012345678 !# !#$%&'()'*!+,-$./01 !#$%&' !##$% !# !#$%&'()*+ · Wong Chi Wai Wong Chun Yin Wong...

of 12 /12
1 !"#$%&'()*+,-./0 !"#$%&'()*+,-./012345678 !"# !"#$%&'()'*!+,-$./01 !"#$%&'!"##$%!"# !"#$%&'()*+!"#$%&'() !"#$%&'(#) !"#$%& !"#$%&#'#()*+,-./0123456789:;<=>?@ !"#$%&'()*+,-./01234!(567#8-09:;<.0= !"#$%&'()*+$,-./012&3456789:;<=>?@AB !"#$%&'()*+,-./01!234567(89!:;'<=> !"#$%&'()*+,-./01234!5678(9:;2<=>?@A !"#$%&'()*+,-./01!234156789:;67<=>? !"#$%&'()*+,-./012.345678*9:;<=>?@A !"#$%&'()*+,-./0123456789:#$%;<=; !"#$%&'('%!)*+*,-./ !"#$%&'()*+,-./012"345678,9:;<=>2" !"#$%&'()*+,-./0123456789,:;<=)*+> !"#$%&'&()*+,-./012(3456"7&89: !"#$%&'()*+,-./012345678!9: !"#$%&'()*+,-./01234567'89:;</= !"#$%&'( = =

Embed Size (px)

Transcript of 012345678 !# !#$%&'()'*!+,-$./01 !#$%&' !##$% !# !#$%&'()*+ · Wong Chi Wai Wong Chun Yin Wong...

 • 1

  ��

  ������ !"#$%&'()*+,-./0

  �� !"#$%&'()*+,-./012345678

  �� !"#�� !"#$%&'()'*!+,-$./01

  �� !"#$%&' �� !"##$%��� !"#�

  �� !"#$%&'()*+��� !"#$%&'()

  �� !"#$%&'(#) �� !"#$%&

  �� !"#$%'#()*+,-./0123456789:;?@

  �� !"#$%&'()*+,-./01234!(567#8-09:;

 • 2

  �=�=� ==���� !"#$%&'()*+,-./"0123*456758759:;

 • 3

  �� �� �� ��

  �� !"#$�� !"#$%&'()*+,�� !"#$%&'()*+

  �� !"#$%&'( )*+,,-./01234 56789:;

  �� !"#$%&'()*+,-./0123456

  �� !"#$%&'()*(+,-./0�12345678,9:;?/@�� !"#$%&'()*+,-./0!123456789:;!?@!AB�� !"#$%&'()*+,-%./01�23456789:

  �� !"#$%&'()*+,-./0123!4567$89:;!/?@�� !"#$%&

  �� !" #$��%&'()*)+,-%./01"2345*678�9:4;�� !"

  �� !"#$%&'()*+,-./012345+6 789%:;?@�� !"#$%&'()*+,-&.%(/012�34567&89:#;(�� !�

  �� !"#$%&'()*+,-./012&345678*9:;&?@A�� !"#$%&'()*+,-./%&01223

  �� !"#$%&'(%)*+,-./0123456789:;?@ABC�� !"#$%

  �� !"#$%&'()*+,-.�/0123456789:;2

  ��� !"#!$%&'()*+,-./012345$6789:;?@?�� !"#$%&'()*+,-./0123456789:;

  �� !"#$%&'( !)*+,-(./012345&6789(:;?�� !"#$%&' ()*+,-./01�2+,- 3*456$%789: ;�� !"#$%

  �= �= �= � K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K

 • 4

  �� !"#$�� !"#$

  �� !"#$%&'() !*+,-./0123 !4563789:;.?@A$BCD

  �=�� !"#$�� !"#�� !�� !�� !"�#$%&'()*+,-./012345!

  �� !�� !"�� �!"#$%&'()*+,-./012#3&'456789:;*+,<

  �� !"#$%&'()*+,-./0123()4"56789:;7%?@ABC

  �� !"#$%&'()�*+!,-�./$0123456789:;

  �� !"#==�� !""#$%&'%()*+,-./0123456+73489:;?@

  �� !"#$%&'()*%&+,-./01

  �� !"#�� !"#$%&'()*+,-

  �� !"#$%&&'()*+,-./012

  �� !"#$%&'()%&*+,-./01

  �� !"#$%&'()*+,-./012

  �� !"#$%&'()*+,

  ���� �� !"#$% !&' ��

  �� !"# �� !"

