001. Ibadah Minggu Pra Paska I - 05 Maret 2017 - Baptis...

of 6 /6
Minggu Pra Paskah I GKI Kebayoran Baru 0 Pilihanmu, Tanggung Jawabmu Kejadian 2:15-17; 3:1-7 Tata Ibadah Minggu Pra Paskah I GKI Kebayoran Baru 5 Maret 2017 Minggu Pra Paskah I GKI Kebayoran Baru 1 PERSIAPAN a. Saat Teduh b. Sebelum ibadah dimulai, organis/pianis memainkan lagu-lagu gerejawi. c. Lonceng berbunyi. d. Pembacaan Pokok-pokok Warta Jemaat Berdiri 1. MAZMUR PEMBUKA PL1 : Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, U : yang dosanya ditutupi! PL1 : Berbahagialah manusia, yang kesalahannya tidak diperhitungkan TUHAN, U : dan yang tidak berjiwa penipu! PL1 : Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu U : karena aku mengeluh sepanjang hari, PL1 : sebab siang malam tangan-Mu menekan aku dengan berat, U : sumsumku menjadi kering, seperti oleh teriknya musim panas. PL1 : Dosaku kuberitahukan kepada-Mu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan; U : aku berkata: “Aku akan mengaku kepada TUHAN pelanggaran- pelanggaranku,” dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. PL1 : Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kautempuh; U : Aku hendak memberi nasihat, mata-Ku tertuju kepadamu. PL1 : Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, U : yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang, PL1 : kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. U : Banyak kesakitan diderita orang fasik, PL1 : tetapi orang percaya kepada TUHAN, dikelilinginya dengan kasih setia. U : Bersukacitalah dalam TUHAN dan bersorak-soraklah, hai orang- orang benar; PL1 : bersorak-sorailah, hai orang-orang jujur! (Mazmur 32: 1-5, 8-11) 2. NYANYIAN JEMAAT – “KepadaMu Puji-pujian” KJ 474 Do=Es ¼ (dinyanyikan 3x, dengan modulasi dari Do=Es-F-G) (prosesi Alkitab – simbol Firman Allah yang siap untuk diberitakan) Semua

Embed Size (px)

Transcript of 001. Ibadah Minggu Pra Paska I - 05 Maret 2017 - Baptis...

Page 1: 001. Ibadah Minggu Pra Paska I - 05 Maret 2017 - Baptis ...cms.gkikb.or.id/files/sundayServices/liturgies/58ba605e-1428-4e9f... · Minggu Pra Paskah I GKI Kebayoran Baru 8 Dan sekarang,

MingguPraPaskahI GKIKebayoranBaru

0

Pilihanmu,TanggungJawabmuKejadian2:15-17;3:1-7

TataIbadahMingguPraPaskahIGKIKebayoranBaru

5Maret2017

MingguPraPaskahI GKIKebayoranBaru

1

PERSIAPANa. SaatTeduhb. Sebelumibadahdimulai,organis/pianismemainkanlagu-lagugerejawi.c. Loncengberbunyi.d. PembacaanPokok-pokokWartaJemaat

Berdiri

1. MAZMURPEMBUKAPL1 :Berbahagialahorangyangdiampunipelanggarannya,U :yangdosanyaditutupi!PL1 :Berbahagialahmanusia,yangkesalahannyatidakdiperhitungkanTUHAN,U :danyangtidakberjiwapenipu!PL1 : Selamaakuberdiamdiri,tulang-tulangkumenjadilesuU :karenaakumengeluhsepanjanghari,PL1 : sebabsiangmalamtangan-Mumenekanakudenganberat,U :sumsumkumenjadikering,sepertiolehteriknyamusimpanas.PL1 :Dosakukuberitahukankepada-Mudankesalahankutidaklah

kusembunyikan;U :akuberkata:“AkuakanmengakukepadaTUHANpelanggaran-

pelanggaranku,”danEngkaumengampunikesalahankarenadosaku.

