa

  B. Membsetiap

  C. Ikutmkebud

  D. Ikutm

  similasidiangbelumebihmenga

  A. Perbed

  B. Perbed

  onesiapaduhanYang....______

  sme

  misme

  teisme

  sme

  imerupakndidikan,y

  emberimasalanpendidi

  berikanperliwarganega

  endukungpayaan

  engambilke

  Indonesiaterselesaiarahkepad

  daankebuda

  daanwarna

  ahakikatnMahaEsa_________

  kanperanayaitu...___

  sukanuntukkannasiona

  ndungankera

  programpert

  eputusanter

  masihmekan,titikpda...._____

  ayaanetnis

  kullit

  nyaselalubatauKhali___

  aktifwarga_________

  memecahkal

  merdekaan

  tukarandan

  rhadapkebij

  rupakansupermasalah_________

  bertakwaiknya

  anegara______

  anpersoalan

  agamabagi

  pengiriman

  jakanpendid

  uatumasahanasimila____

  n

  nmisi

  dikan

  lahasi

  3

 • C

  D

  8

  Kamke

  A

  B

  C

  D

  9

  Jikefm

  A

  B

  C

  D

  C. Perbed

  D. Perbed

  aelanmenmempunyaiecuali__

  A. Pembutertinglebihr

  B. DalamUUD1denga

  C. Pembuyangfuyangmmaupu

  D. Pembuyangh

  kaUndangfektifdalammempunyai

  A. Seman

  B. Nomin

  C. Pragm

  D. Norma

  daankedudu

  daanadatist

  egaskanbihakikatd__________

  ukaanUUD1ggidanpadarendahdarip

  kaitannyad1945mempunbatangtub

  ukaanUUD1undamentalmenguasaihunyangtida

  ukaanUUD1harusdijabar

  gUndangDmsuatunei....______

  ntik

  nal

  atik

  atif

  ukansosial

  tiadat

  ahwapemankedudu______

  1945merupahakekatnyapadabatang

  dengantertiunyaihakikabuhUUD19

  1945merupyangmeneukumdasarktertulis

  1945mengarkankedala

  Dasarberlaegara,mak__________

  mbukaanUukansebag

  akansuatutamempunyatubuhUUD

  bhukummatkedudukan45

  akanpokokntukanadannegarabaik

  andungpokompasalpas

  akusepenukaUndang__

  UD1945gaiberikut,

  tertibhukumaikeduduka1945

  akapembuknyangterpis

  kaidahneganyaUUD194kyangtertul

  okpokokpikalUUD1945

  uhnyasecaUndangit

  ,

  mn

  aansah

  ara45,is

  kiran5

  aratu

  4

 • 10

  Bebam

  A

  B

  C

  D

  11

  "Nbete

  A

  B

  C

  D

  12

  Mdabe...

  A

  B

  erdasarkanahwapera

  menjalanka

  A. Undan

  B. TapM

  C. Undan

  D. Keputu

  NegaraInderbentukRermuatdal

  A. UUD1

  B. UUDR

  C. UUD1

  D. Piagam

  MenurutPaanWakilPerjanjiden..________

  A. MPRa

  B. DPRda

  nUUD194aturanPemn....______

  ngUndangD

  PR

  ngUndang

  usanPreside

  donesiaadaRepublikaam....____

  1945

  RIS1949

  1950

  mJakarta

  asalUUD1Presidenbengansungg_________

  tauDPR

  anDPD

  45pasal5amerintahad_________

  Dasar

  en

  alahnegaradalahbun_________

  945dinyatersumpahguhsunggu_

  ayat(2)medalahsuatu___

  rakesatuannyipasal1_____

  takansebemenurutauhdihadap

  enyebutkauproduku

  nyangayatiyang

  elumPresidagamaataupan

  anuntuk

  g

  denu

  5

 • C

  D

  13

  Dbetuun

  A

  B

  C

  D

  14

  Kedain

  A

  B

  C

  D

  15 Sype

  C. DPDda

  D. Mahka

  alamUUDerkumpul,ulisandanndangterd

  A. Pasal2

  B. Pasal2

  C. Pasal3

  D. Pasal

  edudukananfungsibnimerupak_______

  A. Idiil

  B. Kebah

  C. Keseja

  D. Konsti

  yaratsyaraemerintah

  anMPR

  amahAgung

  1945Kemmengeluasebagainyadapatdala

  28

  29

  30

  31

  UUD1945bahasaIndkanfaktor._________

  asaan

  arahan

  tusional

  atdasarunanyangde

  gdanaksaAg

  merdekaanarkanpikiraaditetapkm...._____

  5dapatmeonesiaseb...__

  ntukterselemokratis

  gung

  berserikatandenganandengan_________

  emperkuatbagaibaha

  enggaranydibawah

  tdanlisandannundang____

  tkedudukasanegara.

  yaruleoflaw

  an.Hal

  w

  6

 • ad

  A

  B

  C

  D

  16

  APrak

  A

  B

  C

  D

  17

  SuInad

  A

  B

  C

  D

  dalahadan

  A. Protek

  B. Pengad

  C. Pemili

  D. Pendid

  pabilapertresidentetkanberuba

  A. Parlem

  B. Presid

  C. Repub

  D. Monar

  umberhukndonesiapdalah....__

  A. UUD1

  B. UUDS

  C. Konsti

  D. UUD1

  nya,kecua

  ksikonstitusi

  dilanyangb

  hanumumy

  dikansejarah

  tanggungjatapikepadahmenjad

  menter

  entil

  blik

  rkhi

  kumpositiferiode194__________

  1945

  ementara1

  tusiRIS1949

  1949

  li______

  ional

  bebasdantid

  yangbebas

  h

  awabanmaDPRmak

  disistem....

  fpadaSist491950______

  950

  9

  _________

  dakmemiha

  enteribukkasistemp.________

  emPemer

  ___

  k

  kankepadapemerinta_________

  rintahan

  ahan

  7

 • 18

  SeInad

  A

  B

  C

  D

  19

  Pean

  A

  B

  C

  D

  20

  Susean

  A

  B

  egalaputundonesiatedalah.....__

  A. Keputu

  B. Keteta

  C. Kebija

  D. Putusa

  emilihanUnggota...._

  A. Konsti

  B. DPRda

  C. MPRd

  D. DPRda

  uatuorganebagainegntaralains

  A. Rakyatpenga

  B. Wilayadarine

  sanMPRyermasukd_________

  usanMPR

  apanMPR

  kanMPR

  anMPR

  Umumtahu__________

  tuantedanP

  anMPR

  danKonstitu

  anKonstitua

  nisasimasygaraapabilsebagaibe

  t,wilayah,pkuandarine

  ah,pemerintegaralain

  yangmengidalamnya_______

  un1955be_______

  Parlemen

  ante

  ante.

  yarakatbaratelahmeerikut....___

  emerintahaegaralain.

  tahanyangb

  gikatseluruaadalahan

  ertujuanun

  rudapatdemenuhiu_________

  nyangberd

  berdaulatda

  uhrakyatnggotaMP

  ntukmem

  ikatakannsurunsu______

  aula