  �� !=� �� !"#$%&'()

  ��� !���

  �� !"#$%&�� !eìêí�� !�� !"#$%&'()*+,%-./�!01

  �� !"#$%&'()*+,-./0,1223456789�:�� !"�� !"#

  �� !"#$%&'()*+,�-./012*3456789:;1?@�:

  �� !"#$%&"'()*+,-%&./01"23456��'78%&"9:;

  �� !"#$%&�'()*+,-./0123456�789:;/0?@ABCD

  �� !"#$%&'()*+,-�.+,/01234567-�89:;�?@45

  �� !"#$%&'()*+,-&.)/0123

  �� !"#$%&�� ! iáâÉ�� !��

  �� !"#$=OMMM=�� !"#$%&'()*

  �� !"#$%&''()*+,-./0��123

  �� !�"#$%&'()*+��eìêí��� !"

  ��� !"#$%&'()*+,-./012345678+9:4;?8@�ABCDEF

  �� !"#$%&'()*+,-./0��12(345

  �� !"#$%&'()*+,-./01234567892 :+;?@ABCD)+,

  �� !"

  �� !"!#$%�� !"#$%

  �� !�� !

 • 5

  �� !"#$%&' ��

  �� !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<

  �� !"#!$%&'()*+,-./012345.678

  �� !"#$%&'()*+,-.//01234)567'(8

  �� !"#$%&�'()*+,-.*/'01234-56789:

  �� !"# $%&'()*+,-./012345678#6(9:;?�@ ABCDEF)GHI

  �� !"#$%&'()*+,-./0123456789+:;')?@ABCDE�FGHIJBK

  �� !"

  �� !"#$%&'()*+,-./012345"67=�� !"#$%&'�� !"#$%&'(

  �� !"#$%&'()*+,-./01-.�-2345� 67(89:3;?@$%(AB?C

  �� !"#$%&'()*+,-./ 0123456789:;?@ A/BC8DEFGHIJK

  �� !"#$%&'()

  �� !"#$%&'()*+,-�./0123456 78956:;?@AB+,C%DEF

  �=�� !"#$%=�� !"#$%&'()*+,-( ./0123456789:;

 • 6

  ���� �� !"#$% ��

  �� !"#$%&'()*+,�� ! "#$%�� !"

  �� !"#$%&'(')*+=OMMS=�� !"#$%&'()*

  �� !"#$%&'()*+,-./012345678"9:;

  �� !"#$%&'()*+,-./0123'(45678&$

  �� !"#$�%&'()*+,-./0123$�#456789:

  �� !"#$%&'()*+,-./0123"456789:;?

  �� !=� =�� �!�" "#�$%&'()*+,-./01234567

  �� !"#$%&'(�� !"#$�� !"#$%&'�� ! "#$OMMS�

  �� !"#$%&

  ����

  �� !"#$%&'()

  �� !"#

  �� !"#$% �� !"#$%&

  �� !"#$%&

  �� !"#$%&'()

  �� !"#$

  �� ! �� !"#$%&'()*+,

  �� !"#$%&'()%*+,-./%"012

  �� !"# �� !"#$#%

  �� !"#$%&'()*

  �� !�"#$%& ORKR�

  �� !"#$%

  �� !"#$%&'() �� !"#$%&'()*+,-./0-123$456�7

  ������ !"#$%&�� !"#� OMMS� T� OR�� !"#$��

  �� !"#$%&'�� !"#$%&'()*+,-./01�� !"

  �� !"#$%&'�()*+',-./0123456./789:;<

  �� !"#$%&'()*+,-./012(3456#7

  �� !"#$%&'

  �� �!"# OMMS

 • 7

  �� !���

  ������

  �� !"#$%&'()*+,-./

  �� !"#$%&'( )*+,-./0

  �� !"#$%&�� '()*#+,-

  �� !"#$%&'()*+,-../0

  �� !"#$%&'()*+ ,

  �� !"#$%&'()* ��

  �� !"#$%&'()*+)�

  �� !"#$%&'()�*+,-�

  �� !" !#$%&'()*+,-

  �� !"�� !"#�� !"#$%

  �� !"#$%&'()*+,-.