PL1 :Akuhendakmengajardanmenunjukkankepadamujalanyangharuskautempuh;

U :Akuhendakmemberinasihat,mata-Kutertujukepadamu.PL1 : Janganlahsepertikudaataubagalyangtidakberakal,U :yangkegarangannyaharusdikendalikandengantalilesdankekang,PL1 :kalautidak,iatidakakanmendekatiengkau.U :Banyakkesakitandideritaorangfasik,PL1 : tetapiorangpercayakepadaTUHAN,dikelilinginyadengankasihsetia.U :BersukacitalahdalamTUHANdanbersorak-soraklah,haiorang-

orangbenar;PL1 :bersorak-sorailah,haiorang-orangjujur! (Mazmur 32: 1-5, 8-11)

2. NYANYIANJEMAAT–“KepadaMuPuji-pujian”KJ474Do=Es¼(dinyanyikan3x,denganmodulasidariDo=Es-F-G)

(prosesiAlkitab–simbolFirmanAllahyangsiapuntukdiberitakan)

Semua

Page 2: 001. Ibadah Minggu Pra Paska I - 05 Maret 2017 - Baptis ...cms.gkikb.or.id/files/sundayServices/liturgies/58ba605e-1428-4e9f... · Minggu Pra Paskah I GKI Kebayoran Baru 8 Dan sekarang,

MingguPraPaskahI GKIKebayoranBaru

2

3. VOTUMPF :PertolongankitaadalahdalamnamaTUHAN,yangmencipta,

membaruidanmenyelamatkandunia.U : (menyanyikan)NKB229b-A......min.

4. SALAMPF : DamaisejahteraTuhanYesus,Mesiasyangbangkit,menyertaikitaU :Damaisejahtera-Nyabesertakita

Duduk

5. NASPEMBUKAPL2 : Saudara-saudari,terkasih:

“Sebab itu, baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang diantarakamuyangdianggapketinggalan,sekalipunjanjiakanmasukkedalamperhentian-Nyamasihberlaku.(Ibrani4:1)Karena itubaiklahkitaberusahauntukmasukkedalamperhentianitu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contohketidaktaatan. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajamdaripada pedangbermataduamanapun; iamenusukamatdalamsampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum; iasanggupmembedakanpertimbangandanpikiranhatikita.Dantidakada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapan-Nya, sebabsegala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yangkepada-Nyakitaharusmemberikanpertanggungjawaban.”(Ibrani4:11-13)

6. NYANYIANJEMAAT–“YaYesusKuBerjanji”KJ369A:1-31=F4/4

1. YaYesus,'kuberjanjisetiapada-Mu;

kupintaKauselaludekat,yaTuhanku. Dikancahpergumulanjalankutaksesat, kar'naEngkauTemanku,Pemimpinterdekat.

2. Dekaplahaku,Tuhan,diributduniapenuhkilauanhampadansuaragodanya.Didalamdandiluarsijahatmendesak.Perisailawandosa,yaTuhan,Kautetap.

3. YaYesus,Kauberjanjikepadaumat-Mu: didalamkemuliaanKausambuthamba-Mu. Danakupunberjanjisetiapada-Mu. Berikanlahkaruniamengikut-Muteguh.

MingguPraPaskahI GKIKebayoranBaru

3

7. LILINPRAPASKAHdanPENGAKUANDOSA

PL2 : Saudaraku, hari ini kita memasuki masa Pra-Paskah, satu rentangwaktu menghayati lebih dalam kasih terbesar bagi dunia. KasihYesus Sang Putra, yang rela menderita sengsara, mengurbankannyawa bagi keselamatan kita. Kasih-Nya begitu terang dan nyata,namunduniamenutuphatidanmata.Manusialebihnyamanhidupdalam penguasaan dosa dan memilih menolak kasih terbesar didalamKristus, SangPutra.KasihAllahdalamhatimanusia semakinmemudardantelahpadam.

-Hening-

Saat kita memadamkan lilin ini, kita sedang mengakui di hadapanAllah,betapagelapnyakehidupanyangmenolakterangkasihAllahdan memilih tetap berada dalam pelukan dosa dengan mengikutisegalakeinginandunia.