  �� !"# �� !"

  �� !"#$%&'()*+,-./

  �� !"#$%&!"'()*+,-./

  �� !"#$%&'()*+,-./01

  �� !"#$%&'�()*+,)-./

  �� !"#$% ��

  ��� !"#$%&'()*+,-./

  �� !"#$%&'()*+,-./0

  �� !"#$%&'()

  �� !"#$%&'() ��

  ��� !"#$%&'()*+,-./

  �� !"#$%&' ()*+,-./

  �� !"#$%&$'()*+,-.

  �� !"#$%&'()*+,-

  �� !"# �� !"

  ����� !"#�� !"#$%&

  �� !"#$%&'(%)*+,�-

  �� !"#$%&'()*+,-./

  �� !"#$%&

  �� !"#$%&'() ��

  �� !"#$%&'()

  *+,-./0"#12

  34567

  �� !"#$%&'()

  *+,-./012345

  )6789:;

  �� !"#$%&'()

  *+,-./%01234

  5'(6789

  �� !"#$%&'()

  *+,-./01'234

  567/

 • 8

  ���� �� !"# �� !"

  �� !"#$%&' ��

  �� !"#$%&

  �� !"#$%&'()*+,-./$01234*5�� !!"#$%&

  �� �� !"#$%&"'()*+,-./012&3#$"(456783 9:;83

  �� !"#$%&

  �� !"#$%&'(�)*+ ,!"-./0123456789:;!?@AB.

  �� !"#$%&'()*+,-./012345678#9:;?@A#BCDEFG

  ��� !"#$��

  �� !"#$%&'()*+&,-./012345'16789':;-"?@AB

  �� !"#$%&'()*!+,-./0!+,-120!+,3450!+,-6178()*

  �� !"#$%&'()*+,-./01234�� !"#$%&�� !"#$%&%'�(

  �� !"#$%

  �� !"#$%&'()*+,-./0123456789:.;?@A%BC

  �� !"#$%&'()*+,-./0123456789$! !:; =?'@A%B

  �� !"#$%&'()*+,-.

  �� !"#$%&'()*+,-./0123#456789:;$?@AB0C1D

  �� !"#$%&'(

  �� !"#$%&'()*+,-./0123$456*78$9:;?@A$B

  �� !"#$%&� '()$*+,-./0�� !"#$%&'�� !"OMWPR�� !"

  �� !"#$%&'()��*"+,$-./01234536)%789/0:$#;

  �� !"#$%�� �� !"#$%&'(

  ���� !�� !"#$%&'()*+,-./+0123456789:;

  �� !"#$%&'()*+,-./0123*45678!9:;?@(A

  �� !"#$%&' ()*+,-+./01234567 8912:;

  �� !"#$%&'()*+,-./)*012./3456789:;?

  �� !"#$%&'()*+,-./0123456789:;?@A

  �� !"##$%&'&()*+,-./0123� 456789:;?@

  �� !"#$%&'()*�+,-./0�123

  ��

  ú=��

 • 9

  AlexAnnAu Ching Yee KittyAu HelenAu Kam MingAu Pak YiuAu SteveAu WendyAu Yiu MingBanjames GabridgeC.CCammy WongCanton CompanyCathy AnayaChamble International LtdChan AmyChan Chi KeungChan Chi KwongChan Chi ManChan Chi WahChan Chui YinChan FannyChan Fung KuenChan GrayChan Hin FongChan K.C.Chan Ka LonChan Kwok WaChan Lai ChingChan Lai FunChan Lai HungChan Lai KiuChan Man Shan PriscaChan Mei Heung WaymiChan Mun YuenChan Ping HungChan Sau HanChan Shuk ChingChan Shuk HaChan Siu LingChan Siu Yin SelinaChan Suk SanChan Sze KinChan Tak HangChan VivianChan W.S.Chan Win HangChan Wing Hang QueenieChan Wing KamChan Wing KeeChan Wing SumChan Wing SzeChan WinkyChan Yin FanChan Yiu CheungChan Yiu LungChang See YuChao Mei WingChau King LiuChau Kit LingChau Wai FongChau WilliamChau Wing SzeChen JaneCheng Ka WaiCheng Kin WahCheng Kwong SangCheng Mei WaCheng MiltonCheng Ping ChuenCheng Sau YuCheng Sze MinCheng WinnerCheng WinnieCheng Ying YeeCheng Yiu MingCheng Yuk TingCheu Kwan YeeCheuk Wai Lin Lynn

  Cheung Chi ShanCheung ChristinCheung Chun LingCheung ConnieCheung Fat YuenCheung FunCheung Kin WahCheung Man Blu &

  Leung Woon TaiCheung Man KwongCheung Oi SzeCheung Pak Ming RobineCheung Siu FanCheung Tat Ming EricCheung Ting KwokCheung WangCheung YeeCheung Yuen LungChing Tang FoonChiu CindyChiu Hoi KeiChiu InChiu Kin SunChiu Lai KuenChiu ShirlynChiu Sin OnChiu Wai KitChiu Yuk LingChoi Chun MingChoi Ho KiuChoi Ka MeeChoi Tung TsoiChoi Yuen FanChoi Yuen HarChoi Yuk LanChoi Yuk YuChong Chi YukChow Ah Yu AliceChow Choi LinChow DesmondChow EstherChow Jee KeungChow Po WaChow Po YingChow Siu WaiChow Suk YeeChow Ying YingChu Man Wah &

  Wong Lin FunChu Wai HaChu WilsonChu Yat YiChung Wai ManCurtisDanielDesmond ImDonnex Ltd.Dr. C. Chan &

  Dr. Chan Yuk HeiDr. Fung HongDr. Lai Y.M.Dr. Leung C.K.Dr. Leung F.Dr. Lo K.T.Dr. Tam W.Y.Dr. To J.Elizabeth VerbroakFKYCFok Wai NingFok Yin Fong WinnieFong Lai YiuFong PaulFong S.W.Fong Siu WaiFoo Siu FanFook Ching YinFu Kwok FaiFung King ShuFung Kit Chu

  Fung Yee Mai RitaGeorgeGloriaGordon CalvertGrandaGuo Yue PingHa Hok YingHau AgathaHe ZaimanHelen MayhewHo Chi HangHo DeborahHo Ka PoHo Po ChunHo Sau MingHo Wai KinHo Wing YanHo Ying LumHo Yuen ChingHo Yuen WahHuang Pin PinHui Hok ChungHui Tak WaiHui Wai YinHung Chi KeungHung EdenHung Yik LeeIp Heung WaiIp Ka YingIreneIvyJames Stuart MackintoshJao Chow YingKam Lai ChingKamieKennethKeung Yiu WingKo Po YeeKo Yee LingKok Chim KitKok Yee PoKong Fung LingKu Chiu ShingKu Yat SingKung Sui ChingKwan Chi MingKwan Chung ManKwok EdmondKwok Kang MingKwok Kwai ChunKwok Kwai HangKwok Kwan ChingKwok Sau FungKwok WillamKwong Siu Man BettyKwong Siu SimLai JudyLai Kit ChauLai Lai FongLai Man TaiLai Nok HangLai So HingLai Suet MuiLai Tim ChuenLai Wai BingLai Wai KitLai Y. L.Lai Yin PingLai Yuk YingLam Chin MingLam Kar Yu ColarLam Kwok MuyLam Mei LingLam Mei YukLam Mo YiLam Pui FunLam Pui ShanLam R.Lam Shiu Kau

  Lam Sim ChongLam Sing PongLam So ShanLam Sze Wing HelenaLam Yin KwanLam Yuen FatLam Yuen ManLana MuiLau AndyLau C.S.Lau ClaraLau E.Lau GeritaLau Hin YiuLau Nai Hung RaymondLau ShadowLau SimonLau Siu PingLau Siu PoLau So LanLau Wai WaLaw Fuk YuLaw KwanLaw PaulLaw Pik SaiLaw Po TungLaw Pui LingLaw SallyLaw SarahLaw Sarah Lai ChunLaw Wai LingLaw Yuk LauLaw Yuk LiuLee AliceLee Chi MingLee Chun ManLee JimmyLee Kai PuiLee Kiu Wing KennethLee MaggieLee Man LeeLee Mang CheLee Ping FaiLee Po PikLee Shing HeiLee Shun YeeLee Siu HungLee Siu WaiLee Suk YinLee Sung Man TinaLee Yiu KwongLee Yuk FongLee, EstherLeung Chi Wah PeterLeung Chui HaLeung Chung LapLeung Hang ShingLeung Ho KanLeung Hoi SangLeung JulieLeung Kim LuenLeung Kin PoLeung Kit YeeLeung Lai KwanLeung Man Ling TeresaLeung Ming ChuLeung Ming Chu JennyLeung Sau HanLeung Sau HingLeung Shiu Ping ShirleyLeung Shu YanLeung Siu LanLeung Wai Ying EmilyLi Kar YinLi C.M.Li Fung YiLi Hau HungLi Man TingLi Shing Lun