-LilinPra-PaskahIdipadamkan-

U : (Menyanyikan“Tuhan,Ampunilah”NKB27)

PL2 : Ya Tuhan, dengan sadar kami terlalu sering memilih tidak taatkepada-Mu. Kami lebih senang mencari dan menikmatikesenangan diri , padahal Kristus justru memilih jalan derita danmaumatibagikami.Dalamkerendahan,kamimohon:

U : (Menyanyikan“Tuhan,Ampunilah”NKB27)

Berdiri

8. BERITAANUGERAHPF : “TetapiketikanyatakemurahanAllah,Juruselamatkita,dankasih-Nya

kepadamanusia,padawaktuituDiatelahmenyelamatkankita,bukankarenaperbuatanbaikyangtelahkitalakukan,tetapikarenarahmat-NyaolehpermandiankelahirankembalidanolehpembaharuanyangdikerjakanolehRohKudus,yangsudahdilimpahkan-NyakepadakitaolehYesusKristus, Juruselamatkita, supayakita, sebagaiorangyang

Page 3: 001. Ibadah Minggu Pra Paska I - 05 Maret 2017 - Baptis ...cms.gkikb.or.id/files/sundayServices/liturgies/58ba605e-1428-4e9f... · Minggu Pra Paskah I GKI Kebayoran Baru 8 Dan sekarang,

MingguPraPaskahI GKIKebayoranBaru

4

dibenarkan oleh kasih karunia-Nya, berhak menerima hidup yangkekal,sesuaidenganpengharapankita.”(Titus3:4-7)

DemikianlahberitaanugerahdariTuhan.U :SyukurkepadaAllah.

(SALAMDAMAI)

9. NYANYIANJEMAAT–“YangMahakasih”KJ381:1,4,5,101=D¾Semua

4. AllahmengutusYesus,Tuhanku;AllahmengutusSangPenebus.

5. YesuslahKurbanTebusandosa;YesuslahKurbanpunbagiku.

10. Hatidanjiwabersukacita;hatidanjiwasejahtera.

Duduk

10.DOAPELAYANANFIRMAN

11.PEMBACAANALKITAB–Kejadian2:15-17;3:1-7Sesudahpembacaan:“BerbahagialahorangyangmemberitelingadanhatidanyangmemberlakukanSabdaTUHAN,HOSIANA!”

“Hosiana”(melodiPKJ294)

12.KHOTBAH

13.SAATTEDUH

14.PADUANSUARA/KELOMPOKVOKAL

MingguPraPaskahI GKIKebayoranBaru

5

S A K R A M E N B A P T I S A N K U D U S A N A KS A K R A M E N B A P T I S A N K U D U S A N A K I b a d a h P k l . 1 0 . 0 0 I b a d a h P k l . 1 0 . 0 0 –– P i n d a h k e H a l a m a n P i n d a h k e H a l a m a n 77

Berdiri

15.PENGAKUANIMAN(dipimpinPL3)–TidakuntukKebaktianPukul10.00WIB

PL3 : Saudara-saudara,marilahkitamengikrarkanpengakuanimankita,menurutPengakuanImanRasuli:

AkupercayakepadaAllah.....

Duduk16.DOASYAFAAT(diakhiridenganmenyanyikan“DoaBapaKami”)

17.PERSEMBAHANSYUKURJEMAAT(dipimpinPL3)

a. AjakanPersembahanPL3 : Saudara-saudaraku,

“Sebabitumarilahkita,olehDia,senantiasamempersembah-kan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yangmemuliakanNama-Nya.Danjanganlahkamulupaberbuatbaikdanmemberibantuan,sebabkorban-korbanyangdemikianlahyangberkenankepadaAllah.”(Ibrani13:15-16)

b. Pengumpulanpersembahan-diiringidengannyanyianjemaat: “BawaPersembahanmu”PKJ146:1-3do=F

Laki-laki : BawapersembahanmudalamrumahTuhanPerempuan : denganrelahatimu,janganlahjemu.Semua : Bawapersembahanmu,bawadengansuka.

Refr.: Bawapersembahanmu,tandasukacitamu. Bawapersembahanmu,ucaplahsyukur.

Perempuan : RahmatTuhanpadamutidaktertandingiLaki-laki : olehapasajapundalamdunia.Semua : Kasihdankaruniasudahkauterima.

Semua : PersembahkandirimuuntukTuhanpakai agarkerajaan-Nyamakinnyatalah. DamaidansejahteradiberikanTuhan.

Berdiri

c. Doapersembahan

Page 4: 001. Ibadah Minggu Pra Paska I - 05 Maret 2017 - Baptis ...cms.gkikb.or.id/files/sundayServices/liturgies/58ba605e-1428-4e9f... · Minggu Pra Paskah I GKI Kebayoran Baru 8 Dan sekarang,

MingguPraPaskahI GKIKebayoranBaru

6

18.NYANYIANJEMAAT–“YaAllahMahatinggi”KJ246:1-2

Semua 2. YaAllahyangMahakasih,Engkaulahirdiduniaini;

Engkaumatidikayusalib;Engkaurelamenggantikami.DarikuburtelahKaubangkit;kuasamauttiadalagi.PimpinlahkamisebabEngkaulahjalanyangbenar.

19.PENGUTUSAN

PF : Pergilah,masukilahduniadan ingatlah!Setiappilihanmembawasertatanggung jawab. Manusia pertama memilih tidak taat dan akhirnyaterbuang.Kristusmemilihtaatsampaimatidanduniadiselamatkan.

U : Kami sudah diselamatkan dalam kasih Kristus Tuhan. Kami akanterusberupayamemilihhiduptaatkepadaTuhan,agarkamitidakterbuang,danmelaluihidupkami,Tuhandimuliakan.

20.BERKAT

PF : “Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamudalamKristuskepadakemuliaan-Nyayangkekal,akanmelengkapi,meneguhkan,menguatkandanmengokohkankamu,sesudahkamumenderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampaiselama-lamanya!”(1Petrus5:10-11)

U : “Amin”PKJ292

(UmattetapBERDIRIselamaprosesiAlkitab)

21.NYANYIANJEMAAT–“YaAllahMahatinggi”KJ246:3

Semua 3. YaAllahyangMahasuci,Engkauturunkeduniaini;Kaumenyalabagaikanapi;memurnikannuranikami;mengobarkansemangatkamiagarkamimenjadib’rani.Utuslahkamikeduniainidengankuasa-Mu.

MingguPraPaskahI GKIKebayoranBaru

7

S A K R A M ES A K R A M E N N B A P T I S A N K U D U S A N A KB A P T I S A N K U D U S A N A K A.A. PENGANTARPENGANTAR

Pdt : Saudara-saudara,Kini akan dilayankan baptisan kudus bagi anak-anak, yangorangtua/walinya yang telah menyatakan iman mereka untukmembaptiskananak-anakmereka,sesuaidengantitahTuhanYesusKristussendiri,yangIakatakankepadamurid-murid-NyadalamInjilMatius28:19-20a“………pergilah,jadikanlahsemuabangsamurid-KudanbaptislahmerekadalamnamaBapa,Anak,danRohKudus,danajarlahmerekamelakukansegalasesuatuyangtelahKuperintahkankepadamu”. Baptisan kudus adalah tanda dan meterai yangkelihatan atas perjanjian kekal yangdiikatAllahdenganumat-Nyadanyangmenjadikankitaanak-anakAllah,untukmemberikansuatukehidupanbaruyangbersihdaridosadenganmempersatukankitadalam kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Anak-anakdibaptiskanberdasarkan imanorangtua/walinya,bahwaperjanjianTuhanjugaberlakubagianak-anakmereka.Melaluibaptisankudus,anak-anakpun turut dipersatukan dengan tubuh Kristus, yaitugereja yang kudus dan am. Roh Kudus akan memimpin,mengingatkan, dan mendorong kita, termasuk anak-anak, untukberperansertadalammelaksanakanmisiAllahdidunia.RohKudusjugalah yang akan terus menerus membarui kita hingga kelakdengantidakbercacatcelakitamenghadapTuhandandipersatukandengan Jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Dan Roh Kudusakan terus-menerus menolong orangtua/wali dan anak-anaknya,sehingga kelak anak-anaknya akan mengakui iman percayanyasendiridalampersatuandenganjemaatYesusKristus.