  Li T.S.Li W.K.Li Wai ChunLi Wai ChungLiao KelvinLin Tak LeungLiu AileenLiu Chor FaiLiu Ka YeeLiu Kai HoLiu Kwok KinLiu Mo Yee RitaLiu Sing HeiLiu YingLo Kai ManLo Kwok LeungLo Kwok OnLo Lai NgaLo LuenLo PaulineLo TerryLo WinnieLok Wai ManLong Chor LinLui Chun YinLui Ming YeeLui Wai ManLuk AmyLuk Chi SangLuk Wai SumLuk WinnieLun Sau MingLydiaLynn QuachMa Chun KwongMa Sai LingMa Shuk YeeMa Siu LingMa Siu MeiMa Suk KiMa Tat ManMa Yuk HanMak Chi SangMak Chui FungMak Tsui Ping, JudyMan Jun YinMayMiller JamesMok Siu LingMok Wai MingMrs. LeungMya HuynhNg AngelNg Cheuk HinNg Chi HungNg Chi KeiNg Chi WaiNg Ching WaNg Chuen Huen DylanNg GrayNg KannieNg Kar YanNg Kaw ToNg Kuen Wan VictorNg Kwok CheungNg Kwok YuNg Lien LiuNg Mo FunNg Sheung LunNg TobyNg Veng KanNg Wai ChuNg Wai PoNg Wai Shan PriscillaNg Yan YanNg Yuk WingNgai Yin FunNgan IdaNgan Lai Hing

  Ngan Man Wah, EricNgan Wai Leung, TommyOng Man FanPang Fung YiPang Kam FaiPang Yuen WahPeg Cheay OPon Yuen LanPoon Ka Wai, DorisPoon Kin ManPoon PetrusProf. C. SuryaPui Ha Mei, AnitaRegina Cynthia

  Rodrigues RichardRoger BarnettRoySamSandySharmaShek Lok YanShek Pui ManSin Tak CheungSin Wai CheukSiu Sau LaiSiu Tsz LaiSiu Yuen HanSo Cheung Lunl OliverSo EricSo Kam FuSo Man FaiSo PeterSo Ping ChiSo PinkySo PricillaSue CoxSun Mow NinSze Kwok LunTai Ngai ShanTam Lai YeeTam Man WayTam Mei LanTam Ping ChiuTam Siu KwongTang Kom WingTang Po WanTang Shui Yee, AmyTang Siu PingTang VictorTang Wai HugnTang Wing HongTeam Power Toys

  Development LtdTeng Mei ErTeng NgaiTien Yen HsiaTo Chui SimTo Kim WanTom PicklesTong Chi YeungTong Kit YeeTong ShirleyTrisha TobarTsang DebbieTsang Ka LingTsang Kwok FungTsang Mei LanTsang RaymondTse MandyTse Shu MingTse Ying CheongTse Yung FongTso SinTsui Ching ManTsui PriscaTung SamWan Ho FungWan Kwok LeungWan Yuet Ming

  Wang CangbaiWat Chi Hon ChunWat Mo LauWealth Field Industrial LtdWendyWong Chi WaiWong Chun YinWong DenisWong DorisWong EdmondWong H.H.Wong Hei YeeWong HerlertWong Ho Siu HingWong Ho TingWong HuiWong Kai WaiWong Kam ChuenWong Keung WingWong Kit ChingWong Kong FungWong Kwong WaiWong L.Wong Lin FunWong MayWong Mei FungWong PhilipWong PriscillaWong Pui HaWong Sai WaiWong See Wai RitaWong Shui LinWong Siu ShanWong Suet MuiWong Tsz KiWong Wai ManWong Wai MeiWong Wai Mui, NancyWong Wai SangWong Wai YanWong Yee LingWong Yuk ChunWoo Chiu WahWoo Pak CheungWoo Sun TongWoong Ching WaWu HubertWu Mei YiWu Pik HoiWu Tin Yan ChristineY.N.chanYan Chi HungYan Ka LunYan Kee ChingYan Moon KwongYan TherseaYang Yan YanYang Yee MeiYau Ho Chun NoraYau Yuen Nie IreneYe Huan ChangYen MaylindaYeung Bo SuenYeung JohnYeung Mei ChoiYeung Mei ChunYeung Shun MingYeung Siu NingYeung SunYingYeung Yuen PikYeung YukYeung ZoeYick Wing ManYim Fuk NorYip Kee ChunYip Siu HarYip YuYip Yu SiuYiu Yuk Ling, Chery1