B.B. DOASYUKURDOASYUKUR

Pdt : Kami bersyukur dan memuliakan nama-Mu, ya Bapa yangMahapengasih. Pada awal penciptaan, Roh-Mu yang Kudusmelayang di atas air untukmemberikan terang dan kehidupan.Air yang Kau berikan dapat menghanyutkan danmenenggelamkan,tetapijugamemberikehidupan,melenyapkankehausan, membersihkan, dan menyuburkan. Dengan air bahEngkau menghukum orang berdosa, tetapi memberikankehidupan yang baru bagi orang yang benar. Melalui air LautMerah, Engkau membinasakan tentara Mesir danmenyelamatkan umat-Mu menuju ke Tanah perjanjian yangpenuh kehidupan. Dalam air sungai Yordan, Anak-Mu yangKaukasihitelahdibaptiskandanatas-NyaRohKudustelahturun.Di atas salib Ia dibaptiskan dalam sengsaramaut danmenang.

Page 5: 001. Ibadah Minggu Pra Paska I - 05 Maret 2017 - Baptis ...cms.gkikb.or.id/files/sundayServices/liturgies/58ba605e-1428-4e9f... · Minggu Pra Paskah I GKI Kebayoran Baru 8 Dan sekarang,

MingguPraPaskahI GKIKebayoranBaru

8

Dan sekarang, ya Allah, jadikanlah baptisan kudus ini sepertimataairyangmemancardiantarakami.Kiranyaanak-anak-Muyang Kau ciptakan menurut gambar dan teladan-Mu inidibersihkan dari segala sesuatu yang telah merusak citra itu,dikuburkan bersama Kristus dalam kematian dan bangkitbersama-Nyakedalamkehidupanyangbaruuntukdipersatukandalam tubuh-Nya. Dan curahkanlah kepadamereka Roh Kudusagar dapat menjadi saksi Injil. Kami bersyukur dalam namaKristus.Amin.

C.C. PERNYATAANIMANPERNYATAANIMAN

Pdt : Paraorangtua/waliyangakanmembaptiskananak-anakmereka,saya minta untuk berdiri. Saudara-saudara, sekarang akandilayankan baptisan kudus bagi anak-anak Saudara-saudara.Supaya nyata di hadapan umat Allah, saya mengajak Saudara-saudara untukmengingat baptisan Saudara-saudara sendiri danmenyatakan iman Saudara-saudara, yang akan diajarkan kepadaanak-anak Saudara-saudara, dengan menjawab pertanyaan-pertanyaanini:

v Percayakah saudara kepada Allah Bapa, Pencipta dan

Pemelihara kita; kepada Yesus Kristus, Anak-Nya, Tuhan danJuruselamatkita;dankepadaRohKudusyangmembaruihidupkita?

v Apakah Saudara percaya bahwa perjanjian antara Tuhan danSaudaraberlakujugauntukanakSaudara?

v Apakah saudara berjanji untuk menjadi teladan bagi anaksaudarainidanmengajarkanFirmanAllahkepadanya?

Apakahjawaban…………………….namaorangtua/wali(SuamidanIstri)

Pdtmenyebutkannamaorangtua/wali(suami&istri)satupersatdanmerekamenjawabsatupersatu

Calon:YA,SAYAPERCAYADANBERJANJI.

UmUmatberdir iatberdir i

D.D. PENGAKUANIMANRASULIPENGAKUANIMANRASULI Pnt : Saudara-saudari kekasih Kristus, mari kita mengikrarkan iman kita

bersama-sama dengan saudara-saudara yang akan membaptiskananak-anaknya dengan mengucapkan Pengakuan Iman Rasulidemikian:

U : Akupercaya…….

MingguPraPaskahI GKIKebayoranBaru

9

E.E. NYANYIANNYANYIAN “Pandang,YaBapa,DalamRahmat-Mu”KJ304:1-2

Pandang,yaBapa,dalamrahmat-Mukamiumat-Muyangberkumpulini,membawaanakpada-Mudisinidalampercayaakanjanji-Mu.KamiberolehhidupyangbakadariEngkau,yaBapayangdisorga,dananakiniKaukuduskanjuga:biarlahKristusSumberhidupnya!

(Pendetaturundarimimbar)

JemaatdudukJemaatduduk

F.F. PELAYANANBAPTISANPELAYANANBAPTISAN (Orangtua/walidimintamembawaanak/anak-anakmerekamajukedepan)

Pendeta : …………………..(nama anak), aku membaptiskan engkau dalamnamaBapa,Anak,danRohKudus.Amin.(Percikandilakukansekali)

(Orangtua/wali dan anak-anak mereka kembali ke tempat duduk. Sesudahsemuanya selesai, pendeta meminta seluruh orangtua/wali bersama dengananak/anak-anakmerekauntukberdiriserentak,danmengucapkanberkat)

Pdt : Damai sejahtera Allah, yang melampaui segala akal, akan

memeliharahatidanpikiranmudalamKristusYesus.Amin.

U : (Menyanyikandoksologidenganberdiri,menurutKJ303a)PujilahKhaliksemesta,sumbersegalakurnia,Sorgadanbumi,pujit’rusSangBapa,Putra,RohKudus!Amin.

(Umatduduk,paraorangtua/walibersamadengananak-anakmerekatetap

berdiri)

G.G. PESANBAGIORANGTUA/WALIPESANBAGIORANGTUA/WALI Pdt : Saudara-saudara, dengan baptisan, Tuhan memberi anak

Saudarakepadasuatukehidupanyangbaru.HendaklahSaudara-saudara bersungguh-sungguh untuk membantu mereka agarmereka bertumbuh dalam iman sehingga kehidupan barumerekasemakinkuatsetiaphari.Saudaraperlumendidikanak-anakSaudarahinggamerekaberangsur-angsurmengertimakna

Page 6: 001. Ibadah Minggu Pra Paska I - 05 Maret 2017 - Baptis ...cms.gkikb.or.id/files/sundayServices/liturgies/58ba605e-1428-4e9f... · Minggu Pra Paskah I GKI Kebayoran Baru 8 Dan sekarang,

MingguPraPaskahI GKIKebayoranBaru

10

perjanjianAllah serta FirmanNya, danpadawaktunyamengakuimanpercayanyasendirisepenuhhati.

H.H. PESANBAGIJEMAATPESANBAGIJEMAAT (Para orangtua/wali bersama dengan anak/anak-anak mereka dimintamenghadapkearahJemaat)

Pdt : JemaatTuhanyangberbahagia, terimalahanak-anak inisebagaianggota-anggota persekutuan tubuh Kristus dan pewarisKerajaan Allah dengan penuh kasih sayang. Dukunglah merekadanorangtua/walimerekadalampendidikanimanmereka!

U : Dengan sukacita dan syukur kepada Tuhan, kamimenyambutSaudara-saudara,untukbersamadengankamibersekutusertabersaksi dan melayani bagi Kristus, karena kita satu tubuhdalamDia.

(paraorangtua/walibersamadengananak-anakdipersilahkandudukkembali)

E.E. NYANYIANNYANYIAN “Pandang,YaBapa,DalamRahmat-Mu”KJ304:3-4

KiranyaolehRohdanFirman-MuAnak-MuKauterangi,Kaukuatkan,hatinyapunkiranyaKaulayakkanuntukmenjadikediaman-Mu.Buatlahdiaanak-MupenuhdannamanyayangkinidisebutkanKautulisdalamKitabKehidupanjadianggotatubuhPutra-Mu.K E M B A L I K E H A L A M A N 5 ( L I T U R G I D O A S Y A F A A T )