  Yu Kwong WahYu Lei KingYu MarinaYu SamYu Wai KingYu Wei Man LisaYu Wing ShanYue Pit HoYuen Ka TsuiYuen Tsz KitYuen Tung ShuenYuen Wing KeungYung Ching ChuiYung Ho DoYung Kwok Hung WilliamYWCZuo Yan�� �� �� �� �� !"�� �� �� �� ���� !�� �� �� �� �� �� �� �� �� ���� �� �� �� �� ���� �� ���� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� !"#$�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ���� �� �� �� �� ��

  �� �� !"�� �� �� �� �� �� �� !"�� �� �� !�"#�� �� !�� !�� !�� !�� �� !"�� !"#$%&'���� �� �� �� !�"#�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� !"#$%&'�� !"#$%&�� �� !"#�� �� !"�� �� !"#$�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ���� ���� �� �� �� �� ��

  �� �� !"#$%&�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� !Daniel�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

  �� !"#$%&''()*+,-./012345/6"7.8,-*9:;

  �� !"#$%

  �� !"#$%&'()*+,-./0�� !"#$%

  ��

 • 10

  �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ���� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ���� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� !"#�� �� �� ���� �� �� ���� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ������ �� �� ��

  �� �� �� ���� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� !" �� !!

  �� ���� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ���� �� �� �� !�� �� �� �� �� !"#$�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ����� �� �� �� �� �� ���� �� �� �� ���� �� �� ��

  �� �� �� �� �� �� ���� �� �� !"#�� !"#

  �� ���� �� !"#$%�� �� �� �� �� �� !� "#$�� �� �� �� �� !�� !"#�� !"

  �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ���� �� �� �� �� �� !"#$%�� �� �� !"#$%�� �� !"#$%&'�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ���� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

  �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ���� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� !"#$�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� !�"#�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ���� �� �� �� �� �� �� �� !"#$�� �� ���� ��

  �� �� �� ������ �� �� �� �� �� �� �� �� �� ���� �� Amy Leung�� �� ����� �� �� !"#$%�� !

  �� �� �� ���� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ������ �� �� ����� �!"#�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ���� �� �� �� �� !�� �� �� �� �� ���� �� �� �� ����� �� �� �� �� �� �� �� �� ����� �� �� !"# �� ��

  �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� !"#$�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ���� �� �� �� ���� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� !"#$�� �� �� �� �� �� �� �� �� !�� �� �� ��

  �� �� �� �� ���� �� �� �� !��"�� �� �� !�� �� ������� �� �� �� �� �� �� ���� �� ���� �� �� �� �� !"#$�� �� !"�� �� �� �� �� �� !"#$%�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��� !�� �� �� �� ��

  �� �� �� �� �� �� �� !"�� �� �� �� �� �� �� �� �� ���� ���� �� !"#�� �� �� !"�� �� ���� �� �� �� �� �� ���� �� �� �� �� �� !"#�$%�� �� �� �� �� �� !�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ���� �� �� �� !"#�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� !�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� !"#$%��

  �� !"#$%�� !"

  ���� !"#$%�� !"#$%�� !"#$%&

  �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� !"#$������ �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ������ �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ���� �� ������ �� �� �� �� �� �� �� ���� ���� !�" �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� !"#$�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� !"#$

  �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ���� �� �� �� �� �� ���� �� �� �� �� �� �� ���� �� �� �� �� �� �� �� �� ���� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� Amy�� ���� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� !"#$�� !"�� �� �� �� �� �� !"#$�� �� �� �� �� �� �� �� ��

 • 11

  �� �� �� �� �� !"#$�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ���� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ���� �� ���� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ���� !"�� ���� �� �� !�"#�� �� �� �� �� �� �� �� !�� �� �� �� �� �� �� �� ���� �� �� ���� �� �� �� �� �� !"�� ��

  �� �� �� �� !�� �� �� �� �� ���� �� �� �� �� �� �� �� ���� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� !�� �� �� �� �� �� �� �� �� !"#$�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ���� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ���� �� �� �� �� �� ���� �� ��

  �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ���� �� �� �� �� �� �� ���� �� �� �� �� �� �� �� �� ���� �� �� �� �� �� �� ���� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� !"#$�� �� ���� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ���� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

  �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ������ �� �� ���� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ���� �� �� �� !�� �� ������ �� �� �� �� �� !"#$%�� �� �� !"#$�� ����� �� �� �� ���� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� !"#$�� �� �� �� !"#$%&'�� !"#�� �� �� �� �� �� �� ��

  �� �� �� �� �� �� �� �� �� ����� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� !"#$%�� !"���� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� !"#$�� �� ���� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� !"#$%�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

  �� ���� �� !�"#�� ���� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ���� �� �� !�� �� �� �� !�"#�� �� �� �� ���� �� �� �� �� �� �� �� �� !Ma Lai Kam�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� !"�� �� �� !�� !"#$�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ���� ��

  �� �� �� �� !"�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ���� !"#$�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ���� �� �� �� ���� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� !"#$�� �� �� �� �� �� �� �� ��

  �� ���� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� !"#$�� �� �� �� �� �� �� ���� ����� �� �� !"�� �� �� �� �� ���� �� �� �� �� �� �� �� �� �� !"����� �� �� �� �� �� �� !�� �� �� �� �� �� Becky�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

  �� �� �� �� �� �� �� ���� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� !"#$�� �� �� �� !�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� !"#$�� �� �� �� �� �� �� !�"#�� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

  �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ���� �� �� ���� �� !"#$�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� !"#$�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� !Amy��� �� �� ���� �� �� �� ���� �� �� �� �� ���� �� �� !"#$%������ !"#$%��

 • �� !"#����������� �� �� ��

  �� !"# �� !"#$%#$&'() R � OPON=MRUM [email protected]�� !"# �� !"#$% TM�� !" O �� ` � OTTV=SUSN [email protected]�� !"# �� !"#$�� !"#$%& OSSN=OUSS [email protected]�� !"# �� !"#$%& R�� !"#$%& OTSQ=TMRM [email protected]�� !"# �� !"#$"%&'( OTOT=SQSU [email protected]�� ! �� !"#$"%& P � OSRP=MSPS [email protected]�� !"#$%&'( �� !"#$"%& P � OSRT=RROO [email protected]�� !"#$%&'()*+,-./0 �� !"#$"%&'( NPMJNPN � OSPU=PUQQ [email protected]�� !"# �� !"#$"%&'( OMTJOMV � OSRN=QMUO [email protected]�� !"#$%&' �� !"#$#%& V�� !" N� NPM� OSTT=QNNN [email protected]�� !"#$% �� !"#$"%&'( OMJPM � OSQT=TPPT [email protected]�� !"#$%&'()*+"#,-$% �� ! "#$%&'( PP � OSQT=TPPR [email protected]�� !"# �� !"#$"%&'( OMJPM � OSQT=TPPT [email protected]

  �� !"#$ �� !"#$%&'()&*+,&-./&012

  �===�===�===�===�===�===�===�===�A MEMBER AGENCY OF THE COMMUNITY CHEST

  �� !"#$%=NP

  �� �!"#$%!&'()!*+,�

  ���� !"#!$%&' OJT�G2-7 Kai Yue House, Kai Yip Estate, Kowloon Bay, Kowloon

  : 2331 2877 : 2331 3277 : [email protected] : http://www.ttmssd.org

  �� =Donation Form�� �� !==�� !�"#$%&'()

  f |||||||||||||||||||||||||| would like to support your Social Service Division by donating $�� �� !! "# ��

  Name ||||||||||||||||||||||||||Mr / Mrs / Ms �� !" in Block Letters� Tel _________________________

  ��

  Address ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

  �� ��� !"#$%&'�� !"#$%&'&()*+,-.Note � Cheques should be crossed & made payable to “The Tsung Tsin Mission of Hong Kong Social Service Company Limited”

  G�� !"#$%&'()*+,-G=Donations are tax deductible with official receipts